Теорія алгоритмів

Тип: Нормативний

Відділення: циклова комісія зі спеціальності комп'ютерні науки

Лекції

СеместрК-сть годинЛекторГрупа(и)
424Лисецька О. Ю.ПКК-22

Лабораторні

СеместрК-сть годинГрупаВикладач(і)
424ПКК-22Лисецька О. Ю.

Опис курсу

Мета: формування у студентів здатностей: аналізувати проблеми алгоритмізації
при створенні комп’ютеризованих систем управління та автоматики; виконувати
розроблення, аналіз, обґрунтування, оцінювання та реалізацію алгоритмів.
Предмет: алгоритм, його складність та трудомісткість.
Завдання:
− розширення знань про ролі та місця алгоритмів та структур даних в задачах
проектування і реалізації комп’ютеризованих систем управління та автоматики;
− оволодіння вміннями розробляти та оцінювати алгоритми, використовувати
структури даних для розроблення алгоритмів;
− засвоєння відомостей про методики оцінювання складності алгоритмів, а також
про основні методи уточнення алгоритмів і схеми встановлення невирішуваності
масових проблем;
− набуття навичок будувати машини Тюрінга для елементарних функцій та
рекурсивні схеми для елементарних функцій;
− дослідження методики встановлення NP-повноти масових проблем та основ
автоматизації виробництва алгоритмів.
У результаті засвоєння навчального матеріалу студент повинен
знати: Теоретичні, методичні і алгоритмічні основи сучасних
інформаційних технологій, загальні принципи побудови ефективних
алгоритмів, сучасні методи дослідження та аналізу алгоритмів (понятійноаналітичний), способи та механізми реалізації ефективних алгоритмів у
конкретних застосуваннях.
студенти повинні вміти:
1. Реалізовувати основні алгоритми засобами алгоритмічної мови.
2. Розробляти нові математичні методи, ефективні алгоритми і методи
реалізації функцій інформаційних систем і технологій у прикладних областях.
3. Аналізувати, теоретично та експериментально досліджувати методи,
алгоритми, програми апаратно-програмних комплексів і систем.
4. Створювати та досліджувати математичні та програмні моделі
обчислювальних та інформаційних процесів, пов’язаних з функціонуванням
об’єктів професійної діяльності.
5. Аналізувати та вибирати обчислювальні методи розв’язання задач
проектування інформаційних систем за критеріями мінімізації обчислювальних
витрат, стійкості, складності тощо.
6. Проектувати елементи математичного та лінгвістичного забезпечення
обчислювальних систем.

Рекомендована література

Основна:
1. Кнут Д. Искусство программирования, том 1. Основные алгоритмы — 3-е
изд. — М.: «Вильямс», 2006. — 720 С. . — ISBN 0-201-89683-4
2. Ильиных А.П. Теория алгоритмов. Учебное пособие. – Екатеринбург,
2006. – 149 с.
3. Марков А.А., Нагорный Н.М. Теория алгорифмов. – М.: Наука, 1984. -432
с.
Допоміжна:
1. Мальцев А.И. Алгоритмы и рекурсивные функции. – М.: Наука, 1986.
2. Кормен Томас Х., Лейзерсон Чарльз И., Ривест Рональд Л., Штайн К.
Алгоритмы: построение и анализ — 2-е изд. — М.: «Вильямс», 2006. —
1296 С. — ISBN 0-07-013151-1
11. ІНФОРМАЦІЙНІ РЕСУРСИ
1. Рыжова Н.И., Голанова А.В., Швецкий М.В., Луценко А.Ю. Теория алгоритмов
(электронный учебник) // http://ric.uni-altai.ru/Fundamental/teor-alg/

Навчальна програма

Завантажити навчальну програму

Силабус:

Завантажити силабус