Техноекологія

Тип: Нормативний

Відділення: циклова комісія зі спеціальності екологія

Навчальний план

СеместрКредитиЗвітність
34Іспит

Лекції

СеместрК-сть годинЛекторГрупа(и)
336Стельмащук С. Я.ПКБ-21, ПКБ-22

Лабораторні

СеместрК-сть годинГрупаВикладач(і)
318ПКБ-21Стельмащук С. Я.
ПКБ-22Стельмащук С. Я.

Практичні

СеместрК-сть годинГрупаВикладач(і)
336ПКБ-21Стельмащук С. Я.
ПКБ-22Стельмащук С. Я.

Опис курсу

Техноекологія зосереджена на вивченні основних видів техногенної діяльності людини, яка спричинює забруднення навколишнього природного середовища.

Мета дисципліни – ознайомлення студентів з негативними наслідками науково-технічного прогресу, розкриття ефективних способів і засобів охорони навколишнього середовища та виховання екологічно свідомих фахівців

з новим екологічним мисленням, які не лише вільно орієнтуються у різних екологічних напрямках науки, але й розуміються на наслідках, правових аспектах взаємодії суспільства та природи.

Для досягнення поставленої мети виділяються такі задачі курсу:

– вивчення обсягів, механізмів і наслідків впливу на довкілля та здоров’я людини різних галузей і об’єктів діяльності;

– набуття теоретичних знань про загальну характеристику структури хімічної, металургійної, паливної, вугільної промисловості, комунального господарства, аграрного комплексу;

– набуття практичних навиків хіміко-екологічного дослідження природних вод, грунтів та атмосферного повітря.

– вивчення хімічного складу гідросфери, літосфери, атмосфери, їх зміни в процесі еволюції, їх сучасну структуру, фактори формування складу вод атмосфери, поверхневих, підземних та океанічних вод.

– ознайомлення з проблемами забруднення природних вод, їх нормування та контроль.

В результаті вивчення даного курсу студент повинен:

– мати представлення про взаємозв’язки біотичних та абіотичних чинників;

– знати технологічні процеси і режими виробництва продукції підприємства;

– виявляти джерела забруднення стану навколишнього середовища;

– вміти оцінювати екологічний стан найважливіших зон біосфери (атмосфери, гідросфери, літосфери);

– вміти аналізувати наслідки негативного промислового впливу на навколишнє середовище за джерелами забруднень та видами полюетантів.

– використовувати експериментальні та розрахункові методи вивчення стану речовин в природних водах.

Рекомендована література

Основна

 1. Войцицький А. П. Техноекологія: підручник / Войцицький А.П., Дубровський В.П., Боголюбов В.М.; за ред. В. М. Боголюбова. − К.: Аграрна освіта, 2009. – 533
 2. Зубик С. В.Джерела забруднення і захист навколишнього середовища: Навч. посіб. для студ. спец. вищ. і серед. спец. навч. закл. / С. В. Зубик; – Івано-Франківськ : Полум’я, 2004. – 450 c.
 3. Клименко Л. П. Техноекологія: Нав. Посібник.- В: Таврія, 2000. – 526с.
 1. Регіональна економіка та екологія: навч. посіб. / Аветисян К.П., Бескровна Л.О., Сакун Г.О. – Одеса: ОНАЗ ім. О.С.Попова. – 212 с. 4. Регіональна економіка: підручник / за ред.. Є.П. Качана. – К.: Знання, 2011. – 670 с.
 1. Сухарев С. М. Техноекологія та охорона навколишнього середовища. Вид-во: Новий світ, 2008. – 256 с.
 2. Техноекологія: підручник / О.І. Іваненко, Ю.В. Носачова. — Київ: Видавничий дім «Кондор», 2017. — 294 с.
 3. Удод В. М., Трофімович В. В., Волошкіна О. С., Трофимчук О. М. Техноекологія: Нав. Посібник. – К: КНУБА, 2004. – 192с.
 4. Фізико-хімічні основи технології очищення стічних вод : підручник / [Запольський А. К., Мєшкова-Клименко Н. А., Астрелін І. М. та ін.]. – К. : Лібра, 2000. – 552 с.

 

Додаткова

 1. Архипов Н. П., Архипов А. Н., Городецкий Д. В., Паскевич С. А., Розробка стратегії реабілітації радіаційно забруднених земель південного сектора зони відчуження Науково-практична конференція “Наука-Чорнобиль-96″, Київ, 11-12.02.97. 1997
 2. Закон України «Про управління відходами № 23-ІХ від 31.03.23
 3.  Національна доповідь України про гармонізацію життєдіяльності суспільства  у навколишньому природному середовищі. – К.: Новий друк, 2003. – 123 с.
 4. Руденко В.П. Природно-ресурсний потенціал України/В.П.Руденко. – К.: Наукова думка, 2004. – 36 с.

Інформаційні ресурси

 1. https://business.diia.gov.ua/handbook/impact-investment/model-cirkularnoi-ekonomiki
 2. https://ukraine-oss.com/persha-platforma-cervis-stalyh-rishen-dlya-biznesu-i-gromad-ekotransformacziya/
 3. https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2320-20#n802

Навчальна програма

Завантажити навчальну програму

Силабус:

Завантажити силабус