Техноекологія

Тип: Нормативний

Відділення: циклова комісія зі спеціальності екологія

Навчальний план

СеместрКредитиЗвітність
34Іспит

Лекції

СеместрК-сть годинЛекторГрупа(и)
336Стельмащук С. Я.ПКБ-21, ПКБ-22

Лабораторні

СеместрК-сть годинГрупаВикладач(і)
318ПКБ-21Стельмащук С. Я.
ПКБ-22Стельмащук С. Я.

Практичні

СеместрК-сть годинГрупаВикладач(і)
336ПКБ-21Стельмащук С. Я.
ПКБ-22Стельмащук С. Я.

Опис курсу

Техноекологія зосереджена на вивченні основних видів техногенної діяльності людини, яка спричинює забруднення навколишнього природного середовища.

Мета дисципліни – ознайомлення студентів з негативними наслідками науково-технічного прогресу, розкриття ефективних способів і засобів охорони навколишнього середовища та виховання екологічно свідомих фахівців

з новим екологічним мисленням, які не лише вільно орієнтуються у різних екологічних напрямках науки, але й розуміються на наслідках, правових аспектах взаємодії суспільства та природи.

Для досягнення поставленої мети виділяються такі задачі курсу:

– вивчення обсягів, механізмів і наслідків впливу на довкілля та здоров’я людини різних галузей і об’єктів діяльності;

– набуття теоретичних знань про загальну характеристику структури хімічної, металургійної, паливної, вугільної промисловості, комунального господарства, аграрного комплексу;

– набуття практичних навиків хіміко-екологічного дослідження природних вод, грунтів та атмосферного повітря.

– вивчення хімічного складу гідросфери, літосфери, атмосфери, їх зміни в процесі еволюції, їх сучасну структуру, фактори формування складу вод атмосфери, поверхневих, підземних та океанічних вод.

– ознайомлення з проблемами забруднення природних вод, їх нормування та контроль.

В результаті вивчення даного курсу студент повинен:

– мати представлення про взаємозв’язки біотичних та абіотичних чинників;

– знати технологічні процеси і режими виробництва продукції підприємства;

– виявляти джерела забруднення стану навколишнього середовища;

– вміти оцінювати екологічний стан найважливіших зон біосфери (атмосфери, гідросфери, літосфери);

– вміти аналізувати наслідки негативного промислового впливу на навколишнє середовище за джерелами забруднень та видами полюетантів.

– використовувати експериментальні та розрахункові методи вивчення стану речовин в природних водах.

Рекомендована література

Основна

  1. Сухарев С. М. Техноекологія та охорона навколишнього середовища. Вид-во: Новий світ, 2008. – 256 с.
  2. Клименко Л. П. Техноекологія: Нав. Посібник.- В: Таврія, 2000. – 526с.
  3. Удод В. М., Трофімович В. В., Волошкіна О. С., Трофимчук О. М. Техноекологія: Нав. Посібник. –  К: КНУБА, 2004. – 192с.
  4. Зубик С. В.Джерела забруднення і захист навколишнього середовища: Навч. посіб. для студ. спец. вищ. і серед. спец. навч. закл. / С. В. Зубик; – Івано-Франківськ : Полум’я, 2004. – 450 c.
  5. Шпаківська І.М., Стельмащук С.Я. Методичні вказівки для виконання практичних робіт з техноекології. Львів. 2016.

Допоміжна

  1. Пилипчук Т.В., Архипов А. Н., Иванова В. Э., Паскевич С. А. Изучение миграции радинуклидов 137Cs и 90Sr  в звене цепочки почва-растение – пчелопродукция. III Съезд по радиационным исследованиям, Россия, Москва, 15 – 17 10.97, 1997
  2. Архипов Н. П., Архипов А. Н., Городецкий Д. В., Паскевич С. А., Розробка стратегії реабілїтації радіаційно забруднених земель південного сектора зони відчуждення Науково-практична конференція “Наука-Чорнобиль-96″, Київ, 11-12.02.97. 1997
  3. СмирновД. Н., Генкин В. Е. Очистка сточных вод в процессах обработки металлов. М.: Металлургия,  1980. – 196 с.
  4. Добровольский Г. В. Охрана почв: учебник / Г. В. Добровольский, Л. А. Гришина. М.: Изд-во Моск. ун-та, 1985. – 224 с.
  5. Ильин В. Б. Тяжелые металлы в системе почва-растение. Изд-во: Наука, 1991 г. – 152с.

Навчальна програма

Завантажити навчальну програму

Силабус:

Завантажити силабус