Технологія роботи соціального гувернера

Тип: Нормативний

Відділення: циклова комісія педагогічно - психологічних та соціальних дисциплін

Навчальний план

СеместрКредитиЗвітність
42Залік

Лекції

СеместрК-сть годинЛекторГрупа(и)
410Верхоляк М. Р.ДШС-21

Практичні

СеместрК-сть годинГрупаВикладач(і)
410ДШС-21Верхоляк М. Р.

Опис курсу

Мета: вивчення етапів розвитку гувернерства на шляхах еволюції
людства, ознайомлення з діяльністю педагогів, які стали відомі людству як видатні гувернери, вивчення і аналіз гувернерських виховних і навчальних систем. Курс знайомить студентів з мотивами практичної роботи і наукових досліджень у галузі домашнього виховання, з сучасним станом та перспективами розвитку гувернерства з Україні та в інших країнах світу.
Предмет: наукові поняття про теорію і методику домашнього виховання та навчання, її цілі та завдання; оволодіння основними теоретичними знаннями та практичними вміннями щодо навчання і виховання особистості в сім’ї.
Завдання:
1. Ознайомлення студентів з етапами розвитку гувернерства, починаючи від його витоків і завершуючи специфікою сьогодення.
2. Ознайомлення з життєтворчістю педагогів та вчених, які відомі як видатні гувернери.
3. Вивчення і аналіз гувернерських виховних і навчальнихсистем.
4. Ознайомлення студентів з особливостями соціально-педагогічної роботи гувернера в сім’ї , з дітьми різних вікових груп, з методиками підготовки дитини до школи, методиками індивідуального виховання.
5. Опанування формами та методами соціально-педагогічної роботи
соціального гувернера в сім’ї.
Заплановані результати навчання:
У результаті вивчення навчальної дисципліни студент повинен
знати:
– чинники відновлення професії «гувернер» в соціальному
середовищі сучасної України;
– законодавчу базу діяльності соціального гувернера в родині;
– світовий досвід становлення, розвитку традиційної системи домашнього виховання;
– вміння та навички, які необхідні для професійної діяльності;
– технологію вивчення особистості дитини, членів родини, оточуючого середовища, батьків.
вміти:
– використовувати наукові методи дослідження в діяльності соціального гувернера;
– визначати стиль поведінки, взаємовідносин, можливостей коригування батьківського піклування;
– підготувати та організувати проведення першого знайомства,
адаптаційного періоду соціального гувернера в сім’ї;
– використовувати комплексні ігрові методики в процесі виховання та
коригування особистісного росту дитини;
– виявляти виховний рівень життєдіяльності родини;
– розробляти сценарії сімейних свят;
– виявляти здатність дитини до навчання в школі, сім’ї.
Студент набуде компетентності
1. Інтегральна компетентність:
– Здатність вирішувати типові спеціалізовані задачі та практичні проблеми у соціальній сфері або у процесі навчання, що вимагає застосування положень і методів соціальної роботи, та може характеризуватися певною невизначеністю умов;
– нести відповідальність за результати своєї діяльності; здійснювати
контроль інших осіб у визначених ситуаціях.
2. Загальні компетентності:
– здатність реалізувати свої права і обов’язки як члена суспільства,
усвідомлювати цінності громадянського (вільного, демократичного)
суспільства та необхідність його сталого розвитку, верховенства права, прав і свобод людини і громадянина в Україні;
– здатність зберігати та примножувати моральні, культурні, наукові цінності і досягнення суспільства на основі розуміння історії та закономірностей розвитку предметної області, її місця у загальній системі знань про природу і суспільство та у розвитку суспільства, техніки і технологій, використовувати різні види та форми рухової активності для активного відпочинку та ведення здорового способу життя;
– здатність застосовувати знання у практичних ситуаціях;
– здатність до пошуку, оброблення та аналізу інформації з різних джерел;
– здатність використовувати інформаційні та комунікаційні технології.
3. Спеціальні компетентності:
– здатність розуміти соціально-психологічні явища, процеси становлення, розвитку та соціалізації особистості;
– здатність визначати шляхи подолання соціальних проблем і знаходити ефективні методи їх вирішення;
– здатність застосовувати сучасні технології та методи професійної
діяльності;
– здатність до соціальної взаємодії у професійній сфері;
– здатність аналізувати та оцінювати результати професійної діяльності.
4. Програмні результати навчання:
– здійснювати пошук, аналіз та оброблення інформації для розв’язання професійних завдань;
– застосовувати інформаційні ресурси та методики оцінки поведінки чи діяльності індивідів і соціальних груп;
– застосовувати етичні принцип і стандарти соціальної роботи у
професійній діяльності;
– використовувати технології соціальної діагностики, профілактики,
корекції із застосуванням сучасних форм та методів професійної
діяльності;
– планувати, аналізувати, контролювати й оцінювати власну роботу і
роботу інших осіб у спеціалізованому контексті.

Рекомендована література

Основна
1. Маценко Л.М. Методика роботи гувернера: навчально-методичний посібник для підготовки фахівців напряму 0101 – «Педагогічна освіта» зі спеціальності– «Соціальна педагогіка». Київ : ДАК ККіМ, 2010. 242 с.
2. Сарапулова Є. Психолого-педагогічні основи навчально-виховної
діяльності гувернера. Київ : МАУП, 2003. 262 с.
Допоміжна
1. Декларація прав дитини : від 20.11.1959 р. Відродження. Видання перше. 1999. С. 18.
2. Діти «групи ризику»: психологічні, соціальні та правові аспекти. Київ, 2001. 192 с.
3. Закон України «Про виховання дітей та молоді» : від 14.09.2004 р. Освіта України. №72. С.4-6.
4. Комунікативна професійна компетентність як умова взаємодії соціального працівника з клієнтом / ред. А. Й. Капська. Київ, 2003. 87 с.
5. Сорочинська В. Організація роботи соціального педагога: навч.-метод. посіб. Вінниця, 2003. 198 с.
6. Соціальна робота з молодою сім’єю / упоряд. 3. Зайцева. Київ, 1997. 40 с.
7. Трубавіна І. Етика соціально-педагогічної роботи з сім’єю. Київ, 2001. 70 с.
8. Формування здорового способу життя молоді: стратегія розвитку
українського суспільства. / ред. О. Яременко, О. Вакуленко. Київ, 2004. 164 с.
ІНФОРМАЦІЙНІ РЕСУРСИ
1. Діти – батьки – сім’я. Практична психологія та соціальна робота. 2005. № 4. URL: https://childfund.org.ua/Uploads/Files/books_pdf/Dity_BatkySimia_Vyp4.pdf (дата звернення: 23.09.2021).
2. Леонова В. І. Технологія роботи соціального гувернера : навч. посіб. Одеса, 2007. 244 с. URL: http://dspace.pdpu.edu.ua/bitstream/123456789/652/1/%D0%BF%D0%BE
%D1%81%D1%96%D0%B1%D0%BD%D0%B8%D0%BA%20%D0%9B%D0
%B5%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B0%20%D0%92.%D0%86. pdf (дата звернення: 23.09.2021).
3. Прибора Т. Особливості роботи соціального гувернера з тривож ними дітьми. Наукові записки. № 97. С. 230–235.
URL: https://core.ac.uk/download/pdf/53036448.pdf (дата звернення: 23.09.2021).

Матеріали

Питання до заліку:

1. Підходи світової науки до виникнення гувернерства як системи
формування особистості.
2. Гувернерське виховання в країнах Стародавнього Сходу.
3. Система гувернерського виховання в Стародавній Греції.
4. Індивідуалістичні підходи до виховання в Стародавньому Римі.
5. Домашнє навчання і виховання в Київській Русі.
6. Педагогічна система Середньовіччя.
7. Індивідуалістична педагогіка епохи Відродження та Реформації.
8. Основні педагогічні течії середини XVI ст.
9. Система домашнього виховання де Ламотта де Фенелона.
10. М.Монтень про систему домашнього виховання. Аналіз твору
«Досвіди».
11. Погляди Ж.Ж. Руссо на індивідуальне виховання. Аналіз твору
(«Еміль, або Про виховання»).
12. Дидактична система І. Базедова. Аналіз творів «Методика для
батьків, матерів сімейств і народів», «Початкова праця».
13. Особливості індивідуального виховання в Україні в епоху
Відродження.
14. Й.Г. Песталоцці про домашнє виховання. Аналіз творів «Листи
вчителю Петерсену», «Лінград і Гертруда».
15. Й. Гербарт про індивідуалізацію навчально-виховного процесу.
Аналіз твору «Загальна педагогіка, виведена з цілей виховання».
16. Ф. Фребель про мету виховання.
17. А. Дістерверг про індивідуальний підхід у вихованні.
18. Система виховання Г. Спенсера.
19. Розвиток гувернерства в Україні (кінець ХУІІІ-1917 р.).
20. Наукові напрямки у зарубіжній реформаторській педагогіці
кінця XIX-поч. XX ст.
21. Дж. Локк про переваги індивідуального виховання перед
суспільним у творі «Думки про виховання».
22. Характеристика нормативних документів, що регулюють
соціальний захист прав дитини і дитинства в Україні.
23. Конвенція ООН про права дитини.
24. Роль тестування в загальному процесі вивчення педагогом
особистості дитини.
25. Права та обов’язки гувернера всім’ї.
26. Основні методи та прийоми соціально-педагогічної роботи
гувернера в сім’ї.
27. Методика проведення тестування з різними віковими групам.
28. Методика підготовки дитини до школи та надання допомоги у
приготуванні домашніх завдань.
29. Специфіка індивідуальної роботи гувернера з дітьми
дошкільного віку, шкільного віку, з підлітками.
30. Організація дозвілля дітей у сім’ї.

Навчальна програма

Завантажити навчальну програму

Силабус: СИЛАБУС З НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ «ТЕХНОЛОГІЯ РОБОТИ СОЦІАЛЬНОГО ГУВЕРНЕРА»

Завантажити силабус

Силабус: Технологія роботи соціального гувернера 2023-2024 н.р.

Завантажити силабус