Технологія роботи соціального гувернера

Тип: Нормативний

Відділення: циклова комісія викладачів педагогіки та психології

Навчальний план

СеместрКредитиЗвітність
23Залік

Лекції

СеместрК-сть годинЛекторГрупа(и)
224Верхоляк М. Р.ДШС-21

Практичні

СеместрК-сть годинГрупаВикладач(і)
216ДШС-21Верхоляк М. Р.

Опис курсу

Мета курсу: вивчення етапів розвитку гувернерства на шляхах еволюції людства, ознайомлення з діяльністю педагогів, які стали відомі людству як видатні гувернери, вивчення і аналіз гувернерських виховних і навчальних систем. Курс знайомить студентів з мотивами практичної роботи і наукових досліджень у галузі домашнього виховання, з сучасним станом та перспективами розвитку гувернерства з Україні та в інших країнах світу.

Основні завдання курсу:

 • ознайомлення студентів зі шляхами розвитку гувернерства, починаючи від його витоків і завершуючи специфікою сьогодення;
 • ознайомлення з життєтворчістю педагогів та вчених, які відомі як видатні гувернери;
 • вивчення і аналіз гувернерських виховних і навчальних систем;
 • ознайомлення студентів з особливостями соціально-педагогічної роботи гувернера в сім’ї, з дітьми різних вікових груп, з методиками підготовки дитини до школи, методиками індивідуального виховання;
 • опанування формами та методами соціально-педагогічної роботи соціаль-ного гувернера в сім’ї.

У результаті вивчення навчальної дисципліни студент повинен знати:

 • чинники відновлення професії «гувернер» в соціальному середовищісучасної України;
 • законодавчу базу діяльності соціального гувернера в родині;
 • світовий досвід становлення, розвитку та традиційної системи домашнього виховання;
 • вміння та навички, що необхідні для професійної діяльності;
 • технологію вивчення особистості дитини, членів родини, оточуючого середовища, батьків;
 • основні класичні правила етикету.

вміти:

 • використовувати наукові методи дослідження в діяльності соціального гувернера;
 • визначити стиль поведінки, взаємовідносин, можливостей коригування батьківського піклування;
 • встановлювати та зберігати взаємовідносини партнерства у вихованні дитини між соціальним гувернером та батьками;
 • утримувати педагогічно доцільну позицію в проблемних та критичних виховних ситуаціях;
 • підготувати та організувати проведення першого знайомства, адаптаційного періоду соціального гувернера в сім’ї;
 • визначати індивідуальні особливості виховання на основі порівняння
 • загальних психолого-педагогічних характеристик (вікових, статевих, фізіологічних);
 • використовувати комплексні ігрові методики в процесі виховання та коригування особистісного росту дитини;
 • виявляти виховний рівень життєдіяльності родини;
 • проводити екскурсії, подорожі, прогулянки-казки «Дивне-поруч», ділові ігри;
 • розробляти сценарії сімейних свят;
 • виявляти здатність дитини до навчання в школі, вдома, школі-інтернаті.

Рекомендована література

Базова

 1. Маценко Л. М. Методика роботи гувернера: навчально-методичний посібник для підготовки фахівців напряму 0101 «Педагогічна освіта» зі спеціальності «Соціальна педагогіка». – К.: ДАК ККіМ, 2010. – 242 с.
 2. Сарапулова Є. Психолого-педагогічні основи навчально-виховної діяльності гувернера. – К.: МАУП, 2003. – 262 с.

Допоміжна

 1. Декларація прав дитини. Проголошена Асамблеєю ООН, 20 листопада
  1959 р. // Відродження. – 1999. – №1. – С. 18.
 2. Діти «групи ризику»: психологічні, соціальні та правові аспекти. – К., – 192 с.
 3. Закон України «Про виховання дітей та молоді» // Освіта України. – 2004. – 14 вересня. – №72. – С. 4-6.
 4. Комунікативна професійна компетентність як умова взаємодії соціального працівника з клієнтом / За ред. А. Капської. – К., 2003. – 87 с.
 5. Сорочинська В. Організація роботи соціального педагога: Навчально-методичний посібник. – Вінниця, 2003. – 198 с.
 6. Соціальна робота з молодою сім’єю / Упоряд. З. Зайцева. – К., 1997. – 40 с.
 7. Трубавіна І. Етика соціально-педагогічної роботи з сім’єю. – К., 2001. – 70 с.
 8. Формування здорового способу життя молоді: стратегія розвитку
  українського суспільства / О. Яременко, О. Вакуленко та ін. – К., 2004. –
  Кн. 1. – 164 с.

Матеріали

Питання до заліку

 1. Підходи світової науки до виникнення гувернерства як системи формування особистості.
 2. Гувернерське виховання в країнах Стародавнього Сходу.
 3. Система гувернерського виховання в Стародавній Греції.
 4. Індивідуалістичні підходи до виховання в Стародавньому Римі.
 5. Домашнє навчання і виховання в Київській Русі.
 6. Педагогічна система Середньовіччя.
 7. Індивідуалістична педагогіка епохи Відродження та Реформації.
 8. Основні педагогічні течії середини XVI ст.
 9. Система домашнього виховання Ф. де Ламотта де Фенелона.
 10. М. Монтень про систему домашнього виховання. Аналіз твору «Досвіди».
 11. Погляди Ж.-Ж. Руссо на індивідуальне виховання. Аналіз твору («Еміль, або Про виховання»).
 12. Дидактична система І. Базедова. Аналіз творів «Методика для батьків, матерів, сімейств і народів», «Початкова праця».
 13. Особливості індивідуального виховання в Україні в епоху Відродження.
 14. Й. Г. Песталоцці про домашнє виховання. Аналіз творів «Листи вчителю Петерсену», «Лінград і Гертруда».
 15. І. Гербарт про індивідуалізацію навчально-виховного процесу. Аналіз твору «Загальна педагогіка, виведена з цілей виховання».
 16. Ф. Фребель про мету виховання.
 17. А. Дістерверг про індивідуальний підхід у вихованні.
 18. Система виховання Г. Спенсера.
 19. Розвиток гувернерства в Україні (кінець ХVІІІ – 1917 р.).
 20. Наукові напрямки у зарубіжній реформаторській педагогіці кінця XIX – поч. XX ст.
 21. Дж. Локк про переваги індивідуального виховання перед суспільним у творі «Думки про виховання».
 22. Характеристика нормативних документів, що регулюють соціальний захист прав дитини і дитинства в Україні.
 23. Нормативно-правова база соціально-педагогічної роботи.
 24. Конвенція ООН про права дитини.
 25. Роль тестування в загальному процесі вивчення педагогом особистості дитини.
 26. Права та обов’язки гувернера в сім’ї.
 27. Основні методи та прийоми соціально-педагогічної роботи гувернера в сім’ї.
 28. Методика проведення тестування з різними віковими групам.
 29. Моральні норми соціально-педагогічної роботи гувернера в сім’ї.
 30. Основні принципи соціально-педагогічної роботи гувернера в сім’ї.
 31. Методика підготовки дитини до школи та надання допомоги у приготуванні домашніх завдань.
 32. Специфіка індивідуальної роботи гувернера з дітьми дошкільного віку, шкільного віку, з підлітками.
 33. Особливості педагогічної профілактики адиктивної поведінки підлітків.
 34. Агресивність, демонстративність, депресивність: основні характеристики та способи попередження.
 35. Організація дозвілля дітей у сім’ї.
 36. Ігрові форми організації діяльності молодших школярів.

Програма навчальної дисципліни

Модуль 1.  Історичний розвиток гувернерства як системи формування самобутньої особистості

 

Тема 1. Вступ. Зміст і завдання курсу. Сучасний погляд на професійну діяльність соціального гувернера. Виникнення гувернерства в світовій суспільній цивілізації.

          Ведучі чинники відновлення професії гувернер в соціальному середовищі сучасної України. Трактування основних відмінностей професії «гувернер» і «соціальний гувернер». Термінологічно-понятійний апарат курсу.

Підходи світової науки до виникнення гувернерства як системи формування особистості.

Система гувернерського виховання в Античному світі. Домашнє навчання і виховання в Київській Русі.

 

Тема 2. Гувернерство в епоху Середньовіччя та Відродження.

Особливості гувернерської практики в епоху Середньовіччя.

Тенденції розвитку гувернерства в періоди Відродження та Реформації.

       Гувернерство у період українського Відродження.  

         Методичні підходи до теорії й практики індивідуального домашнього виховання й навчання у XVI-XVIII ст.

Тема 3. Характеристика гувернерства кінця XVIII-XIX ст.

Й. Песталоцці, Й. Гербарт. А. Дістерверг про домашнє виховання і навчання.

Система виховання Г.Спенсера.

Педагогіка дитячої гри в системі Ф.Фребеля

 

Тема 4. Гувернерські методики домашнього навчання в Україні XIX – початку XX ст.

Основні положення концепції Ястребцева про гувернерське виховання і навчання дитини.

Ф. Кочержинський про навчання за звуковим методом.

І. Паульсон про методику навчання читання.

Система навчання читання Ф. Грекова.

В. Волкович та С. Лібрович про значення книжки в житті дитини.

Тема 5. Функціонування гувернерства у XX – на початку XXI ст.

Ідея домашньої освіти в зарубіжній педагогіці кінця XIX-початку XX ст.

Методика гувернерського виховання в Україні XIX – на початку XX ст.

Місце гувернерського домашнього навчання і виховання в радянській системі освіти.

 

Модуль 2. Гувернерські методики виховання і навчання дитини в домашніх умовах

Тема 6. Сім’я і її вплив на формування особистості.

Роль сім’ї в соціалізації дитини.

Особливості стилів сімейного виховання.

Причини неадекватного ставлення до дитини.

Педагогічний такт батьків.

Державно-правові основи соціального захисту прав дитини і дитинства.

Тема 7. Гувернерство як різновид педагогічної діяльності вчителя.

Причини, що спонукають батьків звернутися до послуг гувернера. Труднощі, пов’язані з появою у сім’ї гувернера.

Права і обов’язки гувернера в сім’ї.

 

Тема 8. Особливості соціально-педагогічної роботи гувернера в сім’ї

Методи та прийоми соціально-педагогічної діяльності гувернера з сім’ї. Етичні цінності та принципи соціально-педагогічної роботи гувернера в

         сім’ї.

Моральні норми в поведінці гувернера.

Комунікативні професійно значущі якості гувернера.

 

Тема 9. Психолого-педагогічні основи організації роботи гувернера з дітьми різних вікових груп.

         Загальні психолого-педагогічні основи роботи гувернера.

                   Закономірності та фактори розвитку дитини. Поняття про «зону найближчого розвитку» та сензитивні періоди розвитку.

Ампліфікація.

Специфіка роботи гувернера:

 • з дошкільниками;
 • з молодшими школярами;
 • з дітьми середнього шкільного віку.

Режим дня в умовах сім’ї.

 

Тема 10. Структура та зміст програми загального розвитку дітей у сім’ї. Основні методики індивідуального виховання.

Методика підготовки дитини до школи та надання допомоги у приготуванні домашніх завдань.

Специфіка навчання дітей у сім’ї:

 • іноземних мов;
 • музики;
 • хореографії;
 • образотворчого мистецтва.

Система сучасного індивідуального виховання.

Проблеми виховання обдарованих дітей.

Методика роботи з дітьми із психо-неврологічними захворюваннями.     Особливості виховання дітей із відхиленнями у поведінці.