Системи управління базами даних

Тип: Нормативний

Відділення: циклова комісія фахових дисциплін початкової освіти

Лекції

СеместрК-сть годинЛекторГрупа(и)
336

Практичні

СеместрК-сть годинГрупаВикладач(і)
336

Опис курсу

Мета: оволодіння необхідним мінімумом знань зі створення реляційних баз даних (БД); сформувати знання, вміння і навички, необхідні для раціонального використання сучасних прикладних програмних засобів та інформаційних технологій при розв’язуванні задач, пов’язаних із введенням, обробкою, зберіганням, пошуком, систематизацією і виведенням значної кількості однорідних даних з конкретної предметної галузі, які зберігаються на комп’ютерних носіях; навчити студентів використовувати бази даних у роботі діловода.

Предмет:бази даних, системи управління базами даних.

Завдання:

 • формування уявлень про етапи роботи з базами даних (БД);
 • ознайомлення з найбільш вживаними сучасними системами управління базами даних (СУБД);
 • ознайомлення з основами роботи з БД в сучасних СУБД;
 • навчити студентів створювати БД;
 • ознайомлення з основними галузями застосування СУБД;
 • формування навиків написання SQL-запитів;
 • формування навиків роботи на ЕОМ з використанням сучасних СУБД.

Заплановані результати навчання:

В результаті вивчення дисципліни студенти повинні знати:

 • основні поняття баз даних;
 • архітектуру, концепції і можливості СУБД;
 • методи побудови структур і схем зберігання даних;
 • способи проектування баз даних на концептуальному і логічному рівнях, а також при фізичній реалізації;
 • основні етапи функціонування, реорганізації і реструктуризації баз даних;
 • перспективи розвитку баз даних;
 • основи розробки баз даних в org Base, Microsoft Access.

В результаті вивчення дисципліни студенти повинні уміти:

 • розробляти структуру бази даних;
 • вирішувати задачі з концептуального і логічного проектування і фізичної реалізації баз даних;
 • створювати та управляти базами даних в org Base, Microsoft Access.

Рекомендована література

 1. Боуман Д. и др. Практическое руководство по SQL // Д. Боуман, С. Эмерсон, М. Дарновски. − К.: Диалектика, 1997. − 336 с
 2. Гайна Г.А. Організація баз даних і знань. Мови баз даних: Конспект лекцій. − К.:КНУБА, 2002. − 64 с.
 3. Гайна Г.А., Попович Н.Л. Організація баз даних і знань. Організація реляційних баз даних: Конспект лекцій.−К.:КНУБА, 2000. − 76 с.
 4. Єрьоміна Н. В. Проектування баз даних: Навч. Посібник.- К.: КНЕУ, 1998. – 208с.
 5. Завадський І.О. Основи баз даних: [Навч. посіб.] / І.О. Завадський. − К.: Видавець І.О. Завадський, 2011. − 192 с.: іл.
 6. Зарицька О.Л. Бази даних та інформаційні системи: Методичний посібник. – Житомир: Вид-во ЖДУ ім. І. Франка, 2009. – 132 с..
 7. Джексон Г. Проекторивание реляциoнных баз даных для использования с микро ЭВМ: Пер. с англ. – М.: – Мир, 1991. – 252 с.
 8. Козлов В.А. Открытье информационные системы. М.: Финансы и статистика. 1999. – 223 с.
 9. Малыхина М.П. Базы данных. С. – Петербург, 2006. – 528с.

Навчальна програма

Завантажити навчальну програму