Соціальна робота в умовах надзвичайних ситуацій

Тип: Нормативний

Відділення: циклова комісія педагогічно - психологічних та соціальних дисциплін

Навчальний план

СеместрКредитиЗвітність
13Залік
1Немає

Лекції

СеместрК-сть годинЛекторГрупа(и)
1 18Верхоляк М. Р.ДШС-11

Практичні

СеместрК-сть годинГрупаВикладач(і)
1 18ДШС-11Верхоляк М. Р.

Опис курсу

Завдання:
– ознайомити з основними підходами та стратегіями роботи в умовах
надзвичайних ситуацій;
– розглянути поняття «резилієнс» на індивідуальному (персональному) та
груповому рівнях, а також на рівні громади;
– ознайомити з базовими принципами психічного здоров’я та
психосоціальної підтримки в умовах надзвичайних ситуацій та
відповідними стратегіями та інтервенціями з урахуванням потреб і
ресурсів клієнтів;
– розвинути навички застосування принципів психосоціальної підтримки та
базових підходів у роботі з клієнтами.

Заплановані результати навчання:
У результаті вивчення навчальної дисципліни студент повинен
знати:
• поняття надзвичайної ситуації;
• основні підходи та стратегії роботи в надзвичайних ситуаціях;
• поняття «резіліенс» та історія його розвитку;
• підходи до вивчення резіліенса;
• класифікація екстремальних ситуацій;
• основні принципи психосоціальної підтримки;
• класифікація психогенних станів;
• основні ознаки психологічних криз;
• методи дослідження психогеній;
• поняття психологічної безпеки та базові потреби;
• форми соціальної роботи з підтримки громади та сім’ї;
• етичні правила соціальної роботи;
• підходи у роботі з психогенними реакціями.
вміти:
• визначати стратегії та підходи соціальної роботи, які доцільно
застосовувати на різних етапах надзвичайних ситуацій;
• аналізувати та визначати ресурси резилієнс на рівні людини, родини, організації, громади в умовах надзвичайних ситуацій;
• здійснювати інтервенції з відновлення базової безпеки та захисту прав, інтервенції з відновлення сімейних стосунків та мобілізації громади;
• перенаправляти клієнтів згідно з базовими положеннями, механізмом та формою перенаправлення;
• формувати вміння, необхідні для організації та планування
корекційних занять з людьми, які постраждали внаслідок
надзвичайних ситуацій;
• застосовувати методики психотерапевтичного впливу;
• формувати вміння проводити корекційну роботу з різними категоріями людей, що мають проблеми адаптації в соціумі внаслідок
надзвичайних ситуацій;
• формувати вміння впровадження спеціальних технологій та соціальної корекції в професійну діяльність особистості та діяльність установ соціальної сфери.
Студент набуде компетентності:
1. Загальні компетентності:
– ЗК 2. Здатність зберігати та примножувати моральні, культурні, наукові цінності і досягнення суспільства на основі розуміння історії та закономірностей розвитку предметної області, її місця у загальній системі знань про природу і суспільство та у розвитку суспільства, техніки і технологій, використовувати різні види та форми рухової активності для активного відпочинку та ведення здорового способу життя.
– ЗК 5. Здатність застосовувати знання у практичних ситуаціях.
– ЗК 6. Здатність до пошуку, оброблення та аналізу інформації з різних джерел.
– ЗК 7. Здатність використовувати інформаційні та комунікаційні
технології.
– ЗК 8. Здатність діяти соціально відповідально та свідомо.
2. Спеціальні компетентності:
– СК 2. Розуміння нормативно-правової бази стосовно соціальної роботи та соціального забезпечення.
– СК 7. Здатність розробляти шляхи подолання соціальних проблем і
знаходити ефективні методи.
– СК 8. Здатність до надання допомоги та підтримки клієнтам із
врахуванням їх індивідуальних потреб, вікових відмінностей, гендерних, етнічних та інших особливостей.
– СК 9. Здатність застосовувати сучасні технології та методи професійної діяльності.
– СК 10. Здатність взаємодіяти з клієнтами, представниками різних
професійних груп та громад.
3. Програмні результати навчання:
– РН 1. Здійснювати пошук, аналіз та оброблення інформації для
розв’язання професійних завдань.
– РН 10. Організовувати заходи з реабілітації, реінтеграції, соціальної
адаптації осіб.
– РН 11. Визначати зміст співпраці та залучати ресурси для задоволення потреб осіб та розв’язання їх проблем.
– РН 12. Знаходити рішення для покращення соціального добробуту і
соціальної безпеки громадян.
– РН 13. Визначати зміст і види співпраці з представниками різних
професій, груп, громад у професійній діяльності.

Рекомендована література

Основна
1. Безпека існування людини в навколишньому середовищі. Модуль 1. Цивільний захист. Навч.-метод. посіб. для студ. пед. закл. вищ. освіти / С. В. Бережна, М. В. Васильєва, В. О. Микитюк, С. О. Микитюк. Харків. нац. пед. ун-т ім. Г. С. Сковороди. Харків : ХНПУ, 2021. 184 с.
2. Керівництво МПК з психічного здоров’я та психосоціальної підтримки в умовах надзвичайної ситуації : [пер. з англ.] / Міжвідомчий постійний комітет. Київ : Унів. вид-во Пульсари, 2017. 216 с.
3. Килівник А.М. Методичні рекомендації до вивчення навчальної дисципліни «Соціальна робота з постраждалими від катастроф і надзвичайних ситуацій» (для студентів з галузі знань 23 Соціальна робота спеціальності 231 Соціальна робота). Вінниця, 2019. 34 с.
4. Острова О.О. Перспективи розвитку соціальної роботи в сучасних реаліях України. Соціальна робота в Україні : основні напрями, проблеми та перспективи розвитку : [Текст]. Матеріали Всеукраїнської науковопрактичної конференції 28 квітня 2016. Дніпропетровськ, 2016. 147 с.
Допоміжна:
1. Методичні рекомендації щодо надання першої психологічної допомоги переміщеним особам / [за заг. ред. О. Л. Іванової ; упоряд.: І. Я. Пінчук, О. О. Хаустова, Н. М. Степанова, А. В. Чайка, А. О. Пінчук]. Київ : [б. в.], 2014. 44 с.
2. Картування послуг для груп, вразливих до інфікування ВІЛ, у п’яти областях України: Дніпропетровській, Львівській, Миколаївській, Одеській та Чернігівській / О. Дорошенко, Н. Калягіна, К. Паркер, І. Шваб. Київ. PACT, 2014. 120 с.
3. Кейс-менеджмент внутрішньо переміщених осіб : метод. рек. / авт.-упоряд. Гусак Н. Є. Київ. [б. в.], 2015. 62 с.

ІНФОРМАЦІЙНІ РЕСУРСИ
1. Шклярська О. Психологічна пружність – запорука виживання під час війни URL: http://www.aratta-ukraine.com/text_ua.php?id=3373
2. Картування послуг для груп, вразливих до інфікування ВІЛ, у п’яти областях України: Дніпропетровській, Львівській, Миколаївській, Одеській та Чернігівській/ О. Дорошенко, Н. Калягіна, К. Паркер, І. Шваб. URL:
http://respond.pactukraine.org.ua/file/29u.pdf
3. Державний стандарт соціальної послуги кризового та екстреного втручання від 01.07.2016 р. № 716. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0990-
16#Text

Навчальна програма

Завантажити навчальну програму

Силабус: Силабус_Соціальна робота в умовах надзвичайних ситуацій

Завантажити силабус

Силабус: Соціальна робота в умовах надзвичайних ситуацій 2023-2024 н.р.

Завантажити силабус