Психологія загальна, вікова та педагогічна (Музеєзнавство, 2021 рік вступу)

Тип: Нормативний

Відділення: циклова комісія педагогічно - психологічних та соціальних дисциплін

Навчальний план

СеместрКредитиЗвітність
21Немає
31Немає
41Немає
53Іспит

Лекції

СеместрК-сть годинЛекторГрупа(и)
28Колобич О. П.ШКМ-11
38Колобич О. П.ШКМ-21
48Колобич О. П.ШКМ-21
532Колобич О. П.ШКМ-31

Практичні

СеместрК-сть годинГрупаВикладач(і)
28ШКМ-11Колобич О. П.
38ШКМ-21Колобич О. П.
48ШКМ-21Колобич О. П.
532ШКМ-31Колобич О. П.

Опис курсу

Мета: розширення фундаментальних психологічних знань студентів з питань загальної психології, особливостей психіки людини та її структури, властивостей функціонування пізнавальних психічних процесів, особливостей  емоційно-вольової та індивідуально-типологічної сфер, механізмів становлення особистості та її взаємодії з соціальним середовищем; забезпечення майбутніх фахівців теоретичними знаннями з основ вікової та педагогічної психології; озброєння студентів знаннями психологічних закономірностей розвитку особистості на різних етапах онтогенезу; ознайомлення студентів із знаннями щодо закономірностей та особливостей навчання і виховання, а також здійснення практичної підготовки студентів для роботи з людьми різних вікових категорій.

Предмет: закономірності психічного розвитку та навчання людини на різних етапах її індивідуального життя.

Завдання:

 • ознайомити студентів з психологією як науковою дисципліною та сферою професійної діяльності;
 • засвоєння фундаментальних законів, принципів, основних ідей психології;
 • набуття теоретичних та практичних навичок з психології;
 • оволодіти такими базовими поняттями психології, як психічні явища, психічні процеси, психічні властивості, психічні особливості;
 • висвітлити специфіку психічного розвитку людини на різних етапах онтогенезу, підходи до періодизації психічного розвитку особистості та основні психологічні закономірності процесу навчання та виховання.

Заплановані результати навчання:

Студент повинен знати:

 • основні психічні процеси, стани і властивості особистості у контексті організації музейно-педагогічної діяльності, психологічні особливості сприйняття музею аудиторією;
 • основні характеристики індивідуального розвитку особистості і періоди дошкільного, шкільного дитинства та юнацтва у контексті організації різних форм музейної комунікації, застосування відповідних методів та прийомів;
 • психологічні аспекти застосування різних методів і прийомів комунікації у просторі музею з різновіковою аудиторією, шляхи покращення психологічних аспектів музейної комунікації.

Вміти:

 • враховувати та застосовувати у процесі музейної комунікації особливості темпераменту, характеру, уваги, психологічні особливості сприйняття музею аудиторією;
 •  налагоджувати комунікацію в музеї шляхом урахування вікових характеристик та особливостей учнівської та студентської молоді;
 •  реалізовувати психологічні засади організації ефективного середовища навчання у просторі музею для учнівської та студентської молоді.

Студент набуде компетентності:
1. Загальні компетентності:

ЗК1. Знання та розуміння предметної області та розуміння професійної діяльності.
ЗК6. Здатність спілкуватися з представниками інших професійних груп різного рівня (з експертами з інших галузей знань/видів діяльності).
ЗК 8. Здатність вчитися і оволодівати сучасними знаннями.

2. Фахові компетентності:

СК1. Здатність діяти соціально відповідально і свідомо відповідно до розуміння тенденцій розвитку музейної та пам’яткохоронної галузі.
СК 4. Здатність до експозиційної, науково-фондової, культурно-просвітницької діяльності на основі професійно профільованих знань.
СК 5. Здатність забезпечувати обслуговування відвідувачів.
СК 12. Здатність організовувати міждисциплінарну педагогічну діяльність у просторі музею.

3. Програмні результати навчання:

ПР 16. Розробляти концепцію, структуру екскурсії; вміти проводити екскурсію на високому професійному рівні.
ПР 23. Розробляти інтегровані музейні заняття, музейно-педагогічні програми і проекти для роботи з різновіковою аудиторією.
ПР 24. Володіти методикою комунікації в музейному просторі з відповідною цільовою аудиторією.

Рекомендована література

Основна

 1. Колобич О. П. Загальна психологія: навчально-методичний посібник. Львів : Растр-7, 2019. 172 с.
 2. Савчин М. В., Василенко Л. А. Вікова психологія: навчальний посібник, 5-ге видання, перероблене, доповнене. Київ : ВЦ «Академія», 2021. 376 с.
 3. Савчин М. В. Загальна психологія : навчальний посібник. Київ: ВЦ «Академія», 2020. 344 с.
 4. Сергєєнкова О.П., Столярчук О. А., Коханова О. П., Пасєка О. В. Вікова психологія: навч. посібник. Київ : Центр навчальної літератури, 2020. 376 с.
 5. Скрипченко О.В., Долинська Л.В., Огороднійчук З.В. та ін. Вікова та педагогічна психологія: навчальний посібник. Київ : Просвіта, 2019. 400 с.

Допоміжна

 1. Власова О. І. Педагогічна психологія: підручник для студентів вищих навчальних закладів. Київ, 2013. 480 с.
 2. Вербицька П.В., Пасічник Р.Е. Музей як комунікативний та освітній простір: навчальний посібник. Львів: Видавництво Львівської політехніки, 2017. 234с.
 3. Гайдай О.М. Музеєзнавство: навчальний посібник. Миколаїв: ЧНУ імені Петра Могили, 2021. 212с.
 4. Євтух М. Б., Лузік Е. В., Ладогубець Н. В., Ільїна Т. В. Педагогічна психологія : підручник. Київ : Кондор, 2018. 420 с.
 5. Караманов О. В. Музейна педагогіка у системі сучасної освітньої парадигми та поширення наукових знань. Музейна педагогіка в науковій освіті: збірник тез доповідей учасників І Всеукраїнської науково-практичної конференції (Київ, 28 листопада 2019 р.). Біла Церква: Видавництво «Авторитет» ФОП Курбанова Ю. В., 2019.  с. 48-50.
 6. Караманов О. В. Музейна психологія у системі організації комунікації з відвідувачами. Матеріали Дев’ятої науково-практичної конференції “Музейна педагогіка – проблеми, сьогодення, перспективи” (Київ, 7-8 жовтня 2021 р.). Національний  заповідник «Києво-Печерська лавра». Київ: ТОВ «КАПІТАЛ-ДРУК», 2021. с. 111-113.
 7. Караманов О. В. Педагогічна діяльність музеїв в сучасному освітньому просторі України: Монографія. Львів: Сполом, 2020. 452 с.
 8. Кутішенко В. П. Вікова та педагогічна психологія (курс лекцій) : навчальний посібник. Київ: Центр навчальної літератури, 2019. 128 с.
 9. Левус Н. І., Волошок О. В. Педагогічна психологія в схемах і таблицях : навч. посібник. Львів: ЛНУ імені Івана Франка; Артос, 2015. 340 с.
 10. Лисянська Т. М. Педагогічна психологія: навчальний посібник. Київ: Каравела, 2019. 264 с.
 11. Максименко С.Д. Загальна психологія: навчальний посібник. Київ : Центр навчальної літератури, 2019. 272 с.
 12. Сергєєнкова О.П., Столярчук О. А., Коханова О. П., Пасєка О. В. Педагогічна психологія: навч. посібник. Київ : Центр навч. літ., 2019. 168 с.
 13. Скрипченко О.В., Долинська Л.В., Огороднійчук З.В. та ін. Загальна психологія: навч. посібник. Київ : Каравела, 2012. 464 с.
 14. Степанов О. М. Педагогічна психологія : навчальний посібник. Київ: Академвидав. 2011. 416 с.
 15. Приходько Ю. О., Юрченко В. І. Психологічний словник-довідник. Київ: Каравела, 2020. 418 c.
 16. Токарева Н. М. Основи педагогічної психології : навчально-методичний посібник. Кривий Ріг, 2013. 223 с.

Інформаційні ресурси

 1. Власова О. І. Педагогічна психологія : підручник для студентів вищих навчальних закладів. Київ, 2013. 480 с. URL: http://lecture.in.ua/vlasova-oi-pedagogichna-psihologiya-navchposibnik-k-libide.html
 2. Колобич О. П. Загальна психологія: навчально-методичний посібник. Львів : Растр-7, 2019. 172 с. URL: http://pedcollege.lnu.edu.ua/wp-content/uploads/2015/09/підручник-2018-колобич-Р7.pdf.
 3. Сергєєнкова О.П. Педагогічна психологія: навч. посібник. Київ : Центр учб. літ., 2012. 168 с. URL: https://westudents.com.ua/knigi/518-pedagogchna-psihologya-sergnkova-op.html.
 4. Сергєєнкова О.П., Столярчук О. А., Коханова О. П., Пасєка О. В. Вікова психологія: навч. посібник. Київ : Центр учб. літ., 2012. 168 с. URL: https://ukrtextbook.com/vikova-psixologiya-sergeyenkova-o-p/
 5. Степанов О. М. Педагогічна психологія : навчальний посібник. Київ: Академвидав. 2011. 416 с. URL: https://academiapc.com.ua/product/271
 6. Токарева Н. М. Основи педагогічної психології : навчально-методичний посібник. Кривий Ріг, 2013. 223 с. URL: http://elibrary.kdpu.edu.ua/jspui/handle/0564/1758

Матеріали

ПИТАННЯ, ЯКІ ВИНЕСЕНО НА ІСПИТ З ДИСЦИПЛІНИ

 1. Психологія як наука. Об’єкт та предмет психології.
 2. Галузі психології (музейна психологія). Значення психологічних знань для розвитку музейної діяльності.
 3. Методи вивчення психіки людини. Застосування методів дослідження у процесі вивчення музейної аудиторії.
 4. Умови та чинники формування психіки людини.
 5. Види відчуттів та їхня класифікація. Роль відчуттів у контексті організації музейно-педагогічної діяльності.
 6. Види сприймання та їхня класифікація. Психологічні особливості сприйняття музею аудиторією.
 7. Поняття про пам’ять та її основні функції. Види пам’яті. Роль пам’яті у контексті організації музейно-педагогічної діяльності.
 8. Види мислення та їхня класифікація. Роль мислення у контексті організації музейно-педагогічної діяльності.
 9. Поняття про мовлення та його функції. Види мовлення.
 10. Поняття про уяву. Функції уяви. Види уяви та їхня класифікація.
 11. Уява і творчість. Шляхи створення образів уяви. Роль уяви у контексті організації музейно-педагогічної діяльності.
 12. Поняття про увагу та її основні функції. Основні властивості уваги. Види уваги. Роль та значення уваги в житті та музейній діяльності людини.
 13. Поняття про індивід, індивідуальність, особистість.
 14. Поняття про темперамент та його провідні риси. Типи темпераменту та їхня психологічна характеристика. Врахування у процесі музейної комунікації особливостей темпераменту.
 15. Поняття про характер та його провідні риси. Чинники формування характеру.
 16. Поняття про здібності та їхню природу. Види здібностей.
 17. Поняття про спілкування, його структура та функції. Види спілкування.
 18. Форми, засоби та стилі спілкування.
 19. Поняття про соціальні групи. Види соціальних груп. Розвиток музейної справи у соціальних групах.
 20. Міжособистісні стосунки в групі. Комунікації в музейному просторі з відповідною цільовою аудиторією.
 21. Поняття про емоції та почуття, їхні властивості та основні функції. Види емоцій і почуттів.
 22. Діяльність як форма активності особистості. Структура діяльності. Значення психологічних знань для розвитку музейної діяльності.
 23. Засоби діяльності та провідні види діяльності.
 24. Загальне поняття про вольову діяльність людини. Вольові дії людини.
 25. Сутність, об’єкт і предмет вікової психології.
 26. Поняття про вік. Основні проблеми та завдання вікової психології. Врахування засад вікової психології у процесі музейної комунікації.
 27. Місце вікової психології  в   системі   психологічних  наук.  Розділи  вікової психології.
 28. Вікова періодизація життєвого шляху людини.
 29. Специфіка застосування методів психологічних досліджень у роботі з дітьми.
 30. Особливості психічного розвитку новонароджених.
 31. Психічний розвиток немовляти.
 32. Розвиток психічних процесів у ранньому дитинстві.
 33. Розвиток емоційно-вольової сфери у ранньому дитинстві.
 34. Криза трьох років і шляхи її подолання.
 35. Розвиток психічних процесів у дитини дошкільного віку.
 36. Формування психологічної готовності дітей до навчання в школі.
 37. Розвиток психічних процесів молодшого школяра.
 38. Особливості емоційно-вольової сфери молодшого школяра. Криза семи років.
 39. Криза підліткового віку, її соціально-психологічні та внутрішньо-біологічні причини, шляхи подолання.
 40. Формування самосвідомості та Я-концепції у підлітковому віці.
 41. Особливості психічних процесів, емоцій та волі старшого школяра.
 42. Формування особистості старшого школяра. Криза юнацького віку. Особливості спілкування у юнацькому віці.
 43. Тенденції розвитку людини в дорослому віці.
 44. Криза середнього віку її ознаки та причини виникнення. Психологічні особливості людей похилого віку.
 45. Стабільність та зміни у пізній дорослості. Задачі розвитку у похилому віці.
 46. Об’єкт та предмет педагогічної психології. Врахування засад педагогічної психології у процесі музейної комунікації.
 47. Завдання та проблеми педагогічної психології.
 48. Зв’язок педагогічної психології з іншими галузями психології.
 49. Експеримент, спостереження, анкетування, аналіз продуктів діяльності – методи педагогічної психології та їх психологічна характеристика. Застосування методів дослідження у процесі вивчення музейної аудиторії.
 50. Суть та завдання психології виховання.
 51. Професійно важливі якості особистості вчителя. Зміст педагогічних здібностей та їх структура.
 52. Загальна характеристика педагогічного спілкування.
 53. Бар’єри, які заважають ефективності педагогічного спілкування.
 54. Навчальна мотивація. Психологічні засади організації ефективного середовища навчання у просторі музею для учнівської та студентської молоді.
 55. Показники та критерії вихованості особистості.
 56. Типи педагогічного спілкування та роль особистості педагога у перевихованні.
 57. Структурні компоненти педагогічної діяльності.
 58. Культура педагогічного спілкування. Основні причини труднощів у педагогічній взаємодії.
 59. Психологія педагогічного колективу.
 60. Професійно важливі якості керівника навчального закладу. Професійний розвиток музейного фахівця.

Силабус:

Завантажити силабус

Силабус: Силабус психологія (ЗВП) 3 курс 2023-2024 н.р.

Завантажити силабус