Психологія загальна, вікова та педагогічна (Музеєзнавство 2021)

Тип: Нормативний

Відділення: циклова комісія педагогічно - психологічних та соціальних дисциплін

Навчальний план

СеместрКредитиЗвітність
21Немає
31Немає
41Немає
53Іспит
61Немає

Лекції

СеместрК-сть годинЛекторГрупа(и)
28Колобич О. П.ШКМ-11
38Колобич О. П.ШКМ-11
48Колобич О. П.ШКМ-11
532Колобич О. П.ШКМ-11
68Колобич О. П.ШКМ-11

Практичні

СеместрК-сть годинГрупаВикладач(і)
28ШКМ-11Колобич О. П.
38ШКМ-11Колобич О. П.
48ШКМ-11Колобич О. П.
532ШКМ-11Колобич О. П.
68ШКМ-11Колобич О. П.

Опис курсу

Мета: розширення фундаментальних психологічних знань студентів з питань загальної психології, особливостей психіки людини та її структури, властивостей функціонування пізнавальних психічних процесів, особливостей  емоційно-вольової та індивідуально-типологічної сфер, механізмів становлення особистості та її взаємодії з соціальним середовищем; забезпечення майбутніх фахівців теоретичними знаннями з основ вікової та педагогічної психології; озброєння студентів знаннями психологічних закономірностей розвитку особистості на різних етапах онтогенезу; ознайомлення студентів із знаннями щодо закономірностей та особливостей навчання і виховання, а також здійснення практичної підготовки студентів для роботи з людьми різних вікових категорій.

Предмет: закономірності психічного розвитку та навчання людини на різних етапах її індивідуального життя.

Завдання:

 • ознайомити студентів з психологією як науковою дисципліною та сферою професійної діяльності;
 • засвоєння фундаментальних законів, принципів, основних ідей психології;
 • набуття теоретичних та практичних навичок з психології;
 • оволодіти такими базовими поняттями психології, як психічні явища, психічні процеси, психічні властивості, психічні особливості;
 • висвітлити специфіку психічного розвитку людини на різних етапах онтогенезу, підходи до періодизації психічного розвитку особистості та основні психологічні закономірності процесу навчання та виховання.

Заплановані результати навчання:

 Студент повинен знати:

 • категорійно-понятійний апарат психології;
 • етапи становлення психологічної науки та її місце в системі сучасних наук;
 • способи відображення індивідом предметів та явищ навколишньої дійсності;
 • сутність та функції несвідомого, свідомого;
 • особливості протікання пізнавальних психічних процесів;
 • структуру особистості та етапи її розвитку, особливості міжособистісної   взаємодії та спілкування;
 • різновиди та форми людських переживань;
 • індивідуально-типологічні особливості особистості;
 • основи вікової психології: предмет, методи, основні закономірності, принципи і структуру науки, її сучасні теоретичні концепції;
 • основи педагогічної психології: психологічні особливості навчання та виховання, види соціальних інститутів виховання і методів формування творчо активної особистості на різних етапах онтогенезу, психологічну сутність педагогічної діяльності.

Вміти:

 • працювати з науковою психологічною літературою;
 • вільно оперувати понятійним апаратом;
 • психологічно свідомо підходити до розв’язання професійних та особистих проблем;
 • визначати особливості протікання різних психічних процесів;
 • розрізняти емоційні переживання особистості;
 • розрізняти види темпераменту та прояви характерологічних особливостей людини;
 • пояснити складові елементи структури особистості та ролі несвідомого і свідомого в психічній діяльності людини;
 • застосовувати отримані знання з вікової психології для організації діяльності і спілкування особистості в різні вікові періоди, для створення умов, що сприяють конструктивному психічному розвитку людини;
 • враховувати в навчально-виховному процесі сензитивні періоди розвитку людини;
 • враховувати вікові особливості дитини в психолого-педагогічній роботі;
 • орієнтуватися в сучасних підходах та технологіях навчання знанням і поняттям, формування умінь і навичок;
 • орієнтуватися на нормативи кожного вікового періоду у психодіагностичній та психокорекційній роботі;
 • аналізувати витоки психологічних проблем індивіда в його онтогенезі.

Студент набуде компетентності:

     1.   Загальні компетентності:

 • здатність до абстрактного мислення, аналізу та синтезу;
 • знання та розуміння предметної області та розуміння професії;
 • здатність застосовувати знання в практичних ситуаціях;
 • здатність спілкуватися державною мовою як усно, так і письмово;
 • здатність спілкуватися іноземною мовою;
 • навички використання інформаційних і комунікаційних технологій;
 • здатність генерувати нові ідеї (креативність);
 • здатність спілкуватися з представниками інших професійних груп різного рівня;
 • здатність до пошуку, оброблення та аналізу інформації з різних джерел;
 • здатність працювати в команді;
 • здатність мотивувати людей та рухатися до спільної мети;
 • навички міжособистісної взаємодії;
 • здатність розробляти та управляти проектами;
 • здатність застосовувати знання у практичних ситуаціях;
 • здатність вчитися і оволодівати сучасними знаннями;
 • здатність усвідомлювати рівні можливості та тендерні проблеми;
 • базові знання основ філософії, психології.

     2.   Фахові компетентності:

 • здатність діяти соціально відповідально та свідомо відповідно до розуміння тенденцій розвитку музейної та пам’яткоохоронної галузі;
 • здатність до організації міждисциплінарної педагогічної діяльності в музеї у взаємодії з навчальним закладом;
 • здатність до експозиційної, науково-фондової, культурно-просвітницької діяльності на основі професійно профільованих знань;
 • здатність до діяльності на основі сучасних знань щодо обслуговування відвідувачів.

     3.Програмні результати навчання:

 • розуміння значущості обраної професії;
 • критично осмислювати проблеми в професійній діяльності на межі предметних галузей, розв’язувати складні задачі і проблеми, що потребують оновлення й інтеграції знань в умовах неповної/недостатньої інформації та суперечливих вимог;
 • автономно приймати рішення у складних і непередбачуваних ситуаціях;
 • демонструвати ініціативу, самостійність, оригінальність, генерувати нові ідеї для розв’язання завдань професійної діяльності;
 • демонструвати позитивне ставлення до власної професії та відповідати своєю поведінкою;
 • самостійно й автономно знаходити інформацію, необхідну для професійного зростання, опановувати її, засвоювати та продукувати нові знання, розвивати професійні навички та якості.                              

Рекомендована література

Основна

 1. Колобич О. П. Загальна психологія: навчально-методичний посібник. Львів : Растр-7, 2019. 172 с.
 2. Савчин М. В., Василенко Л. А. Вікова психологія: навч. посібник. Київ : Академвидав, 2005. 360 с.
 3. Сергєєнкова О.П., Столярчук О. А., Коханова О. П., Пасєка О. В. Вікова психологія: навч. посібник. Київ : Центр учб. літ., 2012. 376 с.
 4. Сергєєнкова О.П., Столярчук О. А., Коханова О. П., Пасєка О. В. Педагогічна психологія: навч. посібник. Київ : Центр учб. літ., 2012. 168 с.
 5. Скрипченко О.В., Долинська Л.В., Огороднійчук З.В. та ін. Вікова та педагогічна психологія: навч. посібник. Київ : Просвіта, 2001. 416 с.
 6. Скрипченко О.В., Долинська Л.В., Огороднійчук З.В. та ін. Загальна психологія: навч. посібник. Київ : Каравела, 2012. 464 с.

Допоміжна

 1. Власова О. І. Педагогічна психологія : підручник для студентів вищих навчальних закладів. Київ, 2013. 480 с.
 2. Корольчук М. С., Крайнюк В. М., Марченко В. М. Психологія: схеми, опорні конспекти, методики: навч. посібник для студентів вищих навчальних закладів. Київ : Ельга, Ніка-Центр. 320 с.
 3. Кутішенко В. П. Вікова та педагогічна психологія (курс лекцій) : навчальний посібник. Київ: Центр навчальної літератури, 2005. 128 с.
 4. Левус Н. І., Волошок О. В. Педагогічна психологія в схемах і таблицях : навчальний посібник. Львів: ЛНУ імені Івана Франка; Артос, 2015. 340 с.
 5. Максименко С.Д., Соловієнко В.О. Загальна психологія – К., 2000. – 262 с.
 6. Проскура О. В. Психологічна підготовка вчителя до роботи з першокласниками. Київ : Освіта, 1998. 198 с.
 7. Савчин М. В. Педагогічна психологія : навчальний посібник. Київ: Академвидав, 2007.
 8. Степанов О. М. Педагогічна психологія : навчальний посібник. Київ: Академвидав. 2011. 416 с.
 9. Терлецька Л.Г. Психологія дитинства: практикум. Навчальний посібник. Київ : Главник, 2006. 144 с.
 10. Токарева Н. М. Основи педагогічної психології : навчально-методичний посібник. Кривий Ріг, 2013. 223 с.
 11. Шапар В.Б. Сучасний тлумачний психологічний словник. Харків : Прапор, 2007. 640 с.

Інформаційні ресурси

 1. Власова О. І. Педагогічна психологія : підручник для студентів вищих навчальних закладів. Київ, 2013. 480 с. URL: http://lecture.in.ua/vlasova-oi-pedagogichna-psihologiya-navchposibnik-k-libide.html
 2. Колобич О. П. Загальна психологія: навчально-методичний посібник. Львів : Растр-7, 2019. 172 с. URL: http://pedcollege.lnu.edu.ua/wp-content/uploads/2015/09/підручник-2018-колобич-Р7.pdf.
 3. Корольчук М. С., Крайнюк В. М., Марченко В. М. Психологія: схеми, опорні конспекти, методики: навч. посібник для студентів вищих навчальних закладів. Київ : Ельга, Ніка-Центр. 320 с. URL: http://194.44.152.155/elib/local/sk682758.pdf.
 4. Кутішенко В. П. Вікова та педагогічна психологія (курс лекцій) : навчальний посібник. Київ: Центр навчальної літератури, 2005. 128 с. URL: https://library.udpu.edu.ua/library_files/417831.pdf
 5. Максименко С.Д., Соловієнко В.О. Загальна психологія – К., 2000. – 262 с. URL: http://univer.nuczu.edu.ua/tmp_metod/875/Maksimenko_S.D._-_Zagal’na_psihologiya.pdf.
 6. Савчин М. В., Василенко Л. А. Вікова психологія: навч. посібник. Київ : Академвидав, 2005. 360 с. URL: http://194.44.152.155/elib/local/sk674883.pdf.
 7. Савчин М. В. Педагогічна психологія : навчальний посібник. Київ: Академвидав, 2007. 424 с. URL:https://academiapc.com.ua/product/26
 8. Сергєєнкова О.П. Педагогічна психологія: навч. посібник. Київ : Центр учб. літ., 2012. 168 с. URL: https://westudents.com.ua/knigi/518-pedagogchna-psihologya-sergnkova-op.html.
 9. Сергєєнкова О.П., Столярчук О. А., Коханова О. П., Пасєка О. В. Вікова психологія: навч. посібник. Київ : Центр учб. літ., 2012. 168 с. URL: https://ukrtextbook.com/vikova-psixologiya-sergeyenkova-o-p/
 10. Скрипченко О.В., Долинська Л.В., Огороднійчук З.В. та ін. Вікова та педагогічна психологія: навч. посібник. Київ : Просвіта, 2001. 416 с. URL: https://studfile.net/preview/7142785/.
 11. Степанов О. М. Педагогічна психологія : навчальний посібник. Київ: Академвидав. 2011. 416 с. URL: https://academiapc.com.ua/product/271
 12. Токарева Н. М. Основи педагогічної психології : навчально-методичний посібник. Кривий Ріг, 2013. 223 с. URL: http://elibrary.kdpu.edu.ua/jspui/handle/0564/1758
 13. Шапар В.Б. Сучасний тлумачний психологічний словник. Харків : Прапор, 2007. 640 с. URL: https://archive.org/details/psyxoloh2007/mode/2up.

Матеріали

ПИТАННЯ, ЯКІ ВИНЕСЕНО НА ІСПИТ З ДИСЦИПЛІНИ

 1. Психологія як наука. Об’єкт та предмет психології.
 2. Галузі психології. Практичне значення психології.
 3. Методи вивчення психіки людини.
 4. Умови та чинники формування психіки людини.
 5. Види відчуттів та їхня класифікація.
 6. Види сприймання та їхня класифікація.
 7. Поняття про пам’ять та її основні функції. Види пам’яті.
 8. Види мислення та їхня класифікація.
 9. Поняття про мовлення та його функції. Види мовлення.
 10. Поняття про уяву. Функції уяви. Види уяви та їхня класифікація.
 11. Уява і творчість. Шляхи створення образів уяви.
 12. Поняття про увагу та її основні функції. Основні властивості уваги. Види уваги.
 13. Поняття про індивід, індивідуальність, особистість.
 14. Поняття про темперамент та його провідні риси. Типи темпераменту та їхня психологічна характеристика.
 15. Поняття про характер та його провідні риси. Чинники формування характеру.
 16. Поняття про здібності та їхню природу. Види здібностей.
 17. Поняття про спілкування, його структура та функції. Види спілкування.
 18. Форми, засоби та стилі спілкування.
 19. Поняття про соціальні групи. Види соціальних груп.
 20. Міжособистісні стосунки в групі.
 21. Поняття про емоції та почуття, їхні властивості та основні функції. Види емоцій і почуттів.
 22. Діяльність як форма активності особистості. Структура діяльності.
 23. Засоби діяльності та провідні види діяльності.
 24. Загальне поняття про вольову діяльність людини. Вольові дії людини.
 25. Сутність, об’єкт і предмет вікової психології.
 26. Поняття про вік. Основні проблеми та завдання вікової психології.
 27. Місце вікової психології  в   системі   психологічних  наук.  Розділи  вікової психології.
 28. Вікова періодизація життєвого шляху людини.
 29. Специфіка застосування методів психологічних досліджень у роботі з дітьми.
 30. Особливості психічного розвитку новонароджених.
 31. Психічний розвиток немовляти.
 32. Розвиток психічних процесів у ранньому дитинстві.
 33. Розвиток емоційно-вольової сфери у ранньому дитинстві.
 34. Криза трьох років і шляхи її подолання.
 35. Розвиток психічних процесів у дитини дошкільного віку.
 36. Формування психологічної готовності дітей до навчання в школі.
 37. Розвиток психічних процесів молодшого школяра.
 38. Особливості емоційно-вольової сфери молодшого школяра. Криза семи років.
 39. Криза підліткового віку, її соціально-психологічні та внутрішньо-біологічні причини, шляхи подолання.
 40. Формування самосвідомості та Я-концепції у підлітковому віці.
 41. Особливості психічних процесів, емоцій та волі старшого школяра.
 42. Формування особистості старшого школяра. Криза юнацького віку. Особливості спілкування у юнацькому віці.
 43. Тенденції розвитку людини в дорослому віці.
 44. Криза середнього віку її ознаки та причини виникнення. Психологічні особливості людей похилого віку.
 45. Стабільність та зміни у пізній дорослості. Задачі розвитку у похилому віці. Об’єкт та предмет педагогічної психології.
 46. Завдання та проблеми педагогічної психології.
 47. Зв’язок педагогічної психології з іншими галузями психології.
 48. Експеримент, спостереження, анкетування, аналіз продуктів діяльності – методи педагогічної психології та їх психологічна характеристика.
 49. Суть та завдання психології виховання.
 50. Професійно важливі якості особистості вчителя. Зміст педагогічних здібностей та їх структура.
 51. Загальна характеристика педагогічного спілкування.
 52. Бар’єри, які заважають ефективності педагогічного спілкування.
 53. Навчальна мотивація. Чинники навчальної мотивації. Види навчальних мотивів.
 54. Контроль в навчальній діяльності.
 55. Показники та критерії вихованості особистості.
 56. Типи педагогічного спілкування та роль особистості педагога у перевихованні.
 1. Структурні компоненти педагогічної діяльності.
 2. Культура педагогічного спілкування. Основні причини труднощів у педагогічній взаємодії.
 3. Психологія педагогічного колективу.
 4. Професійно важливі якості керівника навчального закладу.

Навчальна програма

Завантажити навчальну програму