Психологія загальна, вікова та педагогічна(Музеєзнавство)

Тип: Нормативний

Відділення: циклова комісія викладачів педагогіки та психології

Навчальний план

СеместрКредитиЗвітність
21Немає
31Немає
41Немає
53Немає
61Іспит

Лекції

СеместрК-сть годинЛекторГрупа(и)
28Субашкевич І. Р.ШКМ-11
39Субашкевич І. Р.
48Субашкевич І. Р.
536Субашкевич І. Р.
68Субашкевич І. Р.

Практичні

СеместрК-сть годинГрупаВикладач(і)
29ШКМ-11Субашкевич І. Р.
39Субашкевич І. Р.
49Субашкевич І. Р.
536Субашкевич І. Р.
69Субашкевич І. Р.

Опис курсу

Мета: розширення фундаментальних психологічних знань студентів з питань загальної психології, особливостей психіки людини та її структури, властивостей функціонування пізнавальних психічних процесів, особливостей емоційно-вольової та індивідуально-типологічної сфер, механізмів становлення особистості та її взаємодії з соціальним середовищем; забезпечення майбутніх соціальних педагогів та психологів теоретичними знаннями з основ вікової та педагогічної психології; озброєння студентів знаннями психологічних закономірностей розвитку особистості на різних етапах онтогенезу; ознайомлення студентів із знаннями щодо закономірностей та особливостей навчання і виховання, а також здійснення практичної підготовку студентів для роботи з людьми різних вікових категорій.

Предмет: психічні явища, закономірності психічного розвитку та навчання людини на різних етапах її індивідуального життя

Завдання:

 • ознайомити студентів з психологією як науковою дисципліною та сферою професійної діяльності;
 • засвоєння фундаментальних законів, принципів, основних ідей психології;
 • набуття теоретичних та практичних навичок з психології;
 • оволодіти такими базовими поняттями психології, як психічні явища, психічні процеси, психічні властивості, психічні особливості;
 • висвітлити специфіку психічного розвитку людини на різних етапах онтогенезу, підходи до періодизації психічного розвитку особистості та основні психологічні закономірності процесу навчання та виховання.

Заплановані результати навчання: В результаті вивчення даного курсу студент повинен знати:

 • категорійно-понятійний апарат психології;
 • етапи становлення психологічної науки та її місце в системі сучасних наук;
 • способи відображення індивідом предметів та явищ навколишньої дійсності;
 • сутність та функції несвідомого, свідомого;
 • особливості протікання пізнавальних психічних процесів;
 • структуру особистості та етапи її розвитку, особливості міжособистісної взаємодії та спілкування;
 • різновиди та форми людських переживань;
 • індивідуально-типологічні особливості особистості;
 • основи вікової психології: предмет, методи, основні закономірності, принципи і структуру науки, її сучасні теоретичні концепції;
 • основи педагогічної психології: психологічні особливості навчання та виховання, види соціальних інститутів виховання і методів формування творчо активної особистості на різних етапах онтогенезу, психологічну сутність педагогічної діяльності.

вміти:

 • працювати з науковою психологічною літературою;
 • вільно оперувати понятійним апаратом;
 • психологічно свідомо підходити до розв’язання професійних та особистих проблем.
 • визначати особливості протікання різних психічних процесів;
 • розрізняти емоційні переживання особистості;
 • розрізняти види темпераменту та прояви характерологічних особливостей людини;
 • пояснити складові елементи структури особистості та ролі несвідомого і свідомого в психічній діяльності людини;
 • застосовувати отримані знання з вікової психології для організації діяльності і спілкування особистості в різні вікові періоди, для створення умов, що сприяють конструктивному психічному розвитку людини;
 • враховувати в навчально-виховному процесі сензитивні періоди розвитку людини;
 • враховувати вікові особливості дитини в психолого-педагогічній роботі;
 • орієнтуватися в сучасних підходах та технологіях навчання знанням і поняттям, формування умінь і навичок;
 • орієнтуватися на нормативи кожного вікового періоду у психодіагностичній та психокорекційній роботі;
 • аналізувати витоки психологічних проблем індивіда в його онтогенезі.

Рекомендована література

Основна

 1. Вікова та педагогічна психологія. Навч. посібник / О. В. Скрипченко, Л. В. Долинська, З. В. Огороднійчук та ін. – Київ: Каравела, 2007. – 400 с.
 2. Власова О. І. Педагогічна психологія: Навч.посібник / О. І. Власова. – Київ: Либідь, 2005. – 400 с.
 3. Заброцький М. Основи вікової психології: Навч. посібник / М. Заброцький. – Тернопіль: Навчальна книга – Богдан, 2003. – 112 с.
 4. Кутішенко В. П. Вікова та педагогічна психологія / В. П. Кутішенко. – Київ: Центр навчальної літератури, 2005. – 125 с.
 5. Левус Н. І. Педагогічна психологія в схемах і таблицях: навс. посібник / Н. І. Левус, О. В. Волошок. – Львів: ЛНУ імені Івана Франка; Артос, 2015. – 340 с.
 6. Партико Т. Б. Загальна психологія : підруч. для студ. вищ. навч. закл. / Т. Б. Партико. – К. : Видавничий Дім «Ін Юре», 2008. – 416 с.
 7. Поліщук М. Вікова та педагогічна психологія / М. Поліщук. – Суми: Університетська книга, 2010. – 325 с.
 8. Савчин М. В. Вікова психологія / М. В. Савчин, Л. А. Василенко. – Київ: Академвидав, 2005. – 360 с.

 

Допоміжна

 1. Загальна психологія : Підручник / О.В. Скрипченко, Л.В. Долинська, З.В. Огородійчук та ін. – К. : Каравела, 2012. – 464 с.
 2. Крайг Г. Психология развития / Г. Крайг. – Санкт-Петербург: Питер, 2001. – 991 с.
 3. Поліщук В. М. Криза 7 років: феноменологія, проблеми / В. М. Поліщук. – ВТД «Університетська книга»: Суми, 2005. – 118 с.
 4. Савчин М.В. Загальна психологія : навч. посіб. / М.В. Савчин. – К. : Академвидав, 2011. – 464 с.

         Базова та допоміжна література розміщена у електронній бібліотеці на Інтернет-ресурсі:

 1. https://stud.com.ua/psihologiya/
 2. https://pidruchniki.com/1584072037148/psihologiya/vikova_i_pedagogichna_psihologiya

 

Матеріали

Відпрацювання_Психологія_ЗВП_ШКМ-11 – 2

 

Навчальна програма

Завантажити навчальну програму