Психологія ділового спілкування

Тип: Нормативний

Відділення: циклова комісія педагогічно - психологічних та соціальних дисциплін

Навчальний план

СеместрКредитиЗвітність
42Залік

Лекції

СеместрК-сть годинЛекторГрупа(и)
412Array

Практичні

СеместрК-сть годинГрупаВикладач(і)
412

Опис курсу

Мета: отримання студентами базових знань, умінь та навичок ефективного ділового спілкування відповідно до сучасних наукових уявлень, забезпечення професійної компетентності діловодів у сфері ділового спілкування; формування вмінь ділового спілкування у трудовому колективі, з представниками преси, інших підприємств, створення сприятливого психологічного клімату.

Завдання:

 • ознайомлення студентів з такими поняттями, як «спілкування», «ділове спілкування», «конумунікація», «інтеракція», «перцепція», «конфлікт»;
 • осмислення та засвоєння студентами сутності, структури, видів, функцій, стилів, форм, бар’єрів спілкування; формування уявлення про специфіку управління конфліктами, стилі поведінки в ході конфлікту;
 • засвоєння студентами знаннями, уміннями та навичками створювати здоровий психологічний клімат у колективі, активно слухати, запобігати або позитивно вирішувати конфліктні ситуації.

У результаті вивчення навчальної дисципліни студент повинен знати:

 • теоретичні основи процесу спілкування;
 • засоби та види спілкування;
 • стилі спілкування, його функції , рівні;
 • види конфліктів, які виникають в процесі спілкування, фази протікання конфліктів;
 • специфіку управління конфліктами, стилі поведінки в ході конфлікту;
 • особливості ділового спілкування.

У результаті вивчення навчальної дисципліни студент повинен вміти:

 • використовувати різні засоби процесу спілкування; науково аналізувати комунікативні ситуації;
 • визначати стиль поведінки особи в конфліктних ситуаціях, шляхи виходу з них;

аналізувати різні види спілкування на основі життєвих ситуацій.

Рекомендована література

Базова

 1. Етика ділового : Курс лекцій / К. Т. Чмут, Г. Д. Чайка, М. Д. Лукашевич, І. Б. Осечинська. – К. : МАУП, 2003. – 208 с.
 2. Кайдалова Л. Г. Психологія спілкування / Л. Г. Кайдалова, Л. В. Пляка. – Харків: НФаУ, 2011. – 137.с.
 3. Трухін І.О. Соціальна психологія спілкування: Навчальний посібник. – К.: Центр навчальної літератури, 2005. – 336 с.
 4. Цимбалюк І. М. Психологія спілкування: Навчальний посібник / І. М. Цимбалюк – К: ВД «Професіонал», 2004. – 304 с.

 Допоміжна

 1. Кубрак О.В. Етика ділового повсякденного спілкування. – Суми: ВТД «Університетська книга», 2002. – 208 с.
 2. Палеха Ю. І. Етика ділових відносин / Ю. І. Палеха. – К.: Кондор, 2008. – 356 с.

Навчальна програма

Завантажити навчальну програму