Педагогіка сімейного виховання

Тип: Нормативний

Відділення: циклова комісія педагогічно - психологічних та соціальних дисциплін

Лекції

СеместрК-сть годинЛекторГрупа(и)
310ДШС-21

Практичні

СеместрК-сть годинГрупаВикладач(і)
38ДШС-21

Опис курсу

Метою викладання навчальної дисципліни „Педагогіка сімейного виховання” є: сформувати у студентів наукові поняття про теорію і методику виховання, її цілі та завдання; допомогти їм в оволодінні основними теоретичними знаннями та практичними вміннями щодо виховання особистості в сім’ї та навчити їх застосовувати ці знання і вміння в майбутній професійній діяльності.

Завдання: основними завданнями вивчення дисципліни „ Педагогіка сімейного виховання” є: ознайомити студентів з теорією сімейного виховання та показати її важливе місце і роль у педагогічній науці; озброїти майбутніх соціальних педагогів методиками вивчення та виховання особистості дитини.

У результаті вивчення навчальної дисципліни студент повинен

знати: соціально-виховні функції сім’ї в суспільстві, типологію сімей; механізми соціалізації дітей в різних типах сімей; напрями соціально-педагогічної допомоги сім’ям різних типів; типові помилки сімейного виховання; види сімейних конфліктів та шляхи їх подолання; методи та форми взаємодії соціального педагога з сім’єю; особливості сімейного виховання; особливості виховання культури поведінки у дітей в громадських місцях, на природі, дома, в гостях, під час приймання гостей; методику загартування і фізичного виховання дітей у сім’ї.

вміти: здійснити вивчення особистості дитини, використати отримані результати у виховній роботі з нею; здійснити консультацію з проблем сімейного виховання; розробити режим дня для дітей різних вікових груп; розробити сценарій сімейного свята; допомогти батькам у підготовці дитини до навчання в школі; організувати дозвілля дітей різного віку.

Рекомендована література

Основна

 1. Марушкевич А. А., Постовий В. Г., Алексеєнко Т. Ф. Родинна педагогіка. /А. А. Марушкевич, В. Г. Постовий, Т. Ф. Алексеєнко. – Київ: Видав. ПАРАПЛАН, 2002.-216 с.
 2. Маценко Л. М. Педагогіка сімейного виховання: навчальний посібник. Вид. 5-те, доп., перероб. – К.: НАКККіМ, 2014. -372 с.
 3. Кузьмінський А. І. , Омеляненко В. Л. – Педагогіка родинного виховання: Навч. посіб. – К.: Знання, 2006 -324 с. – (навчально-методичний комплекс з педагогіки).

 

Допоміжна

 1. Бондаровська В. та ін. Школа для батьків / В. Бондаровська, К. Бабенко, О. Возіянова та ін.., ТОВ «Батискраф». – К. – 2003. -320 с.
 2. Бондарчук О. І. Психологія сім’ї: курс лекцій. – К.: МАУП, 2001. – 96 с.
 3. Постовий В. Г. Педагогічні задачі і завдання для батьків / В. Г. Постовий. – К. Рад. школа, 2004.
 4. Рибальченко І. М. Супутник класного керівника. 1-4 класи / І. М. Рибальченко. – Х.: Вид. група « Основа», 2009. – 176 с.
 5. Макаренко А. С. Книга для батьків. – К.: Рад. школа, 1978. -264 с.
 6. Сухомлинський В. О. Батьківська педагогіка / В. О. Сухомлинський – К.: радянська школа, 1979. -151 с.
 7. Стельмахович М. Г. Українська родинна педагогіка. – К., 1996.
 8. Ушинський К. Д. Про сімейне виховання. – К.: Рад. школа, 1974 – 152 с.

 

Матеріали

ПИТАННЯ, ЯКІ ВИНЕСЕНО НА ЗАЛІК  З ДИСЦИПЛІНИ

 1. Характеристика державної сімейної політики.
 2. Сім’я – основний інститут виховання особистості.
 3. Видатні педагоги про сімейне виховання.
 4. Поняття про сім’ю як малу соціальну групу.
 5. Особливості та перспективи розвитку сучасної родини.
 6. Функції сучасної сім’ї.
 7. Типологія сімей.
 8. Стилі сімейного виховання.
 9. Психологічний клімат сім’ї, функція психологічного захисту.
 10. Проблемна сім’я як об’єкт соціальної роботи.
 11. Соціально-педагогічна діяльність соціального педагога в роботі з родиною.
 12. Мета, завдання соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді у роботі з сім’єю.
 13. Взаємодія соціального педагога з соціальними службами, організаціями, установами.
 14. Напрями та зміст роботи соціального педагога з проблемними сім’ями.
 15. Робота соціального педагога з молодими сім’ями.
 16. Форми роботи соціального педагога з сім’ями.
 17. Взаємодія соціального педагога, школи та сім’ї у розв’язанні проблем виховання особистості.
 18. Права та обов’язки батьків або осіб, які їх замінюють.

19.Методи та форми роботи соціального педагога з батьками учнів.

 1. Завдання, зміст і методика виховання дітей в родині. Методи сімейного виховання.

Програма навчальної дисципліни

Змістовний модуль 1. Сім’я – основний фактор формування особистості.

Тема 1. Історія розвитку сімейного виховання.

Характеристика державної сімейної політики. Сім’я – основний соціальний інститут виховання особистості. Поняття про сім’ю як малу соціальну групу. Особливості та перспективи розвитку сучасної родини.

Тема 2. Теоретико-методологічні основи сімейного виховання.

Стилі сімейного виховання. Принципи та загальна стратегія сучасного сімейного виховання.

Змістовний модуль 2. Методика сімейного виховання.

Тема 3. Функції сучасної сім’ї.

Матеріально-економічна функція. Житлово-побутова функція. Репродуктивна функція. Комунікативна функція. Психологічний клімат сім’ї. Виховна функція. Рекреативна функція. Соціалізуюча функція. Функція психологічного захисту.

Тема 4. Робота соціального педагога з молодими сім’ями.

Системи роботи соціального педагога з молодими сім’ями. Форми роботи соціального педагога з молодою родиною. Функції соціального педагога в роботі з родиною.

Тема 5. Методика сімейного виховання.

Вплив родини на розвиток особистості дитини. Умови ефективного сімейного виховання. Завдання, зміст і методика  виховання дітей в родині. Методи сімейного виховання.