Педагогічні аспекти вивчення історичної пам’яті (Спеціальність 027 Музеєзнавство, пам’яткознавство)

Тип: На вибір студента

Відділення: циклова комісія педагогічно - психологічних та соціальних дисциплін

Навчальний план

СеместрКредитиЗвітність
53Залік

Лекції

СеместрК-сть годинЛекторГрупа(и)
516Колобич О. П.ШКМ-31

Практичні

СеместрК-сть годинГрупаВикладач(і)
516ШКМ-31Колобич О. П.

Опис курсу

Мета: формування у студентів уявлення про особливості структури історичних процесів та пам’яті українського народу, компетентностей необхідних для забезпечення ефективної педагогічної діяльності в умовах музейного простору, мотивація студентів до професійної діяльності.

Предмет: ознайомити студентів з основними поняттями і термінами, пов’язаними з вивченням пам’яті; охарактеризувати вплив історичної політики на реформування історичної освіти; показати взаємодію між академічною наукою та навчальною літературою з історії, проаналізувати зміст навчальної літератури з історії крізь призму категорій історичної пам’яті.

Завдання:

 • формування національно свідомої світоглядної позиції молоді, дорослих;
 • знання базових категорій педагогічних аспектів вивчення історичної пам’яті;
 • розвиток наукових уявлень про історичну пам’ять;
 • підвищення рівня володіння знаннями з проблеми особливостей структури історичної пам’яті українського народу;
 • застосування історичної пам’яті у процесі вивчення музейної аудиторії.

Заплановані результати навчання:

 Студент повинен знати:

 • основні концепції й підходи до вивчення педагогічних аспектів історичної пам’яті.
 • розвиток наукових уявлень про колективну пам’ять;
 • історичні передумови формування історичної пам’яті українців;
 • моделі пам’яті, що існують в українському суспільстві.

Вміти:

 • застосовувати понятійно-категоріальний апарат педагогічних аспектів вивчення історичної пам’яті;
 • організовувати конструктивну взаємодію   для формування базових елементів музейного середовища навчання.

Студент набуде компетентності:

1.Загальні компетентності:

ЗК 1. Знання та розуміння предметної області та розуміння професійної діяльності.

ЗК 2. Здатність спілкуватися державною мовою як усно, так і письмово.

ЗК 4. Навички використання інформаційних і комунікаційних технологій.

ЗК 5. Здатність до пошуку, оброблення та аналізу інформації з різних джерел.

ЗК 9. Визначеність і наполегливість щодо поставлених завдань та взятих обов’язків.

2. Фахові компетентності:

СК 1. Здатність діяти соціально відповідально і свідомо відповідно до розуміння тенденцій розвитку музейної та пам’яткохоронної галузі.

СК 2. Здатність оцінювати найважливіші події та явища української історії у контексті світової історії.

СК 5. Здатність забезпечувати обслуговування відвідувачів.

СК 10. Здатність здійснювати взаємодію музейнозаповідної мережі, об’єктів культурної спадщини з туристичною сферою.

СК 12. Здатність організовувати міждисциплінарну педагогічну діяльність у просторі музею.

3. Програмні результати навчання:

ПР 1. Використовувати міждисциплінарний підхід в атрибуції об’єктів історико-культурної спадщини.

ПР 2. Аналізувати й узагальнювати історико-культурний матеріал у певній системі.

ПР 12. Досліджувати та інтерпретувати історико-культурну інформацію музейних предметів, об’єктів культурної спадщини, природних пам’яток.

ПР 18. Виконувати комплексні завдання протягом певного періоду часу та представляти результат вчасно.

ПР 22. Вміти планувати та організовувати міждисцилінарну культурно-просвітницьку та педагогічну діяльність у музейному просторі.

Рекомендована література

Основна

 1. Колобич О. П. Загальна психологія: навчально-методичний посібник. Львів : Растр-7, 2019. 172 с.
 2. Музейна педагогіка в науковій освіті : збірник тез доповідей учасників ІІ Всеукраїнської науково-практичної конференції, м. Київ, 26 листопада 2020 р. / за наук. ред. С. О. Довгого. Київ : Національний центр «Мала академія наук України», 2020. 310 с.
 3. Музейна педагогіка в системі підготовки бакалаврів: можливості педагогічного коледжу. Караманов О., Сурмач О., Шукалович О. // Український педагогічний журнал. 2020.№1 С.100-107 URL:http://uej.undip.org.ua/Zhurnal/2020/1/Statti/%D0%9A%D0%90%D0%A0%D0%90%D0%9C%D0%90%D0%9D%D0%9E%D0%92.pdf
 4. Савчин М. В., Василенко Л. А. Вікова психологія: навчальний посібник, 5-ге видання, перероблене, доповнене. Київ : ВЦ «Академія», 2021. 376 с.
 5. Удовиченко І.В Музейна педагогіка: теорія і практика: наук.-метод. посіб. Київ: Логос, Нац. музей історії України, 2017. 72с.

Допоміжна

 1. Вербицька П.В., Пасічник Р.Е. Музей як комунікативний та освітній простір: навчальний посібник. Львів: Видавництво Львівської політехніки, 2017. 234с.
 2. Гайдай О.М. Музеєзнавство: навчальний посібник. Миколаїв: ЧНУ імені Петра Могили, 2021. 212с.
 3. Караманов О. В. Музейна педагогіка у системі сучасної освітньої парадигми та поширення наукових знань / О. В. Караманов // Музейна педагогіка в науковій освіті: збірник тез доповідей учасників І Всеукраїнської науково-практичної конференції (Київ, 28 листопада 2019 р.). Біла Церква: Видавництво «Авторитет» ФОП Курбанова Ю. В., 2019.  с. 48-50.
 4. Караманов О. В. Музейна психологія у системі організації комунікації з відвідувачами / О. В. Караманов // Матеріали Дев’ятої науково-практичної конференції “Музейна педагогіка – проблеми, сьогодення, перспективи” (Київ, 7-8 жовтня 2021 р.) / Національний  заповідник «Києво-Печерська лавра». К.: ТОВ «КАПІТАЛ-ДРУК», 2021. с. 111-113.
 5. Караманов О. В. Педагогічна діяльність музеїв в сучасному освітньому просторі України: Монографія / О. В. Караманов. Львів: Сполом, 2020. 452 с.
 6. Нагорна Л.П. Історична пам’ять: теорії, дискурси, рефлексії. К., ІПіЕНД ім. І.Ф.Кураса НАН України, 2012. 328 с.
 7. Панахид Г. Музейна педагогіка: тематичний покажчик літератури. Львів: Ліга Львів, 2015. 66с.
 8. Культура історичної пам’яті: європейський та український досвід [Ю. Шаповал, Л. Нагорна, О. Бойко та ін.]; за загальною редакцією Ю. Шаповала. Київ: ІПІЕНД, 2013. 600 с.

ІНФОРМАЦІЙНІ РЕСУРСИ

 1. Колобич О. П. Загальна психологія: навчально-методичний посібник. Львів : Растр-7, 2019. 172 с. URL: http://pedcollege.lnu.edu.ua/wp-content/uploads/2015/09/підручник-2018-колобич-Р7.pdf.
 2. Маньковська Р. Сучасні музейні комунікації та перспективи їх розвитку. URL:http://nbuv.gov.ua/UJRN/kraeznavstvo_2013_3_1
 3. Музейний простір України: портал. URL: http://prostir.museum/
 4. Сергєєнкова О.П., Столярчук О. А., Коханова О. П., Пасєка О. В. Вікова психологія: навч. посібник. Київ : Центр учб. літ., 2012. 168 с. URL: https://ukrtextbook.com/vikova-psixologiya-sergeyenkova-o-p/

Матеріали

ПИТАННЯ, ЯКІ ВИНЕСЕНО НА ЗАЛІК ІЗ ДИСЦИПЛІНИ

 1. Поняття історичної пам’яті.
 2. Значення педагогічних аспектів вивчення історичної пам’яті для розвитку музейної діяльності.
 3. Застосування історичної пам’яті у процесі вивчення музейної аудиторії.
 4. Особливості структури історичної пам’яті українського народу.
 5. Засоби конструювання людини «нового типу».
 6. Інструменти управління масовою свідомістю.
 7. Роль історичної пам’яті у контексті організації музейно-педагогічної діяльності.
 8. Історична пам’ять як засіб самоідентифікації.
 9. Історична пам’ять в сучасній Україні.
 10. Педагогічна компетентність і національна ідентичність.
 11. Культура й етика історичної пам’яті.
 12. Громадська думка й історична пам’ять у сучасній Україні.
 13. Музейна політика в сучасній Україні.
 14. Музейна справа як спеціальна сфера історичної пам’яті та наукової діяльності.
 15. Музейна справа: історична пам’ять, національна музейна політика.
 16. Розвиток наукових уявлень про історичну пам’ять.
 17. Простір пам’яті як сфера метафоричного моделювання.
 18. Історична пам’ять: поняття і феноменологія.
 19. Політика пам’яті та її орієнтаційна місія.
 20. Нові часи – нові герої: формування культури пам’яті в Україні.