Основи психодіагностики і психокорекції

Тип: Нормативний

Відділення: циклова комісія викладачів педагогіки та психології

Навчальний план

СеместрКредитиЗвітність
31.5Залік

Лекції

СеместрК-сть годинЛекторГрупа(и)
316Корнят В. С.ДШС-21

Практичні

СеместрК-сть годинГрупаВикладач(і)
320ДШС-21Корнят В. С.

Опис курсу

Мета та завдання навчальної дисципліни. 

Метою викладання навчальної дисципліни «Основи психодіагностики і психокорекції» є ознайомлення студентів з основними завданнями, принципами та особливостями проведення психологічної діагностики та психокорекції школярів, підготовка студентів до психодіагностичної та психокорекційної діяльності, забезпечення професійної компетентності майбутніх соціальних педагогів.

Основними завданнями вивчення дисципліни «Основи психодіагностики і психокорекції» є:

 • ознайомити з основними теоретичними напрямами психологічної діагностики та психологічної корекції;
 • навчити ставити конкретні цілі діагностичної та корекційної роботи та використовувати відповідні методи;
 • дати студентам базові та наукові поняттями теорії і практики психологічної діагностики та психологічної корекції
 • виробити методологічні підходи до вивчення основ психокорекції; предметом, основними категоріями, поняттями, завданями і сферою застосування теорії і практики психокорекції; напрямами та видами, а також конкретними психокорекційними техніками в різних сферах людської життєдіяльності.
 • сформувати у студентів психологічні вміння та навички використання теоретичних та практичних знань з психології в психодіагностичній та психокорекційній роботі; навчити здійснювати психодіагностичні та психокорекційні заходи, оцінювати їх ефективність;
 • сформувати уміння використовувати різні методи, психотехніки та технології практичної психодіагностики і психокорекції.

Згідно з вимогами освітньо-професійної програми студенти повинні:

знати:

 • науково-історичні основи психодіагностики та психологічної корекції;
 • основні форми, методи та прийоми, що застосовуються у психодіагностиці та психологічній корекції;
 • методики, які використовуються у сучасній психодіагностиці;
 • поняття психометрії;
 • основи організації та проведення корекції пізнавальної сфери дітей дошкільного та шкільного віку;
 • методи корекції особистісних проблем і поведінки в дитячо-юнацькому віці.

вміти:

 • використовувати основні методики, які застосовуються у сучасній психодіагностиці;
 • самостійно і ефективно проводити психологічну діагностику;
 • оцінювати та інтерпретувати результати психодіагностики;
 • своєчасно діагностувати, впливати та розв’язувати конфліктні ситуації;
 • діагностувати та коректувати індувидуальні особливості особистості;
 • складати психологічний портрет конкретної особистості;
 • моделювати ситуації, прогнозувати їх розвиток та наслідки;
 • складати і проводити психокорекційні заняття з особами різного віку;
 • організовувати підготовку і проведення занять з психокорекції.

Рекомендована література

Базова

 1. Галян І.М. Психодіагностика : навч. посіб. / Ігор Михайлович Галян. – К. : Академвидав, 2009. – 464 с.
 2. Гузенко В.А. Психологічна діагностика : навчально-методичний посібник / В.А. Гузенко, Ю.В. Тудорцева ; Міністерство освіти і науки країни, Одеський національний політехнічний університет. – Одеса : Вадим Вікторович Букаєв, 2013. – 267 с.
 3. Зубрицька-Макота І.В. Психодіагностика : навч.-метод. посібник / І.В. Зубрицька-Макота. – Львів :СПОЛОМ, 2013. – 346 с.
 4. Корольчук М.С. Психодіагностика : навчальний посібник / В.М. Корольчук, В.І. Осьодло // За заг. ред.. В.М. Корольчука – К. : Ельга, Ніка-Центр, 2007. – 400 с.
 5. Кузікова С.Б. Теорія і практика вікової психокорекції: Навчальний посібник / С.Б. Кузікова – Суми, ВТД «Університетська книга», − 2006.
 6. Поліщук С.A. Методичний довідник з психодіагностики : навч.-метод посібник / С.A. Поліщук. – Суми, ВТД «Університетська книга», 2009. – 442 с.
 7. Психологу для роботи : діагностичні методики : збірник / [уклад.: М.В Лемак, В.Ю. Петрище]. – вид. 2-ге, виправл. – Ужгород : Олександр Гаркуша, 2012. – 616 с.

Допоміжна

 1. Бурлачук Л.Ф. Психодиагностика / Л.Ф. Бурлачук. – Москва … [и др.]: Питер, 2010. – 378с.
 2. Бурлачук Л.Ф. Словарь-справочник по психодиагностике / Л.Ф. Бурлачук, С.С. Морозов – Київ : Наукова думка, 1989. – 189 с.
 3. Войтко В.И. Школьная психодиагностика: достижение и перспективы / В.И. Войтко. – К. : Общество «Знание» Украинской ССР, 1980. – 187 с.
 4. Гильбух Ю.З. Акутуальные проблемы профессиональной психодиагностики. – К. : Знание, 1977. – 21 с.
 5. Измерение интеллекта детей. / Под ред. Ю.З.Гильбуха. – К., 1992. – 132 с.
 6. Маковська О.А. Психодіагностика професійної придатності : навчально-методичний посібник / Олена Анатоліївна Маковська ; Міністерство освіти і науки України, Глухівський національний педагогічний університет імені Олександра Довженка. – Глухів : РВВ ГНПУ ім. О. Довженка, 2015. – 70 с.
 7. Мілютіна К.У. Теорія та практика психологічного тренінгу. − К,. 2004.
 8. Моргун В.Ф. Основи психологічної діагностики : навч. посібник для студ. вищих навч. закладів / В.Ф. Моргунов, І.Г. Тітов. – К. : Видавничий дім «Слово», 2009. – 464 с.
 9. Немов Р.С. Психология. Кн. 3. Экспериментальная педагогическая психология и психодіагностика / Р.С. Немов. – М. : «Просвещение», «Владос», 1995. – 512 с.
 10. Общая психодиагностика / Под. ред. А.А. Бодалева, В.В.Столина. – М. : Изд-во МГУ, 1987. – 304 с.
 11. Овчарова Р.В. Справочная книга социального педагога / Раиса Викторовна Овчарова. – М. : ТЦ «Сфера», 2001. – 479 с.
 12. Основы психодиагностики / Под общей редакцией А.Г. Шмелева. – Ростов н/Д : Феникс, 1996. – 541 с.
 13. Практикум по психодиагностике. Прикладная психология [пособие] / Белякова И.Ю. и др. ; Моск. гос. ун-т им. М.В. Ломоносова. – М. : Изд-во МГУ, 1992. – 116 с.
 14. Проскура О.В. Психологічна підготовка вчителя до роботи з першокласниками / О.В.Проскура. ‑К.: Освіта, 1998. – 199 с.
 15. Радул В.В. Діагностика особистості майбутнього вчителя / Валерій Вікторович Радул. – К. : Вища школа, 1995. – 150 с.
 16. Райгородский Д.Я. Практическая психодиагностика / Д.Я. Райгородський – Самара, 1999.
 17. Рогов Е.И. Настольная книга практического психолога в образовании / Е.И. Рогов – М., 1996.
 18. Сборник методик для диагностики педагогических способностей, умений, качеств, интересов личности, психических состояний / [составители: Богданова И.М., Дидусь Н.И., Курлянд З.Н., Нагорная Р.А., Оритенко В.Г.]; Одесский гос. пед. ин-т им. К.Д. Ушинского. – Одесса, 1991. – 142 с.
 19. Чернуха Н.М. Діагностика професійно-психологічної компетентності майбутніх педагогів : методичний збірник / Н.М. Чернуха, Т.О. Саврасова-В’юн. – Київ, 2015. – 88 с.
 20. Чуб Н.В. Комплексні тести готовності дитини до школи / Н.В. Чуб. − X.: Вид. група «Основа», 2007. – 144 с.
 21. Шапарь В.Б. Практическая психология. Психодиагностика отношений между родителями и детьми / В.Б. Шапарь. – Ростов н/Д : «Феникс», 2006. – 432 с.

 Інтернетресурси

 1. Діагностика готовності дітей до школи / [упоряд.: О. Дєдов] – Хотин, 2014. – 194с. − [Електронний ресурс] – Режим доступу: http://bezlyudivka-lyceum.edu.kh.ua.
 2. Краснова Н.В. Роль діагностики у професійній діяльності соціального педагога / [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://archive.nbuv.gov.ua/portal/natural/NVUu/Ped/2008_15/krasnova.pdf
 3. Парфенович І. Соціальна діагностика (лекції) [Електронний ресурс] / І. Парфенович. Режим доступу: http://studentam.net.ua/content/category/35/208/114/
 4. Психологічні тести : [Електронний ресурс]. – Режим доступу : www. psyfactor.org/lybr101.htm
 5. Психологічні тести : [Електронний ресурс]. – Режим доступу : www.psylist.net/praktikum.

Інформаційні ресурси

 1. tests.org.ua
 2. ukr.net
 3. vsetesty.ru
 4. catalog.i.ua/catalog
 5. www.posnayko.com.ua/parents/helpful/psyhologichni-testy

 

Матеріали

Програма навчальної дисципліни