Основи психодіагностики і психокорекції

Тип: На вибір студента

Відділення: циклова комісія педагогічно - психологічних та соціальних дисциплін

Навчальний план

СеместрКредитиЗвітність
34Залік

Лекції

СеместрК-сть годинЛекторГрупа(и)
336Михайлишин Р. Р.ДШС-21

Практичні

СеместрК-сть годинГрупаВикладач(і)
336ДШС-21Михайлишин Р. Р.

Опис курсу

Мета та завдання навчальної дисципліни. 

Метою викладання навчальної дисципліни «Основи психодіагностики і психокорекції» є ознайомлення студентів з основними завданнями, принципами та особливостями проведення психологічної діагностики та психокорекції школярів, підготовка студентів до психодіагностичної та психокорекційної діяльності, забезпечення професійної компетентності майбутніх соціальних педагогів.

Основними завданнями вивчення дисципліни «Основи психодіагностики і психокорекції» є:

 • ознайомити з основними теоретичними напрямами психологічної діагностики та психологічної корекції;
 • навчити ставити конкретні цілі діагностичної та корекційної роботи та використовувати відповідні методи;
 • дати студентам базові та наукові поняттями теорії і практики психологічної діагностики та психологічної корекції
 • виробити методологічні підходи до вивчення основ психокорекції; предметом, основними категоріями, поняттями, завданями і сферою застосування теорії і практики психокорекції; напрямами та видами, а також конкретними психокорекційними техніками в різних сферах людської життєдіяльності.
 • сформувати у студентів психологічні вміння та навички використання теоретичних та практичних знань з психології в психодіагностичній та психокорекційній роботі; навчити здійснювати психодіагностичні та психокорекційні заходи, оцінювати їх ефективність;
 • сформувати уміння використовувати різні методи, психотехніки та технології практичної психодіагностики і психокорекції.

Згідно з вимогами освітньо-професійної програми студенти повинні:

знати:

 • науково-історичні основи психодіагностики та психологічної корекції;
 • основні форми, методи та прийоми, що застосовуються у психодіагностиці та психологічній корекції;
 • методики, які використовуються у сучасній психодіагностиці;
 • поняття психометрії;
 • основи організації та проведення корекції пізнавальної сфери дітей дошкільного та шкільного віку;
 • методи корекції особистісних проблем і поведінки в дитячо-юнацькому віці.

вміти:

 • використовувати основні методики, які застосовуються у сучасній психодіагностиці;
 • самостійно і ефективно проводити психологічну діагностику;
 • оцінювати та інтерпретувати результати психодіагностики;
 • своєчасно діагностувати, впливати та розв’язувати конфліктні ситуації;
 • діагностувати та коректувати індувидуальні особливості особистості;
 • складати психологічний портрет конкретної особистості;
 • моделювати ситуації, прогнозувати їх розвиток та наслідки;
 • складати і проводити психокорекційні заняття з особами різного віку;
 • організовувати підготовку і проведення занять з психокорекції.

У результаті вивчення навчальної дисципліни студенти набувають таких

компетентностей:

Загальні компетентності:

ЗК 3. Здатність спілкуватися державною мовою як усно, так і письмово.

ЗК 5. Здатність застосовувати знання у практичних ситуаціях.

ЗК 6. Здатність до пошуку, оброблення та аналізу інформації з різних джерел.

ЗК 7. Здатність використовувати інформаційні та комунікаційні технології.

ЗК 8.Здатність діяти соціально відповідально та свідомо.

Спеціальні компетентності:

СК 1. Розуміння сутності, значення і видів соціальної роботи та основних її напрямів ( психологічного, соціально-педагогічного, економічного, медичного).

СК 4.  Здатність до розуміння соціально-психологічних явищ, процесів становлення, розвитку та соціалізації особистості.

СК 7. Здатність розробляти шляхи подолання соціальних проблем і знаходити ефективні методи.

СК 9. Здатність застосовувати сучасні технології та методи професійної діяльності.

СК 12. Здатність дотримуватися етичних принципів і стандартів соціальної роботи.   

Результати навчання:

РН 1. Здійснювати пошук, аналіз та оброблення інформації для розв’язання професійних завдань.

РН 4. Застосовувати сучасні інформаційно-комунікаційні технології та методи соціальної роботи для вирішення професійних задач.

РН 5. Діяти соціально-відповідально на основі етичних принципів і стандартів соціальної роботи.

РН 6. Використовувати методи профілактики, соціальної діагностики та сучасного інструментарію в професійній діяльності.

РН 15. Знати теорію і володіти практикою професійного спілкування.

Рекомендована література

Основна

 1. Вікова психологія і психодіагностика: підручник. Київ: Видавничсий дім «Слово», 2016. 608 с.
 2. Галян І.М. Психодіагностика: навч.посіб. Київ: Академвидав, 2009. 464с.
 3. Зубрицька-Макота І.В. Психодіагностика: навч.-метод. посібник. Львів: СПОЛОМ, 2013. 346 с.
 4. Кузікова С.Б. Основи психокорекції: навч. посіб. Київ: ВЦ «Академія», 2021. 336 с.
 5. Кузікова С.Б. Стратегії саморозвитку в життєвій кризі  особистості: ресурсний підхід. Особистість як суб’єкт подолання кризових ситуацій: психологічна теорія і практика: монографія/ за ред. С.Д.Максименка. Суми: Вид-во Сум ДПУ імені А.С.Макаренка, 2017. С.397-419.

Додаткова

 1. Корольчук М.С. Психодіагностика: навч.посіб. Київ: Ельга, Ніка-Центр, 2007. 400 с.
 2. Кузікова С.Б. Теорія і практика вікової психокорекції:навч.посіб. Суми, ВТД «Університетська книга, 2009. 442 с.
 3. Маковська О.А. Психодіагностика професійної придатності: навч.-метод. посіб. Глухів: РВВ ГНПУ ім.О.Довженка, 2015. 70 с.
 4. Психологу для роботи: діагностичні методики: збірник/ уклад. М.В.Лемак, В.Ю.Петрище. Вид.2-ге. Ужгород, Олександр Гаркуша, 2012. 616 с.
 5. Скребець В.О. Основи психодіагностики: навч. посіб. Київ, 2003. 147 с.

Інформаційні ресурси

 1. tests.org.ua
 2. ukr.net
 3. vsetesty.ru
 4. catalog.i.ua/catalog
 5. www.posnayko.com.ua/parents/helpful/psyhologichni-testy

 

Навчальна програма

Завантажити навчальну програму

Силабус:

Завантажити силабус