Основи природознавства і методика ознайомлення дітей з природою

Тип: Нормативний

Відділення: циклова комісія фахових дисциплін дошкільної освіти

Навчальний план

СеместрКредитиЗвітність
33Іспит

Лекції

СеместрК-сть годинЛекторГрупа(и)
336Нестер М. В.ДШВ-21

Практичні

СеместрК-сть годинГрупаВикладач(і)
318ДШВ-11Нестер М. В.

Опис курсу

МЕТА ТА ЗАВДАННЯ НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ

      Мета: формування у студентів необхідних екологічних і педагогічних знань, які є чинниками їх професійної підготовки та практичної діяльності. Формування професійної компетенції майбутніх фахівців в галузі дошкільної освіти та виховання в контексті вивчення об’єктів та явищ природи, методів ознайомлення дітей з ними і форм організації навчально-виховної роботи в умовах суспільного дошкільного виховання та сім’ї.

     Предмет: процес ознайомлення дітей з природою, виховання та розвиток їх під час цієї роботи.

      Завдання:

 • систематизація знань студентів про природу;
 • оволодіння студентами методами ознайомлення дітей з природою;
 • навчання умінню доцільно використовувати форми організації співпраці дорослого і дитини в процесі пізнання світу природи;
 • збагачення естетичних вражень та формування системи цінностей у майбутніх педагогів.

      Заплановані результати навчання:

Студенти повинні

      знати:

 • природні умови України (клімат, природні зони), рослинний і тваринний світ;
 • природу рідного краю, її неповторну красу, видову різноманітність, збереження та примноження природних багатств;
 • найбільш цікаві для дітей об’єкти і явища природи нашої планети;
 • основні природоохоронні акти, закони, документи з питань охорони навколишнього середовища;
 • завдання ознайомлення дошкільників з природою;
 • умови ефективності навчально-виховного процесу щодо вирішення завдань ознайомлення дошкільників з природою;
 • систему екологічного виховання дітей, основні напрями і перспективи, її розвиток у педагогічній науці України.

вміти:

 • планувати навчально-виховну роботу з вихованцями на заняттях;
 • визначати та аналізувати знання дітей про довкілля;
 • умови ефективності навчально-виховного процесу щодо вирішення завдань ознайомлення дошкільників з природою;
 • добирати цікаву, доступну інформацію про об’єкти та явища природи;
 • використовувати ігри з природним матеріалом: снігом, піском, водою, вітром, сонцем, листям плодами дерев, проводити нескладні досліди під час прогулянок та екскурсій;
 • доступно розповідати про екологічно доцільну поведінку людини, правила природокористування, необхідність збереження природи.

Студент набуде компетентності:

Загальні компетентності:

ЗК 3 Здатність застосовувати знання у практичних ситуаціях.

ЗК 4 Здатність спілкуватися державною мовою як усно, так і письмово.

ЗК 5 Здатність спілкуватися іноземною мовою.

ЗК 7 Здійснення безпечної діяльності.

ЗК 8 Здатність оцінювати та забезпечувати якість виконуваних робіт.

Спеціальні компетентності:

СК 3 Здатність до формування в дітей дошкільного (раннього та передшкільного) віку навичок безпечної поведінки в довкіллі, навичок орієнтування на сталий розвиток.

СК 4 Здатність до формування в дітей дошкільного (раннього та передшкільного) віку основ здорового способу життя, здоров’язбережувальних навичок.

СК 5 Здатність до формування у дітей дошкільного (раннього та передшкільного) віку взаємин з оточенням (предметним, природним, соціальним).

СК 14 Здатність до саморозвитку та самореалізації з використанням перспективного педагогічного досвіду, освітніх інновацій у професійній діяльності.

СК 15 Здатність до комунікативної взаємодії з учасниками освітнього процесу.

Результати навчання:

РН 1 Упорядковувати універсальне, розвивальне середовище у групах раннього та передшкільного віку з урахуванням вікових та індивідуальних особливостей дитини.

РН 2 Планувати та організовувати освітній процес у закладі дошкільної освіти з урахуванням принципів здоров’язбереження, особистісно зорієнтованого підходу, суб’єкт-суб’єктної взаємодії.

РН 10 Організовувати умови безпечного середовища у природному, предметному та соціальному оточенні в процесі організації різних видів діяльності дітей дошкільного (раннього та передшкільного) віку.

РН 18 Організовувати та розділяти предметно-просторове розвивальне середовище на осередки діяльності в групах дітей дошкільного (раннього та передшкільного) віку.

РН 20 Забезпечувати формування наскрізних умінь особистості дитини в різних видах діяльності в умовах закладу дошкільної освіти.

Рекомендована література

РЕКОМЕНДОВАНА ЛІТЕРАТУРА

Основна

 1. Базовий компонент дошкільної освіти в Україні: Міністерство освіти і науки України, Академія педагогічних наук України. Київ : 2012.
 2. В. М. Люборова. Куточок природи в дошкільному закладі. Київ : Освіта, 2012.
 3. Горопаха Н. М. Методика ознайомлення дітей з природою. Хрестоматія. Київ : 2012.
 4. Наступність дошкільних навчальних закладів і початкової школи в етнічному вихованні дітей: навч. метод. посіб. / за ред.: проф. Н. В. Лисенко. Івано-Франківськ, 2011. 256 с.
 5. Програма розвитку дитини дошкільного віку «Українське дошкілля» О.І.Білан, Л.М.Возна, О.Л.Максименко та ін. Тернопіль: Мандрівець, 2012. 264с.
 6. Яришева Н. Ф. Основи природознавства: Природа України: навч. посіб. Київ: Вища школа, 2010. 335 с.

Допоміжна

 1. Бочелюк О. І. Кімнатне квітникарство в дошкільному закладі Тернопіль: Навчальна книга – Богдан, 2012. 240 с.
 2. Левченко Т.Г. Рідна природа. Матеріали до занять. Харків: Основа, 2010. 224 с.
 3. Пізнавальний розвиток старших дошкільників / за заг. ред. Н. І. Дикань,

К. С. Мельниченко, О. А. Шевцова.  Харків: Основа,  2012. 319 с.

 1. Черняк В.М., Бочелюк О.І. Озелення ділянки дошкільного навчального закладу: навч. посіб. Тернопіль: Навчальна книга – Богдан, 2010.

 ІНТЕРНЕТ-РЕСУРСИ

 1. http://194.44.152.155/elib/local/skbnpdf Підручник Н.Ф. Яришева Методика ознайлмлення дітей з природою
 2. https://sites.google.com/site/beregidetej/metodika-oznajomlenna-ditej-z-prirodou Методика ознайомлення дітей з природою
 3. http://www.nvkcom.ua/organizaciya-kutochkiv-prirodi-u-doshkilnomu-zakladi/ Куточок природи в ЗДО
 4. https://vseosvita.ua/library/konspekt-zanatta-z-ditmi-starsogo-doskilnogo-viku-po-oznajomlennu-ditej-z-prirodou-pori-roku-prigodi-parasolok-78122.html Конспекти занять

Матеріали

ПИТАННЯ

ПИТАННЯ, ЯКІ ВИНЕСЕНО НА ІСПИТ  З ДИСЦИПЛІНИ

 1. Значення ознайомлення з природою дітей для їх всебічного розвитку, формування екологічної культури.
 2. Основні відомості про свійських і диких тварин. Основні групи. Легенди, перекази.
 3. Форми організації та планування роботи з ознайомлення дітей з природою.
 4. Спостереження – основний метод ознайомлення дітей з природою. Види спостережень.
 5. Значення експериментів в ознайомленні дітей з природою. Особливості їх проведення.
 6. Прогулянки та екскурсії в природу як особливі види занять, їх значення.
 7. Навчально-виховне значення праці в природі. Педагогічні та гігієнічні вимоги до праці в природі.
 8. Форми організації праці в природі. Попередження травматизму при збиранні овочевих культур на городі.
 9. 3начення кутка природи. Вимоги до підбору об’єктів.
 10. Рослини кутка природи. Класифікація рослин, догляд за ними.
 11. Тварини кутка природи. Участь дітей в догляді за ними.
 12. Загальна характеристика класу земноводних і плазунів.
 13. Екзотичні птахи.
 14. Загальна характеристика класу ссавців. Біологія дрібних ссавців.
 15. Пори року як комплекс взаємообумовлених сезонних змін у природі.
 16. 3агальна характеристика осені. Характерні зміни природи ранньої та пізньої осені, строки настання їх в нашій місцевості.
 17. Тематика і структура екскурсії в природу. Техніка безпеки біля водойми.
 18. Характерні зміни в природі на початку і в кінці зими. Сільськогосподарські роботи.
 19. Весна, літо. Характерні зміни в природі в різні періоди весни, літа.
 20. Лікарські рослини. Ознайомлення з лікарськими рослинами дітей дошкільного віку.
 21. Земельна ділянка, планування, значення ділянки для проведення виховної та освітньої роботи щодо ознайомлення дітей з природою.
 22. Гриби їстівні та отруйні. Ознайомлення з грибами дітей дошкільного віку. Профілактика отруєнь.
 23. Заняття, типи занять. Їх характеристика.
 24. Цільові прогулянки. Особливості організації та проведення цільових прогулянок, попередження травматизму.
 25. Екскурсії, навчально-виховне значення, відмінність від прогулянок. Попередження травматизму, профілактика отруєнь.
 26. Прийоми керівництва спостереженнями дітей в різних вікових групах.
 27. Цільові прогулянки та екскурсії в природу. Особливості їх проведення.
 28. Організація пошуково-дослідницької діяльності дітей дошкільного віку.
 29. Форми організації праці. Розкрити організацію чергування в кутку природи.
 30. Будівельно-конструктивні ігри з природним матеріалом. Їх організація.
 31. Дидактичні ігри природничого змісту. Їх класифікація, методика  проведення.
 32. Розповідь вихователя, методика проведення.
 33. Художня література природничого змісту, твори сучасних письменників про природу для дітей дошкільного віку.
 34. Методика проведення свят і розваг природничого змісту.
 35. Догляд за мешканцями акваріума в різних вікових групах.
 36. Утримання птахів в дитячому садку. Ознайомлення дітей з ними.
 37. Методика ознайомлення дітей різних вікових груп з тваринами.
 38. Утримання дрібних ссавців в кутку природи ЗДО. Ознайомлення дітей з ними.
 39. Спостереження дітьми дошкільного віку за рослинами кутка природи.
 40. Організація довготривалих спостережень за тваринами.
 41. Методика ознайомлення дітей молодшого дошкільного віку з осінніми явищами.
 42. Методика ознайомлення дітей старшого дошкільного віку з осінніми явищами.
 43. Спостереження за снігопадом, ознайомлення з властивостями снігу, льоду під час прогулянок.
 44. Методика ознайомлення дітей старшого дошкільного віку з зимовими явищами в природі.
 45. Методика ознайомлення дітей старшого дошкільного віку з весняними явищами.
 46. Методика ознайомлення дітей дошкільного віку з літніми природними явищами.
 47. Ділянка дошкільного навчального закладу. Значення ділянки в реалізації завдань щодо ознайомлення дітей з природою.
 48. Методика проведення занять у старшій групі щодо ознайомлення дітей з природою. Види занять.
 49. Відмінність екскурсії від прогулянок. Методика проведення цільової прогулянки.
 50. Методика керівництва екскурсіями в природу.

Практичні завдання

 1. Підібрати народні ігри природничого змісту. Розкрити особливості їх проведення.
 2. Використання загадок про тварин і рослин. Наведіть приклади.
 3. Підібрати приказки та прислів’я про природу. Розкрити своєрідність їх використання.
 4. Скласти модель дидактичної гри «Пізнай за описом».
 5. Підібрати загадки про свійських і диких тварин, варіанти їх використання.
 6. Види праці в кутку природи. Практично відобразити їх.
 7. Підберіть загадки природничого змісту.
 8. Скласти план підсумкової бесіди про птахів.
 9. Скласти модель заняття «Порівняльне спостереження за хом’яком та морською свинкою».
 10. Навести приклади проведення дослідів щодо ознайомлення дітей з властивостями води.
 11. Розкрити зміст дослідів щодо ознайомлення дітей з властивостями повітря.
 12. Скласти план-конспект заняття для старшої групи «Збирання овочів, фруктів, насіння».
 13. Скласти для старшої групи план-конспект екскурсії до лісу в період золотої осені.
 14. Скласти план-конспект заняття для дітей старшої групи «Ознайомлення з грибами».
 15. Скласти план спостереження за снігопадом, використавши при цьому художнє слово.
 16. Скласти план-конспект заняття для старшої групи «Січень – року початок, а зимі – середина».
 17. Скласти план-конспект заняття для старшої групи «Бесіда про літо».
 18. Скласти план-конспект екскурсії до водойми в старшій групі.
 19. Скласти перелік занять на літо. Визначити їх завдання і організацію.
 20. Проведення дослідів з питань вивчення природи. Навести приклади.
 21. Види праці в природі дітей весною і літом. Навести приклади.
 22. Підібрати тематику спостережень у весняний період в природі на тиждень для дітей старшого дошкільного віку.
 23. Скласти план підсумкової бесіди про осінь для дітей старшого дошкільного віку.
 24. Підібрати літературу природничого змісту для дітей дошкільного віку.
 25. Скласти конспект екскурсії в природу літом для дітей однієї вікової групи.

Навчальна програма

Завантажити навчальну програму

Силабус:

Завантажити силабус