Основи педагогічної майстерності(Дошкільна освіта)

Тип: Нормативний

Відділення: циклова комісія викладачів педагогіки та психології

Навчальний план

СеместрКредитиЗвітність
41.5Залік

Лекції

СеместрК-сть годинЛекторГрупа(и)
416Верхоляк М. Р.ДШВ-21, ДШВ-22,
420Верхоляк М. Р.ДШС-21

Практичні

СеместрК-сть годинГрупаВикладач(і)
414ДШВ-21Верхоляк М. Р.
ДШВ-22Верхоляк М. Р.
410ДШС-21Верхоляк М. Р.

Опис курсу

Метою навчальної дисципліни є ознайомлення студентів з структурою, особливостями педагогічної діяльності, з специфікою педагогічної професії як професійної системи «людина-людина», з сутністю, природою і складниками педагогічної майстерності, з технологіями формування готовності майбутнього педагога до професійного вдосконалення й саморозвитку.

Практичні заняття сприятимуть закріпленню набутих знань, засвоєнню основних прийомів виховного впливу, елементів педагогічної техніки, дадуть можливість аналізувати поведінку вихователя, його взаємовідносин з дітьми дошкільного віку в різних ситуаціях.

 

Основні завдання навчального курсу:

 1. Ознайомлення з теоретичними і практичними основами педагогічної майстерності.
 2. Вироблення у студентів адекватного розуміння сутності педагогічної діяль-ності, як такої організації взаємодії вихователя з дітьми дошкільного віку, коли всі учасники навчально-виховного процесу стають рівноправними суб’єктами, партнерами.
 3. Використання інтерактивних методів, форм організації навчально-пізнаваль-ної діяльності дітей (діалог, рольові ігри).
 4. Вироблення початкових практичних навичок та вмінь.
 5. Викликати в студентів інтерес до нового в педагогічному процесі, створювати педагогічні ситуації для його апробації, формувати бажання використовувати педагогічний досвід у майбутній діяльності.
 6. Сформувати усвідомлення важливості етичних принципів та норм у педагогічній роботі, необхідності оволодіння професійно-етичними якостями майбутніми педагогами.

 

У результаті вивчення навчальної дисципліни студент повинен знати:

 • основні поняття та закономірності педагогічної творчості, майстерності;
 • складові педмайстерності;
 • педагогічні здібності, способи впливу на дошкільників, педагогічну техніку;
 • передбачати елементи театральної педагогіки і ораторського мистецтва;
 • теоретичні основи процесу спілкування;
 • засоби та види спілкування;
 • стилі спілкування, його функції, рівні;
 • види конфліктів, які виникають в процесі спілкування, фази протікання конфліктів;
 • методи формування комунікативних вмінь та навичок.

 

Студенти повинні вміти:

 • володіти основними прийомами виховного впливу, елементами педагогічної техніки;
 • аналізувати поведінку вихователя, його взаємовідносини з дітьми дошкільного віку в різних ситуаціях;
 • проводити діагностування;
 • виконувати вправи на розвиток професійної комунікативності, на розвиток уміння визначати і формулювати мету, навчальні й комунікативні завдання, здійснювати рефлексивний аналіз навчального матеріалу;
 • моделювати педагогічні ситуації;
 • проводити ділові ігри;
 • виявляти, вивчати, узагальнювати у педагогічній практиці кращий досвід;
 • досконало володіти словом, технікою мовлення, голосом, педагогічним тактом;
 • використовувати на практиці здобуті знання;
 • використовувати різні засоби процесу спілкування;
 • науково аналізувати комунікативні ситуації;
 • аналізувати різні види спілкування на основі життєвих ситуацій.

Рекомендована література

Рекомендована література

Базова

 1. Ковальчук Л. Основи педагогічної майстерності: Навчальний посібник. – Львів: Видавничий центр ЛНУ імені Івана Франка, 2007. – 608 с.
 2. Педагогічна майстерність: Підручник / І. А. Зязюн, Л. В. Крамущенко,
  І. Ф. Кривонос та ін.; За ред. І. А. Зязюна. – 2-ге вид., допов. і переробл. – К.: Вища школа, 2004. – 422 с.

 

Допоміжна

 1. Баженова І. Н. Педагогічний пошук. – К.: Либідь, 2001. – 496 с.
 2. Васянович Г. П. Педагогічна етика: Навчально-методичний посібник. – Львів: Норма, 2005. – 344 с.
 3. Сухомлинський В. О. Серце віддаю дітям // Вибрані твори: у 5 т. – К., 1977. – Т. 3. – С. 162-167.
 4. Сухомлинський В. О. Сто порад учителеві. Порада 1 // Вибрані твори: у 5 т. – К., 1976. – Т. 2. – С. 420-425.

 

Інтернет-ресурси

liveinternet.ru/showjournal.php?journalid=2820527&tagid.

mkedu.vn.ua/metodichniy_kabnet/pedmaysternst.html.

Матеріали

Питання до заліку

 1. Поняття педагогічної діяльності і педагогічної майстерності.
 2. Елементи педагогічної майстерності.
 3. Педагогічна ситуація і педагогічна задача.
 4. Педагогічна техніка вихователя.
 5. Внутрішня техніка вихователя.
 6. Зовнішня техніка вихователя.
 7. Мовлення і комунікативна поведінка вихователя.
 8. Умови ефективності професійного мовлення вихователя.
 9. Поняття педагогічного спілкування, його особливості, функції, види.
 10. Структура педагогічного спілкування.

Програма навчальної дисципліни

Модуль 1. Основи педагогічної майстерності.

Тема 1. Мета і завдання курсу. Поняття педагогічної діяльності вихователя.

Суспільна значущість професії  вихователя, його функції.

Поняття педагогічної діяльності, її структура.

Професійна педагогічна діяльність як мета-діяльність.

Розповідь вихователя як модель педагогічної діяльності.

Консультація: Методичні поради до практичного заняття.

 

Тема 2. Практичне заняття. Вступ до педагогічної професії.

 1. Діагностування педагогічної спрямованості студентів.
 2. Обговорення головних теоретичних положень:

а) вихователь у житті дитини. Функції вихователя в суспільстві;

б) специфіка професійної діяльності вихователя;

в) педагогічна діяльність як мета – діяльність.

 1. Виконання вправ на професійну ідентифікацію.
 2. Виконання вправ на формування адекватних уявлень про педагогічну професію.
 3. Моделювання педагогічної ситуації.

Література:

 1. Сухомлинський В.О. Сто порад учителеві. Порада 1//Вибрані твори: В 5 т. – К., 1976. – Т.2. – С.420-425.
 2. Сухомлинський В.О. Серце віддаю дітям.// Вибрані твори. В. 5т. – К., 1977. – Т.3. – С. 162 – 176.

Тема 3. Педагогічна майстерність і особистість вихователя.

Поняття педагогічної майстерності.

Елементи педагогічної майстерності

Педагогічна ситуація і педагогічна задача.

Самовиховання педагога.

Тема 4. Педагогічна техніка вихователя.

Поняття педагогічної техніки.

Внутрішня техніка вихователя.

Зовнішня техніка вихователя.

Тема 5. Мовлення вихователя як засіб педагогічної праці.

Мовлення і комунікативна поведінка вихователя.

Функції мовлення вихователя у взаємодії з дітьми дошкільного віку.

Умови ефективності професійного мовлення вихователя.

Шляхи вдосконалення мовлення майбутнього вихователя.

Консультація: Як працювати з літературою, іншими науково-інформаційними джерелами.

Тема 6. Контроль знань матеріалу модуля 1.

 1. Діяльність вихователя як теоретичний процес.
 2. Поняття педагогічної діяльності, її структура.
 3. Функції вихователя в сучасному навчально-виховному процесі.
 4. Професійна компетентність вихователя.
 5. Гуманістична спрямованість педагога
 6. Педагогічна техніка вихователя.
 7. Здібності до педагогічної діяльності.
 8. Мовлення і комунікативна поведінка вихователя.
 9. Функції мовлення вихователя у взаємодії з дітьми дошкільного віку
 10. Умови ефективності професійного мовлення вихователя.
 11. Педагогічна ситуація і педагогічна задача.
 12. Самовиховання педагога: сутність, шляхи і способи реалізації.
 13. Елементи педагогічної майстерності.
 14. Особливості педагогічної та акторської дії.
 15. Рівні педагогічної майстерності.

 

Модуль 2. Майстерність педагогічного спілкування і організації педагогічної взаємодії.

Тема 7. Поняття педагогічного спілкування.

Поняття педагогічного спілкування, його особливості, функції, види.

Педагогічне спілкування як діалог.

Контакт у педагогічному діалозі.

Структура педагогічного спілкування.

Стиль педагогічного спілкування.

Консультація до практичного заняття.

Тема 8. Практичне заняття: Комунікативність вихователя.

 1. Діагностування у студентів рівня сформованості комунікативності як професійно значущої здібності педагога.
 2. Обговорення головних теоретичних положень:

    а) поняття комунікативності педагога, її сутність;

    б) бар’єри у спілкування вихователя, шляхи їх подолання;

    в) шляхи формування комунікативності як професійно-значущої якості особистості вихователя.

 1. Виконання вправ на розвиток професійної комунікативності.
 2. Моделювання педагогічної ситуації: проведення початкового етапу індивідуальної бесіди для встановлення емоційного контакту зі співрозмовником.

Тема 9. Психолого-педагогічні умови майстерної взаємодії  в педагогічному спілкуванні.

Особистість вихователя як інструмент впливу в педагогічній взаємодії.

Характеристика перцептивної сторони педагогічного спілкування.

Увага й уява вихователя.

Способи комунікативного впливу: переконування і навіювання.

Стратегії взаємодії у спілкуванні як характеристика інтерактивного компонента педагогічної взаємодії.

Тема 10. Майстерність організації педагогічної взаємодії у навчанні.

Заняття як навчальний діалог вихователя з дітьми дошкільного віку.

Елементи технології заняття– діалогу.

Тема 11. Технологія організації педагогічної взаємодії у процесі індивідуальної бесіди.

Індивідуальна педагогічна бесіда як модель діалогічної взаємодії.

Структура бесіди. Етап моделювання.

Забезпечення психологічного контакту на початку бесіди.

Роль невербальних засобів.

Методика контактної взаємодії як технологія забезпечення контакту.

Тема 12. Практичне заняття: Технологія організації індивідуальної педагогічної бесіди.

Техніки взаємодії у процесі аналізу проблеми та пошуку її вирішення.

Прийоми педагогічної взаємодії.

Консультація до контрольної робот.

Тема 13. Контроль знань модуля 2.

 1. Поняття педагогічного спілкування, особливості, функції, види.
 2. Структура педагогічного спілкування.
 3. Педагогічне спілкування як діалог.
 4. Стилі педагогічного спілкування.
 5. Комунікативність вихователя.
 6. Бар’єри у спілкуванні вихователя, шляхи їх подолання.
 7. Характеристика перцептивної сторони педагогічного спілкування.
 8. Способи комунікативного впливу: переконування і навіювання.
 9. Заняття як навчальний діалог вихователя з дітьми дошкільного віку.
 10. Індивідуальна педагогічна бесіда як модель діалогічної взаємодії.
 11. Структура бесіди. Етап моделювання.
 12. Роль невербальних засобів.
 13. Прийоми педагогічної взаємодії.
 14. Шляхи поліпшення спілкування вихователя з дітьми дошкільного віку.
 15. Техніка активного слухання вихователя на занятті.
 1. Стиль педагогічного спілкування.
 2. Поняття комунікативного педагога, її сутність.
 3. Психолого-педагогічні умови майстерної взаємодії в педагогічному
  спілкуванні.
 4. Педагогічна майстерність як мистецька дія в театрі.
 5. Мистецтво ведення діалогу в процесі навчальної бесіди.