Основи педагогічної майстерності (Дошкільна освіта)

Тип: Нормативний

Відділення: циклова комісія педагогічно - психологічних та соціальних дисциплін

Навчальний план

СеместрКредитиЗвітність
42Залік

Лекції

СеместрК-сть годинЛекторГрупа(и)
420Верхоляк М. Р.ДШВ-21, ДШВ-22

Практичні

СеместрК-сть годинГрупаВикладач(і)
420ДШВ-21Верхоляк М. Р.
ДШВ-22Верхоляк М. Р.

Опис курсу

Мета: узагальнення і синтез психолого-педагогічних знань, професійних практичних умінь і навичок студентів, формування готовності оптимально і творчо використовувати їх у майбутній діяльності на основі теоретичного осмислення суті педагогічного процесу як цілісної системи і чітко вираженої гуманістичної спрямованості.
Предмет: сутність і складові педагогічної майстерності вихователя закладу дошкільної освіти, методика педагогічного впливу на вихованців.
Завдання:
– формування в студентів знань щодо змісту професійної діяльності фахівця з дошкільного виховання, її цілісний, гуманістичний і творчий характер;

-про педагогічну майстерність, її структурні компоненти;
– розвиток педагогічних здібностей;
– формування педагогічної техніки;
– ознайомлення із сучасними педагогічними технологіями;
– розкриття етичних аспектів професійної діяльності вихователя закладу дошкільної освіти;
– формування потреби в постійному особистісному і
професійному вдосконаленні.
Заплановані результати навчання:
У результаті вивчення навчальної дисципліни студент повинен
знати:
 основні поняття та закономірності педагогічної творчості, майстерності;
 складові педмайстерності;
 педагогічні здібності, способи впливу на дошкільників, педагогічну техніку;
 передбачати елементи театральної педагогіки і ораторського мистецтва;
 теоретичні основи процесу спілкування;
 засоби та види спілкування;
 стилі спілкування, його функції, рівні;
 види конфліктів, які виникають в процесі спілкування, фази протікання конфліктів;
 методи формування комунікативних вмінь та навичок.
вміти:
• володіти основними прийомами виховного впливу, елементами
педагогічної техніки;
• аналізувати поведінку вихователя, його взаємовідносини з дітьми в різних ситуаціях;
• проводити діагностування;
• виконувати вправи на розвиток професійної комунікативності, на розвиток уміння визначати і формулювати мету, навчальні й комунікативні завдання, здійснювати рефлексивний аналіз навчального матеріалу;
• моделювати педагогічні ситуації;
• проводити ділові ігри.
Студент набуде компетентності:
Інтегральна компетентність:
– Здатність вирішувати типові спеціалізовані завдання та практичні
проблеми в галузі дошкільної освіти з розвитку, навчання і виховання дітей дошкільного (раннього та переддошкільного) віку, що передбачає застосування загальних психолого-педагогічних теорій та фахових методик дошкільної освіти та характеризується комплексністю та невизначеністю умов; нести відповідальність та результати своєї діяльності; здійснювати контроль за іншими особами у визначених ситуаціях.
Загальні:
– здатність застосовувати знання у практичних ситуаціях;
– здатність використовувати інформаційні та комунікаційні технології;
– здійснення безпечної діяльності;
– здатність оцінювати та забезпечувати якість виконуваних робіт;
Спеціальні:
– здатність до розвитку мовлення у дітей дошкільного (раннього та
передшкільного) віку та їхньої взаємодії з однолітками та дорослими.
– здатність до організації та керівництва ігрової, художньо-естетичної,
пізнавально-дослідницької діяльності дітей дошкільного (раннього та
передшкільного) віку
– здатність до організації освітнього процесу з урахуванням індивідуальних фізичних і психічних можливостей дітей в найбільш оптимальних для них формах.
– здатність до саморозвитку та самореалізації з використанням
перспективного педагогічного досвіду, освітніх інновацій у професійній діяльності.
– здатність до комунікативної взаємодії з учасниками освітнього процесу
Програмні результати навчання:
– упорядковувати універсальне, розвивальне середовище у групах раннього та передшкільного віку з урахуванням вікових та індивідуальних особливостей дитини;
– планувати та організовувати освітній процес у закладі дошкільної освіти з урахуванням принципів здоров’язбереження, особистісно зорієнтованого підходу, суб’єкт-суб’єктної взаємодії;
– окреслювати завдання, форми взаємодії «родина – заклад дошкільної освіти – початкова школа» та їх реалізації в умовах закладу дошкільної освіти;
– формувати моральні цінності у дітей дошкільного (раннього та
передшкільного) віку відповідно до морально-етичних норм;
– визначати завдання, зміст специфічно дитячих видів діяльності
(предметно-практичної, ігрової, пізнавальної) та організовувати їх
відповідно до освітніх програм.
– Здійснювати педагогічну комунікацію з іншими суб’єктами освітнього процесу закладу дошкільної освіти на засадах етики професійного спілкування та оцінювати результативність педагогічної взаємодії.

Рекомендована література

Рекомендована література

Основна
1. Ковальчук Л. Основи педагогічної майстерності: навч. посіб. Львів : Видавничий центр ЛНУ імені Івана Франка, 2007. 608 с.
2. Педагогічна майстерність : підручник / ред. І.А. Зязюна. Видання друге. Київ : Вища школа, 2004. 422 с.
Допоміжна
1.Баженова І. Н. Педагогічний пошук. Київ : Либідь, 2001. 496 с.
2.Васянович Г. П. Педагогічна етика : навч.-метод. посіб. Львів : «Норма», 2005. 344с.
3.Сухомлинський В.О. Серце віддаю дітям. Вибр. твори: В 5 т. Київ, 1977. С. 162-167
4.Сухомлинський В.О. Сто порад учителеві. Порада 1 // Вибр. твори: В 5 т. Київ, 1976. С. 420-425
ІНФОРМАЦІЙНІ РЕСУРСИ
1. Основи педагогічної майстерності. URL: https://uareferat.com/Основи_педагогічної_майстерності (дата звернення: 23.09.2021).
2. Мачинська Н.І., Стельмах С.С. Сучасні форми організації навчального процесу у вищій школі: навч.-метод. посіб. Львів : Львівський державний університет внутрішніх справ, 2012. 180 с.
URL: https://pedagogy.lnu.edu.ua/wpcontent/uploads/2016/10/%D0%A1%D1%83%D1%87%D0%B0%D1%81%D0%
BD%D1%96-%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B8-
%D0%BE%D1%80%D0%B3%D0%B0%D0%BD%D1%96%D0%B7%D0%B0
%D1%86%D1%96%D1%97-
%D0%BD%D0%B0%D0%B2%D1%87%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD
%D0%BE%D0%B3%D0%BE-
%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%86%D0%B5%D1%81%D1%83-%D1%83-
%D0%B2%D0%B8%D1%89%D1%96%D0%B9-
%D1%88%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D1%96-1.pdf (дата звернення:
23.09.2021).
3. Чаговець А. І., Сирова Ю. В. Сучасний вихователь днз: вимоги суспільства до нього. URL:
http://repository.khpa.edu.ua:8080/jspui/bitstream/123456789/1627/1/Стаття1.pdf (дата звернення: 23.09.2021).

Матеріали

Питання до заліку

1. Поняття педагогічної діяльності і педагогічної майстерності.
2. Елементи педагогічної майстерності.
3. Педагогічна ситуація і педагогічна задача.
4. Педагогічна техніка вихователя.
5. Внутрішня техніка вихователя.
6. Зовнішня техніка вихователя.
7. Мовлення і комунікативна поведінка вихователя.
8. Умови ефективності професійного мовлення вихователя.
9. Поняття педагогічного спілкування, його особливості, функції,
види.
10. Структура педагогічного спілкування.
11. Стиль педагогічного спілкування.
12. Поняття комунікативності педагога, її сутність.
13. Психолого-педагогічні умови майстерної взаємодії в
педагогічному спілкуванні.
14. Педагогічна майстерність як мистецька дія в театрі.
15. Мистецтво ведення діалогу в процесі навчальної бесіди.

Навчальна програма

Завантажити навчальну програму

Силабус: СИЛАБУС З НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ ОСНОВИ ПЕДАГОГІЧНОЇ МАЙСТЕРНОСТІ

Завантажити силабус

Силабус: Основи педагогічної майстерності 2023-2024 н.р.

Завантажити силабус