Охорона праці в IT

Тип: Нормативний

Відділення: циклова комісія зі спеціальності комп'ютерні науки

Навчальний план

СеместрКредитиЗвітність
23Залік

Лекції

СеместрК-сть годинЛекторГрупа(и)
234Стельмащук С. Я.ПКК-11

Лабораторні

СеместрК-сть годинГрупаВикладач(і)
1

Практичні

СеместрК-сть годинГрупаВикладач(і)
217ПКК-11Стельмащук С. Я.

Опис курсу

МЕТА ТА ЗАВДАННЯ НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ

Мета – надання знань з правових та організаційних питань охорони праці, основ фізіології, гігієни праці та виробничої санітарії, техніки безпеки, пожежної безпеки, визначеними відповідними державними нормативними актами України.

Завдання – вивчення теорії та отримання практичних знань з забезпечення безпечних умов праці, профілактики травматизму та професійних захворювань.

В результаті вивчення дисципліни студент повинен

знати:  основні поняття у галузі охорони праці, їх терміни та визначення; основні законодавчі акти про охорону праці, їх загальну характеристику; основні положення нормативно-правових актів з охорони праці; систему державного нагляду і громадського контролю за охороною праці в Україні, функції та повноваження органів нагляду і контролю; систему державного управління охороною праці та організацію охорони праці на підприємстві, функції та повноваження органів управління; порядок розслідування та ведення обліку нещасних випадків, професійних захворювань і аварій на виробництві; основи фізіології, гігієни праці та виробничої санітарії; загальні вимоги з охорони праці щодо конструкцій об’єктів підвищеної небезпеки і організації їх безпечної експлуатації; основи пожежної безпеки: пожежонебезпечні властивості речовин і матеріалів, безпека об’єктів, системи попередження пожеж та системи пожежного захисту; системи державного пожежного нагляду в Україні, організацію навчання посадових осіб та працівників з питань пожежної безпеки;

вміти: проаналізувати і оцінити стан організації охорони праці на підприємстві та його відповідність вимогам законодавчих та нормативних актів з охорони праці; розробити й організувати систему управління охороною праці на підприємстві; розробити план навчання і перевірки знань з охорони праці працівників підприємства з урахуванням специфіки робіт (шкідливі, важкі, небезпечні); розробити заходи стосовно безпечної експлуатації систем, що працюють під тиском, вантажопіднімальних та транспортувальних пристроїв, механізмів, машин; організувати проведення інструктажів з охорони праці на підприємстві; оцінити стан електробезпеки на підприємстві, розробити заходи щодо недопущення електротравматизму ; визначити категорію приміщень і зон за вибуховою та пожежною безпекою; обґрунтувати первинні засоби пожежогасіння для конкретних виробничих умов і провести інструктаж працюючих щодо їх користування цими засобами; вибрати заходи обмеження надходження шкідливих речовин у повітря робочої зони; надати першу долікарську медичну допомогу потерпілому.

Рекомендована література

Основна

 1. Гандзюк М.П., Желібо Є.П., Халімовський М.О. Основи охорони праці. К.: Каравела, 2004. 408 с.
 2. Геврик Є.О. Охорона праці. Львів, 2000. 280 с.
 3. Основи охорони праці : підручник / М. С. Одарченко, В. І. Степанов, Я. М. Черненко. Х. : Стиль-Іздат, 2017. 334 с.
 4. Жидецький В.Ц., Джигирей В.С., Мельников О.В. Основи охорони праці. Львів: Афіша, 1999. 348 с.
 5. Яремко З.М., Тимошук С.В., Писаревська С.В., Стельмахович О.Б. Охорона праці : навч. посібник за ред. проф. З.М. Яремка. – Львів: ЛНУ імені Івана Франка, 2018. – 430 с.

Допоміжна

 1. Крушельницька Я. В. Фізіологія і психологія праці. К.: КНЕУ, 2000. 232 с.
 2. Методика визначення соціально-економічної ефективності заходів щодо поліпшення умов і охорони праці. К.: ННДІОП, 1999. 96 с.
 3. Навакатіян О. О., Кальниш В. В., Стрюков С. М. Охорона праці користувачів комп’ютерних відеодисплейних терміналів. К., 1997. 400 с.
 4. Науково-практичний коментар до закону України “Про охорону праці”. К., 1997. 528 с.
 5. Основи охорони праці / під. ред. М. П. Купчика та ін. – К., 2000. – 432 c.
 6. Правила безпечної експлуатації електроустановок споживачів. К.,1998. 384 с.
 7. Правила пожежної безпеки в Україні. К.: Основа, 2002. 352 с.
 8. Рожков А.П. Пожежна безпека на виробництві. К., 1997. 448 с.
 9. Трантенберг І. М., Коршун М. М., Чебанова О. В. Гігієна праці та виробнича санітарія. К., 1997. 464 с.
 10. Тимош І. М. Основи фізіології та психології праці. Тернопіль : Економічна думка, 1999. 186 с.
 11. Трофімов Ю. Л. Інженерна психологія. К.: Либідь, 2002. 264 с.

ІНФОРМАЦІЙНІ РЕСУРСИ

 1. Інструктаж з охорони праці: порядок проведення та види. URL: https://ua.prostopravo.com.ua/pratsevlashtuvannya/statti/instruktazh_z_ohoroni_pratsi_poryadok_provedennya_ta_vidi.
 2. Кодекс законі про працю України. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/322-08#n175.
 3. Офіційна сторінка законодавства України. Закон України «Про охорону праці». URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2694-12#n100

Навчальна програма

Завантажити навчальну програму

Силабус:

Завантажити силабус