Методика організації волонтерської діяльності

Тип: На вибір студента

Відділення: циклова комісія педагогічно - психологічних та соціальних дисциплін

Навчальний план

СеместрКредитиЗвітність
43Залік

Лекції

СеместрК-сть годинЛекторГрупа(и)
420Верхоляк М. Р.ДШС-21

Практичні

СеместрК-сть годинГрупаВикладач(і)
420ДШС-21Верхоляк М. Р.

Рекомендована література

Мета: оволодіння студентами знаннями про особливості розвитку волонтерської діяльності в Україні та методику організації волонтерських груп, а також розвитку в студентської молоді соціальної активності, навичок усвідомленого та активного вибудовування власного життя.
Предмет: наукові поняття про теорію та методику організації волонтерської діяльності.
Завдання:
– визначити роль та функції волонтерів у сфері соціально-педагогічної роботи, окреслити коло їхньої діяльності в організаціях різного типу;
– ознайомити з методами залучення людей до волонтерської діяльності та способами їх заохочення;
– навчити складати волонтерські програми та здійснювати управління діяльністю волонтерів;
– формувати індивідуальний стиль професійної поведінки та діяльності майбутніх фахівців.
Заплановані результати навчання:
У результаті вивчення навчальної дисципліни студент повинен
знати:
• ґенезу волонтерського руху в світі та Україні;
• мотивацію до волонтерської діяльності;
• наукові підходи до класифікації волонтерських груп;
• зміст та напрями діяльності волонтерських груп;
• умови забезпечення діяльності волонтерських груп;
• методику підготовки координаторів діяльності волонтерів;
• етапи розробки волонтерської програми.
вміти:
• виконувати функціональну роль «координатор діяльності
волонтерської групи»
• планувати залучення волонтерів на основі внутрішньо-організаційного та проектного підходів;
• складати описання роботи, яку будуть виконувати волонтери;
• визначати необхідні для роботи волонтерів ресурси;
• складати перелік вимог до волонтера;
• розробляти кампанії із залучення волонтерів;
• складати оголошення щодо набору волонтерів;
• здійснювати відбір волонтерів через анкетування, інтерв’ю,
спостереження, тестування, перевірку особистих даних;
• проводити інструктаж та орієнтування волонтерів;
• розробляти угоду про співпрацю між волонтером та організацією;
• розробляти документи обліку виконаних робіт волонтером;
• здійснювати контроль за діяльністю волонтерів в організації;
• розробляти політику позитивної взаємодії між працівниками, праця яких оплачується, та волонтерами;
• розробляти заходи щодо визнання та утримання волонтерів в
організації;
• розробляти правила взаємодії організації з волонтерами;
• здійснювати оцінку діяльності волонтерів і заходів, пов’язаних з їхньою діяльністю.
Студент набуде компетентності:
1. Інтегральна компетентність:
– Здатність вирішувати типові спеціалізовані задачі та практичні проблеми у соціальній сфері або у процесі навчання, що вимагає застосування положень і методів соціальної роботи, та може характеризуватися певною невизначеністю умов;
– нести відповідальність за результати своєї діяльності; здійснювати контроль інших осіб у визначених ситуаціях.
2. Загальні компетентності:
– здатність зберігати та примножувати моральні, культурні, наукові
цінності і досягнення суспільства на основі розуміння історії та
закономірностей розвитку предметної області, її місця у загальній системі знань про природу і суспільство та у розвитку суспільства, техніки і технологій, використовувати різні види та форми рухової активності для активного відпочинку та ведення здорового способу життя;
– здатність застосовувати знання у практичних ситуаціях;
– здатність до пошуку, оброблення та аналізу інформації з різних джерел;
– здатність використовувати інформаційні та комунікаційні технології;
– здатність діяти соціально відповідально та свідомо.
3. Спеціальні компетентності:
– здатність організовувати та контролювати надання соціальних послуг;
– здатність визначати шляхи подолання соціальних проблем і знаходити ефективні методи їх вирішення;
– здатність надавати допомогу і підтримку спеціальним групам клієнтів;
– здатність застосовувати сучасні технології та методи професійної
діяльності;
– здатність до соціальної взаємодії у професійній сфері.
4. Програмні результати навчання:
– здійснювати пошук, аналіз та оброблення інформації для розв’язання професійних завдань;
– застосовувати інформаційні ресурси та методики оцінки поведінки чи діяльності індивідів і соціальних груп;
– організовувати заходи з реабілітації, реінтеграції, соціальної адаптації отримувачів соціальних послуг;
– аргументувати шляхи подолання проблем та обирати методи їх
розв’язання;
– знаходити рішення для покращення соціального добробуту і соціальної безпеки громадян.

Матеріали

РЕКОМЕНДОВАНА ЛІТЕРАТУРА

Основна
1. Спіріна Т.П. Технології організації волонтерської діяльності: роб. програма. Київ : Київськ. ун-т імені Бориса Грiнченка.
2. Лях Т. Л. Волонтерство в соціально-педагогічній діяльності. Соціальна педагогіка : навч. посібник / ред. О. В. Безпалько. Київ : Академвидав, 2013. С. 119-128.
3. Лях Т. Л. Методика організації волонтерських груп : навч. посiб. Київ : Київськ. ун-т імені Бориса Грiнченка, 2010. 160 с.
4. Менеджмент волонтерських груп від А до Я : навч.-метод. посiб. / ред. Т. Л. Лях. Видання третє. Київ : ТОВ «ВПК «ОБНОВА», 2014. 288 с.
Допоміжна
1. Балакірєва О. М. Моніторинг соціальних проектів і програм. Соціальна робота в Україні на початку ХХІ століття: проблеми теорії і практики: матеріали доповідей на міжнар.наук.-практ.конф. Київ : ДЦССМ, 2002. Ч. 2. С. 241–246.
2. Безпалько О. В. Організація соціально-педагогічної роботи з дітьми та молоддю в територіальній громаді: теоретико-методичні основи. Київ : Наук. світ, 2006. 363 с.
3. Бондаренко З. П. Організація волонтерської роботи майбутніх соціальних педагогів в умовах вищого навчального закладу : автореферат дисертації на здобуття наукового ступеня канд. пед. наук : спец. 13.00.05 «Соціальна педагогіка». Київ, 2008. 20 с.
4. Бондаренко З. П. Волонтерська робота у вищому навчальному закладі. Педагогічні науки : зб. наук. праць. Запоріжжя : Запорізький національний університет, 2008. 260 с.
5. Василенко К. Волонтер – це стан душі. Волонтер. 2001. № 10.
6. Волонтерство : порадник для організатора волонтерського руху / уклад. Л. Т. Лях. Київ : ВГЦ «Волонтер», 2001. 176 с.
7. Волонтерство в соціальній роботі / упоряд. О. Главник, Н. Романова, Т. Дружченко. Київ : Главник, 2006.126 с.
8. Волонтерський рух в Україні: тенденції розвитку / ред. Р. X. Вайнола, А. Й. Капська, Н. М. Комарова. Київ : Академпрес, 1999. 112 с.
9. Грига І., Бриджовата О., Дума Л., Лисенко О. Досвід волонтерської роботи та напрями її вдосконалення. Соціальна робота в Україні: перші кроки / ред. В. Полтавця. Київ : Вид. дім «КМ Academia», 2000. C. 145 – 173.
10.Загальна декларація волонтерів. Технологізація волонтерської роботи в сучасних умовах / ред. проф. А. Й. Капської. Київ : УДЦССМ, 2001. С. 4- 5.
11.Історія, теорія та практика волонтерського руху в Україні : наук.-навч.-метод. посіб. / ред. С. Я. Харченко. Луганськ : Вид-во ДЗ «ЛНУ імені Тараса Шевченка», 2008. 320 с.
12.Капська А. Й. Технологізація волонтерської роботи в сучасних умовах. Київ, 2001.
13.Конончук А. І. Волонтерство як шлях професійної підготовки майбутніх соціальних педагогів / за заг. ред. проф. Є. І. Коваленко. Наукові записки. Ніжин : Видавництво НДУ ім. М. Гоголя, 2009. № 6. Частина 1. 218 с.
14.Лях Т. Л. Волонтерство як суспільний феномен. Проблеми педагогічних технологій: збірник наукових праць. Луцьк, 2004. Випуск 3-4. С. 139 – 144.
15.Лях Т. Л. Волонтерський рух та сучасні тенденції розвитку волонтерських організацій в Україні. Проблеми педагогічних технологій: збірник наукових праць. Луцьк : Волинський академічний дім, 2002. Випуск 2. С. 44 – 53.
16.Лях Т. Л. Історичні засади соціально-педагогічної діяльності волонтерів закордоном. Волонтерство як ресурс соціальної роботи у громаді. Київ : Християн. дит. фонд, 2006. С. 61 – 70.
17.Лях Т. Л. Соціально-педагогічна діяльність студентських волонтерських груп: автореферат дисертації на здобуття наукового ступеня канд. пед. наук : спеціальність 13.00.05 «Соціальна педагогіка». Київ, 2009. 20 с.
18.Лях Т. Л. Вимоги до особистісно-моральних якостей потенційних волонтерів з числа студентів. Роль педагогічної етики у професійній підготовці сучасного вчителя: зб.матеріалів Всеукр. наук.-практ.конф. / за ред. В. О. Огнев’юка. Київ: КМПУ ім. Б. Д. Грінченка, 2008. С. 133 – 136.
19.Лях Т. Л. Волонтерські групи як ресурс соціально-педагогічної діяльності державних і громадських організацій. Соціальна педагогіка: теорія і технології: підручник / ред. І. Д. Звєрєвої. Київ : Центр навч. л-ри, 2006. С.130 – 140.
20.Лях Т.Л. Критерії відбору студентів-волонтерів для здійснення соціально-педагогічної роботи. Соціальна робота і сучасність: теорія та практика : зб. ст. V між нар.наук.-практ. конф. / ред. Б. В. Новіков. Київ: Вид.-во «Політехніка», 2008. С. 28-36.
21.Організація волонтерського руху у вищих навчальних закладах:
діагностичний інструментарій: методичні розробки / укл. Т. О. Рудякевич. Житомир : ЖДУ, 2004.
22.Підготовка волонтерів до роботи у службі «Телефон Довіри»: метод. посіб. / ред. Н. П. Архангельська, С. П. Бабарика, С. Я. Бєляєва. Київ : ДЦССМ, 2003. 116 с.
23.Підготовка волонтерів та їх роль у реалізації соціальних проектів / ред. І. Звєрєвої, Г. Лактіонової. Київ : Науковий світ, 2001.
24.Словник-довідник для соціальних працівників та соціальних педагогів / ред. А. Й. Капської. Київ, 2000.
25.Соціальна педагогіка: теорія і технології: підручник / За ред. І. Д. Звєрєвої. – К.: Центр навчальної літератури, 2006. 316 с.
26.Соціальна робота в Україні : навч. посібник / ред. І. Д. Звєрєвої, Г. М. Лактіонової. Київ : Наук. світ, 2003. 233 с.
ІНФОРМАЦІЙНІ РЕСУРСИ
1. «Про соціальні послуги» : Закон України від 17.01.2019 р. № № 2671-VII. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2671-19#Text (дата звернення: 23.09.2021).
2. «Про соціальну роботу з сім‘ями, дітьми та молоддю» : Закон України від 21.06.2001 р. № № 2558-III : станом на 1 січ. 2020 р. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2558-14#Text (дата звернення: 23.09.2021).
3. «Про волонтерську діяльність» : Закон України від 19.04.2011 № 3236-VI : станом на 3. 07. 2020 р. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/3236-17#Text
(дата звернення: 23.09.2021).
4. Соціально-психологічні основи волонтерської діяльності (Лекції). URL: http://studentam.net.ua/content/category/35/203/114/ (дата звернення: 23.09.2021).
5. Менеджмент волонтерських груп від А до Я: навч.-метод. посіб. / ред. Т.Л.Лях. URL:
https://elibrary.kubg.edu.ua/id/eprint/3486/1/T_LYAKH_MVGVADZ_KSP&SR
_IL.PDF (дата звернення: 23.09.2021).

Навчальна програма

Завантажити навчальну програму

Силабус: Методика волонтерської діяльності

Завантажити силабус

Силабус: Методика організації волонтерської діяльності 2023-2024 н.р.

Завантажити силабус