Математичний аналіз

Тип: Нормативний

Відділення: циклова комісія зі спеціальності комп'ютерні науки

Навчальний план

СеместрКредитиЗвітність
13Іспит
23Іспит

Лекції

СеместрК-сть годинЛекторГрупа(и)
136Лисецька О. Ю.ПКК-11
234Лисецька О. Ю.ПКК-11

Практичні

СеместрК-сть годинГрупаВикладач(і)
136ПКК-11Лисецька О. Ю.
134ПКК-11Лисецька О. Ю.

Опис курсу

Метою вивчення дисципліни є: систематизація
опорних знань студентів з математики середньої школи,
вивчення нових методів аналізу функцій та математичних
моделей задач природознавства, розвиток логічного
мислення при проведенні доведень теорем з математичного
аналізу, ознайомлення з прикладами застосування
математичний методів математичного аналізу до
дослідження та розв’язання задач програмування.
Для досягнення мети визначаються такі цілі: розглянути та засвоїти основні методи диференціювання та
інтегрування функцій, дослідження та побудова графіків функцій.

В результаті вивчення дисципліни студент повинен
знати: теорію функцій та послідовностей, методи
дослідження функції, числові та функціональні ряди, методи
диференціювання та інтегрування функцій, елементи теорії
криволінійних інтегралів;
вміти: досліджувати функції, будувати графіки функцій,
вміти шукати границю функції та послідовності, володіти
навиками диференціювання та інтегрування функцій, проводити
дослідження на максимум та мінімум функцій, досліджувати на
збіжність ряди, обчислювати криволінійні інтеграли.

Рекомендована література

1. Выгодский М.Я. Справочник по элементарной математике. М.: АСТ Астраль,
2006. – 509 с.
2. Кудрявцев Л.Д. Краткий курс математического анализа.- М.: Физматгиз,
2002. – 424 с.
3. Михалін О.П. Математичний аналіз. – К. : МАУП, 2005. – 80 с.
4. Рудавський Ю. К., Сухорольський М. А. Збірник задач з математичного
аналізу. – 2-ге вид. виправ. і доповн. – Львів: Видавництво НУ «ЛП», 2008, Ч 1.
– 352 С.
5. Свердан Л.П. Вища математика .Математичний аналіз. – К.: Знання. – 2008. –
450 с.
6. Городній М.Ф., Митник Ю.В., Кашпіровський О.І. Основи математичного
аналізу – Київ: КМ Академія, 2004.-ч.1.-98с.
7. Дороговцев А.Я. Математический анализ. Краткий курс.- К.: Факт,
2004. – 560 с.
8. Дюженкова О.Ю., Колесник Т.В., Ляшенко М.Я., та інші
Математичний аналіз у прикладах і задачах . – К.: „Вища школа”, 2003.
– 470 с.

Навчальна програма

Завантажити навчальну програму

Силабус:

Завантажити силабус