КОМП’ЮТЕРНА СХЕМОТЕХНІКА

Тип: Нормативний

Відділення: циклова комісія зі спеціальності комп'ютерні науки

Навчальний план

СеместрКредитиЗвітність
33Іспит

Лекції

СеместрК-сть годинЛекторГрупа(и)
336ArrayПКК-22

Лабораторні

СеместрК-сть годинГрупаВикладач(і)
336ПКК-22

Опис курсу

Мета: вивчення та опанування студентами основних відомостей про апаратні та програмні засоби сучасних комп’ютерів, способи подання  програм і даних, про призначення, структуру й особливості функціонування окремих пристроїв  комп’ютера, про організацію його роботи в цілому, а також сучасні архітектурні рішення, що сприяють значному підвищенню надійності та продуктивності комп’ютерів.

Предмет: булеві функції, ієрархічні рівні функціонування комп’ютера.

Завдання: надання студентам базових знань щодо принципів та методів побудови й організації функціонування комп’ютерів, починаючи від цифрової логіки до паралельних комп’ютерних систем

В результаті засвоєння навчального матеріалу студент повинен

знати: технічні параметри і класифікацію комп’ютерів та комплексів на їх основі;  структурну схему комп’ютера, призначення окремих її вузлів та їх взаємодію; основи булевої алгебри та принципи роботи логічних елементів; формати даних і команд для подання інформації в комп’ютері;  способи адресації в машинних командах; організацію системи пам’яті комп’ютера, призначення і принципи функціонування окремих її складових; структуру процесора, елементи його архітектури, алгоритм роботи процесора; особливості архітектури сучасних процесорів.

вміти: представляти числові данні в різних діапазонах та форматах, здійснювати арифметичні операції над двійковим кодом; працювати з базовими логічними елементами та елементарними запам’ятовуючими, операційними та керуючими пристроями.

Рекомендована література

 1. Мельник А. О. Архітектура  комп’ютера. Наукове  видання. – Луцьк. Волинська обласна друкарня, 2008. – 470 с.
 2. Таненбаум Э. Архитектура компьютера 5-е изд . — СПб.: Питер , 2013. — 844 с.
 3. Таненбаум Э. Архитектура компьютера 6-е изд . — СПб.: Питер , 2013. — 816 с.
 4. Сергієнко А. М. Архітектура  компʼютерів:  Конспект  лекцій.  –  К.:  НТУУ«КПІ»,  2015. – 198 с.
 5. Архітектура комп’ютерних систем: навчальний посібник. – Житомир : ЖДТУ, 2018. – 383 с.
 6. Карачка А.Ф., Струбицький П.Р., Дудко О.І. Архітектура комп’ютерів. Навч. посібник. – Тернопіль, 2006. – 152 с.
 7. Жихаревич В.В. Архітектура комп’ютерів: лабораторний  практикум. – Чернівці: ЧНУ, 2010. – 126 с.
 8. Бабич М.П., Жуков І.А. Комп’ютерна схемотехніка: Навчальний посібник.-К.:”МК-Прес”. -2004.- 412 с.
 9. Шпак З.Я. Програмування мовою С. – Львів: Оріяна-Нова, 2006. – 432 с

Допоміжна:

 1. Г.Г. Злобін Посібник користувача ПК. Навч. посібник – Львів, СПОЛОМ, 2003 – 272 с.
 2. Г.Г. Злобін, Рикалюк Р.Є. Архітектура і апаратне забезпечення IBM-подібних ПЕОМ. На-вч. посібник – К.: Каравела, 2005 – 304 с.
 3. Бернакевич Є.І., Вагін П.П. Операційні системи для ІBМ – сумісних комп’ютерів. – Львів: Видавничий центр ЛНУ імені Івана Франка, 2004. –92 c.
  ІНФОРМАЦІЙНІ РЕСУРСИ

http://e-learning.lnu.edu.ua/login/index.php  – система електронного навчання Львівського національного університету імені Івана Франка

Навчальна програма

Завантажити навчальну програму

Силабус:

Завантажити силабус