Комп’ютерні інформаційні мережі

Тип: Нормативний

Відділення: циклова комісія зі спеціальності комп'ютерні науки

Навчальний план

СеместрКредитиЗвітність
32Іспит

Лекції

СеместрК-сть годинЛекторГрупа(и)
336ArrayПКК-22

Лабораторні

СеместрК-сть годинГрупаВикладач(і)
336ПКК-22

Опис курсу

Мета: Метою викладання навчальної дисципліни “Комп’ютерні мережі” є отримання студентами знань у галузі теорії комп’ютерних мереж, а також навичок проектування корпоративних комп’ютерних мереж і їхнього використання для пошуку, обробки й аналізу даних, необхідних для прийняття ефективних управлінських рішень.

Предмет: засоби комунікаційної техніки та технології проектування корпоративних комп’ютерних мереж.

Завдання: ознайомити студентів з основами побудови комп’ютерних мереж, засобами комунікаційної техніки, концепціями побудови локальних і глобальних комп’ютерних мереж; вивчити сучасні комп’ютерні технології й основні засоби забезпечення їх працездатності; ознайомити із програмним забезпеченням мережевих технологій і тенденціями їх розвитку на сучасному етапі; надати практичних навичок проектування корпоративної комп’ютерної мережі стосовно умов конкретного об’єкта.

У результаті засвоєння навчального матеріалу студент повинен

знати: основні засоби комунікаційної техніки, їхні характеристики і класифікацію; призначення, особливості функціонування і концепції побудов локальних і глобальних комп’ютерних мереж; основні технології локальних комп’ютерних мереж і особливості їхнього застосування; основи організації та функціонування глобальних комп’ютерних мереж і послуги, що надаються користувачам такою мережею; склад і призначення програмних засобів, що забезпечують ефективну та безперебійну роботу сучасних комп’ютерних технологій;

вміти: обирати і обґрунтовувати вибір моделі побудови проектованої комп’ютерної мережі, мережевої архітектури, типу кабельної системи, конфігурації мережевого устаткування, необхідного для забезпечення нормальної роботи мережі; розраховувати вартість установки та експлуатації спроектованої комп’ютерної мережі; працювати з мережевим програмним забезпеченням, виконувати адміністрування комп’ютерних мереж.

Рекомендована література

  1. Кулаков Ю.О., Луцький Г.М. Комп’ютерні мережі. Підручник.: Київ, “Юніор”, 2003.
  2. Олифер В.Г., Олифер Н.А. Компьютерные сети. Принципы, технологии протоколы. ¬– СПб.: Питер, 2000.
  3. Олифер В.Г., Олифер Н.А. Базовые технологии локальных сетей. 1998, www.citforum.ru.
  4. Craig Hunt. TCP/IP network administration. O’Reilly & Associates, 1998.
  5. Комп’ютерні мережі : навчальний посібник / [Азаров О. Д., Захарченко С. М., Кадук О. В. та ін.] — Вінниця : ВНТУ, 2013. – 371с.
  6. Буров Є. В. Комп’ютерні мережі: підручник / Євген Вікторович Буров. — Львів: «Магнолія 2006», 2010. — 262 с.
  7. Комп’ютерні мережі: [навчальний посібник] / А. Г. Микитишин, М. М. Митник, П. Д. Стухляк, В. В. Пасічник. — Львів: «Магнолія 2006», 2013. — 256 с.
  8. Лосев Ю. І. Комп’ютерні мережі: навчальний посібник / Ю. І. Лосев, К. М. Руккас,. С. І. Шматков / За редакцією Ю. І. Лосева. – Х. : ХНУ імені В. Н. Каразіна, 2013. –. 248 с.
  9. Бэрри Нанс. Компьютерные сети. — М.: Бином, 2005.
  10. Швиденко М.З., Матус Ю.В.. Технології комп’ютерних мереж. / Навч.-метод. посібник., Київ – Видавництво ООО “Береста”, – 2007.

Навчальна програма

Завантажити навчальну програму