Геологія з основами геоморфології

Тип: Нормативний

Відділення: циклова комісія зі спеціальності екологія

Навчальний план

СеместрКредитиЗвітність
14Іспит

Опис курсу

Мета: освоїти понятійно-термінологічний апарат, які стосуються геології та геоморфології; знати об’єкт, предмет, завдання науки, методи дослідження; загальні питання присвячені геології, ознайомитися з еволюцією Сонячної системи, етапами розвитку Землі; вивчити будову і склад земної кори; ознайомитися з екзогенними, ендогенними геологічними процесами й екологічними наслідками їх прояву.

Завдання: сформувати в студентів знання про вік, будову, склад, форму, розміри Землі, про процеси зовнішньої, внутрішньої динаміки та фактори, які впливають на зміну  рельєфу території.  Сформувати в студентів вміння читати геологічні, тектонічну, геоморфологічну карти, а також працювати з геологічним компасом. Вміти визначати фізико-механічні властивості ґрунту.

          У результаті вивчення даного курсу студент повинен:

знати: терміни і визначення; методи досліджень; форму, розміри, гіпотези походження Землі та розвиток життя на планеті; геохронологічну і стратиграфічну шкали; будову земної кори; фізичні властивості мінералів; основні типи порід; типи ендогенних і екзогенних процесів, та їх екологічні наслідки.

вміти: визначати фізичні властивості мінералів і порід; читати геологічну і геоморфологічну карти, працювати з геологічним компасом; визначати пластичність, розмокання, просідання, набухання ґрунту.

Курс спрямований на оволодіння студентом знань з геології та геоморфології для подальшого їх використання при стратегічній екологічній оцінці території.

У процесі навчання студент повинен набути таких компетентностей:

Загальні компетентності:

ЗК7. Здатність застосовувати знання у практичних ситуаціях.

ЗК8.Прагнення до охорони та збереження навколишнього природного середовища.

Спеціальні (фахові) компетентності:

СК1. Здатність до використання положень та методів фундаментальних наук для вирішення професійних задач.

СК3. Здатність організовувати та здійснювати лабораторні й польові дослідження об’єктів/складових навколишнього природного середовища, зокрема із використанням інформаційних технологій.

СК4. Здатність описувати результати лабораторних і польових досліджень та складати відповідні звіти.

Програмні результати навчання:

РН3. Визначати та описувати основні джерела техногенного впливу на навколишнє природне середовище та оцінювати міру екологічної небезпеки.

РН4. Використовувати положення, принципи, методи та поняття фундаментальних і прикладних наук у навчанні та професійній діяльності.

РН9. Аналізувати склад, будову, розвиток екосистем у різних просторово-часових масштабах.

РН10. Застосовувати знання щодо геологічного середовища, педосфери, гідросфери та атмосфери для дослідження небезпечних екологічних явищ і процесів з метою вибору шляхів запобігання та їх вирішення.

Рекомендована література

 1. Балак А. К. Основи геології та геоморфології. Практикум. Навчальний посібник до лабораторних занять з дисципліни «Геологія з основами геоморфології» .  Одеса: 2014. 112 с.
 2. Байрак Г. Р. Методи геоморфологічних досліджень: навч. посібник. Львів: ЛНУ імені Івана Франка, 2018. 292 с.
 3. Богуцький А., Яцишин А., Дмитрук Р., Томенюк О. Геологія загальна та історична. Лабораторний практикум: навч. посібник. Львів: ВЦ ЛНУ імені Івана Франка, 2018. 138 с.
 4. Варивода Є. О. Геологія з основами геоморфології: текст лекцій. Харків: НУЦЗУ, 120 с.
 5. Іванік О. М., Мєнасова А. Ш., Ерочак М. Д. Загальна геологія. Навчальний посібник. Київ: 2020. 205 с.
 6. Методичні матеріали для виконання лабораторних робіт з курсу «Геологія загальна та історична» (для студентів спеціальності: 106 Географія; 014 Середня освіта. Географія) / укл. М. М. Микита. Ужгород: ДВНЗ «УжНУ», 2020 – 58 с.
 7. Павлунь М. М., Гайовський О. В. Геологія корисних копалин: у 2 ч. Ч. 2. Екзогенні та метаморфогенні процеси рудоутворення: підручник. Львів: ЛНУ імені Івана Франка, 2018. 170 с.
 8. Погорільчук Н. М. Динамічна геоморфологія: навчальний посібник. Київ, 2022. 75 с.

 Допоміжна

 1. Волошин П. К. Інженерна геологія: навчально-методичний посібник до виконання лабораторних робіт (для студентів спеціальностей 101 – «Екологія» і 103 – «Науки про Землю»). Львів: ЛНУ імені Івана Франка, 2021. 110 с.
 2. Геоекологія Львівської області: монографія; за заг. ред. Є. Іванова. Львів: Простір-М, 2021. 606 с. 
 3. Гоцанюк Г. І., Іваніна А. В. Історична геологія з основами палеонтології. Частина 1 ПАЛЕОНТОЛОГІЯ (у схемах, рисунках і таблицях). Навчально-методичний посібник. Львів: Видавн. центр ЛНУ ім. І. Франка, 2017. 310 с.
 4. Павлунь М., Гайовський О. Гіпогенна зональність постмагматичного (пневматолітово-гідротермального) зруденіння. Львів: ЛНУ ім. Івана Франка, 2021. 115 с.
 5. Ситник О. І., Панкратенкова Д. О. Основи геоморфології: навчальний посібник. Умань: Видавничо-поліграфічний центр «Візаві», 2016. 166 с.
 6. Геологічний журнал. Інститут геологічних наук НАН України. URL: http://geojournal.igs-nas.org.ua 3
 7. Науково-популярні фільми:

– Еволюція Сонячної системи. Від великих зіткнень до довготривалої стійкості. URL: https://www.youtube.com/watch?v=SIRNsEaatCs

– Як утворилась Сонячна система. URL: https://www.youtube.com/watch?v=5TLcEGFCZ6I

– Сонячна система. Заг. характеристика. URL:  https://www.youtube.com/watch?v=X9MJXN0lQno

– Земля: створити планету. URL: https://www.youtube.com/watch?v=LR_UfZUz_6Y&t=1618s 

Навчальна програма

Завантажити навчальну програму

Силабус: Геологія з основами геоморфології

Завантажити силабус