Екотехнології

Тип: Нормативний

Відділення: циклова комісія зі спеціальності екологія

Навчальний план

СеместрКредитиЗвітність
43Іспит

Лекції

СеместрК-сть годинЛекторГрупа(и)
424Стельмащук С. Я.ПКБ-21, ПКБ-22

Лабораторні

СеместрК-сть годинГрупаВикладач(і)
424ПКБ-21Стельмащук С. Я.
ПКБ-22Стельмащук С. Я.

Практичні

СеместрК-сть годинГрупаВикладач(і)
412ПКБ-21Стельмащук С. Я.
ПКБ-22Стельмащук С. Я.

Опис курсу

Екотехнології – розділ екології, який вивчає питання еволюції природного середовища під впливом технічної діяльності людини.

Мета дисципліни – ознайомлення студентів з негативними наслідками науково-технічного прогресу, розкриття ефективних способів та методів запобігання техногенному забрудненню довкілля. Визначення засобів охорони навколишнього середовища та виховання екологічно свідомих фахівців з новим екологічним мисленням, які не лише вільно орієнтуються у різних екологічних напрямках науки, але й розуміються на наслідках, правових аспектах взаємодії суспільства та природи.

У результаті вивчення курсу студент повинен знати:

– класифікації забруднювальних речовин довкілля;

– класифікації забруднень;

– сировинну базу галузей промисловості України;

– екологічні нормативи та стандарти якості навколишнього середовища;

– методи очищення стічних вод хімічної промисловості;

– альтернативні екологобезпечні технології промисловості;

– альтернативні джерела енергії;

– екологобезпечні агротехнології.

У результаті вивчення курсу студент повинен вміти:

– класифікувати техногенні забруднення за походженням та ступенем небезпечності;

– класифікувати ресурси, необхідні для хімічної промисловості;

– аналізувати методи захисту природного середовища від шкідливого впливу хімічних та металургійних підприємств;

– розробляти шляхи подолання екологічного забруднення основних хімічних виробництв;

– приймати обґрунтовані рішення щодо покращення технологій виробництв;

– використовувати екологічні принципи для покращення функціонування екосистем.

Рекомендована література

Основна

 1. Войцицький А. П., Дубровський В. П., Боголюбов В. М. Техноекологія: підручник. Київ : Аграрна освіта, 2009. 533 с.
 2. ДСТУ 2195-99. Охорона природи. Поводження з відходами. Технічний паспорт відходів. Склад, вміст, викладення і правила внесення зміни.
 3. Закон України «Про альтернативні джерела енергії», 20.02.2003. №555-4.
 4. Зубик С. В.Джерела забруднення і захист навколишнього середовища: Навч. посіб. для студ. спец. вищ. і серед. спец. навч. закл. / С. В. Зубик; – Івано-Франківськ : Полум’я, 2004. – 450 c.
 5. Клименко Л. П. Техноекологія: Нав. Посібник.- В: Таврія, 2000. – 526с.
 6. Сухарев С. М. Техноекологія та охорона навколишнього середовища. Вид-во: Новий світ, 2008. – 256 с.
 7. Удод В. М., Трофімович В. В., Волошкіна О. С., Трофимчук О. М. Техноекологія: Нав. Посібник. –  К: КНУБА, 2004. – 192с.

Допоміжна

 1. Архипов Н. П., Архипов А. Н., Городецкий Д. В., Паскевич С. А., Розробка стратегії реабілїтації радіаційно забруднених земель південного сектора зони відчуждення Науково-практична конференція “Наука-Чорнобиль-96″, Київ, 11-12.02.97. 1997
 2. Джигирей В. С. Екологія та охорона навколишнього природного середовища. Київ : Знання, 2000. 204 с.
 3. Добровольский Г. В. Охрана почв: учебник / Г. В. Добровольский, Л. А. Гришина. М.: Изд-во Моск. ун-та, 1985. – 224 с.
 4. СмирновД. Н., Генкин В. Е. Очистка сточных вод в процессах обработки металлов. М.: Металлургия,  1980. – 196 с.
 5. Ильин В. Б. Тяжелые металлы в системе почва-растение. Изд-во: Наука, 1991 г. – 152с.

Навчальна програма

Завантажити навчальну програму

Силабус:

Завантажити силабус