Екологічне виховання дітей дошкільного віку (Спеціальність 012 Дошкільна освіта)

Тип: На вибір студента

Відділення: циклова комісія фахових дисциплін дошкільної освіти

Навчальний план

СеместрКредитиЗвітність
43Залік

Лекції

СеместрК-сть годинЛекторГрупа(и)
420Колобич О. П.ДШВ-21, ДШВ-22

Практичні

СеместрК-сть годинГрупаВикладач(і)
410ДШВ-21Колобич О. П.
ДШВ-22Колобич О. П.

Опис курсу

Мета: формування теоретико-методичних основ організації процесу екологічного виховання дошкільників з урахуванням їх вікових та індивідуальних особливостей.

Предмет: педагогічні технології екологічного виховання дітей дошкільного віку як засіб формування екологічної культури.

Студенти повинні знати:

 • сучасні концепції, завдання, зміст, методи, організаційні форми і засоби дошкільної освіти;        особливості         та інструментарій психолого-педагогічного супроводу освітнього процесу дітей дошкільного віку;
 • традиційні та інноваційні технології організації і проведення методичної роботи в закладі дошкільної освіти за напрямами, обумовленими посадовими обов’язками вихователя;
 • організаційно-методичні засади екологічної освіти дошкільників;
 • технології організації еколого-орієнтованого середовища в ЗДО.

Вміти:

 • інтерпретувати відповідно до вікових особливостей дітей дошкільного віку знання про глобальні та регіональні екологічні проблеми сучасності;
 • здійснювати аналітичний огляд і адекватно оцінювати освітні програми екологічної спрямованості для дітей дошкільного віку;
 • планувати та організовувати педагогічний процес, відповідно до цілей і змісту екологічної освіти на різних освітніх рівнях;
 • створювати педагогічні умови, що сприяють успішній взаємодії всіх учасників еколого-педагогічного процесу;
 • аналізувати та оцінювати ефективність роботи у сфері екологічного виховання дітей.

Студенти набудуть компетентності:

    Загальні компетентності:

ЗК 1. Здатність реалізувати свої права і обов’язки як члена суспільства, усвідомлювати цінності громадянського (вільного демократичного) суспільства та необхідність його сталого розвитку, верховенства права, прав і свобод людини і громадянина в Україні.

ЗК 2. Здатність зберігати та примножувати моральні, культурні, наукові цінності і досягнення суспільства на основі розуміння історії та закономірностей розвитку предметної області, її місця в загальній системі знань про природу і суспільство та в розвитку суспільства, техніки і технологій, використовувати різні види та форми рухової активності для активного відпочинку та ведення здорового способу життя.

ЗК 3. Здатність застосовувати знання у практичних ситуаціях.

ЗК 6. Здатність використовувати інформаційні та комунікаційні технології.

ЗК 7. Здійснення безпечної діяльності.

Спеціальні компетентності:

СК 3. Здатність до формування в дітей дошкільного (раннього та передшкільного) віку навичок безпечної поведінки в довкіллі, навичок орієнтування на сталий розвиток.

СК 4. Здатність до формування в дітей дошкільного (раннього та передшкільного) віку основ здорового способу життя, здоров’язбережувальних навичок.

СК 5. Здатність до формування у дітей дошкільного (раннього та передшкільного) віку взаємин з оточенням (предметним, природним, соціальним).

СК 14. Здатність до саморозвитку та самореалізації з використанням перспективного педагогічного досвіду, освітніх інновацій у професійній діяльності.

СК 15. Здатність до комунікативної взаємодії з учасниками освітнього процесу.

   Результати навчання:

РН 7. Передбачати та оцінювати результати власної діяльності з урахуванням закономірностей освітнього процесу закладу дошкільної освіти.

РН 10. Організовувати умови безпечного середовища у природному, предметному та соціальному оточенні в процесі організації різних видів діяльності дітей дошкільного (раннього та передшкільного) віку.

РН 11. Мати навички збереження та зміцнення психічного, фізичного та соціального здоров’я, попередження та протидії булінгу, формування навичок здорового способу життя у дітей дошкільного (раннього та передшкільного) віку.

РН 19. Аналізувати перспективний педагогічний досвід в системі дошкільної освіти та використовувати його в подальшій роботі з дітьми дошкільного (раннього та передшкільного) віку.

РН 20. Забезпечувати формування наскрізних умінь особистості дитини в різних видах діяльності в умовах закладу дошкільної освіти.

Рекомендована література

Основна

 1. Зайцева Л. Формування у старших дошкільників науково-практичного досвіду у сфері природно-предметного довкілля: теоретико-методичний аспект: монографія. Мелітополь: Видавничий будинок ММД, 2019. 381 c.
 2. Лисенко Н. В. Ознайомлення з природою та основи проекологічної освіти дітей дошкільного віку: підручник. Київ:Видавничий Дім «Слово», 2019. 336 с.
 3. Лисенко Н. В. Екологічне виховання дітей дошкільного віку. Київ: Освіта, 2018.142 с.
 4. Савліва П. І. «Екологічна стежина» як форма екологічної освіти дітей дошкільного віку: навчально-методичний посібник. Хмельницький, 2018.
 5. Яришева Н. Екологічне виховання дошкільників: посібник для вихователів. Київ: Виховання дошкільників, 2016. 226 с.

Допоміжна

 1. Базовий компонент дошкільної освіти. / Під науковим керівництвом доктора психологічних наук, професора, член-кореспондента НАПН України – Піроженко Т. О. 37с.
 2. Бацилєва О.В., Пузь І.В. Прикладні аспекти психології: екологічна психологія. Вінниця , 2019. 195 с.
 3. Бєлєнька Г.В. Віконечко в природу : методичний посібник для вихователів дітей дошкільного віку. Київ : Сім кольорів, 2014. 56 с.
 4. Бєлєнька Г.В. Дитина в довкіллі: методичний посібник для вихователів дітей дошкільного віку. Київ: Сім кольорів, 2014. 56 с.
 5. Білан О.І. Програма розвитку дошкільного віку “Українське дошкілля” / ред. Низковська О.В. Тернопіль : Мандрівець, 2017. 256 с.
 6. Горопаха Н.М. Методика ознайомлення дітей з природою: хрестоматія. Київ: Видавничій Дім «Слово», 2012. 432с.
 7. Лисенко Н.В. Еко-око: дошкільник пізнає світ природи: навчально-методичний посібник. Київ: Видавничий дім «Слово», 2015. 352 с.
 8. Лисенко Н. В. Теорія і практика екологічної освіти:педагог-дошкільник: навчально-методичний посібник для ВНЗ. Київ : Видавничий Дім «Слово», 2009. 399 с.
 9. Мандруємо екологічною стежиною: дослідницько-експериментальна діяльність дітей дошкільного віку в природі” / авт-упоряд.:Павлюк С.Ю., Русан Л. С., Колосінська Г.І. Тернопіль : Мандрівець, 2016. 168 с.
 10. Олійник Я. Б. Основи екології: підручник. Київ: Знання, 2012. 558 с.
 11. Плохій З. Еколого-розвивальне середовище дошкільного навчального закладу: інноваційні підходи / Дошкільне виховання. №7. 6-10с.
 12. Програма розвитку дитини дошкільного віку “Українське дошкілля”/ О.Білан, Вид. 2-ге зі зм. і доп. Тернопіль : Мандрівець, 2022. 216 с.
 13. Шевцова О.А., Трембак К.С. Екологічне виховання в ДНЗ: конспекти занять, екологічні ігри, казки, оповідання. Харків: Видавнича група «Основа», 2016. 224 с.

ІНФОРМАЦІЙНІ РЕСУРСИ

  1. Базовий компонент дошкільної освіти. / Під науковим керівництвом доктора психологічних наук, професора, член-кореспондента НАПН України – Піроженко Т. О. 37с.  URL: https://mon.gov.ua/storage/app/media/rizne/2021/12.01/Pro_novu_redaktsiyu%20Bazovoho%20komponenta%20doshkilnoyi%20osvity.pdf
  2. Білан О.І. Програма розвитку дошкільного віку “Українське дошкілля” / ред. Низковська О.В. Тернопіль : Мандрівець, 2017. 256 с. URL: https://www.pedrada.com.ua/article/2336-programa-ukranske-doshkllya.
  3. Поліщук Н. Створення єдиного розвивального екологічного середовища в дошкільному навчальному. URL: http://www.nbuv.gov.ua/old_jrn/soc_gum/pedp/2010_3/67/nayk/polischyk.pdf
  4. Освіта.ua. Посібник з екологічного виховання для дітей «Врятуй світ». Освіта.UA. URL: https://osvita.ua/school/70565/.

Матеріали

ПИТАННЯ, ЯКІ ВИНЕСЕНО НА ЗАЛІК З ДИСЦИПЛІНИ

 1. Розкрийте зміст поняття «екологічне виховання», його предмет та завдання.
 2. Завдання екологічного виховання в ЗДО.
 3. Принципи екологічного виховання дітей дошкільного віку в ЗДО.
 4. Форми екологічного виховання дітей дошкільного віку в ЗДО.
 5. Методи та прийоми екологічного виховання дітей дошкільного віку в ЗДО.
 6. Екологічне виховання та його вікові аспекти.
 7. Психолого-педагогічні механізми формування екологічної культури у дітей дошкільного віку.
 8. Сучасний стан екологічного виховання дітей дошкільного віку в умовах ЗДО.
 9. Екологічний простір на території ЗДО, зміст та його складники.
 10. Екологічний простір у приміщенні, зміст та його складники.
 11. Розкрийте поняття «екологічна культура».
 12. Екологічно-проективна діяльність в дошкільній освіті.
 13. Моделювання як метод екологічної освіти.
 14. Характеристика форм роботи з батьками у контексті формування екологічної культури.
 15. Використання «екологічної стежини»  у навчально-виховному процесі ЗДО.
 16. Пояснити, що таке Червона та Зелена книга України.
 17. Організації навчально-дослідницької діяльності дітей дошкільного віку.
 18. Опишіть екологічну ситуацію України.
 19. Типи екологічних занять.
 20. Форми організації екологічної освіти поза заняттями.

Силабус: Силабус екологічне виховання дітей дошкільного віку 2 курс 2023-2024 н.р.

Завантажити силабус