Дискретна математика

Тип: Нормативний

Відділення: циклова комісія зі спеціальності комп'ютерні науки

Навчальний план

СеместрКредитиЗвітність
23Іспит

Лекції

СеместрК-сть годинЛекторГрупа(и)
234Лисецька О. Ю.ПКК-11

Лабораторні

СеместрК-сть годинГрупаВикладач(і)
234ПКК-11Лисецька О. Ю.

Опис курсу

Курс «Дискретна математика» – фундаментальна дисципліна для здобувачів
освіти напрямку «комп’ютерні науки». Він знайомить студентів із такими
галузями, як: елементи теорії множин та математичної логіки, комбінаторний
аналіз, теорія графів. Всі ці розділи є логічною базою та основою для багатьох
дисциплін, які будуть вивчатись надалі в інших дисциплінах, передбачених
освітньою програмою.

Мета: ознайомлення студентів із базовими поняттями і методами теорії множин, математичної логіки, комбінаторного аналізу, теорії графів.
Цілі: сформувати у студентів вміння ефективно використовувати здобуті під час вивчення курсу
дискретної математики знання в професійній діяльностідля розв’язання задач теоретичного та прикладного характеру.

У результаті вивчення даного курсу студент буде:
знати: теоретичні і прикладні положення дискретного аналізу, включно із математичною логікою, теорією множин, комбінаторикою, теорією графів, базовими структурами даних.

вміти: ефективно використовувати апарат дискретної математики в професійній діяльності для розв’язання задач теоретичного та прикладного характеру

Рекомендована література

1. Боднарчук Ю. В., Олійник Б. В. Основи дискретної математики. – К.: Видавничий дім
«Києво-Могилянська Академія», 2009. – 159 с.
2. Дрозд Ю.А. Дискретна математика. – К.: 2004.
3. Єжов І. Г, Скороход А. В., Ядренко М. Й. Елементи комбінаторики. – К.: Вища школа,
1974.
4. Оленко А. Я., Ядренко М. Й. Дискретна математика. – К.: Видавничий центр Київського
університету, 1995. – 83 с.
5. Хромой Я. В. Збірник задач і вправ з математичної логіки. – К.: Вища школа, 1978 – 160 с.
6. Ядренко М. Й. Дискретна математика: навчальний посібник. – К.: МИ «ТЙ і МС», 2004. –
245 с.
7. Ямненко Р. Є. Дискретна математика. – К.: Четверта хвиля, 2010. – 104 с.
8. Нікольский Ю. В., Пасічник В. В., Щербина Ю. М. Дискретна математика. – К:
Видавнича група BHV. 2007. – 368 с.
9. Андрійчук В. І., Іщук Ю. Б., Комарницький М. Я. Вступ до дискретної математики:
Навчальний посібник. – Київ: Центр навчальної літератури, 2004. – 254 с.

Навчальна програма

Завантажити навчальну програму

Силабус:

Завантажити силабус