БІОЛОГІЯ

Тип: Нормативний

Відділення: циклова комісія зі спеціальності екологія

Навчальний план

СеместрКредитиЗвітність
14Іспит

Лекції

СеместрК-сть годинЛекторГрупа(и)
136Стельмащук С. Я.ПКБ-11, ПКБ-12

Лабораторні

СеместрК-сть годинГрупаВикладач(і)
136ПКБ-11Стельмащук С. Я.
ПКБ-12Стельмащук С. Я.

Опис курсу

Вивчення дисципліни “Біологія” формує у студентів уявлення про живі організми як високоорганізовані складні системи, що пов’язані з навколишнім середовищем обміном

речовин і енергії, дає уявлення про будову організму на молекулярному, клітинному, організменному рівнях, про єдність живих організмів і навколишнього середовища.

Мета дисципліни: формування у студентів-екологів цілісне уявлення про біологічне різноманіття на видовому, ценотичному та екосистемному рівнях.

Для досягнення поставленої мети виділяються такі завдання курсу: сформувати у студентів систему знань щодо проявів життя на всіх рівнях організації живого; структурно-генетичних зв’язків між живими організмами та компонентами навколишнього середовища; основних, найбільш характерних функціонально-організаційних особливостей нижчих і вищих рослин, безхребетних і хребетних тварин; місця проживання типових представників різних блоків біоти.

У результаті вивчення даного курсу студент повинен

знати: структуру, компоненти біосфери, теорії походження та еволюцію життя, рівні організації живих систем, біологічне різноманіття, поняття гомеостазу.

вміти: оцінювати складність біологічних процесів і систем; загально – екологічний стан регіону за індикаторними організмами.

Компетентності, якими повинен оволодіти студент: здатність самостійно у процесі навчання  виконувати завдання у сфері біології та екології, здатність застосувати у практичній діяльності наукове розуміння природи, уміння застосовувати науковий метод, формулювати гіпотези, збирати дані, розумно і раціонально користуватися ресурсами біосфери, генерувати нові ідеї проектної діяльності з використанням знань фундаментальних принципів біологічної науки.

Рекомендована література

Базова

 1. Вернадський І.В. Вибрані праці. – К.: Наукова думка, 1990. – 235 с.
 2. Жизнь растений. 1974-1980. Т.1-2.
 3. Комарницкий Н.А., Кудряшов Л.В., Уранов А.А. Ботаника. 1975. Т.1-2.
 4. Клименко М.О., Бєдункова О.О. Біологія. Лабораторний практикум. Навчальний посібник. – Рівне: НУВГП, 2014. – 83с.
 5. Кучерявий В.О. Екологія. Львів: Світ. 2000. – 499 с.
 6. Мазурмович В.М., Коваль В.П. Практикум з зоології безхребетних 1977.
 7. Мотузний В.О. Біологія. Поглиблений курс. Нова програма. Тестовізавдання. Видання 2-ге. Світ успіху. 2009. 751 ст.
 8. Шабатура М.Н., Матяш Н.Ю., Мотузний В.О. Біологія людини. Підручник. — 2-ге вид., перероб. — К.: Генеза, 2004. — 176 с.
 9. Наумов Н.П., Карташов Н.Н. Зоология позвоночных. Т.1-2. 1979.
 10. Савчук М.П. Зоологія безхребетних. 1965.
 11. Савицький І. В. Біологічна хімія. К.: Вища шк.,1986. 486с.
 12. Спирин А.С. Молекулярная биология: структура рибосомыи биосинтез белка. М.: Изд.- во Высш. шк., 1986. 352с.
 13. Спирин А.С. Молекулярная биология:структура и биосинтезнуклеиновых кислот. – М.: Изд.- во Высш. шк., 1990. 352с.
 14. Черник Я.І., Максимів Д.В., Матійців Н.П. та ін. Біологіяіндивідуального розвитку тварин. Львів: ЛНУ імені Івана Франка, 2013. 168с.

Додаткова

 1. Кузнецов С.Л. Гистология, цитология и змбриология. Медицинское информационное агентство, 2007. 600с.
 2. Манк М. Биология развития млекопитающих. Методы. М. Мир, 1990. 191с.
 3. Молекулярная биология: Структура и биосинтез нуклеиновьіх кислот /В.И.Агол, А.А.Богданов, В.А.Гвоздев и др.: Под ред. А.С.Спирина. – М.: Высш.шк., 1990. – 352 с.
 4. Никитин Д.П., Новиков Ю.В. Окружающая середа и человек. – М.: Высшая школа, 1986. – С. 50-157.
 5. Нікберг 1.1., Сергета І.В., Цимбалюк Л.І. Гігієна з основами екології. Підручник. — К.: Здоров’я, 2001. — 504 с.
 6. Новак В.П., Мельниченко А.П. Цитологія, гістологія, ембріологія.- Біла Церква: Білоцерк. держ. аграр. ун-т, 2005.- 256с.
 7. Одум Ю. Основи зкологии. – М.: Мир, 1975. – 736 с.
 8. Основи экологии и зкологическая безопасность/ под ред В.В. Шкарина, И.Ф. Колпащиковой. – Нижний Новгород, 1998. – 167 с.
 9. Чайковський Ю.Б., Сокуренко Л.М. Цитологія, гістологія та ембріологія. Атлас для самостійної роботи студентів.- Краматорськ: Вид-во ДГМА, 2010.- 108с.

Інформаційні ресурси

 1. http://pidruchnyk.com.ua/459-bologya-balan-verves-11-klas.html
 2. https://www.livescience.com/newshttps://www.livescience.com/news

Навчальна програма

Завантажити навчальну програму

Силабус:

Завантажити силабус