Архітектура обчислювальних систем

Тип: Нормативний

Відділення: циклова комісія зі спеціальності комп'ютерні науки

Навчальний план

СеместрКредитиЗвітність
22Немає

Опис курсу

Мета: Метою викладання навчальної дисципліни “Архітектура обчислювальних систем” є сформувати в студентів знання, уміння і навички, необхідні для подальшого використання сучасних апаратних засобів персональних комп’ютерів та обчислювальних систем, розширити область знань із принципів архітектури сучасних обчислювальних систем, принципів їх дії, навчити працювати з сучасною ЕОМ на рівні використання мови машинних кодів.

Предмет: організація і функціонування сучасних комп’ютерів та їхніх основних складових частин; основні тенденції в архітектурі сучасних обчислювальних систем.

Завдання: надання студентам базових знань щодо апаратної частини комп’ютера, його технічних характеристик і функціональних можливостей, архітектурних рішень, що сприяють підвищенню продуктивності комп’ютерів; формування знань та вмінь, потрібних для раціонального використання сучасної обчислювальної техніки, кваліфікованої її технічної і системної підтримки, використання можливостей апаратної частини під час програмування.

У результаті засвоєння навчального матеріалу студент повинен

знати: тенденції розвитку науки та техніки в галузі комп’ютерної інженерії, актуальні проблеми комп’ютерів різних класів, принципи побудови й функціонування комп’ютерів різних класів, системи команд, способи адресації операндів, організацію структури даних, способи організації процесів вводу-виводу інформації, режими роботи комп’ютерів різних класів, способи організації пам’яті, архітектуру процесорів комп’ютерів різних класів, основні принципи організації й алгоритми функціонування компонет архітектури комп’ютерів, проблеми і напрямки розвитку сучасних архітектур комп’ютерів;

вміти: ставити завдання, аналізувати, давати порівняльну характеристику різних варіантів архітектурних рішень на етапах розробки комп’ютерної техніки, розробляти архітектуру комп’ютерів різних класів за призначенням; вибирати й складати системи команд, обирати формати команд i структуру даних, розробляти вимоги до пам’яті комп’ютера, центрального процесора; орієнтуватися в різних архітектурних рішеннях побудови комп’ютерів різних класів, особливо в галузях їх застосування.

Рекомендована література

  1. Мельник А. О. Архітектура комп’ютера. Наукове видання. – Луцьк. Волинська обласна друкарня, 2008. – 470 с.
  2. Дэвид М. Харрис, Сара Л. Харрис. Цифровая схемотехника и архитектура компьютера .- Издательство Morgan Kaufman, 2013.- 1662 с.
  3. Тарарака В.Д. Архітектура комп’ютерних систем: навчальний посібник. – Житомир : ЖДТУ, 2018. – 383 с.
  4. Карачка А. Ф., Дудко О. І. Архітектура комп’ютерів: Навч. посіб. / За ред. А. О. Саченка. – Тернопіль: Економічна думка, 2009. – 181 с.
  5. Таненбаум Э. Архитектура компьютера. – СПБ.: Питер, 2002. – 704с.
  6. Степанов А. Н. Архитектура вычислительных систем и компьютерных сетей.- СПб.: 2007. — 509 с.
  7. Столингс В. Структурная организация и архитектура компьютерных систем, 5-е издание.: Пер. с англ. – М.: Издательский дом «Вильямс», 2002. – 896с.

Навчальна програма

Завантажити навчальну програму