Положення про студентське самоврядування Педагогічного коледжу

Загальні положення

Самоврядування – це самостійна громадська діяльність студентів, яка здійснюється ними у відповідності до мети і завдань, що стоять перед студентським колективом.
У своїй діяльності студентська Рада керується чинним законодавством, нормативними документами Міністерства освіти і науки України, Статутом Університету та цим положенням.
У своїй практичній діяльності Рада користується підтримкою дирекції. Усі найважливіші питання організації навчання, побуту, дозвілля погоджується з адміністрацією.

Мета і завдання студентського самоврядування

Основна мета студентського самоврядування забезпечити оптимальні умови навчання і соціального захисту студентів. Зростання у студентської молоді активності та відповідальності за доручену справу. Допомога студентам у здобутті освіти, виявленні і реалізації творчих здібностей, формуванні моральних якостей, перетворення молодої людини у високо професійного спеціаліста, інтелігента та патріота.

Структура і організація роботи студради

Вищим органом студентського самоврядування є конференція, на якій затверджується положення про студентське самоврядування, обирається виконавчий орган Ради, визначається структура і термін повноважень, заслуховується звіт тощо.
Конференція може збиратися позачергово при потребі розгляду найважливіших питань життєдіяльності студентів.
Виконавчим органом студентського самоврядування Педколеджу є студрада.
Рада студентського самоврядування обирається на конференції терміном на 1 рік.
В зв’язку з завершенням навчання на місця випускників делегувати студентів нового прийому.
Головною структурною одиницею є академгрупа, яка делегує 1-го представника до студради. З числа своїх членів студрада обирає Голову, його заступника і секретаря (на 1 рік).
Президент студради організовує роботу комісій студради і на запрошення дирекції бере участь у засіданнях педради, де обговорюються питання діяльності органів студентського самоврядування, проблемні питання студентського життя.
Секретар студради веде протоколи засідань, організовує контроль за виконанням рішень і виступає з повідомленнями про їх виконання.
Студрада створює постійно діючі комісії за напрямками роботи: соціально – побутова; організація студентського дозвілля; інформаційно – просвітницької роботи; комісія з організації студентської взаємодопомоги в навчанні; спортивно – масової роботи.
Комісія обирає собі голову і його заступника.
Засідання студради проводяться не менше 2 раз у семестр, вважається правомірним, якщо на ньому присутні 2/3 обраних до складу членів.
Кожне засідання студради фіксується протоколом, який підписується Голова або його заступником та секретарем.
Засідання комісій проводиться 1 раз на місяць.
Рішення студради і загальної конференції є обов’язковим для виконання.

Основні напрями і завдання комісій студради

Соціально – побутова комісія:

 • бере активну участь у забезпеченні зберігання і підтримки у необхідному стані приміщень, обладнання і іншого майна коледжу;
 • допомагає в організації чергувань студентів;
 • ініціює і здійснює акцію благодійні акції;
 • регулює поселення у гуртожиток;
 • контролює вчасну оплату;сприяє самоврядуванню на рівні гуртожитку, де створюється студентська Рада гуртожитку і відповідні комісії за головними напрямами життєдіяльності.

Комісія з організації дозвілля:

 • допомагає в організації виховних заходів, зустрічей;
 • співпрацює з театрами та іншими закладами культури.

Спортивно – масової роботи:

 • допомагає в організації спартакіад, турпоходів, спортивних свят і бере активну участь у них.

Об’єднання обдарованої молоді:

 • забезпечення участі студентів в наукових семінарах, конференціях, олімпіадах, круглих столах, творчих звітах, художніх виставках, конкурсах.

Інформаційно – просвітницька:

 • допомагає проведенню пресінформацій в академгрупах;
 • координує участь студентів академгруп в культурно-просвітницьких заходах, за спеціальністю, на відділенні, в коледжі.

Комісія з організації студентської взаємодопомоги в навчанні:

 • здійснює проміжний аналіз успішності;
 • контролює відвідування студентами занять;
 • проведення профілактичної роботи з прогульниками для попередження пропусків без поважних причин;
 • індивідуальна допомога студентам у навчанні, в організації самостійної роботи, в творчо-пошуковій діяльності.

Права і обов’язки членів студентського самоврядування

Члени студради мають право:

 • звертатись до адміністрації коледжу з пропозиціями і заявами пов’язаними з вирішенням завдань, передбачених основними напрямами діяльності самоврядування;
 • вимагати від комісій студради вирішення питань в межах компетенції цього органу та отримувати відповідь по суті;
 • брати участь у засіданнях Педради, адмінради, інших зібраннях на рівні коледжу чи відділень.

Члени студради зобов’язані:

 • чітко дотримуватись Положення про студентське самоврядування;
 • виконувати рішення і вимоги студентського самоврядування, що спрямовані на досягнення мети і вирішення завдань організації життєдіяльності студентських колективів та кожного студента.

Зміст роботи студентського самоврядування

В коледжі вирішується проблема студентського самоврядування, основним завданням якого є організація студентського громадського життя у всіх його сферах і проявах з єдиною метою – допомога студентам в здобутті базової вищої освіти, перетворення молодої людини в високопрофесійного фахівця, інтелігента та патріота. В останні роки студентське самоврядування набуло реального змісту.

Осередком студентського життя є Студентська Рада, яка є представницьким органом. До структури студради входять шість комісій, які визначають основні напрямки своєї діяльності. Члени комісії ініціюють, планують і здійснюють всю необхідну роботу. Студентське самоврядування спрямоване перш за все на розвиток ініціативи і самостійності майбутніх педагогів. Виховні можливості студентського самоврядування визначаються тим, на скільки широко залучаються до нього студенти, їхньою активністю в цьому процесі.

Визначальним показником цього є залучення студентів до активної участі в роботі благодійних акцій.

Важливим напрямком у виховній роботі є розвиток індивідуальних здібностей і таланту молоді. З метою визначення здібностей, обдарувань, нахилів і досягнень кожного студента, сприянню розвитку їх з будь-якого виду навчальної, творчо-пошукової, індивідуальної та громадської роботи в коледжі проводилась акція “Наші таланти”.

Професійному зростанню студентів сприяють професійні свята. Урочисто, а водночас щиро і тепло проходить кожної осені свято до “Дня вчителя”. Традиційним заходом в коледжі є зустріч з випускниками. Це свято символічне, бо є ланцюгом, котрий з’єднує покоління і зберігає добру пам’ять про навчання в нашому навчальному закладі.

Особливою ділянкою культурно-виховної роботи на всіх рівнях є виховання дисциплінованості і формування культури поведінки студентів. Студрадою проведено рейди-перевірки явки студентів на уроки, спізнення, слідкування за санітарним станом навчальних аудиторій (за кожною аудиторією закріплена академгрупа). З листопада 2000 року студрадою проводиться акція “За чистоту і порядок”. Мета акції – виховати у студентів відповідальність за свої вчинки, вчити культурі поведінки, бережливості та поваги до чужої праці. Акція отримала підтримку в усіх академгрупах.

Студенти коледжу проживають у гуртожитках, на квартирах у родичів, доїжджають.  Для об’єктивності вирішення питання поселення в гуртожиток соціально-побутова комісія провела аналіз соціального стану студентів. Студрада працює над викоріненням такого явища, як недотримання елементарних норм поведінки проживання в гуртожитку, а також бере участь у вирішенні поточних проблем.

У коледжі функціонує Рада профілактики правопорушень серед студентської молоді. В академгрупах за участю працівників районних відділів ЛМУ УМВС України у Львівській області проводяться бесіди на правовиховні теми. Вивчається стан справ у групах, поведінка студентів за межами закладу, за місцем проживання. Ці питання є під постійним контролем адміністрації та керівників академгруп. В процесі виховної роботи акцентується увага на профілактиці таких аномальних явищ як наркоманія, алкоголізм, СНІД. Ця робота ведеться аргументовано, переконливо, доступно, як в процесі навчання спеціальних предметів, так і індивідуально. Повчальними і корисними є лекції від “Центру допомоги жінкам” (громадська організація), які проводяться для студентів різних вікових груп. Результатом даної роботи є відсутність грубих порушень норм поведінки.

На виконання програми “Студентська сім’я” у вересні 2000 року в Педагогічному коледжі створено раду для роботи зі студентськими сім’ями, яка ретельно вивчає питання соціального стану студентських сімей, що навчаються у нашому навчальному закладі, проводить семінари з керівниками академічних груп, розробляє відповідні заходи, спрямовані на поліпшення навчання, матеріального стану, урізноманітнення дозвілля, відпочинку та залучення студентських сімей до активної участі в житті студентського колективу.
За рахунок економії стипендіального фонду студентським сім’ям надається разова матеріальна допомога до Дня студента, до Різдвяних та Пасхальних свят та в моменти гострої потреби. Неодноразово студентським профкомом надавалась гуманітарна допомога, видаються талони на пільгове харчування. Покращують стан свого здоров’я студенти в університетському профілакторії.
Важливою ланкою в роботі з студентами є виховання дбайливого ставлення до природи. Студенти залучаються до участі в екологічних акціях, зелених толоках. Щовесни прибирається територія коледжу. Цього року планується участь випускників коледжу в насадженні дерев. Виховну роль відіграють виховні бесіди в акакдемгрупах.
Невід’ємним елементом загальної культури студентів є повноцінний фізичний розвиток, формування фізичних здібностей, зміцнення здоров’я, що й лягло в основу роботи циклової комісії фізичного виховання. Традиційними стали залікові туристичні походи в Карпати.
Таким масовим заходом виховується патріотизм, любов до рідної природи, до своїх земляків, до звичаїв, історичних подій, які відбувалися в цих місцях, героїв визвольних змагань та борців за відродження незалежної України.