Звернення Ректора

01.04.2020 | 11:34

https://www.lnu.edu.ua/zvernennia-rektora-shchodo-orhanizatsii-roboty-universytetu-v-umovakh-karantynu/