Орієнтовний обсяг державного замовлення для вищих навчальних закладів

11.07.2017 | 19:58

Орієнтовний розподіл обсягів прийому за державним замовленням на базі повної загальної середньої освіти за освітньо-кваліфікаційним рівнем молодшого

спеціаліста на 2017 рік

Код

ВНЗ

Назва вищого навчальногои закладу, код та назва спеціальності Прийом
денна

форма навчання

заочна форма навчання
012  Дошкільна освіта 0 0
883 Старобільський гуманітарно-педагогічний коледж Луганського н 8 0
896 Педагогічний коледж Львівського національного університету ім 32 10
Усього 012  Дошкільна освіта 40 10
013  Початкова освіта 0 0
883 Старобільський гуманітарно-педагогічний коледж Луганського н 8 0
896 Педагогічний коледж Львівського національного університету ім 35 0
Усього 013  Початкова освіта 43 0
014.11  Середня освіта (фізичне культура) 0 0
865 Днiпродзержинський коледж фізичного виховання 13 0
882 Коледж Луганського національного університету ім.Т.Шевченка 10 0
Усього 014.11  Середня освіта (фізичне культура) 23 0
015.01  Професійна освіта (будівництво) 0 0
463 Ржищiвський iндустріально-педагогічний технiкум 2 0
Усього 015.01  Професійна освіта (будівництво) 2 0
015.08  Професійна освіта (енергетика) 0 0
053 Криворiзький технікум Національної металургiйної академії Укр 10 0
Усього 015.08  Професійна освіта (енергетика) 10 0
015.09  Професійна освіта (зварювання) 0 0
463 Ржищiвський iндустріально-педагогічний технiкум 2 0
Усього 015.09  Професійна освіта (зварювання) 2 0
015.12  Професійна освіта (металургія) 0 0

 

053 Криворiзький технікум Національної металургiйної академії Укр 20 0
Усього 015.12  Професійна освіта (металургія) 20 0
017  Фізична культура і спорт 0 0
855 Харківське державне вище училище фізичної культури №1 30 0
856 Олімпійський коледж імені Івана Піддубного 50 0
866 Івано-Франківський коледж фізичного виховання 20 5
Усього 017  Фізична культура і спорт 100 5
022  Дизайн 0 0
061 Дніпропетровський коледж технологій та дизайну 4 0
128 Житомирський технологiчний коледж КНУБА 5 0
331 Харківський коледж текстилю та дизайну 13 0
361 Черкаський державний бiзнес-коледж 5 0
376 Чернігівський промислово-економічний коледж Київського нац. у 2 0
410 Дубенський коледж культури і мистецтв Рівненського державног 2 0
435 Брянкiвський  коледж Луганського національного ун-ту ім.Т.Г.Ш 15 2
456 Краматорський технологiчний технiкум 5 0
634 Вижницький коледж прикладного мистецтва 1 0
807 Коледж Київського національного університету технології та диз 17 0
810 Технологічний коледж  Національного університету “Львівська п 17 0
834 Білоцерківський коледж сервісу та дизайну 15 0
838 Черкаський художьо-технічний коледж 10 0
882 Коледж Луганського національного університету ім.Т.Шевченка 5 0
Усього 022  Дизайн 116 2
023  Образотворче мистецтво, декоративне мистецтво, реста в 0 0
410 Дубенський коледж культури і мистецтв Рівненського державног 2 0
634 Вижницький коледж прикладного мистецтва 4 0
Усього 023  Образотворче мистецтво, декоративне мистецтво, реста в 6 0
024  Хореографія 0 0
410 Дубенський коледж культури і мистецтв Рівненського державног 1 0
Усього 024  Хореографія 1 0
025  Музичне мистецтво 0 0
410 Дубенський коледж культури і мистецтв Рівненського державног 2 0

 

Усього Всього 025  Музичне мистецтво 2 0
026  Сценічне мистецтво 0 0
410 Дубенський коледж культури і мистецтв Рівненського державног 2 0
Усього 026  Сценічне мистецтво 2 0
029  Інформаційна, бібліотечна та архівна справа 0 0
045 Дніпропетровський транспортно-економiчний коледж 5 0
094 Машинобудiвний коледж Донбаської державної машинобудівної 3 0
154 Надвiрнянський коледж Національного транспортного університ 5 0
515 Київський коледж мiського господарства Таврійського нац. унів- 5 0
883 Старобільський гуманітарно-педагогічний коледж Луганського н 6 0
893 Львівський коледж “Інфокомунікації” Національного університе т 15 0
896 Педагогічний коледж Львівського національного університету ім 5 0
Усього 029  Інформаційна, бібліотечна та архівна справа 44 0
051  Економіка 0 0
051 Гiрничо-електромеханiчний технікум Криворізького  національн 3 0
126 Житомирський торговельно-економічний коледж Київського нац 8 0
144 Запорiзький електротехнічний коледж Запорізького національно г 17 5
154 Надвiрнянський коледж Національного транспортного університ 2 0
168 Свiтловодський політехнічний коледж Кіровоградського нац.тех 2 0
187 Самбiрський технікум економiки та iнформатики 10 0
205 Лисичанський гiрничий технiкум 2 2
318 Харківський автомобільно-дорожний коледж 10 0
330 Харківський торговельно-економічний коледж  Київського нац.т 5 0
361 Черкаський державний бiзнес-коледж 5 0
374 Коледж транспорту та комп’ютерних технологій ЧНТУ 4 0
435 Брянкiвський  коледж Луганського національного ун-ту ім.Т.Г.Ш 8 0
455 Львівський  техніко-економiчний коледж Національного універс 15 0
668 Лубенський фінансово-економічний коледж Полтавської держав 10 0
766 Ржищівський будівельний технікум 3 0
785 Подільський спеціальний навчально-реабілітаційний соціально-е 5 0
884 Вінницький коледж економіки та підприємництва Тернопільсько 3 0
Усього 051  Економіка 112 7

 

061  Журналістика 0 0
811 Львівський полiграфiчний коледж Української академії друкарст 0 5
Усього 061  Журналістика 0 5
071  Облік і оподаткування 0 0
013 Ковельський промислово-економічний коледж Луцького націона 0 3
036 Дніпропетровський коледж еконoміки та бiзнесу ДНУ імені Оле с 22 0
046 Дніпропетровський технолого-економiчний коледж 0 5
050 Криворiзький коледж економiки i управлiння КНЕУ ім. Вадима Г 8 0
094 Машинобудiвний коледж Донбаської державної машинобудівної 2 0
099 Слов’янський коледж Національного aвіаційного університету 4 0
126 Житомирський торговельно-економічний коледж Київського нац 5 0
154 Надвiрнянський коледж Національного транспортного університ 2 0
157 Коломийський полiтехнiчнний коледж Національного університ е 0 1
168 Свiтловодський політехнічний коледж Кіровоградського нац.тех 1 0
224 Миколаївський полiтехнiчний коледж 0 10
242 Технiчний коледж Національного ун-ту водного господарства та 5 0
276 Рiвненський державний коледж економіки та бізнесу 10 0
277 Рівненський економіко-технологічний коледж НУВГП 0 4
330 Харківський торговельно-економічний коледж  Київського нац.т 7 0
338 Новокаховський приладобудiвний технiкум 2 0
340 Херсонський полiтехнічний коледж Одеського національного по 0 3
361 Черкаський державний бiзнес-коледж 5 0
376 Чернігівський промислово-економічний коледж Київського нац. у 5 0
411 Київський технiкум готельного господарства 10 5
435 Брянкiвський  коледж Луганського національного ун-ту ім.Т.Г.Ш 1 2
436 Днiпродзержинський економічний коледж Днiпродзержинського 10 0
442 Запорізький гiдроенергетичний коледж Запорiзької державної iн ж 5 0
455 Львівський  техніко-економiчний коледж Національного універс 10 0
456 Краматорський технологiчний технiкум 10 0
463 Ржищiвський iндустріально-педагогічний технiкум 3 0
525 Чернятинський коледж Вінницького національного аграрного ун 2 3
530 Брацлавський агроекономічний коледж Вінницького національн о 7 0

 

532 Технологічний коледж Дніпропетровського державного аграрно г 0 2
545 Горохівський коледж Львівського національного аграрного уніве 0 2
551 Вознесенський коледж Миколаївського державного аграрного ун 2 0
557 Шепетівський коледж Подільського державного аграрно-технічн 2 4
559 Хотинський технікум Подільського державного аграрно-технічн о 4 0
571 Агротехнічний коледж Уманського національного університету с 0 3
574 Вовчанський технікум Харківського нац.тех. ун-ту сільського го с 1 0
590 Коледж Cумського національного аграрного університету 0 5
591 Глухівський коледж Cумського національного аграрного універс 0 2
617 Сумський будівельний коледж 2 0
640 Заліщицький аграрний коледж ім.Є.Храпливого НУБіП України 0 3
645 Мукачівський аграрний коледж НУБіП України 0 6
668 Лубенський фінансово-економічний коледж Полтавської держав 10 0
753 Ізмаїльський технікум механізації і електрифікації сільського гос 0 2
757 Красноградський технікум механізації сільського господарства і м 0 4
760 Млинівський державний технолого-економічний коледж 2 0
762 Оріхівський сільськогосподарський технікум Тав.ДАТУ 10 0
765 Прилуцький агротехнічний коледж 5 0
767 Рівненський державний аграрний коледж НУБіП 7 5
770 Таращанський агротехнічний коледж імені Героя Радянського С о 3 0
785 Подільський спеціальний навчально-реабілітаційний соціально-е 15 0
786 Харківський державний соціально-економічний коледж 9 0
803 Природничо-гуманітарний коледж Ужгородського національног о 2 0
828 Житлово-комунальний коледж Харкiвського нац. ун-ту мiського 5 0
843 Волинський технікум Національного університету харчових техн 5 0
870 Чортківський коледж економіки та підприємництва ТНЕУ 5 0
884 Вінницький коледж економіки та підприємництва Тернопільсько 3 0
Усього 071  Облік і оподаткування 228 74
072  Фінанси, банківська справа та страхування 0 0
046 Дніпропетровський технолого-економiчний коледж 0 2
050 Криворiзький коледж економiки i управлiння КНЕУ ім. Вадима Г 20 0
094 Машинобудiвний коледж Донбаської державної машинобудівної 2 1

 

153 Коледж електрoнних приладiв Івано-Франковського нац.технічн о 4 0
242 Технiчний коледж Національного ун-ту водного господарства та 7 0
253 Коледж Кременчуцького національного університету ім. М.Остр 2 0
330 Харківський торговельно-економічний коледж  Київського нац.т 7 0
344 Економіко-технологічний технікум Херсонського національного 9 0
350 Хмельницький торговельно-економiчний коледж Київського нац 12 0
359 Смiлянський промислово-економічний коледж Черкаського держ 3 0
417 Торговельно-економiчний коледж Київського нац. торговельно-е 15 0
469 Коломийський економіко-правовий к-ж Київського нац. торгове л 5 0
531 Верхньодніпровський коледж Дніпропетровського державного а 5 0
547 Івано-Франківський коледж Львівського національного аграрног 0 3
563 Бердянський коледж Таврійського державного агротехнологічно 0 5
590 Коледж Cумського національного аграрного університету 0 2
591 Глухівський коледж Cумського національного аграрного універс 0 2
594 Роменський коледж Cумського національного аграрного універс и 2 0
645 Мукачівський аграрний коледж НУБіП України 0 4
665 Коледж управління, економіки і права Полтавської державної аг р 0 4
668 Лубенський фінансово-економічний коледж Полтавської держав 9 0
767 Рівненський державний аграрний коледж НУБіП 0 4
803 Природничо-гуманітарний коледж Ужгородського національног о 2 0
843 Волинський технікум Національного університету харчових техн 5 0
870 Чортківський коледж економіки та підприємництва ТНЕУ 9 0
871 Коледж економіки, права та інформаційних технологій ТНЕУ 2 0
876 Вугледарський коледж Донецького державного університету упр 5 0
884 Вінницький коледж економіки та підприємництва Тернопільсько 6 0
895 Калуський коледж економіки, права та інформаційних технологі й 1 0
Усього 072  Фінанси, банківська справа та страхування 132 27
073  Менеджмент 0 0
013 Ковельський промислово-економічний коледж Луцького націона 0 5
359 Смiлянський промислово-економічний коледж Черкаського держ 3 0
515 Київський коледж мiського господарства Таврійського нац. унів- 5 0
748 Білгород-Дністровський державний аграрний технікум 2 0

 

760 Млинівський державний технолого-економічний коледж 2 0
762 Оріхівський сільськогосподарський технікум Тав.ДАТУ 0 15
770 Таращанський агротехнічний коледж імені Героя Радянського С о 2 0
871 Коледж економіки, права та інформаційних технологій ТНЕУ 3 0
895 Калуський коледж економіки, права та інформаційних технологі й 1 0
Усього 073  Менеджмент 18 20
075  Маркетинг 0 0
036 Дніпропетровський коледж еконoміки та бiзнесу ДНУ імені Оле с 12 0
099 Слов’янський коледж Національного aвіаційного університету 3 0
157 Коломийський полiтехнiчнний коледж Національного університ е 2 0
186 Новороздiльський полiтехнiчний коледж 2 0
330 Харківський торговельно-економічний коледж  Київського нац.т 6 0
350 Хмельницький торговельно-економiчний коледж Київського нац 0 2
361 Черкаський державний бiзнес-коледж 5 0
375 Коледж економіки і технологій Чернігівського державного техно 8 0
420 Київський професiйно-педагогiчний коледж ім. А.Макаренка 12 0
448 Дніпропетровський технікум зварювання i електроніки 3 0
750 Борщівський агротехнічний коледж 0 5
876 Вугледарський коледж Донецького державного університету упр 9 0
Усього 075  Маркетинг 62 7
076  Підприємництво, торгівля та біржова діяльність 0 0
014 Нововолинський електромеханiчний коледж 3 0
034 Криворiзький державний комерцiйно-економiчний технікум 8 0
036 Дніпропетровський коледж еконoміки та бiзнесу ДНУ імені Оле с 24 0
046 Дніпропетровський технолого-економiчний коледж 0 5
050 Криворiзький коледж економiки i управлiння КНЕУ ім. Вадима Г 0 2
093 Костянтинiвський iндустрiальний технiкум Донецького націонал 16 0
094 Машинобудiвний коледж Донбаської державної машинобудівної 2 0
106 Краматорський коледжДонецького національного університету е 9 0
126 Житомирський торговельно-економічний коледж Київського нац 15 0
147 Торговий коледж Запорізького національного університету 10 0
153 Коледж електрoнних приладiв Івано-Франковського нац.технічн о 3 0

 

168 Свiтловодський політехнічний коледж Кіровоградського нац.тех 1 0
169 Кіровоградський комерцiйний технiкум 22 0
187 Самбiрський технікум економiки та iнформатики 3 0
258 Полтавський комерцiйний технiкум 15 0
276 Рiвненський державний коледж економіки та бізнесу 13 0
295 Тернопiльський коледж харчових технологій і торговлі 17 0
350 Хмельницький торговельно-економiчний коледж Київського нац 15 0
358 Черкаський комерцiйний технiкум 4 0
359 Смiлянський промислово-економічний коледж Черкаського держ 3 0
361 Черкаський державний бiзнес-коледж 6 0
366 Чернівецький державний  комерцiйний технiкум 14 0
375 Коледж економіки і технологій Чернігівського державного техно 10 0
411 Київський технiкум готельного господарства 17 0
432 Маріупольський електромеханiчний технiкум 0 5
436 Днiпродзержинський економічний коледж Днiпродзержинського 9 0
442 Запорізький гiдроенергетичний коледж Запорiзької державної iн ж 14 0
447 Приднiпровський енергобудiвний технiкум 5 0
531 Верхньодніпровський коледж Дніпропетровського державного а 5 0
545 Горохівський коледж Львівського національного аграрного уніве 2 0
664 Технікум землевпорядкування Житомирського національного аг р 2 0
668 Лубенський фінансово-економічний коледж Полтавської держав 2 0
767 Рівненський державний аграрний коледж НУБіП 5 0
828 Житлово-комунальний коледж Харкiвського нац. ун-ту мiського 8 0
843 Волинський технікум Національного університету харчових техн 4 0
884 Вінницький коледж економіки та підприємництва Тернопільсько 3 0
Усього 076  Підприємництво, торгівля та біржова діяльність 289 12
081  Право 0 0
124 Бердичiвський  коледж промисловісті, економіки та права 0 5
126 Житомирський торговельно-економічний коледж Київського нац 7 0
154 Надвiрнянський коледж Національного транспортного університ 3 0
247 Одеський коледж економiки, права та готельно-ресторанного біз 0 3
318 Харківський автомобільно-дорожний коледж 5 0

 

411 Київський технiкум готельного господарства 15 0
420 Київський професiйно-педагогiчний коледж ім. А.Макаренка 10 0
531 Верхньодніпровський коледж Дніпропетровського державного а 15 0
547 Івано-Франківський коледж Львівського національного аграрног 2 3
551 Вознесенський коледж Миколаївського державного аграрного ун 10 0
572 Чигиринський технікум Уманського національного університету 0 3
645 Мукачівський аграрний коледж НУБіП України 0 2
665 Коледж управління, економіки і права Полтавської державної аг р 5 0
767 Рівненський державний аграрний коледж НУБіП 5 0
770 Таращанський агротехнічний коледж імені Героя Радянського С о 3 0
803 Природничо-гуманітарний коледж Ужгородського національног о 5 0
812 Правничий коледж Львiвського національного унiверситету ім.І. 45 4
845 Коледж Чернівецького національного університету ім. Ю.Федьк о 6 0
850 Юридичний коледж Національного університету “Одеська юрид и 5 0
871 Коледж економіки, права та інформаційних технологій ТНЕУ 4 0
884 Вінницький коледж економіки та підприємництва Тернопільсько 2 0
892 Полтавський юридичний коледж Національного юридичного уні 5 0
895 Калуський коледж економіки, права та інформаційних технологі й 1 0
Усього 081  Право 153 20
101  Екологія 0 0
047 Інгулецький коледж ДВНЗ “Криворізький національний універси 3 0
242 Технiчний коледж Національного ун-ту водного господарства та 3 0
547 Івано-Франківський коледж Львівського національного аграрног 0 5
748 Білгород-Дністровський державний аграрний технікум 2 0
813 Природничий коледж Львiвського національного університету ім 30 0
Усього 101  Екологія 38 5
102  Хімія 0 0
813 Природничий коледж Львiвського національного університету ім 8 0
Усього 102  Хімія 8 0
103  Науки про Землю 0 0
255 Полтавський коледж нафти і газу ПолтНТУ 19 0
327 Харківський гiдрометеорологічний техникум Одеського державн 4 0

 

Усього 103  Науки про Землю 23 0
113  Прикладна математика 0 0
242 Технiчний коледж Національного ун-ту водного господарства та 10 0
Усього 113  Прикладна математика 10 0
121  Інженерія програмного забезпечення 0 0
026 Дніпропетровський коледж ракетнo-космічного машинобудуван н 15 0
094 Машинобудiвний коледж Донбаської державної машинобудівної 3 0
096 Маріупольський машинобудiвний коледж Приазовського держав 14 4
099 Слов’янський коледж Національного aвіаційного університету 6 0
144 Запорiзький електротехнічний коледж Запорізького національно г 3 0
157 Коломийський полiтехнiчнний коледж Національного університ е 0 5
168 Свiтловодський політехнічний коледж Кіровоградського нац.тех 2 0
187 Самбiрський технікум економiки та iнформатики 3 0
338 Новокаховський приладобудiвний технiкум 5 0
359 Смiлянський промислово-економічний коледж Черкаського держ 5 0
361 Черкаський державний бiзнес-коледж 10 0
463 Ржищiвський iндустріально-педагогічний технiкум 5 0
767 Рівненський державний аграрний коледж НУБіП 9 0
803 Природничо-гуманітарний коледж Ужгородського національног о 4 2
825 Гусятинський коледж Тернопiльського національного технічног о 3 0
Усього 121  Інженерія програмного забезпечення 87 11
122  Комп’ютерні науки 0 0
094 Машинобудiвний коледж Донбаської державної машинобудівної 2 0
154 Надвiрнянський коледж Національного транспортного університ 2 0
813 Природничий коледж Львiвського національного університету ім 14 0
887 Коледж корабелів Національного унiверситету кораблебудуванн я 10 0
Усього 122  Комп’ютерні науки 28 0
123  Комп’ютерна інженерія 0 0
032 Криворiзький коледж  Національного авіаційного університету 15 0
041 Дніпропетровський iндустрiальний коледж 18 0
099 Слов’янський коледж Національного aвіаційного університету 5 0
182 Могилiв-Подiльський монтажно-економічний коледж 0 2

 

186 Новороздiльський полiтехнiчний коледж 2 0
338 Новокаховський приладобудiвний технiкум 6 0
361 Черкаський державний бiзнес-коледж 15 0
374 Коледж транспорту та комп’ютерних технологій ЧНТУ 10 0
515 Київський коледж мiського господарства Таврійського нац. унів- 3 0
760 Млинівський державний технолого-економічний коледж 2 0
774 Київський електромеханічний коледж 5 0
787 Київський коледж зв’язку 0 8
843 Волинський технікум Національного університету харчових техн 5 0
871 Коледж економіки, права та інформаційних технологій ТНЕУ 3 0
895 Калуський коледж економіки, права та інформаційних технологі й 1 0
Усього 123  Комп’ютерна інженерія 90 10
131  Прикладна механіка 0 0
141 Бердянський машинобудiвний коледж Запорізького нац.технічно 7 0
153 Коледж електрoнних приладiв Івано-Франковського нац.технічн о 3 0
244 Одеський коледж комп’ютерних технологій Одеського державно 0 10
448 Дніпропетровський технікум зварювання i електроніки 16 0
Усього 131  Прикладна механіка 26 10
133  Галузеве машинобудування 0 0
018 Днiпродзержинський iндустрiальний коледж Українського держ. 2 0
051 Гiрничо-електромеханiчний технікум Криворізького  національн 1 0
052 Криворiзький коксохiмiчний технікум Національної металургійн 0 15
093 Костянтинiвський iндустрiальний технiкум Донецького націонал 0 3
094 Машинобудiвний коледж Донбаської державної машинобудівної 0 2
124 Бердичiвський  коледж промисловісті, економіки та права 0 20
141 Бердянський машинобудiвний коледж Запорізького нац.технічно 7 0
144 Запорiзький електротехнічний коледж Запорізького національно г 10 10
157 Коломийський полiтехнiчнний коледж Національного університ е 0 4
224 Миколаївський полiтехнiчний коледж 0 10
243 Одеський автомобiльно-дорожнiй коледж Одеського націон. пол 16 0
246 Морехiдне училище iм. О.І.Маринеска Одеської національної мо 23 5
257 Полтавський будiвельний технiкум транспортного будівництва 15 0

 

318 Харківський автомобільно-дорожний коледж 12 10
357 Черкаський полiтехнiчний технiкум 5 0
376 Чернігівський промислово-економічний коледж Київського нац. у 3 0
409 Київський транспортно-технологічний коледж КДАВТ ім.П.Кон а 12 0
503 Полiтехнiчний коледж Кременчуцького нац.унів-ту ім.М.Острог р 3 0
543 Екологічний коледж Львівського національного аграрного уніве р 2 1
563 Бердянський коледж Таврійського державного агротехнологічно 0 8
671 Лохвицький технологічний технікум Полтавської державної агра 2 0
772 Вінницький транспортний коледж 3 0
826 Харківський комп’ютерно-технологічний коледж Харкiвського н 0 5
Усього 133  Галузеве машинобудування 116 93
134  Авіаційна та ракетно-космічна техніка 0 0
026 Дніпропетровський коледж ракетнo-космічного машинобудуван н 15 0
Усього 134  Авіаційна та ракетно-космічна техніка 15 0
135  Суднобудування 0 0
224 Миколаївський полiтехнiчний коледж 0 10
Усього 135  Суднобудування 0 10
136  Металургія 0 0
041 Дніпропетровський iндустрiальний коледж 5 0
094 Машинобудiвний коледж Донбаської державної машинобудівної 0 2
Усього 136  Металургія 5 2
141  Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка 0 0
014 Нововолинський електромеханiчний коледж 12 0
018 Днiпродзержинський iндустрiальний коледж Українського держ. 5 0
051 Гiрничо-електромеханiчний технікум Криворізького  національн 2 0
083 Дзержинcький гiрничий технiкум 0 10
128 Житомирський технологiчний коледж КНУБА 0 5
144 Запорiзький електротехнічний коледж Запорізького національно г 0 30
182 Могилiв-Подiльський монтажно-економічний коледж 0 2
186 Новороздiльський полiтехнiчний коледж 2 0
224 Миколаївський полiтехнiчний коледж 0 15
340 Херсонський полiтехнічний коледж Одеського національного по 0 3

 

357 Черкаський полiтехнiчний технiкум 8 0
364 Чернівецький індустріальний коледж 8 0
432 Маріупольський електромеханiчний технiкум 5 10
453 Коледж Одеської державної академії технічного регулювання та 4 0
456 Краматорський технологiчний технiкум 10 0
503 Полiтехнiчний коледж Кременчуцького нац.унів-ту ім.М.Острог р 10 0
515 Київський коледж мiського господарства Таврійського нац. унів- 3 5
528 Ладижинський коледж Вінницького національного аграрного ун і 3 0
533 Коледж електрифікації Дніпропетровського державного аграрно г 15 10
553 Новобузький коледж Миколаївського державного аграрного унів 0 10
555 Кам’янець – Подільський коледж Подільського державного аграр 0 15
570 Тальянківський технікум Уманського національного університет 2 5
591 Глухівський коледж Cумського національного аграрного універс 3 2
594 Роменський коледж Cумського національного аграрного універс и 2 0
750 Борщівський агротехнічний коледж 2 4
753 Ізмаїльський технікум механізації і електрифікації сільського гос 0 3
756 ДВНЗ “Кіровоградський технікум механізації сільського господа 7 0
759 Мирогощанський аграрний коледж 5 5
765 Прилуцький агротехнічний коледж 10 5
770 Таращанський агротехнічний коледж імені Героя Радянського С о 2 0
774 Київський електромеханічний коледж 5 0
Усього 141  Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка 125 139
142  Енергетичне машинобудування 0 0
558 Новоушицький технікум Подільського державного аграрно-техн 2 0
Усього 142  Енергетичне машинобудування 2 0
144  Теплоенергетика 0 0
442 Запорізький гiдроенергетичний коледж Запорiзької державної iн ж 5 0
455 Львівський  техніко-економiчний коледж Національного універс 17 0
Усього 144  Теплоенергетика 22 0
151  Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології 0 0
018 Днiпродзержинський iндустрiальний коледж Українського держ. 3 0
099 Слов’янський коледж Національного aвіаційного університету 5 0

 

157 Коломийський полiтехнiчнний коледж Національного університ е 0 4
515 Київський коледж мiського господарства Таврійського нац. унів- 5 0
774 Київський електромеханічний коледж 5 0
Усього 151  Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології 18 4
152  Метрологія та інформаційно-вимірювальна техніка 0 0
153 Коледж електрoнних приладiв Івано-Франковського нац.технічн о 5 0
453 Коледж Одеської державної академії технічного регулювання та 10 0
Усього 152  Метрологія та інформаційно-вимірювальна техніка 15 0
161  Хімічні технології та інженерія 0 0
376 Чернігівський промислово-економічний коледж Київського нац. у 4 0
Усього 161  Хімічні технології та інженерія 4 0
171  Електроніка 0 0
153 Коледж електрoнних приладiв Івано-Франковського нац.технічн о 3 0
813 Природничий коледж Львiвського національного університету ім 12 0
Усього 171  Електроніка 15 0
172  Телекомунікації та радіотехніка 0 0
032 Криворiзький коледж  Національного авіаційного університету 5 0
051 Гiрничо-електромеханiчний технікум Криворізького  національн 5 0
153 Коледж електрoнних приладiв Івано-Франковського нац.технічн о 5 0
194 Технiчний коледж Національного університету “Львiвська полiт е 5 0
244 Одеський коледж комп’ютерних технологій Одеського державно 0 10
338 Новокаховський приладобудiвний технiкум 5 0
359 Смiлянський промислово-економічний коледж Черкаського держ 5 0
598 Харківський коледж Державного університету телекомунікацій 0 15
600 Коледж зв’язку та інформатизації Одеської національної академі ї 10 0
774 Київський електромеханічний коледж 5 0
893 Львівський коледж “Інфокомунікації” Національного університе т 15 0
Усього 172  Телекомунікації та радіотехніка 60 25
173  Авіоніка 0 0
032 Криворiзький коледж  Національного авіаційного університету 8 0
099 Слов’янський коледж Національного aвіаційного університету 1 0
254 Кременчуцький льотний коледж Національного авіаційного унів е 0 2

 

Усього 173  Авіоніка 9 2
181  Харчові технології 0 0
034 Криворiзький державний комерцiйно-економiчний технікум 13 0
046 Дніпропетровський технолого-економiчний коледж 12 30
050 Криворiзький коледж економiки i управлiння КНЕУ ім. Вадима Г 0 3
106 Краматорський коледжДонецького національного університету е 10 0
126 Житомирський торговельно-економічний коледж Київського нац 10 0
147 Торговий коледж Запорізького національного університету 12 0
156 Івано-Франкiвський державний коледж технологій та бізнесу 13 0
169 Кіровоградський комерцiйний технiкум 12 0
258 Полтавський комерцiйний технiкум 15 0
276 Рiвненський державний коледж економіки та бізнесу 13 0
295 Тернопiльський коледж харчових технологій і торговлі 25 0
330 Харківський торговельно-економічний коледж  Київського нац.т 40 0
350 Хмельницький торговельно-економiчний коледж Київського нац 17 0
358 Черкаський комерцiйний технiкум 3 0
375 Коледж економіки і технологій Чернігівського державного техно 13 0
411 Київський технiкум готельного господарства 22 10
438 Вінницький коледж Національного універсітету харчовий технол 14 0
526 Могилів-Подільський технолого-економічний коледж Вінницько 0 20
532 Технологічний коледж Дніпропетровського державного аграрно г 11 3
547 Івано-Франківський коледж Львівського національного аграрног 3 0
563 Бердянський коледж Таврійського державного агротехнологічно 0 13
595 Путивльський коледж Cумського національного аграрного уніве р 2 0
671 Лохвицький технологічний технікум Полтавської державної агра 4 0
754 Іллінецький державний аграрний коледж 2 0
796 ДВНЗ “Білгород-Дністровський морський рибопромисловий тех н 2 0
831 Львівський державний коледж харчової і переробної промислово 10 0
Усього 181  Харчові технології 278 79
182  Технології легкої промисловості 0 0
061 Дніпропетровський коледж технологій та дизайну 5 0
192 Львівський коледж легкої промисловостi Київського нац. універ с 18 0

 

277 Рівненський економіко-технологічний коледж НУВГП 10 0
331 Харківський коледж текстилю та дизайну 8 0
367 Чернівецький коледж дизайну та економіки 10 0
456 Краматорський технологiчний технiкум 5 0
630 Калинiвський технологiчний технiкум 5 0
Усього 182  Технології легкої промисловості 61 0
183  Технології захисту навколишнього середовища 0 0
342 Херсонський гiдрометеорологічний технікум Одеського державн 2 0
515 Київський коледж мiського господарства Таврійського нац. унів- 2 0
Усього 183  Технології захисту навколишнього середовища 4 0
184  Гірництво 0 0
047 Інгулецький коледж ДВНЗ “Криворізький національний універси 15 15
051 Гiрничо-електромеханiчний технікум Криворізького  національн 1 0
083 Дзержинcький гiрничий технiкум 0 10
097 Селидiвський гiрничий технiкум 10 45
205 Лисичанський гiрничий технiкум 3 4
Усього 184  Гірництво 29 74
185  Нафтогазова інженерія та технології 0 0
255 Полтавський коледж нафти і газу ПолтНТУ 25 0
Усього 185  Нафтогазова інженерія та технології 25 0
186  Видавництво та поліграфія 0 0
811 Львівський полiграфiчний коледж Української академії друкарст 0 2
Усього 186  Видавництво та поліграфія 0 2
191  Архітектура та містобудування 0 0
617 Сумський будівельний коледж 5 0
663 Будівельний коледж Житомирського національного агроекологіч 7 0
748 Білгород-Дністровський державний аграрний технікум 3 0
Усього 191  Архітектура та містобудування 15 0
192  Будівництво та цивільна інженерія 0 0
154 Надвiрнянський коледж Національного транспортного університ 2 0
182 Могилiв-Подiльський монтажно-економічний коледж 0 2
242 Технiчний коледж Національного ун-ту водного господарства та                 10 0

 

257 Полтавський будiвельний технiкум транспортного будівництва 6 0
431 Дружкiвський житлово-комунальний коледж Донбаської держ.ак 2 15
432 Маріупольський електромеханiчний технiкум 0 10
455 Львівський  техніко-економiчний коледж Національного універс 17 0
503 Полiтехнiчний коледж Кременчуцького нац.унів-ту ім.М.Острог р 3 0
515 Київський коледж мiського господарства Таврійського нац. унів- 3 3
527 Немирівський коледж будівництва та архітектури Вінницького н 3 0
541 Костянтинівський технікум Луганського національного аграрног 2 4
543 Екологічний коледж Львівського національного аграрного уніве р 2 1
553 Новобузький коледж Миколаївського державного аграрного унів 0 10
558 Новоушицький технікум Подільського державного аграрно-техн і 2 0
570 Тальянківський технікум Уманського національного університет 2 5
591 Глухівський коледж Cумського національного аграрного універс 5 2
608 Криворiзький будівельний коледж 6 0
611 Маріупольський будівельний коледж 2 10
612 Запорізький будівельний коледж 15 5
613 Кіровоградський будівельний коледж 0 15
615 Львівський коледж будівництва,архітектури та дизайну 16 0
618 Харківський коледж будівництва, архітектури та дизайну 17 0
619 Кам’янець-Подільський коледж будівництва, архітектури та диза 4 0
620 Київський коледж будівництва,архітектури та дизайну 20 15
663 Будівельний коледж Житомирського національного агроекологіч 10 5
763 Остерський коледж будівництва та дизайну 5 5
765 Прилуцький агротехнічний коледж 5 0
766 Ржищівський будівельний технікум 3 0
767 Рівненський державний аграрний коледж НУБіП 24 15
772 Вінницький транспортний коледж 3 0
803 Природничо-гуманітарний коледж Ужгородського національног о 2 0
822 Полiтехнічний технікум Конотопського iнституту Сумського дер 0 10
Усього 192  Будівництво та цивільна інженерія 191 132
193  Геодезія та землеустрій 0 0
541 Костянтинівський технікум Луганського національного аграрног 3 0

 

543 Екологічний коледж Львівського національного аграрного уніве р 2 0
617 Сумський будівельний коледж 2 0
667 Аграрно-економічничний коледж Полтавської державної аграрн о 5 10
764 Петрівський державний аграрний технікум 2 3
767 Рівненський державний аграрний коледж НУБіП 20 6
Усього 193  Геодезія та землеустрій 34 19
201  Агрономія 0 0
523 Маслівський державний аграрний технікум ім. П.Х. Гаркавого Б і 0 5
525 Чернятинський коледж Вінницького національного аграрного ун 3 7
535 Ерастівський коледж ім. Е.К.Бродського Дніпропетровського де р 0 5
537 Старобільский технікум Луганського національного аграрного у н 0 12
541 Костянтинівський технікум Луганського національного аграрног 5 5
545 Горохівський коледж Львівського національного аграрного уніве 5 4
546 Золочівський коледж Львівського національного аграрного уніве 0 5
552 Мигійський коледж Миколаївського державного аграрного уніве 0 10
553 Новобузький коледж Миколаївського державного аграрного унів 0 10
556 Бучацький коледж Подільського державного аграрно-технічного 2 0
558 Новоушицький технікум Подільського державного аграрно-техн і 2 0
561 Снятинський коледж Подільського державного аграрно-технічно 2 10
565 Ногайський коледж Таврійського державного агротехнологічног 0 5
570 Тальянківський технікум Уманського національного університет 10 10
576 Скадовський технікум ДВНЗ “Херсонський державний аграрний 0 15
593 Маловисторопський коледж Cумського національного аграрного 0 10
640 Заліщицький аграрний коледж ім.Є.Храпливого НУБіП України 0 3
645 Мукачівський аграрний коледж НУБіП України 0 3
662 Новомосковський коледж Дніпрпетровського державного аграрн 0 10
665 Коледж управління, економіки і права Полтавської державної аг р 10 0
673 Березоворудський технікум Полтавської державної аграрної акад 0 10
754 Іллінецький державний аграрний коледж 3 5
755 Каховський державний агротехнічний коледж 0 15
759 Мирогощанський аграрний коледж 0 4
761 Новочорторийський державний аграрний технікум 3 11

 

764 Петрівський державний аграрний технікум 5 0
Усього 201  Агрономія 50 174
204  Технологія виробництва і переробки продукції тваринни 0 0
523 Маслівський державний аграрний технікум ім. П.Х. Гаркавого Б і 0 5
525 Чернятинський коледж Вінницького національного аграрного ун 0 3
537 Старобільский технікум Луганського національного аграрного у н 0 5
540 Донецький технікум Луганського національного аграрного уніве 0 10
545 Горохівський коледж Львівського національного аграрного уніве 5 0
546 Золочівський коледж Львівського національного аграрного уніве 0 5
570 Тальянківський технікум Уманського національного університет 11 3
662 Новомосковський коледж Дніпрпетровського державного аграрн 0 10
672 Хомутецький ветеренарно-зоологічний технікум Полтавської де р 0 5
754 Іллінецький державний аграрний коледж 3 5
755 Каховський державний агротехнічний коледж 0 10
760 Млинівський державний технолого-економічний коледж 3 0
764 Петрівський державний аграрний технікум 4 0
Усього 204  Технологія виробництва і переробки продукції тваринництв 26 61
205  Лісове господарство 0 0
128 Житомирський технологiчний коледж КНУБА 20 5
157 Коломийський полiтехнiчнний коледж Національного університ е 5 3
558 Новоушицький технікум Подільського державного аграрно-техн і 1 0
754 Іллінецький державний аграрний коледж 3 0
772 Вінницький транспортний коледж 5 0
788 Березнівський лісовий коледж Національного ун-ту водн. госп.та 13 0
789 Великоанадольський лісовий коледж 10 5
790 Кременецький лісотехнічний коледж 30 0
791 Лубенський лісотехнічний коледж 13 0
792 Малинський лісотехнічний коледж 5 0
794 Чугуєво-Бабчанський лісний коледж 4 5
795 Шацький лісовий коледж імені В. В. Сулька 15 0
Усього 205  Лісове господарство 124 18
206  Садово-паркове господарство 0 0

 

541 Костянтинівський технікум Луганського національного аграрног 3 0
543 Екологічний коледж Львівського національного аграрного уніве р 3 0
828 Житлово-комунальний коледж Харкiвського нац. ун-ту мiського 15 0
Усього 206  Садово-паркове господарство 21 0
207  Водні біоресурси та аквакультура 0 0
760 Млинівський державний технолого-економічний коледж 3 0
796 ДВНЗ “Білгород-Дністровський морський рибопромисловий тех н 7 0
Усього 207  Водні біоресурси та аквакультура 10 0
208  Агроінженерія 0 0
525 Чернятинський коледж Вінницького національного аграрного ун 2 10
528 Ладижинський коледж Вінницького національного аграрного ун і 5 8
534 Нікопольський коледж Дніпропетровського державного аграрно г 0 10
542 Слов’янський  технікум Луганського національного аграрного ун 5 0
543 Екологічний коледж Львівського національного аграрного уніве р 2 2
546 Золочівський коледж Львівського національного аграрного уніве 0 10
553 Новобузький коледж Миколаївського державного аграрного унів 0 10
555 Кам’янець – Подільський коледж Подільського державного аграр 0 20
558 Новоушицький технікум Подільського державного аграрно-техн і 3 0
559 Хотинський технікум Подільського державного аграрно-технічн о 5 5
561 Снятинський коледж Подільського державного аграрно-технічно 2 10
565 Ногайський коледж Таврійського державного агротехнологічног 0 2
566 Новокаховський коледж Таврійського державного агротехнологі 0 8
570 Тальянківський технікум Уманського національного університет 2 5
571 Агротехнічний коледж Уманського національного університету с 0 3
573 Шевченківський коледж Уманського національного університет у 1 0
574 Вовчанський технікум Харківського нац.тех. ун-ту сільського го с 2 2
591 Глухівський коледж Cумського національного аграрного універс 0 2
594 Роменський коледж Cумського національного аграрного універс и 5 5
669 Хорольський агропромисловий коледж Полтавської державної а г 14 0
673 Березоворудський технікум Полтавської державної аграрної акад 7 5
750 Борщівський агротехнічний коледж 4 4
752 Житомирський агротехнічний коледж 20 0

 

753 Ізмаїльський технікум механізації і електрифікації сільського гос 0 3
756 ДВНЗ “Кіровоградський технікум механізації сільського господа 15 0
757 Красноградський технікум механізації сільського господарства і м 0 5
759 Мирогощанський аграрний коледж 5 5
764 Петрівський державний аграрний технікум 3 0
770 Таращанський агротехнічний коледж імені Героя Радянського С о 3 0
789 Великоанадольський лісовий коледж 0 15
794 Чугуєво-Бабчанський лісний коледж 0 3
Усього 208  Агроінженерія 105 152
211  Ветеринарна медицина 0 0
517 Козелецький технікум ветеринарної медицини Білоцерківського 20 0
518 Компаніївський технікум ветеринарної медицини Білоцерківсько 17 0
519 Золотоніський державний технікум ветеринарної медицини Біло ц 18 0
520 Олександрійський державний аграрний технікум Білоцерківсько г 20 0
556 Бучацький коледж Подільського державного аграрно-технічного 3 0
661 Рожищенський коледж Львівського нац.ун-ту ветеренарної меди 5 0
662 Новомосковський коледж Дніпрпетровського державного аграрн 20 0
672 Хомутецький ветеренарно-зоологічний технікум Полтавської де р 10 0
760 Млинівський державний технолого-економічний коледж 7 0
761 Новочорторийський державний аграрний технікум 7 0
764 Петрівський державний аграрний технікум 5 0
Усього 211  Ветеринарна медицина 132 0
231  Соціальна робота 0 0
220 Рубiжанський iндустрiально-педагогічний технікум 15 0
358 Черкаський комерцiйний технiкум 9 0
786 Харківський державний соціально-економічний коледж 13 0
896 Педагогічний коледж Львівського національного університету ім 15 0
Усього 231  Соціальна робота 52 0
241  Готельно-ресторанна справа 0 0
034 Криворiзький державний комерцiйно-економiчний технікум 9 0
036 Дніпропетровський коледж еконoміки та бiзнесу ДНУ імені Оле с 30 0
106 Краматорський коледжДонецького національного університету е 1 0

 

258 Полтавський комерцiйний технiкум 6 0
295 Тернопiльський коледж харчових технологій і торговлі 4 0
330 Харківський торговельно-економічний коледж  Київського нац.т 12 0
375 Коледж економіки і технологій Чернігівського державного техно 10 0
411 Київський технiкум готельного господарства 32 13
828 Житлово-комунальний коледж Харкiвського нац. ун-ту мiського 12 0
831 Львівський державний коледж харчової і переробної промислово 7 0
843 Волинський технікум Національного університету харчових техн 3 0
882 Коледж Луганського національного університету ім.Т.Шевченка 2 0
Усього 241  Готельно-ресторанна справа 128 13
242  Туризм 0 0
330 Харківський торговельно-економічний коледж  Київського нац.т 8 0
358 Черкаський комерцiйний технiкум 2 0
411 Київський технiкум готельного господарства 10 0
543 Екологічний коледж Львівського національного аграрного уніве р 2 0
843 Волинський технікум Національного університету харчових техн 2 0
881 Івано-Франківський коледж Прикарпатського нац.університету і м 6 0
Усього 242  Туризм 30 0
271  Річковий та морський транспорт 0 0
246 Морехiдне училище iм. О.І.Маринеска Одеської національної мо 50 20
343 Морський коледж Херсонської державної морської академії 0 13
798 Херсонське морехідне училище рибної промисловості 45 0
808 Коледж морського i рiчкового флоту Київської державної академ 0 4
Усього 271  Річковий та морський транспорт 95 37
272  Авіаційний транспорт 0 0
032 Криворiзький коледж  Національного авіаційного університету 10 0
099 Слов’янський коледж Національного aвіаційного університету 3 0
254 Кременчуцький льотний коледж Національного авіаційного унів е 8 5
Усього 272  Авіаційний транспорт 21 5
273  Залізничний транспорт 0 0
772 Вінницький транспортний коледж 5 0
773 Дніпропетровський коледж транспортної інфраструктури 0 37

 

774 Київський електромеханічний коледж 5 0
782 Слoв’янський коледж транспортної інфраструктури 0 3
784 Чернівецький транспортний коледж 5 0
Усього 273  Залізничний транспорт 15 40
274  Автомобільний транспорт 0 0
013 Ковельський промислово-економічний коледж Луцького націона 0 5
018 Днiпродзержинський iндустрiальний коледж Українського держ. 4 0
027 Автотранспортний технікум Національного гірничого університ е 0 5
099 Слов’янський коледж Національного aвіаційного університету 3 0
125 Житомирський автомобiльно-дорожній коледж Національного т р 33 2
154 Надвiрнянський коледж Національного транспортного університ 18 0
186 Новороздiльський полiтехнiчний коледж 2 0
205 Лисичанський гiрничий технiкум 2 0
275 Рівненський автотранспортний коледж НУВГП 30 0
319 Харківський державний автотранспортний коледж 17 3
323 Харківський механiчний технiкум 9 0
340 Херсонський полiтехнічний коледж Одеського національного по 0 3
357 Черкаський полiтехнiчний технiкум 9 0
374 Коледж транспорту та комп’ютерних технологій ЧНТУ 9 0
438 Вінницький коледж Національного універсітету харчовий технол 25 0
611 Маріупольський будівельний коледж 14 10
612 Запорізький будівельний коледж 19 5
776 Київський транспортно-економічний коледж Національного тра н 0 5
825 Гусятинський коледж Тернопiльського національного технічног о 3 0
Усього 274  Автомобільний транспорт 197 38
275.01  Транспортні технології (на морському та річковому т р 0 0
246 Морехiдне училище iм. О.І.Маринеска Одеської національної мо 25 5
Усього 275.01  Транспортні технології (на морському та річковому тра 25 5
275.02  Транспортні технології (на залізничному транспорті) 0 0
054 Полiтехнiчний коледж Криворiзького національного університет 20 0
772 Вінницький транспортний коледж 3 0
773 Дніпропетровський коледж транспортної інфраструктури 0 15

 

Усього 275.02  Транспортні технології (на залізничному транспорті) 23 15
275.03  Транспортні технології (на автомобільному транспор т 0 0
154 Надвiрнянський коледж Національного транспортного університ 2 0
275 Рівненський автотранспортний коледж НУВГП 65 0
317 Куп’янський автотранспортний коледж 5 0
318 Харківський автомобільно-дорожний коледж 0 20
319 Харківський державний автотранспортний коледж 15 6
573 Шевченківський коледж Уманського національного університет у 1 0
611 Маріупольський будівельний коледж 5 0
784 Чернівецький транспортний коледж 3 0
Усього 275.03  Транспортні технології (на автомобільному транспорті 96 26
275.04  Транспортні технології (на повітряному транспорті) 0 0
032 Криворiзький коледж  Національного авіаційного університету 10 0
Усього 275.04  Транспортні технології (на повітряному транспорті) 10 0