Теорія і методика фізичного виховання

Тип: Нормативний

Відділення:

Навчальний план

СеместрКредитиЗвітність
11.5Залік

Лекції

СеместрК-сть годинЛекторГрупа(и)
110

Практичні

СеместрК-сть годинГрупаВикладач(і)
18

Опис курсу

Назва курсу              Теорія і методика фізичного виховання

Спеціальність           «Початкова освіта»

Кваліфікація             Вчитель початкових класів

Освітній рівень         Молодший спеціаліст

Рік навчання              І

Семестр                     І

Кількість годин – 45 (18 – аудиторних, 27 – самостійна робота)

Кількість  кредитів 1,5

 

Мета та завдання навчальної дисципліни
Мета
– Вивчення студентами коледжу основ системи фізичного виховання школярів молодшого шкільного віку;
– Практична їх підготовка в набутті вмінь і навичок для самостійної і організаційної роботи з фізичного виховання у початкових класах;
– Формування переконань у студентів щодо оздоровчої спрямованості фізичного виховання
Завдання
Оволодіння студентами знаннями, уміннями, навичками, що стануть основою їх свідомого і творчого підходу до розв’язання навчально-виховних завдань, допоможуть в адаптації до змін, які проходять у змісті, методах і формах організації фізкультурно-оздоровчої роботи з молодшими школярами у зв’язку з удосконаленням всієї системи освіти в Україні.

У результаті вивчення навчальної дисципліни студент повинен знати:
– Мету і завдання фізичного виховання учнів молодшого шкільного віку;
– Вікові, анатомо-фізіологічні, психологічні особливості дітей молодшого шкільного віку;
– Основні засоби фізичного виховання для збереження і зміцнення здоров’я школярів;
– Основні розділи програми з фізичної культури початкової освіти;
– Структуру особливості підготовки і проведення уроку фізичної культури з учнями молодшого шкільного віку;
– Вимоги до сучасного уроку фізичної культури;
– Руховий режим молодшого школяра.

Студент повинен вміти:
– Правильно застосовувати засоби фізичного виховання для збереження і зміцнення здоров’я школярів;
– Методично правильно будувати проводити і аналізувати уроки фізичної культури;
– Формувати в учнів основи знань з фізичної культури і спорту, валеології, особистої гігієни;
– Проводити різні форми позаурочної роботи з фізичного виховання у початковій школі;
– Вести агітаційну роботу щодо здорового способу життя серед учнів і батьків.

Рекомендована література

Базова
1. Карпинчук С.Г. Теорія і методика фізичного виховання: навч. посіб. – 2-ге вид., доповнене і перероблене. – К.: Вища школа, 2005. – 343 с.
2. Кругляк О.Я. Буклів І.М., Кругляк Н.П. Календарно-тематичне планування уроків фізичної культури. 1 – 4 класи. – Тернопіль: підручники і посібники, 2000. – 200 с.
3. Худолій О.М. Загальні основи теорії і методики фізичного виховання: Навчальний посібник. – 2 вид. випр. і доп. – Харків: «ОВС», 2008. – 406 с.
4. Шиян Б.М., Папуша В.Г. Теорія фізичного виховання. – Тернопіль: Збруч, 2000. – 340 с.
5. Шиян Б.М. Теорія і методика фізичного виховання школярів. – Тернопіль: Навчальна книга – Богдан. 2003. – С.90-93.

Допоміжна
1. Бугайчук Р.В. Уроки фізичної культури. 1 клас: Посібник для вчителя: Навчальна книга – Богдан. 2010. – 184 с.
2. Кругляк О.Я., Кругляк Н.П. Від гри до здоров’я нації: Рухливі ігри та естафети на уроках фізичної культури – Тернопіль: Підручники і посібники 2000. – 105 с.
3. Леськів А.Д. Формиі засоби фізичного виховання молодших школярів. – Тернопіль: Астон, 1997. – 60 с.
4. Основи здоров’я і фізична культура 4 клас/ Автор-упорядник: Л.І. Войтишина, Н.І. Свистун, В.І. Топольницька, Н.В. Шаравара. – Тернопіль: Мандрівець, 2008. – 184 с.
5. Сергієнко Л.П. Практикум з теорії і методики фізичного виховання: Навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів фізичного виховання і спорту. – Харків: «ОВС», 2007. – 271 с.

Інформаційні ресурси
1. http://www.twirpx.com – все для студента;
2. http://www.ostriv.in.ua – Острів знань
3. http//udnz15.org/metodik–provedennya
4. http://pfl.ua/aerticliec/?art=1278487305

Навчальна програма

Завантажити навчальну програму