Сучасна польська мова з практикумом

Тип: Нормативний

Відділення:

Навчальний план

СеместрКредитиЗвітність
24.5Іспит

Лекції

СеместрК-сть годинЛекторГрупа(и)
234Array

Практичні

СеместрК-сть годинГрупаВикладач(і)
434

Опис курсу

Метою викладання навчальної дисципліни «Сучасна польська мова з практикумом» курсу є:

 •     формування необхідної комунікативної спроможності і сферах професійного та ситуативного спілкування в усній і письмовій формах;
 •     вироблення навичок практичного володіння польською мовою в різних видах мовленнєвої діяльності в обсязі тематики, що обумовлена професійними потребами;
 •     оволодіння новітньою фаховою інформацією через іноземні джерела. Основними завданнями вивчення дисципліни «Сучасна польська мова з практикумом» є:
 •     дати студенту необхідні знання з орфографії, фонетики та морфології польської мови;
 •    ознайомити з лексичним мінімумом сучасної польської літературної мови, включаючи фахову лексику;
 •     формувати у студентів навички активного володіння польською мовою, сприяння засвоєнню елементів мовленнєвої практики.

За підсумками вивчення курсу студент повинен знати:

 •     ключові поняття орфографії, фонетики, орфоепії, морфології;
 •     лексику польської мови за орієнтованими темами, в тому числі мінімальний обсяг фахової лексики;
 •    традиції, звичаї та реалії сучасної Польщі, включаючи освітню тематику,

вміти:

 •     застосовувати теоретичний граматичний матеріал у мовленнєвій практиці;
 •     читати вголос тексти з дотриманням норм польської орфоепії;
 •    порозумітися польською мовою у різних ситуаціях повсякденного життя;
 •     правильно писати слова та словосполучення лексичного мінімуму;
 •     здійснювати переклад окремих речень з української мови на польську.

Рекомендована література

Основна:

 • Войцева О. Польська мова : Навчальний посібник. – Чернівці: Видавничий дім «Букрек». -2010.
 • Говоримо польською: Українсько-російсько-польський розмовник для ділової людини. — К.: Київська голов. спеціаліз. ред. л-ри мовами нац. меншин України, 1995.
 • Пучковський Ю. Польська мова: Практичний курс. – Київ: Чумацький шлях. – 2013.
 • Слюсар О.Ф. Польська мова: Підручник. – Чернівці: Видавничий дім «Букрек». 2011. – 304 с.
 • Вагtпіска В., Dąbkowsкі О., Jекіеl W. Uczymy się polskiego. Podręcznik języka polskiego dla cudzoziemców: Komentarz językowy, ćwiczenia . t. 1 — Кіеісе, 1994.
 • .Вагtпіска В., Dąbkowski G., Іекіеl W. Uczymy się polskiego. Podręcznik języka polskiego dla cudzoziemców (2). — Кіеісе, 1994.
 • Lipińska E. Niema róży bez kolców:ćwiczenia ortograficzne dla cudzoziemców. Kraków: Uniwersitas.

 

Допоміжна

 • Назарук В., Юрковський М. Українсько-польський, польсько- український словник. —К., 2003.

 

 

Матеріали

ПИТАННЯ, ЯКІ ВИНЕСЕНО НА ІСПИТ З ДИСЦИПЛІНИ

 • Польська мова. Її розвиток, історія, місце в системі слов’янських мов.
 • Алфавіт польської мови.
 • Голосні звуки польської мови та їх графічне зображення.
 • Приголосні звуки польської мови та їх графічне зображення.
 • Носові голосні звуки польської мови. Особливості вимови.
 • Двознаки в польській мові. Вимова звуків, які вони позначають.
 • Правила наголошування слів польської мови.
 • Принципи польської орфографії: уживання ż та rz.
 • Правила польської орфографії: написання u та ó.
 • Правила уживання j та і.
 • Позиційне пом’якшення приголосних з допомогою голосного -і.
 • Позиційне пом’якшення приголосних з допомого діакритичного знака.
 • Правила уживання в польській мові ch та h.
 • Кількісні числівники від 1 до 10.
 • Порядкові числівники від 1 до 10.
 • Кількісні числівники від 11 до 20.
 • Порядкові числівники від 11 до 20.
 • Правила поєднання числівників з іменниками rok, lata, lat.
 • Особові займенники польської мови в однині та множині.
 • Відмінювання дієслова «być» в теперішньому часі.
 • Форми однини та множини дієслова «być» в минулому часі.
 • Відмінювання дієслова «być» в однині та множині в майбутньому часі.
 • Відмінювання дієслів Ш дієвідміни на прикладі дієслова «mieć».
 • Форми чоловічоособові та нечоловічоособові дієслів.
 •  Відмінювання дієслів II дієвідміни на прикладі дієслова «mówić».

 

Навчальна програма

Завантажити навчальну програму