Історія культури Львова

Тип: На вибір студента

Відділення:

Лекції

СеместрК-сть годинЛекторГрупа(и)
316Івах О. С.ШКМ-21

Практичні

СеместрК-сть годинГрупаВикладач(і)
316ШКМ-21Івах О. С.

Опис курсу

В результаті засвоєння навчального матеріалу студент повинен знати:

 • основні етапи історії міста;
 • найдавніші археологічні знахідки;
 • фортифікаційні споруди середньовічного Львова;
 • основні архітектурні стилі та їх втілення у львівських будівлях;
 • найдавніші культові споруди;
 • історію львівських вулиць, площ, парків;
 • львівську культову скульптуру;
 • історію розвитку львівського трамваю та залізниці.

вміти:

 • на практиці застосовувати здобуті знання;
 • орієнтуватись в культурному середовищі міста;
 • популяризувати культуру міста Лева на загальноукраїнському та світовому рівні, використовуючи різні засоби;
 • вміти формувати культурну політику щодо дослідження, вивчення, збереження та використання історичного середовища міста;
 • формувати бачення розвитку культури міста.

Матеріали

Оцінювання знань студентів здійснюється  за 100-бальною шкалою. Максимальна кількість балів при оцінюванні знань за поточну успішність становить  100 балів. При  вивченні дисципліни студентам рекомендується використовувати основну та додаткову літературу, конспект лекцій, мультимедійні навчальні матеріали.

Поточний контроль знань студентів відбувається  під час проведення семінарсько-практичних занять. Модульний контроль проводиться 2 рази впродовж семестру. Оцінювання знань за навчальною дисципліною відбувається на підставі накопичених балів за результатами поточного та підсумкового контролю всіх видів згідно зі шкалою оцінювання.

Результат роботи студента протягом семестру складається з наступних компонентів:

– результатів роботи на семінарському занятті (5 балів). Підсумкова кількість балів за роботу на семінарському занятті визначається як сума балів, отриманих за усні чи письмові відповіді студента (5 балів х 8 = 40 балів);

– двох модульних контрольних робіт (25 балів х 2 = 50 балів), що проводиться за результатами вивчення частини навчального курсу (змістового модуля 1 та змістового модуля 2).

– самостійна робота студентів  упродовж семестру (макс 10  балів):

презентація  (5 балів), повідомлення, есе,  (2 + 3 бали = 5 балів) .

Література. Уся література, яку студенти не зможуть знайти самостійно, буде надана викладачем, виключно в освітніх цілях без права її передачі третім особам.  Студент заохочується до використання також й іншої літератури, якої немає серед рекомендованих.

Силабус:

Завантажити силабус