Корнят Віра Степанівна

Посада: , викладач Циклова комісія викладачів педагогіки та психології

Науковий ступінь: кандидат педагогічних наук

Телефон (робочий): (032) 239-40-13

Електронна пошта: vira.kornyat@lnu.edu.ua

Профіль у Google Scholar: scholar.google.com.ua

Наукові інтереси

Викладач вищої категорії.

Педагогічне кредо: ««Освіта впродовж усього життя».

Науково-педагогічні інтереси : удосконалення процесу професійної підготовки фахівців в умовах неперервної освіти; інноваційні підходи до організації навчального процесу зі студентами

Автор  2 навчально-методичних посібників, понад 20 статей.

 

Курси

Публікації

Навчально-методичні посібники

 1. Робота практичного психолога з батьками : навчальний посібник / Д.І. Бородій, В.С. Корнят ; Міністерство освіти і науки України, Львівський національний університет імені Івана Франка – Львів «Растр-7», 2015 – 330 с.
 2. Корнят В.С. Тестові технології оцінювання знань студентів у педагогічних коледжах : методичні рекомендації щодо розробки педагогічних тестів / А.М. Богданова, В.С. Корнят, О.М. Цимбала. – Львів : Растр-7, 2013. – 44 с.

 

Статті у фахових виданнях України та зарубіжних виданнях:

 1. Корнят В.С. Соціально-педагогічна практика як складова професійного становлення соціального педагога / В. С. Корнят // Педагогічна освіта: теорія і практика. Педагогіка. Психологія : зб. наук. праць – К.: КМПУ ім. Б.Д. Грінченка, 2009. – Випуск №11. − С.130 – 34.
 2. Корнят В.С. Методологічні аспекти організації професійної підготовки майбутніх соціальних педагогів в умовах педагогічного коледжу до роботи з дезадаптованими дітьми та молоддю / Корнят В. С. // Збірник наукових праць Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка: Серія соціально-педагогічна. – Кам’янець-Подільський : «Медобори-2006», 2011 − С. 111 – 117.
 3. Корнят В.С. Професійна підготовка майбутніх соціальних педагогів в сучасних умовах / В. С. Корнят // Вісник Прикарпатського університету: Педагогіка.– Івано-Франківськ, 2011 – Випуск ХХХІХ − С.65 – 68.
 4. Корнят В.С. Тeстoвий кoнтрoль у підвищенні прoфeсійнoї підгoтовки майбутніх соціальних педагогів / В.С. Корнят // Педагогічний процес: теорія і практика : збірник наукових праць.  – Київ «Едельвейс», 2012. – Випуск 2. – С. 61 – 69.
 5. Корнят В.С. Інформатизація професійної підготовки соціальних педагогів у педагогічних коледжах / В. С. Корнят / Неперервна професійна освіта: теорія і практика : науково-методичний журнал. – Київ, 2012. – Випуск 3-4. – С.61−67.
 6. Корнят В.С. Сучасний стан сформованості діагностичних умінь майбутніх соціальних педагогів / В. С. Корнят // Педагогіка і психологія професійної освіти : науково-методичний журнал. – Львів, 2013. − №3. – С.173 – 181.
 7. Корнят В.С. Структура діагностичних умінь соціальних педагогів / В. С. Корнят // Освітологічний дискурс : електронне фахове видання України – Київ, 2014, №3 (7). – С. 125 – 134.
 8. Корнят В.С. Форми та методи формування діагностичних умінь майбутніх соціальних педагогів у процесі професійної підготовки / В. С. Корнят // Педагогічний процес: теорія і практика : збірник наукових праць. – Київ : Едельвейс, 2014. – Випуск 3. – С. 83 – 86.
 9. Корнят В.С. Відбір змісту формування діагностичних умінь майбутніх соціальних педагогів / В. С. Корнят // Неперервна професійна освіта: теорія і практика : науково-методичний журнал. – Київ : Едельвейс, 2014. − Випуск 3-4. – С. 51 – 56.
 10. Корнят В.С. Критерии сформированности диагностических умений социального педагога / В. С. Корнят // Дискуссия : Политематический журнал научных публикаций. – Екатеринбург : Издательский дом «Ажур», 2013. – С.151 – 155.

 

Наукові публікації у інших виданнях

13. Корнят В. С. Деякі аспекти професійної підготовки майбутніх соціальних педагогів / В. С. Корнят // Компетентнісний підхід у сучасній університетській освіті: збірник наукових праць. – Рівне: НУВГП, 2011. – С.136 – 144.

14. Корнят В. С. Формування ціннісних орієнтацій майбутніх соціальних педагогів у процесі професійної підготовки / В. С. Корнят // Гуманітарні аспекти формування особистості: Збірник наукових праць – Львів, ЛДУ БЖД, 2011. − С.95 – 101.

15. Корнят В. С. Проблема професійної підготовки майбутніх соціальних педагогів у педагогічній теорії / В. С. Корнят // Сучасні стратегії університетської освіти: якісний вимір : матеріали міжнар. наук.-практ. конф. − К.: Київ. ун-т ім. Б. Грінченка, 2012. − С.233 – 241.

16. Корнят В. С. Професійна підготовка майбутніх соціальних педагогів до роботи з сім’єю / В. С. Корнят, М. Павленко // Гуманітарні аспекти формування особистості : збірник статей VІ Всеукраїнської наукової конференції – Львів: ЛДУ БЖД, 2012. – С.142 – 148.

17. Корнят В. С. Педагогічна практика як умова формування діагностичних умінь майбутніх соціальних педагогів / В. С. Корнят // Актуальні проблеми підготовки фахівців соціальної сфери : тези доповідей ІІ Міжнародної практичної конференції – Хмельницький : ХІТС Університету «Україна», 2012. – С.142 – 145.

18. Корнят В. С. Педагогічна практика у формуванні діагностичних умінь майбутніх соціальних педагогів / В. С. Корнят // Педагогічна практика як складова фахового формування студентів напряму підготовки «Соціальна педагогіка»: досвід, реалії перспективи : тези доповідей круглого столу. – Львів : Малий видавничий центр ЛНУ імені Івана Франка, 2013. – С.29 – 31.

19. Корнят В. С. Особливості застосування тестового контролю в процесі професійної підготовки майбутніх соціальних педагогів у педагогічних коледжах / В. С. Корнят // Дослідження молодих учених у контексті розвитку сучасної науки : матеріали ІІІ щорічної Всеукраїнської науково-практичної конференції. − Київ, 2013. – С.168 – 174.

20. Корнят В. С. Роль самостоятельной работы в процессе профессиональной подготовки будущих социальных педагогов / В. С. Корнят // Исследование традиционных и новых тенденций, закономерностей, факторов и условий функционирования и развития в экономике, проектном менеджменте, образовании, юриспруденции, языкознании, культурологии, экологии, зоологии, химии, биологии, медицине, философии, социологии, истории, растенениеводстве : сборник научных статей по итогам международной научно-практической конференции – Санкт-Петербург : Изд-во «КультИнформПресс», 2014. – С. 69 – 70.

21. Корнят В. С. Удосконалення процесу професійної підготовки соціальних педагогів у педагогічних коледжах / В. С. Корнят // Четвертий педагогічний конгрес : збірник наукових праць. – Львів : Сполом, 2014. – С.219 – 226.

22. Корнят В.С. Професійна підготовка соціальних педагогів до використання методів арт-терапії у роботі з різними категоріями клієнтів // Творча багато вимірність простору арт-терапії : тези доповідей науково-практичного семінару. – Львів – Растр-7, 2016. – С.19 – 23.

Біографія

Освіта

2016

 

 

2015

курси “Інформаційні технологіїв освіті” в Інституті післядипломної освіти та доуніверситетської підготовки Львівського національного університету імені Івана Франка (свідоцтво №ІТ 01467243/080009-16 від 09 лютого 2016 р.)

наукове стажування у Західно-Фінляндському коледжі + інтенсивний курс вивчення англійської мови

2015

 

2014

захист дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата педагогічних наук на тему: «Формування діагностичних умінь майбутніх соціальних педагогів у процесі професійної підготовки в педагогічних коледжах», спеціальність 13.00.04 – теорія і методика професійно освіти, Київський університет імені Бориса Грінченка

курси підвищення кваліфікації в  Центрі доуніверситетської та сертифікаційної освіти Інституту післядипломної освіти та доуніверситетської підготовки Львівського національного університету імені Івана Франка (свідоцтво про підвищення кваліфікації СПК № 00932/14 від 07 лютого 2014 року)

2012 – 2015 аспірант кафедри теорії та історії педагогіки Київського університету імені Бориса Грінченка
1998 – 2000 Львівський національний університет імені Івана Франка, факультет післядипломного навчання науково-педагогічних працівників, спеціальність «Психологія»
1991 – 1994 Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника, спеціальність «Педагогіка і психологія (дошкільна)
1987 – 1991 Львівське педагогічне училище №1, спеціальність «Дошкільне виховання»

 

Досвід роботи

з вересня 2016 і на даний час викладач фахових дисциплін соціальної педагогіки Педагогічного коледжу Львівського національного університету імені Івана Франка (за сумісництвом);

доцент кафедри корекційної педагогіки та інклюзії факультету педагогічної освіти Львівського національного університету імені Івана Франка (основне місце праці)

2001 – 2016 викладач фахових дисциплін соціальної педагогіки Педагогічного коледжу Львівського національного університету імені Івана Франка (основне місце праці)
2013 – 2016 старший викладач кафедри корекційної педагогіки та інклюзії факультету педагогічної освіти Львівського національного університету імені Івана Франка (за сумісництвом)
1994 – 2001 методист дошкільного навчального закладу №130 м. Львова

 

Нагороди

Отримала численні сертифікати за участь у наукових конференціях (2014, 2015, 2016, 2017 роки), наукових семінарах (2016 р), на яких ділилася практичним досвідом та науковим доробком.

За багаторічну сумлінну працю та вагомі здобутки  у науково-педагогічній діяльності у 2015 році нагороджена грамотою ректора Львівського національного університету імені Івана Франка

За активну участь у роботі циклової комісії та вагомий науковий доробок отримала подяку директора Коледжу.

 

Розклад

Сторінка розкладу викладачів не знайдена!