Біла-Лялька Євгенія Євгенівна

Посада: , викладач Циклова комісія з професійно-орієнтованих дисциплін спеціальності Хімія

Науковий ступінь: кандидат хімічних наук

Вчене звання: доцент

Телефон (робочий): (032) 260-03-96

Електронна пошта: yevheniya.bila-lyalka@lnu.edu.ua

Профіль у Google Scholar: scholar.google.com

Наукові інтереси

Гомогенно-каталітичні реакції діазонієвих солей, металокомплексний каталіз у хімії алкенів.

Публікації

 1. Біла Є. Роговик М. Metal-free каталітичні реакції ненасичених сполук зсолями арендіазонію (огляд)// Вiсн. Львiв. Ун-ту. Сер. Хім. 2020. Вип. 61. Ч.2. С. 247–255. DOI: https://dx.doi.org/10.30970/vch.6102.217
 2. Mandzyuk, V. Matiychuk, E. Bila, M. Obushak Синтез і протипухлинна активність 2-арил-5-піридил-1,10b-дигідропіразоло[1,5-с][1,3-бензоксазинів] // Вiсн. Львiв. Ун-ту. Сер. Хім. 2020. Вип. 61. Ч.2. С. 235–242. DOI: https://dx.doi.org/10.30970/vch.6102.235 
 3. Біла Є., Солтис Д., Обушак М. Трикомпонентні реакції ненасичених сполук з солями арендіазонію і нейтральними нуклеофілами. Арилсульфонілювання. // Праці Наукового товариства ім. Шевченка. Л., 2020 Т. LX. С. 31-54. DOI: https://doi.org/10.37827/ntsh.chem.2020.60.031
 4. Paryzhak S.Ya. Effects of 4 allotropic modifications of particulate carbon nanoparticles upon the contact with tissues /S.Ya. Paryzhak, T.I. Dumych, S.M. Peshkova2, E.E. Bila, A. Barras, R. Boukherroub, S. Szunerits, R.O. Bilyy/ Ukr. Biochem. J. 2019. Vol. 91. Р.37–46. doi:10.15407/ubj91.02.041 
 5. Біла Є.. Арилсульфонілювання фенілацетилену. Синтез b-хлорстириларилсульфонів // Вісн. Львів. ун-ту, Серія хім.  2019. Вип. 60(2).  С. 275–279. doi:10.30970/vch.6002.275
 6. Біла Є.. Купрокаталітичне гідроксиарилсульфонілювання 2-метилпропену солями арендіазонію та оксидом сульфуру(IV)// Вісн. Львів. ун-ту, Серія хім.  2019. Вип. 60(2).  С. 309–315. doi:10.30970/vch.6002.309
 7. Є.Біла. УФ-спектри поглинання заміщених стириларилсульфонів // Вiсн. Львiв. ун-ту. Сер. хім. 2018. – Вип. 59.  Ч. 2.  С. 332–340. Visnyk of the Lviv University. Series Chemistry. 2018.  Vol. 59.  N 2.  P. 332–340. doi:10.30970/vch.5902.332
 8. Paryzhak S. Ya. Simple two-step covalent protein conjugation to PEG-coated nanocrystals / Paryzhak S. Ya., Dumych T. I., Karmash O. I., Bila E. E., Stachowiak D., Banski M., Podhorodecki A., Bilyy R. O. // Ukr. Biochem. J. 2018. Vol. 90. N 2. Р. 8–12. doi:10.15407/ubj90.02.008
 9. Daum S. Lysosome-targeting amplifiers of reactive oxygen species as anticancer prodrugs / S. Daum, V. Reshetnikov, M. Sisa, T. Dymych, M.D. Lootski, R. Bilyy, E. Bila, C. Janko, C. Alexiou, M. Herrmann, L. Sellner, A. Mokhir // Angew. Chem. Int. Ed. – 2017 – Vol. 56. Р. 15545 –15549.  doi:10.1002/anie.201706585
 10. Біла Є., Штендер І. Дослідження конденсації 5-арилсульфоніл-1,5-дифеніл-1-пентен-3-онів з альдегідами // Вісник Львів. ун-ту. Сер. хім.  2016.  Вип. 57.  Ч. 2.  С. 350-354 . pdf
 11. Біла Є. Купрокаталітичне арилсульфонілювання 1,5-дифеніл-2,4-пентадієн-1-ону // Вісник Львів. ун-ту. Сер. хім. – 2016.  Вип. 57.  Ч. 2. С. 383-386. pdf
 12. Tomin A., Dumych T., Tolstyak Y., Kril I., Mahorivska I., Bila E., Stoika R., Herrmann M., Kit Y., Bilyy R. Desialylation of dying cells with catalytically active antibodies possessing sialidase activity facilitates their clearance by human macrophages // Clinical & Experimental Immunology.  2015.  Vol. 179, N 1. P. 17–23. doi:10.1111/cei.12312
 13. Сабат Н. М., Біла Є.Є., Кінжибало В.В., Дзіковська М. І. Напівемпіричні дослідження структури 5-арилсульфоніл-1,5-дифеніл-1-пентен-3-онів. // Вісник Львів. ун-ту. Сер. http://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1111/cei.12312/fullхім. – 2015.  Вип. 56, Ч. 2.  С. 259–265. pdf http://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1111/cei.12312/full pdf
 14. Біла Є., Дзіковська М., Дрегер А., Кулеба Х. Гетероциклізації на основі b-арилсульфонілкетонів. // Вісник Львів. ун-ту. Сер. хім.  2015.  Вип. 56, Ч. 2.  С. 277–279. pdf http://nbuv.gov.ua/UJRN/Vlnu_kh_2015_56%282%29__12
 15. Біла Є., Дзіковська М. Особливості параметрів спектрів ЯМР 1Н 1,3-дифеніл-3-арилсульфоніл-1-пропанонів. // Вісник Львів. ун-ту. Сер. хім.  2014.  Вип. 55, Ч. 2.  С. 360-365. pdf http://nbuv.gov.ua/UJRN/Vlnu_kh_2014_55%282%29__13
 16. Біла Є., Дзіковська М., Кулеба Х. Арилсульфонілювання 3-(4-диметиламінофеніл)-1-фенілпропенону // Вiсн. Львiв. ун-ту. Сер. хім. 2013. – Вип 54. Ч.2. – С.278-282
 17. Дзіковська М., Гордійчук З., Біла Є.  Взаємодія коричного альдегіду з солями арендіазонію і оксидом сульфуру(IV) // Вiсн. Львiв. ун-ту. Сер. хім. 2013. – Вип 54. Ч.2 – С. 249-253
 18. Біла Є., Дзіковська М. Купрокаталітична взаємодія дибензальацетону з солями арендіазонію в присутності тіоціанату калію. / Вiсн. Львiв. ун-ту. Сер. хім. Вип. 52. – 2012. С. 262-266
 19. Біла Є., Гордійчук З., Кулеба Х. Взаємодія біс-(4-N,N-диметиламіно-бензиліден) ацетону з солями арендіазонію і оксидом сульфуру(IV)/ Вiсн. Львiв. ун-ту. Сер. хім. Вип. 52. – 2012. С. 267-271
 20. Біла Є., Дзіковська М.  Взаємодія 5-арилсульфоніл-1,5-дифеніл-1-пентен-3-онів з сечовиною/ Вiсн. Львiв. ун-ту. Сер. хім. Вип. 52. – 2012. С. 239-242
 21.  Bila E., Obushak M., Dzikovska M., Rybak C. Reaction of arenediazonium chlorides and sulfur(IV) oxide with (2E,6E)-2,6-dibenzylidenecyclohexanone and (2E,2’E)-3,3′-benzene-1,4-diyl-bis(1-phenylprop-2-en-1-one)  // / Chemistry and Chemical Technology.  2011. Vol. 5. N 3. P. 269-271. https://doi.org/10.23939/chcht05.03.269
 22. Біла Є., Дзіковська М. Особливості електронних спектрів 1,3-дифеніл-3-арилсульфоніл-1-пропанонів. / // / Вiсн. Львiв. ун-ту. Сер. хім. Вип. 52. –  2011. – С.238-243.
 23. Біла Є., Обущак М. Механізм реакції ненасичених сполук з солями арендіазонію. йон-радикальне приєднання до кратного зв’язку // Праці Наукового товариства ім. Шевченка. — Л., 2010. — Т. XXV: Хемія і біохемія. — С. 111-141. http://dspace.nbuv.gov.ua/handle/123456789/74463
 24. Біла Є., Дзіковська М., Пона Г. Взаємодія (2Е,6Е)-2,6-дибензиліденциклогексанону з хлоридами арендіазонію  / Вiсн. Львiв. ун-ту.  Сер. хім.  2010. Вип. 51. С. 235-23
 25. Біла Є., Мединська С., Дзіковська М. Уведення триазольного циклу в молекулу бензиліденацетофенону / Вiсн. Львiв. ун-ту.  Сер. хім.  2010. Вип. 51. С. 239-242
 26. Біла ЄЄ., Капустей Г.М., Скоропад М.І. Арилсульфонілювання халкону та дибензальацетону солями бісарендіазонію та SO/ Вiсн. Львiв. ун-ту. Сер. хім. 2009. Вип. 50. С. 222-225
 27. Біла Є.Є., Обушак М.Д., Ганущак М.І. Циклізація 1,5-дифеніл-5-арилсульфоніл-1-пентен-3-онів з фенілгідразином // Вiсн. Львiв. ун-ту. Сер. хім. 2008. Вип. 49. Ч. 2. С. 90–95
 28. Біла Є.Є. 5-Арилсульфоніл-1,5-дифеніл-1-пентен-3-они // Вiсн. Львiв. ун-ту. Сер. хім. 2008. Вип. 49. Ч. 2. С. 60–64
 29. Кобрин Л., Біла Є., Ганущак М. Синтез заміщених кумаринів та їхніх функціональних похідних / // Праці Наукового товариства ім. Шевченка.  Л., 2007.  Т. XVIII: Хемія і біохемія.  С. 9-18.  http://dspace.nbuv.gov.ua/handle/123456789/73955
 30. Біла Є., Кобрин Л., Ганущак М., Скоропад М. Синтез b-арилсульфоніл-b-фурилкетонів // Вiсник Львів. унiверситету. Сер. хім.  2007.  Вип. 48. Ч.2.  С. 39-43.
 31. Біла Є., Обушак М., Кобрин Л., Скоропад М. Синтез 1,3,5-трифеніл-1Н-піразолів з b-аренсульфоніл-a,b-ненасичених кетонів // Вiсник Львів. унiверситету. Сер. хім. – 2007. – Вип. 48. Ч.2. – С. 44-47
 32. Ganushchak N.I., Kobryn L.O., Bilaya E.E., Mizyuk V.L. Synthesis of heterocyclic compounds on the basis of 2H-chromen-2-one derivatives // Russ. J. Org. Chem. 2006. Vol. 42, No 7. P. 1095–1096. http://link.springer.com/article/10.1134/S1070428006070335
 33. Ganushchak N.I., Kobrin L.O., Bilaya E.E., Mizyuk V.L. Schiff bases derived from 6-amino-2H-chromen-2-one. Synthesis and 1H NMR spectra // Russ. J. Org. Chem. 2005. Vol. 41, No 7. P. 1064–1070. http://link.springer.com/article/10.1007/s11178-005-0294-8
 34. Kachkovski О.D., Tolmachev O.I., Kobryn L.O., Віla E.E., Ganushchak M.I. Absorption spectra and nature of electron transitions in azomethine dyes as 6-derivatives of 2H-2-chromenone // Dyes and Pigments. 2004. Vol. 63. N 2. Р. 203–211. https://doi.org/10.1016/j.dyepig.2004.02.008
 35. Bilaya E.E., Obushak M.D., Buchinskii A.M., Ganushchak M.I.Reaction of Arenediazonium Salts and SO2 with a α-Nitroolefins // Russ. J. Org. Chem. 2004. Vol. 40. N 2. P. 191–194. http://link.springer.com/article/10.1023/B%3ARUJO.0000034940.16955.8eDOI: 10.1002 / підборіддя.200443089
 36. Obushak N.D., Lyakhovich M.B., Bilaya E.E. Arenediazonium Tetrachlorocuprates(II). Modified Versions of the Meerwein and Sandmeyer Reactions // Russ. J. Org. Chem. 2002. Vol. 38. N 1. P. 38–46. http://link.springer.com/article/10.1023/A%3A1015394423091 DOI: 10.1002 / ідборіддя.п200443089
 37. Bila E.E., Obushak M.D., Ganushchak M.I. Reaction of α- and β-Halogenostyrenes with Arenediazonium Tetrafluoroborates and Potassium Thiocyanate // Polish J. Chem. 2000. Vol. 74. N 11. P. 1567–1573.
 38. Bilaya E.E., Obushak,N. D., Ganushchak N.I. Special Features of 2-Phenylpropene Arenesulfonation // Russ. J. Org. Chem. 1999. Vol. 35. N 4. P. 632–633.
 39. Obushak N.D., Buchinskii A.M., Bilaya E.E., Ganushchak N.I. Reaction of β-Nitrostyrene and Benzalacetone with Aryldiazonium Chlorides in the Presence of SO2 // Russ. J. Gen. Chem. 1997. Vol. 67. N 8. P. 1317.
 40. Bilaya E.E., Obushak N.D., Ganushchak N.I. Thiocyanatoarylation of α-,β-,β-Trifluorostyrene // Russ. J. Org. Chem. 1997. Vol. 33. N 7. P. 995–998.
 41. Bilaya E.E., Obushak N.D., Ganushchak N.I., Buchinskii A.M. On the Reaction of 1,1-Diphenylethene with Arenediazonium Chlorides and SO2 // Russ. J. Org. Chem. 1996. Vol. 32. N 10. P. 1477–1479.
 42. Bilaya E.E., Obushak N.D., Ganushchak N.I. Reaction of α-,β-,β-Trifluorostyrene with 4′,4′-Bisarenediazonium Chlorides // Russ. J. Org. Chem. 1994. Vol. 30. N 3.2. P. 432–434.
 43. Ganushchak N.I., Bilaya E.E., Obushak N.D. Reaction α-,β-,β-Trifluorostyrene with Arenediazonium Chlorides. Synthesis of α-,β-Difluorostilbenes // Russ. J. Org. Chem. 1993. Vol. 29. N 2.2. P. 298–300.
 44. Obushak N.D., Bilaya E.E., Ganushchak N.I. Reactions of α-,β-Halostyrenes with Aryldiazonium chlorides and Sulfur Dioxide. Synthesis of Styryl Aryl Sulfones // J. Org. Chem. USSR. 1991. Vol. 27. N 11. P. 2105–2108.
 45. Ganushchak N.I., Bilaya E.E., Obushak N.D. Reactions of α-,β-,β-Trifluorostyrene with Arenediazonium Tetrafluoroborates in the Presence of Potassium Iodide // J. Gen. Chem. USSR. 1990. Vol. 60. N 2.2. P. 347–349.
 46. Obushak N.D., Ganushchak N.I., Bilaya E.E. Reaction of β-,β-Dichloro- and α,β,β-Trichlorostyrenes with Arenediazonium Chlorides // J. Org. Chem. USSR. 1989. Vol. 25. N 11.2. P. 2215.
 47. Sergeev G.B., Ganushchak N.I., Smirnov V.V., Obushak N.D., Mash’yanov M.N., Bilaya E.E. Complex Formation Between Hydrogen Chloride and α-,β-,β-Trichlorostyrene in a Nonpolar Solvent at Low Temperatures // J. Gen. Chem. USSR. 1988. Vol. 58. N 5. P. 980–982.
 48. Bilaya E.E., Ganushchak N.I., Obushak N.D., Grishchuk B.D., Pazderskii Yu.A., Bel’ferman A.L. Reactions of α-,β-,β-Trifluorostyrene with Arenediazonium Tetrafluoroborates in Presence of Potassium Thiocyanate // J. Gen. Chem. USSR. 1986. Vol. 56. N 8. P. 1693–1694.
 49. Obushak N.D., Lyakhovich M.B., Ganushchak N.I., Bilaya E.E. Reaction of β-Halogenostyrenes with Arenediazonium Chlorides // J. Org. Chem. USSR. 1983. Vol. 19. N 7. P. 1391–1392.

Біографія

Народилася у м. Львові. Хімік-органік, кандидат хімічних наук (“Взаємодія галогенстиролів з солями діазонію”, Львів, 1988), старший науковий співробітник (1993), доцент (1999). У 1978 р. закінчила хімічний факультет Львівського державного університету імені Івана Франка. У 1978-1982 рр. працювала на посадах інженера, старшого інженера, молодшого наукового та наукового співробітника, у 1982-87 рр. навчалася в аспірантурі. З 1987 р. працювала на посаді старшого наукового співробітника, а з 1993 р. – доцент кафедри органічної хімії. Автор близько 150 наукових праць, 9 навчальних посібників.

З 1 січня 2021 р. викладач (за сумісництвом) Відокремленого структурного підрозділу “Педагогічний фаховий коледж Львівського національного університету імені Івана Франка”.

Розклад

Сторінка розкладу викладачів не знайдена!