Циклова комісія викладачів української мови,методики навчання, дитячої літератури та іноземних мов

 • Про відділення
 • Співробітники
 • Навчальні курси
 • Викладацький розклад
 • Методичні матеріали
 • Новини

«Мова – це не тільки простий символ розуміння, бо вона витворюється в певній культурі, в певній традиції. В такому разі мова – це найясніший вираз нашої психіки, це найперша сторожа нашого психічного я… І поки живе мова – житиме й народ, яко національність… От чому мова завжди має таку велику вагу в національному рухові, от чому ставлять її на перше почесне місце серед головних наших питань‎».

митрополит Іларіон (Іван Огієнко)

 

 

Діяльність циклової комісії регламентує план роботи на навчальний рік. Проведення круглих столів, методичних семінарів, семінарів-практикумів, конференцій, літературних вечорів, зустрічей, презентацій, багатолітні навчально-методичні напрацювання, наукова діяльність викладачів, впровадження інноваційних тенденцій у викладацьку працю сприяють ґрунтовному наповненню та реалізації усіх складових змісту освіти у Педагогічному коледжі.

Викладачі циклової комісії забезпечують на усіх спеціальностях такі навчальні курси:

 • «Сучасна українська мова» («Сучасна українська мова з основами культури мовлення», «Сучасна українська мова з практикумом»);
 • «Українська мова за професійним спрямуванням»;
 • «Основи культури і техніки мовлення»;
 • «Риторика» («Основи красномовства», «Риторика, культура та техніка мовлення»);
 • «Дитяча література» («Дитяча література з практикумом виразного читання»);
 • «Основи сценарної роботи»;
 • «Інформаційне та документальне обслуговування у сфері освіти»;
 • «Іноземна мова за професійним спрямуванням»;
 • «Методика навчання іноземної мови»;
 • «Сучасна польська мова»;
 • «Латинська мова»;
 • «Методика навчання польської мови»;
 • «Основи міжособистісної комунікації»;
 • «Методика гурткової роботи»;
 • «Тренінг комунікативності та креативності».

Педагогічна парадигма, що лежить в основі навчально-виховного процесу на заняттях, пов’язаних з вивченням української мови, передбачає створення оптимальних умов для самореалізації студентів через мовні засоби. Студенти Коледжу мають добру філологічну підготовку, щороку є учасниками та переможцями районних, обласних етапів Міжнародного конкурсу з української мови імені Петра Яцика, Міжнародного мовно-літературного конкурсу імені Тараса Шевченка та олімпіад з української та іноземних мов.

Для належного забезпечення дидактико-методичного процесу  створено кабінети: української мови та літератури імені Осипа Маковея (завідувач – О.Б.Соболевська), української мови «Франкова світлиця» (завідувач –  О. О. Цигилик-Копцюх), літератури для дітей дошкільного віку імені Марії Підгірянки (завідувач – З.Я. Ланцута) , іноземних мов з методикою навчання (завідувач –   Н.М. Биць).

Виховання всебічно розвиненої рідномовної особистості, формування засобами української мови лінгвістичної основи для виконання професійної діяльності – мета праці викладачів циклової комісії. Реалізація цієї мети можлива завдяки сформованій упродовж багатьох років послідовній, ґрунтовній методиці здобуття та вдосконалення лінгвістичних знань майбутнього педагога.

Завдання діяльності викладачів циклової комісії:

 • навчити розуміти роль і місце державної української мови, усвідомлювати її значення в майбутній професійній діяльності;
 • удосконалити практичні навички володіння усною та писемною формами сучасної української мови;
 • удосконалити практичні навички володіння усною та писемною формами іноземної мови;
 • сформувати навички роботи з діловою документацією;
 • навчити створювати та редагувати документи;
 • сприяти цілісному розумінню історико-культурних процесів, вивченню літературних джерел, що впливають на формування особистості;
 • підвищити загальний рівень культури мовлення.

Наукова діяльність викладачів циклової комісії

   Науково-методична робота викладачів циклової комісії української мови,  методики навчання, дитячої літератури, діловодства та іноземних мов – один з основних напрямів діяльності, адже дає змогу забезпечувати гідні, об’єктивні умови та можливості викладачам і студентам систематично засвоювати мовні знання задля фахового зростання, здобуття професійних навичок. Важливою складовою цього аспекту є формування науково-методичного забезпечення навчального процесу.

Викладачі-філологи є авторами матеріалів планування дисциплін:

-програм викладання:

 •  «Сучасна українська мова», «Основи сценарної роботи» (спеціальність «Початкова освіта», «Музеєзнавство, пам’яткознавство») –   О.О. Цигилик-Копцюх;
 •  «Дитяча література» – З.Я. Ланцута;
 •  «Українська мова за професійним спрямуванням» (спеціальність «Дошкільна освіта») –   С.В.  Деміхова;
 • «Діловодство», «Кадрове діловодство», «Спеціальне діловодство» – (спеціальність «Інформаційна, бібліотечна та архівна справа») –   Н.П. Вишенська;
 •  «Тренінг комунікативності та креативності» (спеціальність «Соціальна робота»;
 • «Українська мова за професійним спрямуванням»  (спеціальність «Початкова освіта») – О.Б.Соболевська;
 •  «Основи міжособистісної комунікації», «Методика гурткової роботи » (спеціальність «Музеєзнавство, пам’яткознавство») – О.Б.Соболевська;
 •  «Іноземна мова за професійним спрямуванням» (спеціальності «Початкова освіта», «Дошкільна освіта», «Соціальна робота», «Інформаційна, бібліотечна та архівна справа»,«Музеєзнавство, пам’яткознавство» ) – Н.М. Биць, О.З. Шалаєва;
 •  «Методика навчання іноземної мови» (спеціальність «Початкова освіта») – О.З.Шалаєва;
 • «Сучасна польська мова», «Методика навчання польської мови (спеціальність «Початкова освіта»),«Стилістика ділового мовлення і редагування службових документів» ( спеціальність «Інформаційна, бібліотечна та архівна справа») –                    М.М. Данилюк;
 • «Латинська мова» (спеціальність «Музеєзнавство, пам’яткознавство»)–   М.М. Данилюк.

-розробниками засобів контролю знань (питання поточного контролю, тести, питання до іспиту, (заліку), переліку тем курсових робіт та матеріалів методичного забезпечення вивчення дисциплін:

 •  «Українська мова за професійним спрямуванням» (О.О. Цигилик-Копцюх, О.Б.Соболевська, С.В.Деміхова);
 •  «Тестові завдання, завдання для контрольних робіт, практичних занять з курсу «Українська мова за професійним спрямуванням» (для студентів спеціальності «Початкова освіта»)  (О.О.Цигилик-Копцюх);
 •  «Методичні рекомендації та завдання для самостійної роботи з навчальної дисципліни «Українська мова за професійним спрямуванням» (О.Б.Соболевська).

 

-методичні розробки на теми:

 •  «Морфологічні норми мови професійного спрямування» (М.М.Данилюк);
 •   «Культура мовлення викладача у професійно-педагогічному спілкуванні», «Основні положення логіко-емоційної виразності читання» (С.В.Деміхова);
 •  «Українські фраземи й особливості їх творення», «Усне професійне мовлення» , «Культура мовлення та мовленнєвий етикет в професійній діяльності вихователя»,  (О.Б.Соболевська);
 •  «Тематичні діалоги з англійської мови»,  комплекс вправ для розвитку діалогічного та монологічного  мовлення»,  «Збірник тем для практики писемного висловлювання» (О.З.Шалаєва);
 • «Практичні завдання з іноземної мови» (Н.М.Биць);
 • «Лекції з методики навчання іноземної мови» (Н.М.Биць).

Дослідницький аспект оптимізує наукову роботу викладачів та студентів, сприяє формуванню правильної мотивації до наукової складової викладацької праці. Сприяють науковому зростанню викладачів співпраця з іншими ВНЗ Львова – участь у методичних семінарах, у конференціях, читаннях з презентацією відповідних самостійних наукових напрацювань, у Школі педагогічної майстерності, навчання в аспірантурі, праця над кандидатськими дисертаціями, врешті – апробація набутого досвіду і знань – заохочення і викладачів, і студентів до науково-пошукової діяльності, до організації відповідних наукових обговорень у Педагогічному коледжі, а також публікація результатів своїх напрацювань.

У педагогічному гроні циклової комісії формувалися наукові інтереси колишніх викладачів – Л.В. Мацевко-Бекерської (доктора філологічних наук, доцента, завідувача кафедри світової літератури факультету іноземних мов Львівського національного університету імені Івана Франка),  М. С. Якубовської (кандидата філологічних наук, доцента кафедри українознавства Української академії друкарства; письменниці, голови Львівської організації Національної спілки письменників України; головного редактора часопису «Літературний Львів».

Участь викладачів циклової комісії  у конференціях, конгресах:

 • ІІ Міжнародний іспано-український конгрес (О.І.Сулим, 2018);
 • V Всеукраїнська науково-практична конференція «Поєднання інноваційних і традиційних технологій навчання української та іноземних мов як чинник забезпечення дієвості знань»    (Н.М. Биць, 2018);
 • V Всеукраїнської науково-практичної конференції «Поєднання інформаційних і традиційних технологій навчання української та іноземних мов як чинник забезпечення дієвості знань» (О.З.Шалаєва, 2018);
 • Всеукраїнська науково-практична конференція «Психолого-педагогічна підготовка майбутніх фахівців у контексті сучасних освітніх реформ» (Н.М. Биць, М.М. Данилюк, С.В. Деміхова, З.Я. Ланцута, О.Б. Соболевська, О.І. Сулим, О.О. Цигилик-Копцюх,    О.З. Шалаєва, 2018);
 • Науково-практична конференція-круглий стіл «Молодіжний мовленнєвий простір: сучасний стан, проблеми, перспективи розвитку» (С.В.Деміхова, О.Б.Соболевська, 2019);
 • Міжнародна науково-практична конференція,  присвячена 70-річчю Педагогічного факультету Прежовського університету (О.І.Сулим, 2019);
 • Студентська конференція «На перехресті історії: імена, події, факти» (О.О.Цигилик-Копцюх, 2019);
 • Участь в робочій групі Департаменту внутрішньої та інформаційної політики Львівської ОДА в м.Замость (Республіка Польща) та ознайомлення з європейським досвідом залучення інвестицій в освітню сферу (О.З.Шалаєва, 2019);
 • Конгрес Ініціатив Східної Європи в м.Люблін, Республіка Польща (О.З.Шалаєва, 2019);
 • Міжнародна науково-практична конференція «Людина та соціум: сучасні проблеми взаємодії (психологічні та педагогічні аспекти) (Н.М.Биць, 27-28 вересня 2019 р.);
 • Друга Всеукраїнська науково-практична  конференція (за іноз. уч.) «Теоретико-методичні основи підготовки конкурентоздатних фахівців у контексті сучасного ринку праці» (С.В.Деміхова, 31 жовтня- 01 листопада 2019 року);
 • Студентська  мовна конференція «Мовна політика та мовна ситуація в Україні»  (С.В.Деміхова, О.Б.Соболевська, 08 листопада 2019 року);
 •  V Міжнародна наукова конференція курсантів, студентів, аспірантів, ад’юнктів  «Культура як феномен людського духу  (багатогранність і наукове осмислення)» (С.В.Деміхова, О.Б.Соболевська, 21-22 листопада 2019 року) ;
 • І Всеукраїнська науково-практична конференція «Музейна педагогіка в науковій освіті» (О.І.Сулим, 28 листопада 2019 р.);
 •  Міжнародний  науково-практичний семінар «Українська мова як іноземна у професійній діяльності»  (С.В.Деміхова, О.Б.Соболевська», 05 грудня 2019 року;
 • Науково-практична конференція «Формування базових компетентностей у закладах вищої освіти» (О.Б.Соболевська, 26-27 лютого 2020 р.);
 • Online-конференція «Як пандемія вже змінила та змінить освіту у майбутньому»  (С.В.Деміхова, 29 квітня 2020 р.) ;
 • І Міжнародна науково-практична інтернет-конференція «Шляхи удосконалення професійних компетентностей фахівців в умовах сьогодення» (С.В. Деміхова,  28-29 травня 2020 р.);
 • Міжнародна науково-практична конференція «Актуальні проблеми неперервної освіти в інформаційному суспільстві» (С.В.Деміхова, О.З.Шалаєва ,  О.Б.Соболевська,  29-30 травня  2020);
 • Науково-практична конференція «Фактори розвитку педагогіки і психології в XXI столітті» (Н.М.Биць, 12–13 червня 2020р);
 • Міжнародна науково-практична конференція «Педагогічні інновації та інструменти. Техніки для особистого та психологічного розвитку» (С.В.Деміхова, О.Б.Соболевська, О.З. Шалаєва,  26 червня 2020 року);
 • Міжнародна науково-практична конференція «Організація навчального процесу. Новий освітній простір» (О.Б.Соболевська, 24 серпня 2020 року);
 • Всеукраїнська науково-практична конференція «Розвиток особистості у сучасному соціокультурному, інформаційному та освітньому просторі: психологічний та філологічний аспекти» (Н.М.Биць, 23 жовтня 2020р.);
 • ІІІ Міжнародна наукова онлайн-конференція «Педагогіка у міждисциплінарному вимірі: андрагогічні засади сучасної вищої освіти» (С.В.Деміхова, 18 листопада 2020 р. );
 • Оnline-конференція Global ELT Meet Up 2020 (Н.М.Биць, 5-6 грудня 2020 р.);
 • Оnline-конференція «Україно-польські міжмовні, міжкультурні та освітні зв’язки»( М.М. Данилюк, 07 грудня 2020 р.);
 • Всеукраїнська конференція викладачів іноземних мов Tutor’s Forum (Н.М.Биць, 13 грудня 2020 р.).

Участь у  семінарах,  вебінарах, круглих столах:

 • Семінар-практикум «Нова українська школа: інтегроване навчання» ( О.І.Сулим, 2018);
 • ІХ Луньовські читання «Проблеми Музейної освіти в Україні» (О.І Сулим,  2018 р.);
 • Круглий стіл «Пріоритетні завдання сучасної освіти та їх реалізація у закладах вищої освіти, що здійснюють підготовку молодшого спеціаліста» (С.В.Деміхова, О.Б.Соболевська, 23 жовтня 2019);
 • Workshop Innovative University: Technology Transfer across Boundaries (О.Б.Соболевська, 02-06 грудня 2019 р.);
 • Семінар «Новий правопис української мови: головні зміни та думки фахівців» (С.В.Деміхова, О.О.Цигилик-Копцюх, 26 лютого 2020 р.);
 • Вебінар «MyEnglishLab: Your Solution for Anytime, Anywhere Learning» від Pearson English (Н.М.Биць, 20 березня 2020 р.);
 • Методичний online семінар «The Multiple Motivations of a Student» (Н.М.Биць, 26 березня 2020р.);
 • Вебінар «Розробка мобільних додатків у безкоштовних конструкторах».  Веб-адреса сторінки вебінару: https://naurok.com.ua/webinar/link/244  (О.Б.Соболевська,  02 квітня 2020);
 • Вебінар «Правила дистанційної комунікації між учасниками освітнього процесу». Веб-адреса сторінки вебінару:  naurok.com.ua/webinar/pravila-distanciyno-komunikaci-mizh-uchasnikami-osvitnogo-procesu (О.Б.Соболевська, О.І.Сулим, О.З.Шалаєва,  07 квітня 2020);
 • Вебінар «Проєктна діяльність в освітньому процесі. З чого розпочати?»  (О.І.Сулим, О.Б.Соболевська,  09 квітня 2020);
 • Оnline марафон для викладачів англійської мови «Tips and Tricks for Improving Your Teaching Skills» (Н.М.Биць, 13-18 квітня 2020 р.);
 • Вебінар «Он-лайн тести як інструмент перевірки знань в умовах дистанційного та стаціонарного навчання. Як зробити свої тести надсучасними?» (Шалаєва О.З., 7 травня 2020 року);
 • онлайн-семінар «Віртуалізація в музейно-педагогічній діяльності» (Сулим О.І., 19 травня 2020 року);
 • Вебінар «Використання інтернет – ресурсів на заняттях з іноземної мови» (Шалаєва О.З., 29-30 травня 2020 р.)
 • Вебінар «Асоціативний підхід: розвиваємо мислення та творчість» ( О.О.Цигилик-Копцюх, 01 липня 2020 р.);
 • Вебінар «Проєктне навчання: розвиваємо логічне, критичне та креативне мислення школярів» (О.О.Цигилик-Копцюх, 08 липня 2020 р.);
 •  Онлайн марафон для викладачів англійської мови “Teacher’s Makeup Kit” (Н.М.Биць, 5-9 жовтня 2020р.);
 • Вебінар-тренінг «Інтеграція інфомедійної грамотності у навчальні матеріали» (О.Б.Соболевська, 19.11.2020 року);
 • Віртуальний відкритий простір “Українці Африки: горизонти спільного зростання”. МІОК. (С.В.Деміхова,  19 листопада 2020 р.);
 • Вебінар «5 кроків ефективного дистанційного навчання» (О.І.Сулим, М.М.Данилюк, С.В.Деміхова, О.Б.Соболевська, 27.11.2020 року);
 • Вебінар «Застосування хмарних сервісів в освіті» (М.М.Данилюк, 29-30 листопада 2020 р.);
 • Курс «Критичне мислення для освітян» (О.О.Цигилик-Копцюх, 02 грудня 2020 р.);
 • Вебінар «Особливості професійного розвитку педагогічних працівників у контексті нових викликів» (М.М.Данилюк, 04 грудня 2020 р.);
 • Вебінар «Використання сервісу Canva for education  під час дистанційного та змішаного навчання» (О.О.Цигилик-Копцюх, 11 грудня 2020 р.);
 • Онлайн-вебінар «Розвиток особистісного потенціалу: шлях до гармонійного існування» (О.І.Сулим, О.Б.Соболевська, 12.12.2020);
 • Вебінар «Gamification in the ELT Classroom» (Н.М.Биць, 16 грудня 2020 р.);
 • Цикл вебінарів «Інструменти фасилітації для проведення ефективних навчальних заходів в онлайн – форматі (О.О.Цигилик-Копцюх, 20 – 27 грудня);
 • Вебінар «Exam Trainer is your guide to successful exams» (Н.М.Биць, 23 грудня 2020р.);
 • Курс «Викладачі 4.0: Ефективні підходи для дистанційної  освіти:» (Н.М.Биць, О.З.Шалаєва, С.В.Деміхова, З.Я. Ланцута, О.Б.Соболевська,  24.12.2020).

 

Курси підвищення кваліфікації 

 • Курси за категорією: викладачі коледжів, технікумів. Державний заклад вищої освіти «Університет менеджменту освіти» Національної академії педагогічних наук України. Свідоцтво про підвищення кваліфікації СП 35830447/0862-19, видане 14.06.2019 року, реєстраційний № 0862-19Ц (С.В.Деміхова);
 • Національний педагогічний університет імені М.П.Драгоманова «Електронні освітні  ресурси у навчанні предмета»  (О.Б. Соболевська, 29-30 травня  2020);
 • Курси підвищення кваліфікації «Впровадження нових підходів в НУШ» (О.О. Цигилик-Копцюх, 25-26 червня 2020 р.);
 • Міністерство освіти і науки України «Методи інтерактивного навчання на уроках української мови та літератури, зарубіжної літератури»            (О.Б. Соболевська,  26 червня  2020);
 • Міністерство освіти і науки України «Візуалізація навчального контенту за допомогою майндмеппінгу, або як навчати цікаво та захоплююче»     (О.Б. Соболевська, 24 серпня 2020);
 • IREX Україна «VERIFIED онлайн-курс з медіаграмотності»     (О.Б. Соболевська, О.І.Сулим,  10 вересня 2020);
 •  «Teaching Teens Intensive Course».  Модуль 1 «Ефективне керування групою». Модуль 2 «Планування занять». Модуль 3 «Викладання підсистем мови». Модуль 4 «Навчання мовленнєвих умінь». Модуль 5 «Професійний розвиток і цінності» (Шалаєва О.З. , 24 жовтня 2020 року);
 • « Мнемотехніка – технологія ефективного засвоєння інформації» (О.О.Цигилик-Копцюх, 04 – 05 грудня 2020 р.).

Участь у проєктах:

 • Освітній онлайн-проєкт «Інноваційні підходи до організації  дистанційного навчання» (С.В.Деміхова, О.Б.Соболевська, О.І.Сулим, серпень,  2020).
 • Онлайн  проєкт  «Вивчай та розрізняй: інфо-медійна грамотність» (С.В.Деміхова, О.Б.Соболевська, жовтень, 2020).

 

Публікації викладачів циклової комісії:

Биць Н.М.

 • Биць Н.М. Філософія освіти у США та Великій Британії: теоретичний аспект // Вісник Харківського національного педагогічного університету імені Г. С. Сковороди. Філософія. – 2015. – Вип. 45(1). – С. 96-104.
 • Биць Н.М. The Importance of Developing Speaking Skills In English Language Teaching. – Харків. –  2018.
 • Биць Н. М.  Професійні вимоги до сучасного вчителя як організатора педагогічного процесу // Психолого-педагогічна підготовка майбутніх фахівців у контексті сучасних реформ: тези доповідей Всеукраїнської науково-практичної конференції. – Львів: Растр-7.– 2018. – С. 18-20.
 • Биць Н.М. Особливості невербальної комунікації в англомовних країнах //Людина та соціум: сучасні проблеми взаємодії (психологічні та педагогічні аспекти): тези доповідей Міжнародної науково-практичної конференції.– Львів. – 2019.

Деміхова С.В.

 • Деміхова С.В.  Мовна культура як складова педагогічної культури вихователя дошкільного закладу // Психолого-педагогічна підготовка майбутніх фахівців у контексті сучасних реформ: тези доповідей Всеукраїнської науково-практичної конференції. – Львів: Растр-7. – 2018. – С. 34-36.
 • Деміхова С.В., Боднар Л. Молодіжний сленг  //  Мовна політика та мовна ситуація в Україні: тези доповідей Мовної конференції. –Львів.  –2019.– С. 38-42
 • Деміхова С.В. Розвиток мислення студентів у процесі оволодіння навичками культури писемного мовлення // Теоретико-методичні основи підготовки конкурентоздатних фахівців у контексті сучасного ринку праці: зб. матеріалів Другої Всеукр. наук.-практ. конф. (за іноз. уч.). Кривий Ріг, 31 жовтня – 1 листопада 2019 р./ за наук. ред. Л.М. Сергеєвої, Т.І. Стойчик. – Кривий Ріг: КПГТЛ, 2019. – том 2. – С. 66 – 69.збірник КПГТЛ том 1

Ланцута З.Я.

 • Ланцута З.Я.  Мовна особистість педагога і мистецтво слова у професійній комунікації  // Психолого-педагогічна підготовка майбутніх фахівців у контексті сучасних реформ: тези доповідей Всеукраїнської науково-практичної конференції. – Львів: Растр-7. – 2018. – С. 67-68.

Соболевська О.Б.

 • Соболевська О.Б. Мовленнєва культура педагога як компонент педагогічної майстерності //  Психолого-педагогічна підготовка майбутніх фахівців у контексті сучасних реформ: тези доповідей Всеукраїнської науково-практичної конференції. – Львів: Растр-7. – 2018. – С. 118-120.
 • Соболевська О.Б., Байцар М. Популяризація української мови серед молоді //Молодіжний мовленнєвий простір: проблеми, сучасний стан, перспективи розвитку: тези доповідей Студентської науково-пошукової конференції – круглого столу – Львів.– 2019. – С.54-59. ПОПУЛЯРИЗАЦІЇ УКРАЇНСЬКОЇ МОВИ СЕРЕД МОЛОДІ (1) (1) (1)
 • Соболевська О.Б., Худяк І. Державна мова як засіб формування національної свідомості українського суспільства //  Мовна політика та мовна ситуація в Україні: тези доповідей Мовної конференції. –Львів.  –2019.– С. 6-10.   ДЕРЖАВНА МОВА ЯК ЗАСІБ ФОРМУВАННЯ НАЦІОНАЛЬНОЇ СВІДОМОСТІ
 • Соболевська О.Б. Особливості формування професійного мовлення у майбутніх учителів початкових класів //  Формування базових компетентностей у закладах вищої освіти: тези доповідей Науково-практичної конференції. – Житомир.- 26-27 лютого 2020. – С.158-161.   https://kosenko.com.ua/formuvannya-bazovykh-kompetentnostei/ 

Сулим О.І.

 • Кость Г.М., Сулим О.І. Французька мова. Лінгвокраїнознавчий аспект. Навчальний посібник. –Львів : ЛНУ імені Івана Франка, 2013. – 210 с. Рекомендовано МОН України (№1/11 –12066 від 29.07.2013).
 • Сулим О.І. Методологічні засади формування світогляду учнів початкової школи у процесі вивчення іноземної мови / О. І. Сулим //Вісник Черкаського університету. Серія Педагогічні науки № 21 (354) . Черкаський національний університет імені Б.Хмельницького Черкаси, 2015. – С. 80-86.
 • Сулим О.І. Нова концепція викладання германських та романських мов в ЛНУ імені Івана Франка з урахування їх національно-культурної специфіки та плюріцентричного характеру, 2018.
 • Сулим О.І. Формування лінгвокультурологічної компетенції учителя для його педагогічної діяльності // Психолого-педагогічна підготовка майбутніх фахівців у контексті сучасних реформ: тези доповідей Всеукраїнської науково-практичної конференції. – Львів: Растр-7. – 2018. – С. 120-122.
 • Сулим О.І.  Музейна педагогіка у системі міждисциплінарної підготовки майбутніх вчителів ( на прикладі спеціальності “Шкільна, музейна та краєзнавча робота в навчальному закладі. –м.Харків, –  30 березня 2018 р.
 • Оксана Сурмач, Ольга Сулим. Педагогічний коледж Львівського національного університету імені Івана Франка в системі загальноєвропейської педагогічної освіти – Республіка Словаччина, – 2019.
 • Сулим О.І., Сурмач О.І. Музейна педагогіка в системі вищої освіти: організація навчання на базі педагогічного коледжу // Музейна педагогіка в науковій освіті: тези доповідей І Всеукраїнської науково-практичної конференції. – Київ.–2019;
 • Сулим О.І. Професійна позиція фахівця щодо здійснення англомовної освіти у сучасній українській початковій школі / О.І. Сулим //Збірник наукових праць. Науковий вісник Миколаївського національного університету імені В.О.Сухомлинського. – м. Миколаїв, 2019. – Серія Педагогічні науки. Вип. №4(67) . – С. 21-26.
 • Сулим О.І. Можливості віртуального освітнього простору у викладанні гуманітарних дисциплін //  Віртуалізація в музейно-педагогічній діяльності: тези доповідей  онлайн-семінару на платформі Google Meet.- Львів, – 19 травня 2020.
 • Сулим О. I. ( У співавторстві). ТЕОРЕТИЧНІ ЗАСАДИ МОРАЛЬНОГО ВИХОВАННЯ У ВЕЛИКІЙ БРИТАНІЇ // Наукові записки / Ред. кол.: В. Ф. Черкасов, В. В. Радул, Н. С. Савченко та ін. – Випуск 186 – Серія: Педагогічні науки. – Кропивницький: РВВ ЦДПУ ім. В. Винниченка, 2020. –С. 38-40.

Цигилик-Копцюх О.О.:

 • Цигилик-Копцюх О.О. Феномен Тараса Шевченка в національно-культурному вимірі України.
 • Цигилик-Копцюх О.О. Львів крізь призму імен. Літературні портрети.- Львів: ЗУКЦ, 2018. – 196 с.
 • Цигилик-Копцюх О.О. Особистість педагога в сучасному освітньому процесі // Психолого-педагогічна підготовка майбутніх фахівців у контексті сучасних реформ: тези доповідей Всеукраїнської науково-практичної конференції. – Львів: Растр-7. – 2018. – С. 132-134.

Шалаєва О.З.

 • Шалаєва О.З. Вчитися будемо по-новому // Новий погляд-райони. –  №6(92). – 2016.
 • Шалаєва О.З. Освітні послуги в Україні та їхня . –Харків. – 2017.
 • Шалаєва О.З. Педагогічні умови соціалізації студентів засобами інформаційно-комунікаційних технологій . – «Європейська гуманітарна освіта та її внесок у формування особистості та соціуму XXI ст. – 2018.
 • Шалаєва О.З.  Удосконалення іншомовної компетентності майбутніх учителів початкової школи  // Психолого-педагогічна підготовка майбутніх фахівців у контексті сучасних реформ: тези доповідей Всеукраїнської науково-практичної конференції. – Львів: Растр-7. – 2018. – С. 134-136.

 

Міжнародна співпраця:

 • Сулим О.І. Польща. Вроцлав. Інститут романської філології Вроцлавського університету (7-10 листопада 2011 р.).
 • Сулим О.І. Співпраця з Лобораторією грецької мови та культури Школи гуманітарних та соціальних наук (01.07.2019 по 5.07.2019).

Виховний напрям діяльності викладачів циклової комісії:

 • «Під зорею Франкового слова» – вечір поезії (О.Б.Соболевська, 2016);
 • «Кращий мовознавець Коледжу» – конкурс знавців української мови серед студентів першого курсу      (О. Б. Соболевська, 2015, 2016, 2017);
 • «Екскурсія в садибу Маркіяна Шашкевича» (О.Б.Соболевська, 2017);
 • «Феномен Івана Франка» – відкрита лекція (О.О.Цигилик-Копцюх, 2016, 2017, 2018);
 • «Пісня серця галицького Орфея… Слово про письменника і педагога…» – відкрита лекція (З.Я.Ланцута, 2017,2018, 2020);
 • «Постать Шептицького в листуванні Софії Шептицької » (М.М. Данилюк , 2018),
 • «День подяки у США – історія походження та особливості святкування» (Н.М. Биць, О.З.Шалаєва, 2018);
 • «Я все зробив, що міг зробити… (пам’яті Івана Огієнка)» (С.В.Деміхова, 2018);
 • «Через роки, через віки ми чуєм  голос твій, Тарасе» ( С.В. Деміхова, О.Б.Соболевська, 2019);
 • «Тарас Шевченко. Спроба інтерпретації» – відкрита лекція (О.О. Цигилик-Копцюх, 2019);
 • «Поетична подорож в дитинство» зустріч з поеткою Галиною Міколяш (З.Я. Ланцута, 2019);
 • « Українське кіно: мозаїка видів та жанрів »–круглий стіл (С.В.Деміхова, 2019);
 • «Осип Маковей – педагог і письменник…»– відкрита лекція (З.Я.Ланцута, 2019);
 • Творча зустріч з поетесою, композитором, заслуженою артисткою естрадного мистецтва Галиною Міколяш (О.Б.Соболевська, 2019);
 • «Інформаційне  та документальне обслуговування у сфері освіти» – презентація електронного курсу в системі MOODLE (О.Б.Соболевська, 2020);
 •  «Новий правопис української мови: головні зміни та думки фахівців»–семінар  (С.В.Деміхова, О.О.Цигилик-Копцюх,  2020);
 •  «Я теж читаю Кобзаря» –флешмоб (О.Б.Соболевська, 2020);
 • «Чужого горя не буває» – виховний захід до Дня соціального працівника (О.Б.Соболевська, М.Р.Верхоляк, 2020);
 • «Сумую за тим періодом, коли мої однодумці були внутрішньо вільними…» – вечір-памяті Ірини Калинець (О.Б.Соболевська, 2020);
 • Благодійна акція до Дня святого Миколая (О.Б.Соболевська О.Б., 2020).

 

З 2017 року  по 2019  рік в Педагогічному коледжі діє   проект «Визначні особистості в історико-культурному вимірі  України», який започаткувала Цигилик-Копцюх О.О, викладач української мови.

З 2019 року у Facebook розпочато челендж «Львів крізь призму  імен» від проєкту Історії Дивовижних. Автор – Цигилик-Копцюх О.О.

Співробітники

завідувачСОБОЛЕВСЬКА Оксана Богданівназавідувач
викладачБИЦЬ Неля Миколаївнавикладач
викладачДАНИЛЮК Мирослава Михайлівнавикладач
викладачДЕМІХОВА Світлана Василівнавикладач
викладачЛАНЦУТА Зоряна Ярославівнавикладач
викладач (сумісник)СУЛИМ Ольга Іванівнавикладач (сумісник)
викладачЦИГИЛИК-КОПЦЮХ Оксана Олегівнавикладач
викладачШАЛАЄВА Ольга Зіновіївнавикладач

1 курс

2 курс

Викладацький розкладМетодичні матеріали

Соболевська О.Б.:

Ланцута З.Я:

 

Деміхова С.В.

 

Биць Н.М.

 

Онлайн іспит з іноземної мови

15.05.2020 | 14:21

Нещодавно в умовах дистанційного навчання відбувся онлайн іспит з іноземної мови на платформі ZOOM. Студенти Педагогічного коледжу Львівського національного університету імені Івана Франка, група ДШЗ-11 заочного відділення щиро вдячні за підготоку викладачам англійської мови Ользі Зеновіївні Шалаєвій та Нелі Миколаївні Биць.
Маряна Солтис, студентка групи ДШЗ-11.

Читати »

Участь у літературно – музичному вечорі “ЗОРЕ МОЯ ВЕЧІРНЯЯ, ЗІЙДИ НАД ГОРОЮ”

12.03.2020 | 14:44

11 березня  2020 р.  студенти та викладачі Педагогічного коледжу ЛНУ імені Івана Франка відвідали  літературно – музичний вечір “ЗОРЕ МОЯ ВЕЧІРНЯЯ, ЗІЙДИ НАД ГОРОЮ” у Львівській національній філармонії, на якому прозвучали поезія та музичні твори на слова Кобзаря. Подія, присвячена 206-ій річниці із дня народження Тараса Шевченка.
“Усі ми знаємо Шевченка як талановитого художника, геніального поета, громадського діяча. Але ми зовсім мало знаємо про нього, як про людину, чоловіка із земними бажаннями: мати свою хату, родину і кохану дружину.
Довший час...

Читати »

“У кожного з нас свій шлях до Шевченка”

12.03.2020 | 14:28

Щороку в Україні відзначають Шевченківські дні 9 і 10 березня, які припадають на роковини народження і смерті  Тараса Шевченка. У 2020 році Україна відзначає 206 річницю з дня народження великого українського  поета. Вшанувати пам’ять і пізнати творчість генія українського народу в ці дні може кожен бажаючий.
Студенти  першого курсу спеціальності “Початкова освіта” разом з викладачем української мови Соболевською О.Б. вивчали біографію і твори Тараса Шевченка  з допомогою розв’язування тематичного кросворду. “У кожного з нас свій шлях до Шевченка. У когось –...

Читати »

Шевченківські дні у Педагогічному коледжі

12.03.2020 | 14:01

Тарас Шевченко − символ чесності, правди і безстрашності, великої любові до людини. Вся творчість великого Кобзаря зігріта гарячою любов’ю до Батьківщини, пройнята священною ненавистю до ворогів і гнобителів народу. Його думи, його пісні, його полум’яний гнів, його боротьба за світлу долю трудового люду були думами, піснями, гнівом і боротьбою мільйонів.

Поезію Шевченка люблять усі народи. Поет, який віддав  свої сили боротьбі за визволення рідної України від соціального і національного гніту, виражав прагнення і сподівання всіх народів, всіх прогресивних людей світу.
Вже понад...

Читати »