Циклова комісія викладачів української мови,методики навчання, дитячої літератури та іноземних мов

 • Про відділення
 • Навчальні курси
 • Викладацький розклад
 • Методичні матеріали
 • Новини

«Мова – це не тільки простий символ розуміння, бо вона витворюється в певній культурі, в певній традиції. В такому разі мова – це найясніший вираз нашої психіки, це найперша сторожа нашого психічного я… І поки живе мова – житиме й народ, яко національність… От чому мова завжди має таку велику вагу в національному рухові, от чому ставлять її на перше почесне місце серед головних наших питань‎».

митрополит Іларіон (Іван Огієнко)

 

 

Діяльність циклової комісії регламентує план роботи на навчальний рік. Проведення круглих столів, методичних семінарів, семінарів-практикумів, конференцій, літературних вечорів, зустрічей, презентацій, багатолітні навчально-методичні напрацювання, наукова діяльність викладачів, впровадження інноваційних тенденцій у викладацьку працю сприяють ґрунтовному наповненню та реалізації усіх складових змісту освіти у Педагогічному коледжі.

Викладачі циклової комісії забезпечують на усіх спеціальностях такі навчальні курси:

 • «Сучасна українська мова» («Сучасна українська мова з основами культури мовлення», «Сучасна українська мова з практикумом»);
 • «Українська мова за професійним спрямуванням»;
 • «Основи культури і техніки мовлення»;
 • «Риторика» («Основи красномовства», «Риторика, культура та техніка мовлення»);
 • «Дитяча література» («Дитяча література з практикумом виразного читання»);
 • «Основи сценарної роботи»;
 • «Інформаційне та документальне обслуговування у сфері освіти»;
 • «Іноземна мова за професійним спрямуванням»;
 • «Методика навчання іноземної мови»;
 • «Сучасна польська мова»;
 • «Латинська мова»;
 • «Методика навчання польської мови»;
 • «Основи міжособистісної комунікації»;
 • «Методика гурткової роботи»;
 • «Тренінг комунікативності та креативності».

Педагогічна парадигма, що лежить в основі навчально-виховного процесу на заняттях, пов’язаних з вивченням української мови, передбачає створення оптимальних умов для самореалізації студентів через мовні засоби. Студенти Коледжу мають добру філологічну підготовку, щороку є учасниками та переможцями районних, обласних етапів Міжнародного конкурсу з української мови імені Петра Яцика, Міжнародного мовно-літературного конкурсу імені Тараса Шевченка та олімпіад з української та іноземних мов.

Для належного забезпечення дидактико-методичного процесу  створено кабінети: української мови та літератури імені Осипа Маковея (завідувач – О.Б.Соболевська), української мови «Франкова світлиця» (завідувач –  О. О. Цигилик-Копцюх), літератури для дітей дошкільного віку імені Марії Підгірянки (завідувач – З.Я. Ланцута) , іноземних мов з методикою навчання (завідувач –   Н.М. Биць).

Виховання всебічно розвиненої рідномовної особистості, формування засобами української мови лінгвістичної основи для виконання професійної діяльності – мета праці викладачів циклової комісії. Реалізація цієї мети можлива завдяки сформованій упродовж багатьох років послідовній, ґрунтовній методиці здобуття та вдосконалення лінгвістичних знань майбутнього педагога.

Завдання діяльності викладачів циклової комісії:

 • навчити розуміти роль і місце державної української мови, усвідомлювати її значення в майбутній професійній діяльності;
 • удосконалити практичні навички володіння усною та писемною формами сучасної української мови;
 • удосконалити практичні навички володіння усною та писемною формами іноземної мови;
 • сформувати навички роботи з діловою документацією;
 • навчити створювати та редагувати документи;
 • сприяти цілісному розумінню історико-культурних процесів, вивченню літературних джерел, що впливають на формування особистості;
 • підвищити загальний рівень культури мовлення.

Наукова діяльність викладачів циклової комісії

   Науково-методична робота викладачів циклової комісії української мови,  методики навчання, дитячої літератури, діловодства та іноземних мов – один з основних напрямів діяльності, адже дає змогу забезпечувати гідні, об’єктивні умови та можливості викладачам і студентам систематично засвоювати мовні знання задля фахового зростання, здобуття професійних навичок. Важливою складовою цього аспекту є формування науково-методичного забезпечення навчального процесу.

Викладачі-філологи є авторами матеріалів планування дисциплін:

-програм викладання:

 •  «Сучасна українська мова», «Основи сценарної роботи» (спеціальність «Початкова освіта», «Музеєзнавство, пам’яткознавство») –   О.О. Цигилик-Копцюх;
 •  «Дитяча література» – З.Я. Ланцута;
 •  «Українська мова за професійним спрямуванням» (спеціальність «Дошкільна освіта») –   С.В.  Деміхова;
 • «Діловодство», «Кадрове діловодство», «Спеціальне діловодство» – (спеціальність «Інформаційна, бібліотечна та архівна справа») –   Н.П. Вишенська;
 •  «Тренінг комунікативності та креативності» (спеціальність «Соціальна робота»;
 • «Українська мова за професійним спрямуванням»  (спеціальність «Початкова освіта») – О.Б.Соболевська;
 •  «Основи міжособистісної комунікації», «Методика гурткової роботи » (спеціальність «Музеєзнавство, пам’яткознавство») – О.Б.Соболевська;
 •  «Іноземна мова за професійним спрямуванням» (спеціальності «Початкова освіта», «Дошкільна освіта», «Соціальна робота», «Інформаційна, бібліотечна та архівна справа»,«Музеєзнавство, пам’яткознавство» ) – Н.М. Биць, О.З. Шалаєва;
 •  «Методика навчання іноземної мови» (спеціальність «Початкова освіта») – О.З.Шалаєва;
 • «Сучасна польська мова», «Методика навчання польської мови (спеціальність «Початкова освіта»),«Стилістика ділового мовлення і редагування службових документів» ( спеціальність «Інформаційна, бібліотечна та архівна справа») –  М.М. Данилюк;
 • «Латинська мова» (спеціальність «Музеєзнавство, пам’яткознавство»)–   М.М. Данилюк.

-розробниками засобів контролю знань (питання поточного контролю, тести, питання до іспиту, (заліку), переліку тем курсових робіт та матеріалів методичного забезпечення вивчення дисциплін:

 •  «Українська мова за професійним спрямуванням» (О.О. Цигилик-Копцюх, О.Б.Соболевська, С.В.Деміхова);
 •  «Тестові завдання, завдання для контрольних робіт, практичних занять з курсу «Українська мова за професійним спрямуванням» (для студентів спеціальності «Початкова освіта»)  (О.О.Цигилик-Копцюх);
 •  «Методичні рекомендації та завдання для самостійної роботи з навчальної дисципліни «Українська мова за професійним спрямуванням» (О.Б.Соболевська).

 

-методичні розробки на теми:

 •  «Морфологічні норми мови професійного спрямування» (М.М.Данилюк);
 •   «Культура мовлення викладача у професійно-педагогічному спілкуванні», «Основні положення логіко-емоційної виразності читання» (С.В.Деміхова);
 •  «Українські фраземи й особливості їх творення», «Усне професійне мовлення» , «Культура мовлення та мовленнєвий етикет в професійній діяльності вихователя»,  (О.Б.Соболевська);
 •  «Тематичні діалоги з англійської мови»,  комплекс вправ для розвитку діалогічного та монологічного  мовлення»,  «Збірник тем для практики писемного висловлювання» (О.З.Шалаєва);
 • «Практичні завдання з іноземної мови» (Н.М.Биць);
 • «Лекції з методики навчання іноземної мови» (Н.М.Биць);
 • Методичні рекомендації до проходження педагогічної практики, щодо написання робочих навчальних програм, до написання  курсових робіт (О.І. Сулим );
 • «Дієслово. Часи системи інфекта в латинській мові» (М.М.Данилюк).

Дослідницький аспект оптимізує наукову роботу викладачів та студентів, сприяє формуванню правильної мотивації до наукової складової викладацької праці. Сприяють науковому зростанню викладачів співпраця з іншими ВНЗ Львова – участь у методичних семінарах, у конференціях, читаннях з презентацією відповідних самостійних наукових напрацювань, у Школі педагогічної майстерності, навчання в аспірантурі, праця над кандидатськими дисертаціями, врешті – апробація набутого досвіду і знань – заохочення і викладачів, і студентів до науково-пошукової діяльності, до організації відповідних наукових обговорень у Педагогічному коледжі, а також публікація результатів своїх напрацювань.

У педагогічному гроні циклової комісії формувалися наукові інтереси колишніх викладачів – Л.В. Мацевко-Бекерської (доктора філологічних наук, доцента, завідувача кафедри світової літератури факультету іноземних мов Львівського національного університету імені Івана Франка),  М. С. Якубовської (кандидата філологічних наук, доцента кафедри українознавства Української академії друкарства; письменниці, голови Львівської організації Національної спілки письменників України; головного редактора часопису «Літературний Львів».

Участь викладачів циклової комісії  у конференціях, конгресах:

 • Науково-практична конференція-круглий стіл «Молодіжний мовленнєвий простір: сучасний стан, проблеми, перспективи розвитку» (С.В.Деміхова, О.Б.Соболевська, 2019);
 • Міжнародна науково-практична конференція,  присвячена 70-річчю Педагогічного факультету Прежовського університету (О.І.Сулим, 2019);
 • Студентська конференція «На перехресті історії: імена, події, факти» (О.О.Цигилик-Копцюх, 2019);
 • Участь в робочій групі Департаменту внутрішньої та інформаційної політики Львівської ОДА в м.Замость (Республіка Польща) та ознайомлення з європейським досвідом залучення інвестицій в освітню сферу (О.З.Шалаєва, 2019);
 • Конгрес Ініціатив Східної Європи в м.Люблін, Республіка Польща (О.З.Шалаєва, 2019);
 • Міжнародна науково-практична конференція «Людина та соціум: сучасні проблеми взаємодії (психологічні та педагогічні аспекти) (Н.М.Биць, 27-28 вересня 2019 р.);
 • Друга Всеукраїнська науково-практична  конференція (за іноз. уч.) «Теоретико-методичні основи підготовки конкурентоздатних фахівців у контексті сучасного ринку праці» (С.В.Деміхова, 31 жовтня- 01 листопада 2019 року);
 • Студентська  мовна конференція «Мовна політика та мовна ситуація в Україні»  (С.В.Деміхова, О.Б.Соболевська, 08 листопада 2019 року);
 •  V Міжнародна наукова конференція курсантів, студентів, аспірантів, ад’юнктів  «Культура як феномен людського духу  (багатогранність і наукове осмислення)» (С.В.Деміхова, О.Б.Соболевська, 21-22 листопада 2019 року) ;
 • І Всеукраїнська науково-практична конференція «Музейна педагогіка в науковій освіті» (О.І.Сулим, 28 листопада 2019 р.);
 •  Міжнародний  науково-практичний семінар «Українська мова як іноземна у професійній діяльності»  (С.В.Деміхова, О.Б.Соболевська», 05 грудня 2019 року;
 • Науково-практична конференція «Формування базових компетентностей у закладах вищої освіти» (О.Б.Соболевська, 26-27 лютого 2020 р.);
 • Online-конференція «Як пандемія вже змінила та змінить освіту у майбутньому»  (С.В.Деміхова, 29 квітня 2020 р.) ;
 • І Міжнародна науково-практична інтернет-конференція «Шляхи удосконалення професійних компетентностей фахівців в умовах сьогодення» (С.В. Деміхова,  28-29 травня 2020 р.);
 • Міжнародна науково-практична конференція «Актуальні проблеми неперервної освіти в інформаційному суспільстві» (С.В.Деміхова, О.З.Шалаєва ,  О.Б.Соболевська,  29-30 травня  2020);
 • Науково-практична конференція «Фактори розвитку педагогіки і психології в XXI столітті» (Н.М.Биць, 12–13 червня 2020р);
 • Міжнародна науково-практична конференція «Педагогічні інновації та інструменти. Техніки для особистого та психологічного розвитку» (С.В.Деміхова, О.Б.Соболевська, О.З. Шалаєва,  26 червня 2020 року);
 • Міжнародна науково-практична конференція «Організація навчального процесу. Новий освітній простір» (О.Б.Соболевська, 24 серпня 2020 року);
 • Всеукраїнська науково-практична конференція «Розвиток особистості у сучасному соціокультурному, інформаційному та освітньому просторі: психологічний та філологічний аспекти» (Н.М.Биць, 23 жовтня 2020р.);
 • ІІІ Міжнародна наукова онлайн-конференція «Педагогіка у міждисциплінарному вимірі: андрагогічні засади сучасної вищої освіти» (С.В.Деміхова, 18 листопада 2020 р. );
 • Оnline-конференція Global ELT Meet Up 2020 (Н.М.Биць, 5-6 грудня 2020 р.);
 • Оnline-конференція «Україно-польські міжмовні, міжкультурні та освітні зв’язки»   ( М.М. Данилюк, 07 грудня 2020 р.);
 • Всеукраїнська конференція викладачів іноземних мов Tutor’s Forum (Н.М.Биць, 13 грудня 2020 р.);
 • Всеукраїнська науково-практична онлайн-конференція «Результативна початкова освіта» (  О.О.Цигилик-Копцюх,  12.01 21р.,);
 • Всеукраїнська   наукова онлайн конференція «Застосування ІТ-технологій, онлайн сервісів під час побудови освітнього процесу» (О.Б.Соболевська, О.З. Шалаєва, О.О. Цигилик-Копцюх,  29-30 січня 2021);
 • VІ Міжнародна наукова конференція «Наукові пошуки: актуальні дослідження, теорія і практика» (  С.В.Деміхова, 29 січня 2021 р.);
 • Всеукраїнська науково-практична онлайн-конференція «Цікавинки у викладанні предметів початкової школи» ( О.О.Цигилик-Копцюх, 04.02.21 р.);
 • Друга Міжнародна педагогічна стрітенська онлайн конференція «Освітнє Дитинство і 20-х роках ХХІ ст.: виклики та можливості» (О.Б.Соболевська, М.М.Данилюк, С.В.Деміхова, 20-21 лютого 2021 р.);
 • Науково-пошукова онлайн-конференція «Професіоналізми та професійні жаргонізми в мовленні»(С.В. Деміхова, 26 лютого 2021 р.);
 • Всеукраїнська інтернет-конференція «Розвиток критичного, логічного та креативного мислення» ( О.О.Цигилик-Копцюх, 13.03. 21 р.);
 • XLI наукова Шевченківська конференція: Тарас Шевченко в спогадах ( С.В.Деміхова, 13 березня 2021 р.);
 • Konferencja Ukraina- historia, kultura, tradycja, ludzie ( С.В.Деміхова, 10 квітня 2021 р.);
 • Всеукраїнська наукова онлайн конференція «Міжособистісна взаємодія. Обмін досвідом» за темою: Впровадження ігрових технологій на практичних роботах» (О.З.Шалаєва, 10-11 квітня 2021 року );
 • ІІ Всеукраїнська науково-практична конференція «Фахова передвища і професійна освіта: теорія, методика, практика» ( С.В.Деміхова, 14 квітня 2021 р.);
 • І Міжнародна науково-практична конференція  здобувачів вищої освіти і молодих учених «Наука і молодь – 2021: пріоритетні напрями глобалізаційних змін» ( С.В.Деміхова, 16 квітня 2021 р.);
 •  Міжнародна конференція «Українські громади за кордоном: нові точки відліку» (  С.В.Деміхова, 22 квітня 2021 р.);
 • Всеукраїнська практична онлайн конференція «Безперервний професійний розвиток педагогів в умовах реформування системи освіти» (О.З.Шалаєва, 23-24 квітня 2021 року );
 • VI Всеукраїнська онлайн-конференція «Uni-Biz Bridge» (З.Я.Ланцута);
 • Всеукраїнська практична конференція «Педагогічна майстерність як чинник професійного розвитку особистості вчителя» ( С.В.Деміхова, 9-10 травня 2021 р.);
 • Міжнародна науково-практична конференція «Сучасний вимір психології та педагогіки», Тези «Педагогічний коучинг як новітній метод роботи зі студентами» (Н.М.Биць,21–22 травня 2021 р.).

Участь у  семінарах,  вебінарах, круглих столах:

 • Круглий стіл «Пріоритетні завдання сучасної освіти та їх реалізація у закладах вищої освіти, що здійснюють підготовку молодшого спеціаліста» (С.В.Деміхова, О.Б.Соболевська, 23 жовтня 2019);
 • Workshop Innovative University: Technology Transfer across Boundaries (О.Б.Соболевська, 02-06 грудня 2019 р.);
 • Семінар «Новий правопис української мови: головні зміни та думки фахівців» (С.В.Деміхова, О.О.Цигилик-Копцюх, 26 лютого 2020 р.);
 • Вебінар «MyEnglishLab: Your Solution for Anytime, Anywhere Learning» від Pearson English (Н.М.Биць, 20 березня 2020 р.);
 • Методичний online семінар «The Multiple Motivations of a Student» (Н.М.Биць, 26 березня 2020р.);
 • Вебінар «Розробка мобільних додатків у безкоштовних конструкторах».  Веб-адреса сторінки вебінару: https://naurok.com.ua/webinar/link/244  (О.Б.Соболевська,  02 квітня 2020);
 • Вебінар «Правила дистанційної комунікації між учасниками освітнього процесу». Веб-адреса сторінки вебінару:  naurok.com.ua/webinar/pravila-distanciyno-komunikaci-mizh-uchasnikami-osvitnogo-procesu (О.Б.Соболевська, О.І.Сулим, О.З.Шалаєва,  07 квітня 2020);
 • Вебінар «Проєктна діяльність в освітньому процесі. З чого розпочати?»  (О.І.Сулим, О.Б.Соболевська,  09 квітня 2020);
 • Оnline марафон для викладачів англійської мови «Tips and Tricks for Improving Your Teaching Skills» (Н.М.Биць, 13-18 квітня 2020 р.);
 • Вебінар «Он-лайн тести як інструмент перевірки знань в умовах дистанційного та стаціонарного навчання. Як зробити свої тести надсучасними?» (Шалаєва О.З., 7 травня 2020 року);
 • онлайн-семінар «Віртуалізація в музейно-педагогічній діяльності» (Сулим О.І., 19 травня 2020 року);
 • Вебінар «Використання інтернет – ресурсів на заняттях з іноземної мови» (Шалаєва О.З., 29-30 травня 2020 р.)
 • Вебінар «Асоціативний підхід: розвиваємо мислення та творчість» ( О.О.Цигилик-Копцюх, 01 липня 2020 р.);
 • Вебінар «Проєктне навчання: розвиваємо логічне, критичне та креативне мислення школярів» (О.О.Цигилик-Копцюх, 08 липня 2020 р.);
 •  Онлайн марафон для викладачів англійської мови “Teacher’s Makeup Kit” (Н.М.Биць, 5-9 жовтня 2020р.);
 • Вебінар-тренінг «Інтеграція інфомедійної грамотності у навчальні матеріали» (О.Б.Соболевська, 19.11.2020 року);
 • Віртуальний відкритий простір “Українці Африки: горизонти спільного зростання”. МІОК. (С.В.Деміхова,  19 листопада 2020 р.);
 • Вебінар «5 кроків ефективного дистанційного навчання» (О.І.Сулим, М.М.Данилюк, С.В.Деміхова, О.Б.Соболевська, 27.11.2020 року);
 • Вебінар «Застосування хмарних сервісів в освіті» (М.М.Данилюк, 29-30 листопада 2020 р.);
 • Курс «Критичне мислення для освітян» (О.О.Цигилик-Копцюх, 02 грудня 2020 р.);
 • Вебінар «Особливості професійного розвитку педагогічних працівників у контексті нових викликів» (М.М.Данилюк, 04 грудня 2020 р.);
 • Вебінар «Використання сервісу Canva for education  під час дистанційного та змішаного навчання» (О.О.Цигилик-Копцюх, 11 грудня 2020 р.);
 • Онлайн-вебінар «Розвиток особистісного потенціалу: шлях до гармонійного існування» (О.І.Сулим, О.Б.Соболевська, 12.12.2020);
 • Вебінар «Gamification in the ELT Classroom» (Н.М.Биць, 16 грудня 2020 р.);
 • Цикл вебінарів «Інструменти фасилітації для проведення ефективних навчальних заходів в онлайн – форматі (О.О.Цигилик-Копцюх, 20 – 27 грудня);
 • Вебінар «Exam Trainer is your guide to successful exams» (Н.М.Биць, 23 грудня 2020р.);
 • Курс «Викладачі 4.0: Ефективні підходи для дистанційної  освіти:» (Н.М.Биць, О.З.Шалаєва, С.В.Деміхова, З.Я. Ланцута, О.Б.Соболевська,  24.12.2020);
 • Вебнар «Діловий етикет педагога: новації ХХІ ст.» (О.Б.Соболевська, О.І.Сулим,  16 січня 2021 року);
 • семінар для педагогів (вебінар): «Медіапсихологія дистанційної освіти: інноваційні засоби» ( С.В.Деміхова, 18 січня 2021 р.,);
 • онлайн-семінар «Принципи надання ефективного зворотнього зв’язку в умовах дистанційного навчання» ( Н.М.Биць, 26 січня 2021р.,);
 • вебінар «Візуалізація та структурування інформації. Ментальні карти» (О.О.Цигилик-Копцюх, 14.02.21р., );
 • Вебінар «The Unicheck educational communite» (О.Б.Соболевська, О.І.Сулим, 16 лютого 2021 року);
 • Вебінар«Цифрова грамотність необхідність ХХІ століття)» (О.Б.Соболевська, 25  лютого 2021 року).
 • Всеукраїнський науково-практичний семінар «Психолого-педагогічний і методичний контекст професійної діяльності вчителя (літератури):спроби відповісти на деякі питання» (О.Б.Соболевська, О.І.Сулим., О.О.Цигилик-Копцюх, 19 березня 2021 року);
 • Науково-практичний семінар «Цифрові технології в організації дистанційного і змішаного навчання в умовах закладів фахової передвищої освіти» ( О.З.Шалаєва, Н.М.Биць, 5-8 квітня 2021 року);
 • вебінар «My Big English Test Writing» від Сommunicative Language Academy (Н.М.Биць, 14 квітня 2021 р., );
 • Онлайн-семінар «Охорона праці в умовах карантину» (О.Б.Соболевська, О.І. Сулим, З.Я.Ланцута, 22 квітня 2021 року);
 • вебінар «Як навчати і навчатися онлайн ефективно? Найкращі інструменти й практики» (  С.В.Деміхова, 20-29 квітня 2021 р.);
 • круглий стіл «Академічна доброчесність в освітньому середовищі: виклики та практики» ( С.В.Деміхова, 29 квітня 2021 р.);
 • науковий семінар «Іларіон Свєнціцький (до 145-річчя від дня народження)» ( С.В.Деміхова, 18 травня 2021 р. );
 • вебінар «Етика наукового дослідження» (С.В.Деміхова, 19 травня 2021 р. );
 • вебінар «Змішане навчання у закладах освіти: тенденції та виклики сьогодення» (  С.В.Деміхова, 19 травня 2021 р.);
 • вебінар «Культура взаємодії: як організувати курс з написання дослідницьких робіт» (С.В.Деміхова, 26 травня 2021 р.);
 • вебінар «Цифрові технології у навчальному процесі» (С.В.Деміхова, 10 червня 2021 р. );
 • Дистанційне стажування від COLLEGIUM CIVITAS. (С.В.Деміхова, 21 червня 2021 р.  ).

Курси підвищення кваліфікації 

 • Курси за категорією: викладачі коледжів, технікумів. Державний заклад вищої освіти «Університет менеджменту освіти» Національної академії педагогічних наук України. Свідоцтво про підвищення кваліфікації СП 35830447/0862-19, видане 14.06.2019 року, реєстраційний № 0862-19Ц (С.В.Деміхова);
 • Національний педагогічний університет імені М.П.Драгоманова «Електронні освітні  ресурси у навчанні предмета»  (О.Б. Соболевська, 29-30 травня  2020);
 • Курси підвищення кваліфікації «Впровадження нових підходів в НУШ» (О.О. Цигилик-Копцюх, 25-26 червня 2020 р.);
 • Міністерство освіти і науки України «Методи інтерактивного навчання на уроках української мови та літератури, зарубіжної літератури»  (О.Б. Соболевська,  26 червня  2020);
 • Міністерство освіти і науки України «Візуалізація навчального контенту за допомогою майндмеппінгу, або як навчати цікаво та захоплююче»  (О.Б. Соболевська, 24 серпня 2020);
 • IREX Україна «VERIFIED онлайн-курс з медіаграмотності»  (О.Б. Соболевська, О.І.Сулим,  10 вересня 2020);
 •  «Teaching Teens Intensive Course».  Модуль 1 «Ефективне керування групою». Модуль 2 «Планування занять». Модуль 3 «Викладання підсистем мови». Модуль 4 «Навчання мовленнєвих умінь». Модуль 5 «Професійний розвиток і цінності» (Шалаєва О.З. , 24 жовтня 2020 року);
 • « Мнемотехніка – технологія ефективного засвоєння інформації» (О.О.Цигилик-Копцюх, 04 – 05 грудня 2020 р.);
 • Курси підвищення кваліфікації  «Вдосконалення викладацької майстерності» (О.Б.Соболевська, С.В.Деміхова, січень 2021р.);
 • Підвищення кваліфікації ІППО «Інтернет-сервіси для створення навчального контенту. Презентації на ресурсі Nearpod» (О.Б.Соболевська, 30.01.2021);
 • викладачів закладів фахової передвищої освіти НАНП України, ДЗВО «Університет менеджменту освіти, Центральний інститут післядипломної освіти ( О.І.Сулим, З.Я.Ланцута, М.М.Данилюк, 04 березня 2021 р.)
 • Базовий курс із цифрової грамотності  «Медіаграмотність у часи пандемії» (О.Б.Соболевська, 21 березня 2021 року);
 • Базовий курс із цифрової грамотності  «Основи кібернетики» (О.Б.Соболевська, 21 березня 2021 року);
 • Освітній курс КNU Teach Week ( О.Б.Соболевська, 31травня-07 червня 2021 р.).

Участь у проєктах:

 • Освітній онлайн-проєкт «Інноваційні підходи до організації  дистанційного навчання» (С.В.Деміхова, О.Б.Соболевська, О.І.Сулим, серпень,  2020).
 • Онлайн  проєкт  «Вивчай та розрізняй: інфо-медійна грамотність» (С.В.Деміхова, О.Б.Соболевська, жовтень, 2020).

 

Публікації викладачів циклової комісії:

Биць Н.М.

 • Биць Н.М. The Importance of Developing Speaking Skills In English Language Teaching. – Харків. –  2018.
 • Биць Н. М.  Професійні вимоги до сучасного вчителя як організатора педагогічного процесу // Психолого-педагогічна підготовка майбутніх фахівців у контексті сучасних реформ: тези доповідей Всеукраїнської науково-практичної конференції. – Львів: Растр-7.– 2018. – С. 18-20.
 • Биць Н.М. Особливості невербальної комунікації в англомовних країнах //Людина та соціум: сучасні проблеми взаємодії (психологічні та педагогічні аспекти): тези доповідей Міжнародної науково-практичної конференції.– Львів. – 2019.
 • Биць Н.М.  Літературна та педагогічна спадщина Констянтини Малицької// Історико-літературна конференція в рамках проєкту «Визначні особистості в історико-культурному вимірі України». – січень 2021р.
 • Биць Н.М., Крюк В. Мова й література як засоби громадянського виховання  української молоді// Мовна освіта:сучасні виклики та перспективи: тези доповідей  студентської мовної конференції. – Львів. – 2021. – С. 18.-28.Збірник
 • Биць Н.М., Нич Л. Мова й література як засоби громадянського виховання  української молоді// Мовна освіта:сучасні виклики та перспективи: тези доповідей  студентської мовної конференції. – Львів. – 2021. – С. 49.-59.Збірник

Деміхова С.В.

 • Деміхова С.В.  Мовна культура як складова педагогічної культури вихователя дошкільного закладу // Психолого-педагогічна підготовка майбутніх фахівців у контексті сучасних реформ: тези доповідей Всеукраїнської науково-практичної конференції. – Львів: Растр-7. – 2018. – С. 34-36.
 • Деміхова С.В., Боднар Л. Молодіжний сленг  //  Мовна політика та мовна ситуація в Україні: тези доповідей Мовної конференції. –Львів.  –2019.– С. 38-42
 • Деміхова С.В. Розвиток мислення студентів у процесі оволодіння навичками культури писемного мовлення // Теоретико-методичні основи підготовки конкурентоздатних фахівців у контексті сучасного ринку праці: зб. матеріалів Другої Всеукр. наук.-практ. конф. (за іноз. уч.). Кривий Ріг, 31 жовтня – 1 листопада 2019 р./ за наук. ред. Л.М. Сергеєвої, Т.І. Стойчик. – Кривий Ріг: КПГТЛ, 2019. – том 2. – С. 66 – 69.збірник КПГТЛ том 1
 • Деміхова С.В., Лібич У., Данилів Я., Гарван А.  Омелян Партицький – мовознавець, історик, педагог, громадсько-просвітницький діяч. Виховний ідеал української молоді»  // Історико-літературна студентська онлайн-конференція у рамках проекту «Визначні особистості в історико-культурному вимірі України».  – Львів. – 28 січня 2021 р.
 • Деміхова С.В., Лісна І.І., Наконечна С.М. Професіоналізми у формуванні професійно-комунікативної культури мовлення майбутніх вихователів // Міжобласна науково-пошукова студентська онлайн-конференція «Професіоналізми та професійні жаргонізми в мовленні фахівця». – Львів. – 26 лютого 2021 р.
 • Деміхова С.В., Гук А. Культура мовлення як етап формування педагогічної майстерності// Мовна освіта:сучасні виклики та перспективи: тези доповідей  студентської мовної конференції. – Львів. – 2021. – С.87-92.Збірник

Ланцута З.Я.

 • Ланцута З.Я.  Мовна особистість педагога і мистецтво слова у професійній комунікації  // Психолого-педагогічна підготовка майбутніх фахівців у контексті сучасних реформ: тези доповідей Всеукраїнської науково-практичної конференції. – Львів: Растр-7. – 2018. – С. 67-68.
 • Ланцута З.Я., Бута Г. Мова як чинник формування української етнокультурної ідентичності// Мовна освіта:сучасні виклики та перспективи: тези доповідей  студентської мовної конференції. – Львів. – 2021. – С. 37-48.Збірник
 • Ланцута З.Я., Федько В. Мовна особистість педагога в соціокультурному просторі України// Мовна освіта:сучасні виклики та перспективи: тези доповідей  студентської мовної конференції. – Львів. – 2021. – С. 76-86.Збірник

Соболевська О.Б.

 • Соболевська О.Б. Мовленнєва культура педагога як компонент педагогічної майстерності //  Психолого-педагогічна підготовка майбутніх фахівців у контексті сучасних реформ: тези доповідей Всеукраїнської науково-практичної конференції. – Львів: Растр-7. – 2018. – С. 118-120.
 • Соболевська О.Б., Байцар М. Популяризація української мови серед молоді //Молодіжний мовленнєвий простір: проблеми, сучасний стан, перспективи розвитку: тези доповідей Студентської науково-пошукової конференції – круглого столу – Львів.– 2019. – С.54-59. ПОПУЛЯРИЗАЦІЇ УКРАЇНСЬКОЇ МОВИ СЕРЕД МОЛОДІ (1) (1) (1)
 • Соболевська О.Б., Худяк І. Державна мова як засіб формування національної свідомості українського суспільства //  Мовна політика та мовна ситуація в Україні: тези доповідей Мовної конференції. –Львів.  –2019.– С. 6-10.   ДЕРЖАВНА МОВА ЯК ЗАСІБ ФОРМУВАННЯ НАЦІОНАЛЬНОЇ СВІДОМОСТІ
 • Соболевська О.Б. Особливості формування професійного мовлення у майбутніх учителів початкових класів //  Формування базових компетентностей у закладах вищої освіти: тези доповідей Науково-практичної конференції. – Житомир.- 26-27 лютого 2020. – С.158-161.   https://kosenko.com.ua/formuvannya-bazovykh-kompetentnostei/ 
 • Соболевська О.Б., Вовк С. Проблеми популяризація української мови серед молоді // Мовна освіта:сучасні виклики та перспективи: тези доповідей  студентської мовної конференції. – Львів. – 2021. – С. 93-101. Збірник

Сулим О.І.

 • Сулим О.І. Нова концепція викладання германських та романських мов в ЛНУ імені Івана Франка з урахування їх національно-культурної специфіки та плюріцентричного характеру, 2018.
 • Сулим О.І. Формування лінгвокультурологічної компетенції учителя для його педагогічної діяльності // Психолого-педагогічна підготовка майбутніх фахівців у контексті сучасних реформ: тези доповідей Всеукраїнської науково-практичної конференції. – Львів: Растр-7. – 2018. – С. 120-122.
 • Сулим О.І.  Музейна педагогіка у системі міждисциплінарної підготовки майбутніх вчителів ( на прикладі спеціальності “Шкільна, музейна та краєзнавча робота в навчальному закладі. –м.Харків, –  30 березня 2018 р.
 • Оксана Сурмач, Ольга Сулим. Педагогічний коледж Львівського національного університету імені Івана Франка в системі загальноєвропейської педагогічної освіти – Республіка Словаччина, – 2019.
 • Сулим О.І., Сурмач О.І. Музейна педагогіка в системі вищої освіти: організація навчання на базі педагогічного коледжу // Музейна педагогіка в науковій освіті: тези доповідей І Всеукраїнської науково-практичної конференції. – Київ.–2019;
 • Сулим О.І. Професійна позиція фахівця щодо здійснення англомовної освіти у сучасній українській початковій школі / О.І. Сулим //Збірник наукових праць. Науковий вісник Миколаївського національного університету імені В.О.Сухомлинського. – м. Миколаїв, 2019. – Серія Педагогічні науки. Вип. №4(67) . – С. 21-26.
 • Сулим О.І. Можливості віртуального освітнього простору у викладанні гуманітарних дисциплін //  Віртуалізація в музейно-педагогічній діяльності: тези доповідей  онлайн-семінару на платформі Google Meet.- Львів, – 19 травня 2020.
 • Сулим О. I. ( У співавторстві). ТЕОРЕТИЧНІ ЗАСАДИ МОРАЛЬНОГО ВИХОВАННЯ У ВЕЛИКІЙ БРИТАНІЇ // Наукові записки / Ред. кол.: В. Ф. Черкасов, В. В. Радул, Н. С. Савченко та ін. – Випуск 186 – Серія: Педагогічні науки. – Кропивницький: РВВ ЦДПУ ім. В. Винниченка, 2020. –С. 38-40.
 • Сулим О.І., Худяк І.  Мова як важливий чинник консолідації української нації  // Мовна освіта: сучасні виклики та перспективи: тези доповідей  студентської мовної конференції. – Львів. – 2021. – С.10-17. Збірник

Цигилик-Копцюх О.О.:

 • Цигилик-Копцюх О.О. Феномен Тараса Шевченка в національно-культурному вимірі України.
 • Цигилик-Копцюх О.О. Львів крізь призму імен. Літературні портрети.- Львів: ЗУКЦ, 2018. – 196 с.
 • Цигилик-Копцюх О.О. Особистість педагога в сучасному освітньому процесі // Психолого-педагогічна підготовка майбутніх фахівців у контексті сучасних реформ: тези доповідей Всеукраїнської науково-практичної конференції. – Львів: Растр-7. – 2018. – С. 132-134.
 • Цигилик-Копцюх О.О., Войтович С.  Мовна стійкість і мовний конформізм: європейський досвід та українські реалії // Мовна освіта: сучасні виклики та перспективи: тези доповідей  студентської мовної конференції. – Львів. – 2021. – С.29-36. Збірник

Шалаєва О.З.

 • Шалаєва О.З. Педагогічні умови соціалізації студентів засобами інформаційно-комунікаційних технологій . – «Європейська гуманітарна освіта та її внесок у формування особистості та соціуму XXI ст. – 2018.
 • Шалаєва О.З.  Удосконалення іншомовної компетентності майбутніх учителів початкової школи  // Психолого-педагогічна підготовка майбутніх фахівців у контексті сучасних реформ: тези доповідей Всеукраїнської науково-практичної конференції. – Львів: Растр-7. – 2018. – С. 134-136.
 • Шалаєва О.З., Бурко М. Сучасна мовна ситуація в Україні  // Мовна освіта: сучасні виклики та перспективи: тези доповідей  студентської мовної конференції. – Львів. – 2021. – С.14-10. Збірник
 • Шалаєва О.З., Хім’як Х.  Мова української діаспори // Мовна освіта: сучасні виклики та перспективи: тези доповідей  студентської мовної конференції. – Львів. – 2021. – С.65-75. Збірник
 • Шалаєва О.З. «CLOUD TECHNOLOGIES FOR DISTANCE LEARNING OF ENGLISH»  // ІІІ Міжнародна наукова конференція з електронного навчання та освіти.- Лісабон, Португалія, – 2-5 лютого 2021 року.

Данилюк М.М.

 • Данилюк М.М., Ціж М.  Петро Франко – пропагандист та організатор українського скаутингу // Студентська історико-літературна конференція в рамках проєкту «Визначні особистості в історико-культурному вимірі України». – січень 2021р.
 • Данилюк М.М., Войтович С. Вирішення проблеми двомовності на прикладі інших країн // Мовна освіта: сучасні виклики та перспективи: тези доповідей  студентської мовної конференції. – Львів. – 2021. – С.60-64. Збірник

Міжнародна співпраця:

 • Сулим О.І. Польща. Вроцлав. Інститут романської філології Вроцлавського університету (7-10 листопада 2011 р.).
 • Сулим О.І. Співпраця з Лобораторією грецької мови та культури Школи гуманітарних та соціальних наук (01.07.2019 по 5.07.2019).

Виховний напрям діяльності викладачів циклової комісії:

 • «Пісня серця галицького Орфея… Слово про письменника і педагога…» – відкрита лекція (З.Я.Ланцута, 2017,2018, 2020);
 • «Постать Шептицького в листуванні Софії Шептицької » (М.М. Данилюк , 2018),
 • «День подяки у США – історія походження та особливості святкування» (Н.М. Биць, О.З.Шалаєва, 2018);
 • «Я все зробив, що міг зробити… (пам’яті Івана Огієнка)» (С.В.Деміхова, 2018);
 • «Через роки, через віки ми чуєм  голос твій, Тарасе» ( С.В. Деміхова, О.Б.Соболевська, 2019);
 • «Тарас Шевченко. Спроба інтерпретації» – відкрита лекція (О.О. Цигилик-Копцюх, 2019);
 • «Поетична подорож в дитинство» зустріч з поеткою Галиною Міколяш (З.Я. Ланцута, 2019);
 • « Українське кіно: мозаїка видів та жанрів »–круглий стіл (С.В.Деміхова, 2019);
 • «Осип Маковей – педагог і письменник…»– відкрита лекція (З.Я.Ланцута, 2019);
 • Творча зустріч з поетесою, композитором, заслуженою артисткою естрадного мистецтва Галиною Міколяш (О.Б.Соболевська, 2019);
 • «Інформаційне  та документальне обслуговування у сфері освіти» – презентація електронного курсу в системі MOODLE (О.Б.Соболевська, 2020);
 •  «Новий правопис української мови: головні зміни та думки фахівців»–семінар  (С.В.Деміхова, О.О.Цигилик-Копцюх,  2020);
 •  «Я теж читаю Кобзаря» –флешмоб (О.Б.Соболевська, 2020);
 • «Чужого горя не буває» – виховний захід до Дня соціального працівника (О.Б.Соболевська, М.Р.Верхоляк, 2020);
 • «Сумую за тим періодом, коли мої однодумці були внутрішньо вільними…» – вечір-памяті Ірини Калинець (О.Б.Соболевська, 2020);
 • Благодійна акція до Дня святого Миколая (О.Б.Соболевська О.Б., 2020);
 • Студентська мовна конференція «Мовна освіта: сучасні виклики та перспективи» (О.Б.Соболевська, 2021);
 •  Онлайн-флешмоб декламація віршів Лесі Українки (З.Я.Ланцута, 2021);
 •  онлайн-флешмоб декламація поезії Т.Шевченка (З.Я.Ланцута, 2021);
 • Літературний онлайн-марафон, присвячений пам’яті Тараса Шевченка «Єднаймо душі словом Кобзаря!» (С.В.Деміхова,  2021 р.);
 • флешмоб до Дня вишиванки ( О.Б. Соболевська, О.З.Шалаєва, Н.М. Биць, 2021);
 • флешмоб до Всесвітнього дня захисту дітей (О.Б.Соболевська, 2021).

З 2017 року  по 2019  рік в Педагогічному коледжі діє   проект «Визначні особистості в історико-культурному вимірі  України», який започаткувала Цигилик-Копцюх О.О, викладач української мови.

З 2019 року у Facebook розпочато челендж «Львів крізь призму  імен» від проєкту Історії Дивовижних. Автор – Цигилик-Копцюх О.О.

Викладацький розкладМетодичні матеріали

Соболевська О.Б.:

Ланцута З.Я:

 

Деміхова С.В.

 

Биць Н.М.

 

Відзначення 207-річчя від дня народження Тараса Шевченка

09.03.2021 | 12:58

Цього дня, 9 березня, у 1814 році з’явився на світ визначний поет, класик української літератури, мислитель, художник Тарас Григорович Шевченко. Сьогодні Україна відзначає 207-річчя від дня народження письменника.

Будучи людиною універсальних обдарувань та інтересів, Шевченко залишив по собі величезну творчу спадщину. З-під пера поета вийшли чудові твори і, звісно ж, знаменита збірка поезій “Кобзар”. Його творчість мала вирішальне значення у становленні й розвитку нової української літератури та стала джерелом натхнення для багатьох сучасних митців.
З нагоди 207-річчя від дня народження Шевченка в...

Читати »

ФЛЕШМОБ #Читаю Українку

27.02.2021 | 13:54

Студенти Педагогічного фахового коледжу (ШКВ-11, ШКВ-12 спеціальності 013 Початкова освіта) активно долучилися до всеукраїнського флешмобу #Читаю Українку, організованого з нагоди 150-ліття великої доньки нашого народу, ЛЕСІ УКРАЇНКИ, також – з метою популяризації і шанобливого ставлення до постаті поетеси та її творчості.
Поезії для декламування дівчата обирали самостійно, відповідно до ліричних вподобань . Адже поезія Лесі Українки багата в жанрово-тематичному плані, різноманітна – в спектрі настроєвих відтінків. Тому кожна учасниця флешмобу могла втілити в декламуванні своє емоційно-інтелектуальне прочитання задуму авторки. Як писала...

Читати »

Cтудентська конференція «Мовна освіта: сучасні виклики та перспективи»

19.02.2021 | 21:49

Щоб любити – треба знати,
                 а щоб проникнути в таку тонку
                                й неосяжну величну й багатогранну річ,
        як мова, треба її любити.
В.Сухомлинський
 
З нагоди Дня рідної мови  та відзначення 360-річчя Львівського національного університету імені Івана Франка і 150-річчя Педагогічного коледжу Львівського національного університету імені Івана Франка  18 лютого 2021 року проведено дистанційну студентську онлайн-конференцію «Мовна освіта: сучасні виклики та перспективи».
У вступному слові Соболевська О.Б., голова циклової комісії викладачів української мови, методики навчання, дитячої літератури та іноземних мов, зазначила, що  починаючи з...

Читати »

Участь викладачів у Всеукраїнському онлайн-форумі “Викладачі 4.0: ефективні підходи до дистанціцйної освіти”

04.01.2021 | 10:05

На завершення 2020 року (16-23 грудня) викладачі Педколеджу  взяли участь у навчальному марафоні онлайн вебінарів і от результати:

Людмила Гриньо
Марія Верхоляк
Оксана Колобич
Оксана Соболевська
Олена Кірсанова
Світлана Деміхова
Сенич Галина
Зоряна Ланцута

Читати »

Відбулася дистанційна відкрита лекція, присвячена 150-літтю Педагогічного коледжу на тему: «Пісня серця галицького Орфея… ОСИП МАКОВЕЙ. Слово про письменника і педагога…»

16.11.2020 | 10:28

12 листопала 2020 р. у Педагогічному фаховому коледжі Львівського національного університету імені Івана Франка відбулася дистанційна відкрита лекція, присвячена 150-літтю Педагогічного коледжу на тему:
«Пісня серця галицького Орфея… ОСИП МАКОВЕЙ.
Слово про письменника і педагога…»
     Слухачі мали змогу познайомитись з цікавими фактами з життя і творчості письменника, доторкнутись думкою до усіх граней таланту Осипа Маковея – талановитого поета, самобутнього прозаїка, проникливого критика, досвідченого вченого-філолога, вдумливого педагога, редактора і видавця, етнографа і фольклориста; сучасника Івана Франка, одного із когорти постатей, роль...

Читати »