Вища математика

Тип: Нормативний

Відділення: циклова комісія викладачів фахових дисциплін початкової освіти та природничо-математичної підготовки

Навчальний план

СеместрКредитиЗвітність
13Залік

Лекції

СеместрК-сть годинЛекторГрупа(и)
118Array

Практичні

СеместрК-сть годинГрупаВикладач(і)
318

Опис курсу

Мета: ознайомити студентів з основами математичного апарату, необхідного для розв’язування теоретичних і прикладних завдань; сприяти розвитку логічного мислення.

Предмет вивчення навчальної дисципліни є вектори, матриці, функції, системи лінійних алгебраїчних рівнянь.

Завдання: ознайомити з основними об’єктами та методами математики, навчити кожного студента застосовувати методи для розв’язування задач.

Заплановані результати навчання:

Після вивчення курсу “Вища математика” студенти повинні знати:

 • означення матриці, оберненої матриці, операцій над матрицями, рангу та визначника матриці;
 • методи розв’язування систем лінійних алгебраїчних рівнянь (матричний метод, метод Крамера, метод Гаусса)
 • означення вектора та лінійних операцій над векторами; типи векторів;
 • означення скалярного, векторного і мішаного добутків векторів;
 • основні види рівнянь прямої на площині; умови, що визначають взаємне розміщення прямих на площині;
 • означення функції однієї змінної, області визначення і області значень функції;
 • означення послідовності, границі послідовності, властивості границь послідовностей;
 • означення границі функції в точці, властивості границь; важливі границі;
 • різні означення неперервної функції в точці;
 • означення похідної та диференціалу функції однієї змінної, правила диференціювання;
 • означення невизначеного та визначеного інтегралів, їх основні властивості; основні методи інтегрування.

Студенти повинні вміти:

 • виконувати операції над матрицями (транспонувати, додавати і віднімати, множити матриці); знаходити ранг матриці, обернену матрицю;
 • обчислювати визначники другого, третього і вищих порядків;
 • розв’язувати СЛАР різними методами (матричним методом, методом Крамера, методом Гаусса);
 • виконувати дії над векторами; визначати кут між векторами;
 • знаходити скалярний, векторний і мішаний добутки векторів;
 • складати різні види рівнянь прямої; визначати взаємне розміщення двох прямих на площині;знаходити кут між прямими на площині;
 • знаходити область визначення та область значень функції однієї змінної;
 • досліджувати функцію на неперервність; встановлювати характер точок розриву функції;
 • обчислювати границі послідовностей і функцій;
 • обчислювати похідну і диференціал функцій;
 • виконувати повне дослідження функції та будувати її графік;
 • обчислювати невизначені та визначені інтеграли.

Рекомендована література

 1. Васильченко І. П., Данилов В. Я., Лобанов А. І., Таран Є. Ю. Вища математика: Основні означення, приклади і задачі: Навч. посіб: У 2 ч. – К.: Либідь, 1992. – Ч. 2. – 256 с.
 2. Дюженкова О. Ю. Тестові завдання з дисципліни “Вища математика”. – К.: МАУП, 1999. – 56 с.
 3. Жильцов О. Б., Торбін О. Б. Вища математика з елементами інфор- маційних технологій: Навч. посіб. – К.: МАУП, 2002. – 408 с.
 4. Кулініч Г. Л., Максименко Л. О., Плахотнік В. В., Призва Г. Й. Вища математика: Основні означення, приклади і задачі: Навч. посіб: У 2 ч. – К.: Либідь, 1992. – Ч. 1. – 288 с.
 5. Лубенська Т. В., Чупаха Л. Д. Вища математика в таблицях. – К.: МАУП, 1999. – 86 с.
 6. Практикум з вищої математики: Навч. посіб. для студ. вищ. навч. закл. / І.І. Юртин, О. Ю. Дюженкова, О. Б. Жильцов та ін.; За ред. І. І. Юртина. – К.: МАУП, 2003. – 248 с.

Навчальна програма

Завантажити навчальну програму