Вступ до спеціальності

Тип: Нормативний

Відділення: циклова комісія викладачів української мови,методики навчання, дитячої літератури, діловодства та іноземних мов

Навчальний план

СеместрКредитиЗвітність
12Залік

Лекції

СеместрК-сть годинЛекторГрупа(и)
118Соболевська О. Б.

Практичні

СеместрК-сть годинГрупаВикладач(і)
118Соболевська О. Б.

Опис курсу

Назва курсу              “Вступ до спеціальності

Спеціальність          “Інформаційна, бібліотечна та архівна справи”

Рівень                         Молодший спеціаліст

Рік навчання                 І

Семестр                      І

Процеси постійного збільшення документообігу потребують, з одного боку, науково обґрунтованого удосконалення роботи з документами, з іншого — обізнаності осіб, професійна діяльність яких пов’язана з цією сферою, з питаннями стандартизації документів, правильного і своєчасного їх оформлення.

Актуальність та необхідність вивчення навчальної дисципліни зумовлена змістом практичної діяльності майбутніх діловодів, потребою підготовки висококваліфікованих фахівців, які володіють сучасними знаннями теорії і навиками практики документування інформації та роботи з документами.

У ході вивчення дисципліни  студенти ознайомлюються зі сучасною класифікацією документів, набувають навичок складання різних видів документів, оформлення реквізитів, отримують зразки ділових паперів, які необхідні у практичній діяльності.

Об’єкт дисципліни – діловодство як сукупність процесів, що забезпечують документування управлінської документації та організацію роботи зі службовими документами.

Предмет дисципліни – норми, правила та принципи створення документації, яка використовуються для забезпечення основних функцій управління персоналом.

Метою вивчення дисципліни є засвоєння теоретичних знань і придбання практичних навичок, необхідних для роботи з документами на всіх етапах їх просування в організації, ознайомлення з основними аспектами поняття «професія», отримання загальних уявлень про професію діловода.

Завдання  курсу:

 • надати загальні теоретичні знання;
 • навчити складати тексти документів з урахуванням вимог офіційно-ділового стилю;
 • навчити складати формуляр документа з дотриманням сучасних правил оформлення ділових паперів;
 • ознайомити з процедурою контролю виконання документів.

Згідно з вимогами освітньо-професійної програми студенти повинні:

знати:

 •  законодавство України, державні стандарти,  інші нормативні та методичні документи, що забезпечують підготовку фахівців у вищій школі;
 •    кваліфікаційні вимоги до професії діловода;
 •  права та обов’язки діловода  в різних сферах його професійної діяльності на різних її етапах;
 •  основні напрямки діяльності діловода;
 • специфіку використання документів у різних сферах діяльності;
 • стратегії комунікативної діяльності діловода.

вміти:

 • розкривати зміст головних понять та категорій концепції професійного спрямування;
 • застосовувати теоретичні знання з особливостей оформлення документів;
 • використовувати на практиці знання про особливості професійної діяльності діловода;
 • застосовувати Державний класифікатор професій у практичній діяльності.

володіти:

 •  культурою оформлення документа;
 •  основними методами обробки, зберігання, архівації документів;
 • юридичними кліше й штампами;
 •  навичками роботи з документами за допомогою комп’ютерної техніки.

Організація курсу: навчальний курс «Вступ до спеціальності» триває один семестр (І-й) і складається з лекційних, практичних та семінарських занять. Згідно з навчальним планом на вивчення курсу передбачено 36 аудиторних годин, з них : 20 годин лекційні та 16 практичні заняття. Підсумковий контроль знань – залік.

Лекції: для студентів відвідування лекцій є обов’язковим. Мета лекцій – ознайомити студента з навчальним матеріалом, навчити їх критично осмислювати лекційний матеріал та використовувати на практиці набуті знання.

Практичне заняття – форма навчального заняття, за якої викладач організовує детальний розгляд окремих теоретичних положень навчальної дисципліни і формує вміння та навички їх практичного застосування шляхом індивідуального виконання студентом сформульованих завдань. Проведення таких занять ґрунтується на попередньо підготовленому методичному матеріалі. Воно включає ставлення загальної проблеми викладачем та її обговорення за участю студентів, вирішування завдань із їх обговоренням, вирішування контрольних завдань, їх перевірку, оцінювання.

Семінарське заняття – форма навчального заняття, за якої викладач організовує дискусію навколо попередньо визначених тем, до яких студенти готують тези виступів. На кожному семінарському занятті викладач оцінює підготовлені студентами доповіді та презентації з окреслених питань, їх виступи, активність у дискусії, уміння формулювати і відстоювати свою позицію тощо. Підсумкові бали за кожне семінарське заняття виставляються у журнал. Набрані студентом бали за окремі семінарські заняття враховуються у процесі накопичення підсумкових балів із даної навчальної дисципліни.

Оцінювання знань, вмінь та навиків студентів: результат роботи студента протягом семестру ( 100 балів) складається з наступних компонентів:

 1. Результатів роботи під час виконання практичних та семінарських занять (40 б).

Програмою передбачено 8 практично-семінарських занять. За одне практичне заняття студент отримує максимально 5 балів (8х5=40).

 1. Модульний контроль (50 б).

Максимальна кількість балів за одну контрольну роботу – 25 балів. Усього з дисципліни передбачено дві модульні контрольні роботи. Загальна кількість балів – 50.  Оцінюється повнота та правильність відповідей.

 1. Самостійна робота студентів впродовж семестру – 10 балів.

Бали набрані впродовж семестру додаються і якщо студент має бажання отримати вищий бал він має право здавати залік.  Студент за залікове питання може отримати максимальну кількість балів  5. Оцінюється: ґрунтовність знань, володіння термінологією,  повнота розкриття питання, логіка викладу думок, рівень володіння культурою мовлення.

 

Шкала перерахунку підсумкових оцінок

(за результатами роботи в семестрі)

 

 

Оцінка в балах

 

ECTS

 

Визначення

Оцінка за заліковою шкалою
90-100 A Відмінно Зараховано
81-89 B Дуже добре
71-80 C Добре
61-70 D Задовільно
51-60 E Достатньо

 

 

Рекомендована література

Основна:

 •  Блощинська В.А. Сучасне діловодство: Навч. посібник. – Київ: ЦНЛ, 2005. – 320 с.
 • Глущик С.В., Дияк О.В., Шевчук С.В. Сучасні ділові папери: Навч. пос. – 4-е вид., перероб. і доп. – Київ, 2003. – 400 с.
 •  Комова М.В. Документознавча термінологія. – Л.: Видавництво Національного університету «Львівська політехніка», 2009. – 167 с.
 •  Кулешов С. Г. Управлінське документознавство: Навч. посібник. – К.: ДАКККіМ, 2007. – 57 с.; – 2 екз.
 •  Ліпінська А.В. Інформаційні ресурси в документознавства: Навч. посібник для дист. навчання / За наук. Ред.. акад. АПН України, д. пед. н., проф. Жал дека М.І. – К.: Університет “Україна”, 2008.- 330 с. – 2 екз.
  Допоміжна:
 • Данюк В.М., Кулаковська Л.П. Кадрове діловодство: Навч.посібник – К.: Каравела, 2006. – 240 с.
 •  Козоріз В.П., Лапицька Н.І. Загальне і кадрове діловодство: Навч. посібник. – Київ: МАУП, 2002. – 168с.
 •  Скібіцька Л.І. Діловодство: Навч. посібник. – Київ: ЦНЛ, 2006. – 224с.
 •  Палеха Ю.І., Леміш Н.О. Загальне документознавство.Навч. посібник: К.:Ліра-К-2008.– вид.2-ге – 450с. – 2 екз.
 •  Швецова-Водка Г. Типологія документа: Навч. посіб. для студ. ін-тів культури. – К.: Кн. палата України, 2007. – 180 c. – 2 екз.

 

ІНФОРМАЦІЙНІ РЕСУРСИ

 • ДСТУ 1.5:2003. Правила побудови, викладання, оформлення та вимоги до змісту нормативних документів. [Електронний ресурс]. – Режим доступу : www.zakon1.rada.gov.ua.
 • ДСТУ 4163–2003. Державна уніфікована система документації. Уніфікована система організаційно-розпорядчої документації. Вимоги до оформлення документів [Електронний ресурс]. – Режим доступу : www.zakon1.rada.gov.ua
 •  ДСТУ 2732:2004. Діловодство й архівна справа. Терміни та ви- значення понять [Електронний ресурс]. – Режим доступу : www.zakon1.rada.gov.ua
 • ДСТУ 3582–97. Інформація та документація. Скорочення слів в українській мові у бібліографічному описі. Загальні вимоги та правила [Електронний ресурс]. – Режим доступу: www.zakon1.rada.gov.ua.
 •  ДСТУ 3843–99. Державна уніфікована система документації. Основні положення [Електронний ресурс]. – Режим доступу : www.zakon1.rada.gov.ua.
 • ДСТУ 3844–99. Державна уніфікована система документації. Формуляр зразок. Вимоги до побудови [Електронний ресурс]. – Режим доступу : www.zakon1.rada.gov.ua.

Матеріали

Навчальна програма

Завантажити навчальну програму