Вікова та педагогічна психологія (Спеціальність 231 «Соціальна робота»)

Тип: Нормативний

Відділення: циклова комісія викладачів педагогіки та психології

Навчальний план

СеместрКредитиЗвітність
34Іспит

Лекції

СеместрК-сть годинЛекторГрупа(и)
348Колобич О. П.ДШС-21

Практичні

СеместрК-сть годинГрупаВикладач(і)
324ДШС-21Колобич О. П.

Опис курсу

Мета та завдання навчальної дисципліни

 Програма курсу «Вікова та педагогічна психологія» є складовою частиною навчального плану спеціальності “Соціальна педагогіка”.

Вивчення курсу «Психологія» дає можливість студентам набути основних знать із вікової та педагогічної психології: основ властивостей і закономірностей формування та функціонування пізнавальних психічних процесів, емоційно-вольової сфери, індивідуально-психологічних особливостей особистості на різних стадіях розвитку людини, взнати про основи психологічного розвитку та формування особистості людини у процесі спілкування та внутрішньогрупової взаємодії, у процесі навчання та виховання, сформує ґрунтовний базис для подальшого поглибленого вивчення окремих аспектів вікової та педагогічної психології; допоможе студентові глибше розібратися в особливостях власної особистості, у своїх індивідуально-особистісних, пізнавальних та комунікативних рисах та якостях; сформує загальні орієнтири у педагогічній роботі з дітьми.

Передбачені навчальним планом години розподілені на лекційні, семінарські та практичні заняття і самостійну роботу.

Всі види занять дають можливість не лише ознайомитися з теоретичним матеріалом, а й поглибити знання теорії за допомогою семінарських занять; допомагають сформувати у студента навички самостійної науково-пошукової роботи. Практичні заняття сприяють оволодінню практичними навичками й вміннями.

Програма орієнтує викладача на творчу побудову навчального процесу, використання модульної рейтингової системи навчання та лекційно-семінарського методу викладання, а також організацію самостійної роботи студентів, проведення практичних та консультативних занять.

Основні вимоги до знань та умінь студента

Після закінчення курсу студент повинен знати:

– основні закономірності формування та розвитку психіки людини;

– етапи вікового розвитку особистості, їх характеристику і особливості;

– специфіку вікових криз при переході від одного етапу розвитку на інший та засоби пом’якшення їх протікання;

– сучасні погляди на природу та закономірності функціонування вікових змін психіки;

– напрямки цілеспрямованого розвитку можливостей людини та реалізації її особистісного потенціалу на кожному етапі розвитку

– психологічний погляд на навчання та виховання;

– шляхи ефективного навчання і виховання повноцінної розвиненої особистості на кожному етапі її психічного розвитку;

– психологічні вимоги до особистості педагога;

– сутність явища обдарованості та шляхи її всебічного розкриття у школярів в сучасних умовах;

– основи профорієнтаційної роботи в старшій школі.

 Студент повинен уміти:

– володіти навичками діагностики вікових змін у особистості;

– встановлювати причини і наслідки внутрішніх та зовнішніх конфліктів особистості, які зумовлені віковими змінами;

– використовувати основні методи, які застосовуються у роботі з школярами на сучасному етапі розвитку науки і суспільства;

– діагностувати готовність дитини до школи;

– діагностувати рівень особистісного розвитку школяра;

– розробляти стратегії ефективного навчання для школяра з точки зору індивідуального підходу;

– моделювати ситуації, прогнозувати їх розвиток та наслідки;

– забезпечувати профорієнтаційне самовизначення школяра.

– діагностувати та коректувати розлади у спілкуванні школяра з дорослими і однолітками;

– формулювати рекомендації для педагога, що працює з дітьми різних вікових категорій  з метою підвищення ефективності навчально-виховного процесу.

Рекомендована література

Базова

 

  1. Вікова та педагогічна психологія. Навч. посібник/ О.В. Скрипченко, Л.В.Долинська, З.В.Огороднійчук та ін.— К.: Каравела, 2007.— 400 с.
  2. Савчин М. В. Педагогічна психологія: Навч. Посіб / М.В. Савчин. — К. : Академвидав, 2007. – 424 с.
  3. Савчин М. В. Вікова психологія / М.В. Савчин, Л.А. Василенко. — К. : Академвидав, 2005.— 360 с.
  4. Сергєєнкова О.П.,Столярчук Педагогічна психологія. Навч. посіб / О. П. Сергеєнкова, О. А.Столярчук , О. П. Коханова, О. В. Пасєка. – К. : Центр учбової літератури, 2012.

 

Допоміжна

 

  1. Власова О. І.Педагогічна психологія: Навч. Посібник О. І. Власова.— К. : Либідь, 2005.—400с.
  2. Кутішенко В. П. Вікова та педагогічна психологія / В. П. Кутішенко. — К. : Центр навчальної літератури, 2005.—128 с.
  3. Крайг Г.Психология развития / Г. Крайг.— СПб.: Питер, 2001.— 992 с.
  4. Поліщук М. Вікова та педагогічна психологія / М. Поліщук. — Суми : Університетська книга, 2005.— 220 с.

Навчальна програма

Завантажити навчальну програму