Вікова та педагогічна психологія (Спеціальність 231 «Соціальна робота»)

Тип: Нормативний

Відділення: циклова комісія викладачів педагогіки та психології

Навчальний план

СеместрКредитиЗвітність
34.5Іспит

Лекції

СеместрК-сть годинЛекторГрупа(и)
336Колобич О. П.ДШС-21

Практичні

СеместрК-сть годинГрупаВикладач(і)
336ДШС-21Колобич О. П.

Опис курсу

Мета та завдання навчальної дисципліни

 Програма курсу «Вікова та педагогічна психологія» є складовою частиною навчального плану спеціальності “Соціальна педагогіка”.

Вивчення курсу «Психологія» дає можливість студентам набути основних знать із вікової та педагогічної психології: основ властивостей і закономірностей формування та функціонування пізнавальних психічних процесів, емоційно-вольової сфери, індивідуально-психологічних особливостей особистості на різних стадіях розвитку людини, взнати про основи психологічного розвитку та формування особистості людини у процесі спілкування та внутрішньогрупової взаємодії, у процесі навчання та виховання, сформує ґрунтовний базис для подальшого поглибленого вивчення окремих аспектів вікової та педагогічної психології; допоможе студентові глибше розібратися в особливостях власної особистості, у своїх індивідуально-особистісних, пізнавальних та комунікативних рисах та якостях; сформує загальні орієнтири у педагогічній роботі з дітьми.

Передбачені навчальним планом години розподілені на лекційні, семінарські та практичні заняття і самостійну роботу.

Всі види занять дають можливість не лише ознайомитися з теоретичним матеріалом, а й поглибити знання теорії за допомогою семінарських занять; допомагають сформувати у студента навички самостійної науково-пошукової роботи. Практичні заняття сприяють оволодінню практичними навичками й вміннями.

Програма орієнтує викладача на творчу побудову навчального процесу, використання модульної рейтингової системи навчання та лекційно-семінарського методу викладання, а також організацію самостійної роботи студентів, проведення практичних та консультативних занять.

Основні вимоги до знань та умінь студента

Після закінчення курсу студент повинен знати:

– основні закономірності формування та розвитку психіки людини;

– етапи вікового розвитку особистості, їх характеристику і особливості;

– специфіку вікових криз при переході від одного етапу розвитку на інший та засоби пом’якшення їх протікання;

– сучасні погляди на природу та закономірності функціонування вікових змін психіки;

– напрямки цілеспрямованого розвитку можливостей людини та реалізації її особистісного потенціалу на кожному етапі розвитку

– психологічний погляд на навчання та виховання;

– шляхи ефективного навчання і виховання повноцінної розвиненої особистості на кожному етапі її психічного розвитку;

– психологічні вимоги до особистості педагога;

– сутність явища обдарованості та шляхи її всебічного розкриття у школярів в сучасних умовах;

– основи профорієнтаційної роботи в старшій школі.

 Студент повинен уміти:

– володіти навичками діагностики вікових змін у особистості;

– встановлювати причини і наслідки внутрішніх та зовнішніх конфліктів особистості, які зумовлені віковими змінами;

– використовувати основні методи, які застосовуються у роботі з школярами на сучасному етапі розвитку науки і суспільства;

– діагностувати готовність дитини до школи;

– діагностувати рівень особистісного розвитку школяра;

– розробляти стратегії ефективного навчання для школяра з точки зору індивідуального підходу;

– моделювати ситуації, прогнозувати їх розвиток та наслідки;

– забезпечувати профорієнтаційне самовизначення школяра.

– діагностувати та коректувати розлади у спілкуванні школяра з дорослими і однолітками;

– формулювати рекомендації для педагога, що працює з дітьми різних вікових категорій  з метою підвищення ефективності навчально-виховного процесу.

Рекомендована література

Базова

 

 1. Вікова та педагогічна психологія. Навч. посібник/ О.В. Скрипченко, Л.В.Долинська, З.В.Огороднійчук та ін.— К.: Каравела, 2007.— 400 с.
 2. Савчин М. В. Педагогічна психологія: Навч. Посіб / М.В. Савчин. — К. : Академвидав, 2007. – 424 с.
 3. Савчин М. В. Вікова психологія / М.В. Савчин, Л.А. Василенко. — К. : Академвидав, 2005.— 360 с.
 4. Сергєєнкова О.П.,Столярчук Педагогічна психологія. Навч. посіб / О. П. Сергеєнкова, О. А.Столярчук , О. П. Коханова, О. В. Пасєка. – К. : Центр учбової літератури, 2012.

 

Допоміжна

 

 1. Власова О. І.Педагогічна психологія: Навч. Посібник О. І. Власова.— К. : Либідь, 2005.—400с.
 2. Кутішенко В. П. Вікова та педагогічна психологія / В. П. Кутішенко. — К. : Центр навчальної літератури, 2005.—128 с.
 3. Крайг Г.Психология развития / Г. Крайг.— СПб.: Питер, 2001.— 992 с.
 4. Поліщук М. Вікова та педагогічна психологія / М. Поліщук. — Суми : Університетська книга, 2005.— 220 с.

 

Базова та допоміжна література розміщена у електронній бібліотеці на Інтернет-ресурсі:

 1. https://stud.com.ua/psihologiya/
 2. https://pidruchniki.com/1584072037148/psihologiya/vikova_i_pedagogichna_psihologiya

 

Матеріали

Екзаменаційні питання із  вікової  психології

 1. Вікова психологія як галузь психологічної науки.
 2. Предмет вікової психології. Завдання вікової психології.
 3. Методи вікової психології,їх характеристика.
 4. Поняття психічного розвитку людини. Роль навчання і виховання у психічному розвитку.
 5. Періодизація життєвого розвитку людини. Поняття про кризові та сенситивні періоди в житті людини. Провідна діяльність особистості в кожен віковий період.
 6. Психічний розвиток дитини у фазі новонародженності. Виникнення комплексу пожвавлення .
 7. Психічний розвиток немовлят. Роль спілкування дитини з дорослими.
 8. Особливості розвитку дітей раннього віку. Формування предметної діяльності.
 9. Розвиток психічних процесів та емоційно-вольової сфери в ранньому дитинстві. Криза трьох років та щляхи її подолання.
 10. Психологічна готовність дошкільників до навчання в школі.
 11. Психологічні особливості дошкільного віку. Гра як особливий вид діяльності в дошкільному віці. Причини та особливості кризи семи років.
 12. Особливості емоційно-вольової сфери молодшого школяра. Шкільна тривожність та шкільні страхи.
 13. Психологічна характеристика навчальної діяльності молодшого школяра.
 14. Психологічна характеристика дитини-підлітка.
 15. Розвиток психічних процесів, емоцій та волі підлітка. Спілкування з однолітками та дорослими в підлітковому віці. Криза підліткового віку та шляхи її подолання.
 16. Проблема провідної діяльності в юнацькому віці.
 17. Розвиток пізнавальних процесів в юнацькому віці: «Я – концепція юнаків і дівчат».
 18. Формування та розвиток самосвідомості старшого школяра. Криза юнацького віку. Профорієнтаційна робота соціального педагога із старшими школярами.
 19. Психологічні особливості періоду дорослості. Періодизація психічного розвитку дорослої людини.
 20. Психологічна характеристика ранньої дорослості.
 21. Розвиток «Я – концепція у зрілому дорослому віці». Особливості життєдіяльності у зрілому віці.
 22. Психологічна характеристика середньої дорослості.
 23. Психологічна характеристика пізньої дорослості.
 24. Психологічна характеристика старості.
 25. Реалізація мудрості як сенсу життя у старості.

Екзаменаційні питання із   педагогічної психології

 1. Педагогічна психологія як галузь психологічної науки. Навчання і виховання як предмет педагогічної психології.
 2. Завдання педагогічної психології на сучасному етапі її розвитку.
 3. Структура і функції педагогічної психології.
 4. Місце педагогічної психології у системі психологічних наук.
 5. Методологічні принципи педагогічної психології.
 6. Психологічно-педагогічний експеримент, його види та особливості організації проведення.
 7. Роль навчання і виховання у психічному розвитку особистості.
 8. Сутність та завдання психології навчання. Навчання як умова розвитку особистості.
 9. Поняття «навчання», «учіння», «научіння», їх зв’язок. Навчання як управління учінням.
 10. Психологічна характеристика видів навчання (програмоване, проблемне,модульне, розвиваюче..).
 11. Вікові аспекти навчання. Молодший школяр як суб’єкт навчальної діяльності.
 12. Поняття про психологію виховання. Предмет і завдання психології виховання.
 13. Дитина як суб’єкт виховної взаємодії.
 14. Психологічні основи керівництва процесом виховання.
 15. Вікові аспекти виховання
 16. Психологічні особливості сімейного виховання.
 17. Психологічні основи індивідуального підходу в процесі виховання особистості.
 18. Психологічні критерії та показники вихованості.
 19. Самовиховання як вища форма управління в сфері виховання.
 20. Психологічні особливості виховання дітей з асоціальною поведінкою.
 21. Особливості педагогічної діяльності. Структура педагогічної діяльності вчителя.
 22. Психологія особистості вчителя.
 23. Педагогічні здібності, їх структура та умови формування.
 24. Особистість вчителя та індивідуальний стиль його діяльності.
 25. Особливості педагогічного спілкування вчителя з учнями. Особистість вчителя та педагогічний такт.

Навчальна програма

Завантажити навчальну програму