Сучасна українська мова з практикумом (Початкова освіта)

Тип: Нормативний

Відділення: циклова комісія викладачів української мови,методики навчання, дитячої літератури та іноземних мов

Навчальний план

СеместрКредитиЗвітність
11.5Немає
21.5Немає
31.5Іспит

Лекції

СеместрК-сть годинЛекторГрупа(и)
110Цигилик-Копцюх О. О.ШКВ-11, ШКВ-12,
218Цигилик-Копцюх О. О.ШКВ-11, ШКВ-12,
318Цигилик-Копцюх О. О.ШКВ-21, ШКВ-22,

Практичні

СеместрК-сть годинГрупаВикладач(і)
18ШКВ-11Цигилик-Копцюх О. О.
ШКВ-12Цигилик-Копцюх О. О.
Цигилик-Копцюх О. О.
216ШКВ-11Цигилик-Копцюх О. О.
ШКВ-12Цигилик-Копцюх О. О.
Цигилик-Копцюх О. О.
318ШКВ-21Цигилик-Копцюх О. О.
ШКВ-22Цигилик-Копцюх О. О.

Опис курсу

Назва курсу             Сучасна українська мова з практикумом

Спеціальність          Початкова освіта

Кваліфікація            Вчитель початкових класів

Рівень                         Молодший спеціаліст

Рік навчання             І,II

Семестр                      1,2,3

Кількість годин – 162 (лекційні – 46; практичні -42 ;  самостійне опрацювання – 74)

Кількість отримуваних кредитів – 4,5.

Мета  курсу – спрямувати студентів на вдосконалення шкільних знань з української мови та систематизація мовного матеріалу; розвиток лінгвістичного мислення; поглиблене засвоєння мовних законів  і категорій,  мовознавчої термінології; вивчення основних розділів сучасного українського мовознавства (фонетики, фонології, орфоепії; лексики та фразеології; словотвору; морфології  і синтаксису);

 Завдання вивчення :

 1. Виробити стійкі навички культури усного й писемного мовлення, оволодіти нормами сучасної літературної мови.
 2. Ознайомити з науковими засадами й основними положеннями сучасного українського правопису та підвищити рівень грамотності.
 3. Поглибити духовну культуру і формування мовно-гуманітарного світогляду студентів.
 4. Вивчення фонетичних, лексикологічних, граматичних, правописних і мовностилістичних явищ і тенденцій; оволодіння різними аспектами сучасної української мови.

У результаті засвоєння навчального матеріалу студенти повинні знати:

 1. Основні теоретичні проблеми курсу.
 2. Особливості української мови як державної, її комунікативно-соціальні функції.
 3. Наукові засади й основні положення сучасного українського правопису.
 4. Лексичні, орфоепічні, граматичні та стилістичні норми сучасної української мови.

У результаті набутих у процесі вивчення навчальної дисципліни знань студенти повинні уміти:

 1.  Володіти навичками культури мовлення і нормами української літературної мови.
 2. Здійснювати різні види системного аналізу мовних одиниць.
 3. Самостійно працювати над текстом.
 4. Виразно і точно висловлювати думки.Програма навчальної дисципліни

 Модуль 1. Орфографічні, фонетичні, орфоепічні та акцентологічні мовні норми, їх особливості.

 Змістовий модуль 1.

Тема 1. Поняття мовної норми. Класифікація мовних норм. Стабільність і змінюваність норм у часі. Нормативність мовлення як складник мовної комунікації педагога. Мовна норма і культура мовлення. Культура мовлення педагога як основа педагогічної майстерності.

Тема 2. Орфографічні норми сучасної української мови: нормативність і правильність мовлення. Український правопис: історія становлення, принципи.

 Тема 3. Вживання апострофа і м’якого знака. Правопис префіксів і суфіксів. Правопис слів іншомовного походження. Подвоєння і подовження приголосних.

Тема 4.Правопис складних слів (іменників, прикметників, числівників). Вживання великої літери.

 Тема 5. Фонетичні норми сучасної української мови. Звуки в потоці мовлення. Асиміляція, дисиміляція  приголосних. Поняття про чергування, його різновиди. Фонетична виразність мовлення педагога.

 Тема 6. Класифікація голосних і приголосних звуків. Фонетичні явища: асиміляція, дисиміляція, спрощення, чергування. Фонетична транскрипція.

Контроль модуля 1.

 Тема 7. Лексикографія як наука про словники. Типи словників. Словник у професійній діяльності педагога.

Тема 8. Культура усного мовлення. Орфоепічні та акцентологічні норми. Норми вимови голосних і приголосних звуків. Норми наголошення слів. Засоби милозвучності української мови.

Тема 9.Підсумково-узагальнююче заняття.

 Модуль 2. Лексичні, морфемно-словотвірні, фразеологічні мовні норми, їх особливості.

 Змістовий модуль 2.

 Тема 10. Лексичні норми сучасної української літературної  мови. Лексичні засоби культури спілкування. Динаміка лексичної норми. Синонімічний вибір слова. Багатозначні слова та контекст. Лексичні норми і чистота мовлення. Порушення лексичних норм, найтиповіші лексичні помилки, причини їх виникнення.

 Тема 11. Морфемні норми сучасної української літературної мови. Поняття про морфеміку. Морфема, її варіанти. Класифікація морфем. Типи морфем за позицією у структурі слова. Морфемний аналіз слова.

Тема 12. Словотвірні норми сучасної української мови. Способи словотворення. Словотвір різних частин мови. Питомі українські моделі словотворення. Типові словотвірні невправності як наслідок калькування з близькоспоріднених мов. Складні випадки у словотворенні.

Тема 13. Фразеологічні норми сучасної української літературної мови. Українська фразеологія як вираження національного менталітету. Власне фразеологізми й фразеологічні вирази. Мовні кліше й штампи. Стилістичне використання фразеологізмів. Порушення фразеологічних норм.

 Тема 14. Контроль модуля 2.

Модуль 3.Морфологічні мовні норми, їх особливості.

Змістовий модуль 3.

Тема 15.Морфологічні норми сучасної української мови. Особливості стилістичного використання категорії роду й числа іменників, їх відмінкових форм. Типові помилки в мовностилістичному використанні іменників.

Тема 16. Стилістичні особливості вживання іменників. Категорія роду, числа  і відмінка. Відмінкові закінчення іменників чоловічого роду у формі родового відмінка однини. Відмінювання іменників. Невідмінювані іменники.

Тема 17. Прикметники, їх стилістичні особливості.  Уживання повних і коротких форм прикметника. Помилки при творенні ступенів порівняння. Помилки при вживанні одного ступеня порівняння в значенні іншого.

Тема 18. Стилістичні особливості вживання прикметників. Розряди за значенням та мовними ознаками. Творення ступенів порівняння якісних прикметників. Особливості відмінювання прикметників.

 Тема  19. Норми вживання числівників і займенників у мовленні. Правопис і відмінювання числівників. Зв’язок числівників з іменником. Синонімія числівників. Творення і правопис складних слів з числівниковим компонентом.Уживання займенників у реченні і як компонентів тексту. Типові помилки в мовностилістичному  використанні займенників і числівників.

Тема 20. Стилістичні особливості вживання займенників і числівників. Аналіз текстів з погляду використання в них займенників. Синонімічні заміни особових займенників. Аудіювання тексту з числівниками.

Тема 21. Дієслово, його стилістичні особливості. Способові  і часові форми дієслова, їх синонімія. Особливості вживання дієслівних форм в українській мові. Специфіка вживання безособової форми на – но, -то. Типові помилки в мовностилістичному використанні дієслів та дієслівних форм.

Тема 22. Стилістичні особливості вживання дієслів та його форм.Творення і вживання часових і способових форм дієслова. Семантика пасивних й активних дієслівних конструкцій. Побудова речень з дієслівною формою на -но, -то. Помилки при використанні дієприкметникових і дієприслівникових зворотів.

Тема 23. Прислівник, його стилістичні функції. Семантичне багатство  і національна специфіка у прислівниках. Правописні особливості прислівників. Редагування текстів з ненормативним уживанням прислівників.

Тема 24. Службові слова, їх роль у тексті. Вживання часток у специфічно українських конструкціях. Сурядні і підрядні сполучники, їх синоніміка. Особливості вживання деяких прийменникових конструкцій. Типові помилки в мовностилістичному використанні службових слів.

 Тема 25. Контроль модуля 3.

Тема 26.Підсумково-узагальнююче заняття.

Модуль 4. Синтаксичні мовні норми, їх особливості. Синтаксис простого речення.

 Змістовий модуль 4.

 Тема 27. Словосполучення. Синтаксичні зв’язки та відношення у ньому (узгодження, керування, прилягання; атрибутивні, об’єктні, обставинні словосполучення). Складні випадки керування.

Тема 28. Словосполучення. Типи словосполучень за морфологічним вираженням головного слова. Типи підрядного зв’язку в словосполученнях. Складні випадки керування.

Тема 29. Синтаксис простого неускладненого речення. Члени речення – головні, другорядні. Односкладне – двоскладне речення. Непоширене – поширене речення. Повне й неповне речення. Актуальне членування речення. Складні випадки координації підмета і присудка.

 Тема 30. Синтаксис простого  речення. Головні і другорядні члени речення. Тире між підметом і присудком. Узгодження підмета з присудком.

Тема 31. Синтаксис ускладненого простого речення. Однорідні члени речення (побудова однорідного ряду, сполучники, помилки). Відокремлення членів речення як засіб підсилення, виділення. Звертання (способи вираження). Вставні і вставлені конструкції.

Тема 32. Однорідні члени речення, розділові знаки в реченнях з однорідними членами.

Тема 33. Відокремлені члени речення (означення, прикладки, додатки, обставини). Відокремлені уточнюючі члени речення. Вставні і вставлені конструкції. Звертання. Розділові знаки у реченнях з відокремленими членами, вставними і вставленими конструкціями, звертаннями.

Контроль модуля 4.

Модуль 5. Синтаксичні мовні норми, їх особливості. Синтаксис складного речення.

Змістовий модуль 5.

 Тема 34. Синтаксис складного речення. Складносурядне речення (засоби зв’язку, семантика). Складнопідрядне речення (засоби зв’язку, семантика). Складне безсполучникове речення (семантика, пунктуація, інтонація). Складна синтаксична конструкція.

Тема 35. Синтаксис складносурядного речення. Розділові знаки у складносурядному реченні.

 Тема 36. Синтаксис складнопідрядного речення. Розділові знаки у складнопідрядному реченні.

 Тема 37. Синтаксис  безсполучникового складного речення. Розділові знаки у безсполучниковому складному реченні.

 Тема 38. Складні синтаксичні конструкції. Багатокомпонентні складні речення речення, їх типи.  Речення з різними видами зв’язку. Період.

 Тема 39. Стилістичні особливості речень з різними способами вираження чужого мовлення.

Тема 40. Пряма і непряма мова, її призначення й граматично-смислові особливості.

Контроль модуля 5.

 Тема 41. Текст і його складники. Структурні типи синтаксичних цілих.

 Тема 42. Теоретичні принципи сучасної української пунктуації. Основні етапи розвитку української пунктуації. Система розділових знаків та їхні основні функції.  Видільні й віддільні розділові знаки. Структура речення і пунктуація.

Тема 43. Синтаксичні норми і культура фахового мовлення.

 Тема 44. Підсумково-узагальнююче заняття.

 

 

 

 

Рекомендована література

 Базова література :

 • Безпояско О.К., Городенська К.Г., Русанівський В.М. Граматика української мови: Морфологія. – К., 1993.
 • Вихованець І.Р. Граматика української мови. Синтаксис: Підручник. – К., 1993.
 • Лобода В.В., Скуратівський Л.В. Українська мова в таблицях: Довідник. – К., 1993.
 • Плющ М.Я. Сучасна українська літературна мова : Збірник вправ: Навч. посіб. 2-ге вид. – К.: Вища школа, 2003.
 • Пономарів О.Д. Сучасна українська мова. – К., 2001.
 • Сучасна українська літературна мова: Підручник / За ред. М.Я.Плющ. – К.,-1994.
 • Український правопис- К.: Наук, думка, 1994.
 • ШкуратянаН.Г.,Шевчук С.В. Сучасна українська літературна мова.Модульний курс: навчальний посібник. – К.: Вища школа, 2007.

 Допоміжна  література:

 • Бондар О.І. Сучасна українська мова. Фонетика. Фонологія. Орфографія. Лексика. Лексикологія: Навчальний посібник. – К.: Академія., 2006.
 • Головащук С.І. Складні випадки наголошення: Словник-довідник. – К.: Либідь, 1995.
 • Горпинич В.О., Морфологія української мови. – К.: ВЦ Академія, 2004.
 •  Гринчишин Д.Г., Сербенська О.А. Словник паронімів української мови. – К.: Рад шк.,1986.
 • Масенко Л.Т. Українські імена і прізвища. – К., 1990
 • Мельничайко В.Л. Види мовного розбору. Українська мова. Довідник.- Тернопіль: Богдан, 1997.
 • Караванський С. Практичний словник синонімів української мови. – К.: Кобза, 1993.
 • Короткий тлумачний словник української мови /За ред. Д.Г.Гринчишина. – К., 1988.
 • Плиско К.М. Синтаксис української мови із системою орієнтирів для самостійного вивчення. – Харків, 1992.
 • Погрібний М.І. Орфоепічний словник. – К., 1983.
 • Полюга Л.М. Морфемний словник. – К., 1983.
 • Полюга Л.М. Словник антонімів. – К., 1987.
 • Слинько І.І., Гуйванюк М.В., Кобилянська М.Ф. Синтаксис сучасної української мови: Проблемні питання. – К.: Вища шк., 1994.
 • Словник іншомовних слів /За ред. О.С. Мельничука. – К., 1985.
 • Словник труднощів української мови /За ред. С.Я. Єрмоленко. – К., 1989.
 • Удовиченко Г.М. Фразеологічний словник української мови: В 2 т. – К., 1984.
 • Шульжук К.Ф. Синтаксис української мови: Підручник. – К.: Видав. центр „Академія”, 2004.