Стилістика ділового мовлення і редагування службових документів

Тип: Нормативний

Відділення:

Навчальний план

СеместрКредитиЗвітність
32Залік
41.5Курсова робота

Лекції

СеместрК-сть годинЛекторГрупа(и)
318
412Array
518
628Array

Практичні

СеместрК-сть годинГрупаВикладач(і)
318
45
518
620

Опис курсу

Програма вивчення навчальної дисципліни «Стилістика ділового мовлення та редагування службових документів» складена відповідно до освітньо-професійної програми підготовки молодшого спеціаліста спеціальності 5.02010501 Діловодство.

Предметом вивчення навчальної дисципліни є стилістика сучасної української літературної мови.

Програма навчальної дисципліни складається з таких змістових модулів:

Модуль 1. Стилістика ділового мовлення.

Модуль 2. Редагування службових документів.

 1. Мета і завдання навчальної дисципліни

1.1.Мета курсу – подати науково обґрунтований погляд на українську мову як на довершену поліфункціональну систему, допомогти студентам засвоїти основні поняття теоретичної стилістики й оволодіти стилістичними нормами літературного офіційно – ділового мовлення в усній та писемній формі; прищепити почуття естетики мовлення, вміння працювати над словом, редагувати офіційно – ділові документи.

1.2.Основне завдання вивчення дисципліни «Стилістика ділового мовлення та редагування ділових документів» полягає в опануванні різноманітних стилістичних засобів української літературної мови, застосуванні їх на практиці, вмінні редагувати офіційно-ділові документи.

Згідно з вимогами освітньо-професійної програми студенти повинні:

знати:

 • предмет і завдання стилістики української мови; структуру стилістичної системи української мови; класифікацію стилів сучасної української мови; мовні і позамовні фактори, що впливають на формування стилю; норми літературної мови;
 • історію зародження і розвитку офіційно – ділового стилю; сферу його використання, призначення, основні ознаки, основні мовні засоби, підстилі і жанри (види); стильові норми офіційно-ділового стилю;
 • лексичні норми української мови; стилістичну диференціацію лексичного складу української літературної мови; особливості стилістичного використання різних груп лексики в офіційно-діловому стилі;
 • стилістичні можливості фразеологізмів; фразеологію офіційно-ділового стилю;

граматичні форми іменників, прикметників, займенників, дієслів які вживаються у ділових паперах і забезпечують такі основні стильові ознаки офіційно-ділового стилю, як стислість, точність, логічність, однозначність;

 • основні ознаки тексту; мовні засоби зв’язку; засоби створення логічності і послідовності мовлення;
 • предмет і завдання редагування; етапи редагування;особливості проведення редакторського аналізу; типи помилок і причини їх виникнення; методи виправлення; норми редагування; принцип визначення найдоцільніших методів виправлення; особливості використання коректурних знаків.

вміти:

 • володіти стилістичними нормами сучасної української мови; використовувати мовні засоби відповідно до теми, мети та сфери спілкування;
 • робити стилістичний аналіз тексту; визначати підстилі і жанри (види) офіційно-ділового стилю;

виявляти, пояснювати і усувати різні типи помилок у документах, дотримуючись чинних норм редагування; добирати найдоцільніші методи виправлення;

 • дотримуватися орфоепічних й акцентуаційних норм сучасної української мови; використовувати засоби милозвучності української мови;
 • дотримуватися лексичних і стилістичних норм під час складання документів; уникати двозначності висловів у текстах документів; правильно добирати стилістично марковану лексику;
 • продукувати тексти офіційно-ділового стилю відповідно до норм літературної мови;

у

На вивчення навчальної дисципліни відводиться 252 години 6 кредитів ЄКТС.

Рекомендована література

Основна:

 • Бабич Н.Д. Практична стилістика і культура української мови . – Львів, 2003.
 • Волкотруб Г.Й. Стилістика ділової мови/Навчальний посібник. – К.: МАУП, 2002 – 208 с.
 • Дудик П. С.Стилі етика української мови: Навчальний посібник. — К.: Видавничий центр «Академія», 2005. — 368 с.
 • Мазуренко С.П. Стилістика ділового мовлення та редагування ділових паперів. Методичний посібник – Вінниця, 2001.
 • Пономарів О.Д. Стилістика дідової української мови. – Тернопіль, 2000.

Допоміжна :

 • Ботвина Н.Д. Офіційно-діловий та науковий стилі української мови. – К.,

2001.

 • Волощак М.     Неправильно-правильно: Довідник з українського слововживання: за матеріалами засобів масвої інформації. – К., 2000.
 • Гнаткевич Ю. Уникаймо русизмів в українській мові. – К., 2000.
 • ГоловащукС.І.                                           Словник-довідник з українського           літературного

слововживання . – К., 2000.

 • Загнітко А.П., Данилюк І.Г. Українське ділове мовлення: професійне і непрофесійне спілкування. – К., 2003.
 • Зубков М. Українська мова. Універсальний довідник. – X, 2004.
 • Мазуренко С.П. «Стилістика ділового мовлення та редагування ділових паперів. Методичний посібник – Вінниця, 2001.
 • Мозговий В.І. Українська мова у професійному спілкуванні. Модульний курс. Навчальний посібник. К., 2006.
 • Пентилюк М.І. Культура мови і стилістика. – Вежа, 1994.
 • Пилинський М.М. Мовна норма і стиль. – К., 1976.
 • Пономарів О.Д. Культура слова: Мовностилістичні поради: Навч. посібник. – К., 1999.
 • Понтелло Н.Я. Українська мова і ділове мовлення. – К., 2001.
 • Шевчук С.В. Українське ділове мовлення. Підручник – К., 2003

Навчальна програма

Завантажити навчальну програму