Стилістика ділового мовлення і редагування службових документів

Тип: Нормативний

Відділення:

Навчальний план

СеместрКредитиЗвітність
32Залік
41.5Курсова робота

Лекції

СеместрК-сть годинЛекторГрупа(и)
318
412Данилюк М. М.
518
628Данилюк М. М.

Практичні

СеместрК-сть годинГрупаВикладач(і)
318Данилюк М. М.
45Данилюк М. М.
518Данилюк М. М.
620Данилюк М. М.

Опис курсу

Програма вивчення навчальної дисципліни «Стилістика ділового мовлення та редагування службових документів» складена відповідно до освітньо-професійної програми підготовки молодшого спеціаліста спеціальності 5.02010501 Діловодство.

Предметом вивчення навчальної дисципліни є стилістика сучасної української літературної мови.

Програма навчальної дисципліни складається з таких змістових модулів:

Модуль 1. Стилістика ділового мовлення.

Модуль 2. Редагування службових документів.

 1. Мета і завдання навчальної дисципліни

1.1.Мета курсу – подати науково обґрунтований погляд на українську мову як на довершену поліфункціональну систему, допомогти студентам засвоїти основні поняття теоретичної стилістики й оволодіти стилістичними нормами літературного офіційно – ділового мовлення в усній та писемній формі; прищепити почуття естетики мовлення, вміння працювати над словом, редагувати офіційно – ділові документи.

1.2.Основне завдання вивчення дисципліни «Стилістика ділового мовлення та редагування ділових документів» полягає в опануванні різноманітних стилістичних засобів української літературної мови, застосуванні їх на практиці, вмінні редагувати офіційно-ділові документи.

Згідно з вимогами освітньо-професійної програми студенти повинні:

знати:

 • предмет і завдання стилістики української мови; структуру стилістичної системи української мови; класифікацію стилів сучасної української мови; мовні і позамовні фактори, що впливають на формування стилю; норми літературної мови;
 • історію зародження і розвитку офіційно – ділового стилю; сферу його використання, призначення, основні ознаки, основні мовні засоби, підстилі і жанри (види); стильові норми офіційно-ділового стилю;
 • лексичні норми української мови; стилістичну диференціацію лексичного складу української літературної мови; особливості стилістичного використання різних груп лексики в офіційно-діловому стилі;
 • стилістичні можливості фразеологізмів; фразеологію офіційно-ділового стилю;

граматичні форми іменників, прикметників, займенників, дієслів які вживаються у ділових паперах і забезпечують такі основні стильові ознаки офіційно-ділового стилю, як стислість, точність, логічність, однозначність;

 • основні ознаки тексту; мовні засоби зв’язку; засоби створення логічності і послідовності мовлення;
 • предмет і завдання редагування; етапи редагування;особливості проведення редакторського аналізу; типи помилок і причини їх виникнення; методи виправлення; норми редагування; принцип визначення найдоцільніших методів виправлення; особливості використання коректурних знаків.

вміти:

 • володіти стилістичними нормами сучасної української мови; використовувати мовні засоби відповідно до теми, мети та сфери спілкування;
 • робити стилістичний аналіз тексту; визначати підстилі і жанри (види) офіційно-ділового стилю;

виявляти, пояснювати і усувати різні типи помилок у документах, дотримуючись чинних норм редагування; добирати найдоцільніші методи виправлення;

 • дотримуватися орфоепічних й акцентуаційних норм сучасної української мови; використовувати засоби милозвучності української мови;
 • дотримуватися лексичних і стилістичних норм під час складання документів; уникати двозначності висловів у текстах документів; правильно добирати стилістично марковану лексику;
 • продукувати тексти офіційно-ділового стилю відповідно до норм літературної мови;

у

На вивчення навчальної дисципліни відводиться 252 години 6 кредитів ЄКТС.

Рекомендована література

Основна:

 • Бабич Н.Д. Практична стилістика і культура української мови . – Львів, 2003.
 • Волкотруб Г.Й. Стилістика ділової мови/Навчальний посібник. – К.: МАУП, 2002 – 208 с.
 • Дудик П. С.Стилі етика української мови: Навчальний посібник. — К.: Видавничий центр «Академія», 2005. — 368 с.
 • Мазуренко С.П. Стилістика ділового мовлення та редагування ділових паперів. Методичний посібник – Вінниця, 2001.
 • Пономарів О.Д. Стилістика дідової української мови. – Тернопіль, 2000.

Допоміжна :

 • Ботвина Н.Д. Офіційно-діловий та науковий стилі української мови. – К.,

2001.

 • Волощак М.     Неправильно-правильно: Довідник з українського слововживання: за матеріалами засобів масвої інформації. – К., 2000.
 • Гнаткевич Ю. Уникаймо русизмів в українській мові. – К., 2000.
 • ГоловащукС.І.                                           Словник-довідник з українського           літературного

слововживання . – К., 2000.

 • Загнітко А.П., Данилюк І.Г. Українське ділове мовлення: професійне і непрофесійне спілкування. – К., 2003.
 • Зубков М. Українська мова. Універсальний довідник. – X, 2004.
 • Мазуренко С.П. «Стилістика ділового мовлення та редагування ділових паперів. Методичний посібник – Вінниця, 2001.
 • Мозговий В.І. Українська мова у професійному спілкуванні. Модульний курс. Навчальний посібник. К., 2006.
 • Пентилюк М.І. Культура мови і стилістика. – Вежа, 1994.
 • Пилинський М.М. Мовна норма і стиль. – К., 1976.
 • Пономарів О.Д. Культура слова: Мовностилістичні поради: Навч. посібник. – К., 1999.
 • Понтелло Н.Я. Українська мова і ділове мовлення. – К., 2001.
 • Шевчук С.В. Українське ділове мовлення. Підручник – К., 2003

Навчальна програма

Завантажити навчальну програму