Спеціальні системи документування

Тип: Нормативний

Відділення: циклова комісія викладачів української мови,методики навчання, дитячої літератури та іноземних мов

Навчальний план

СеместрКредитиЗвітність
34.5Іспит

Лекції

СеместрК-сть годинЛекторГрупа(и)
336Соболевська О. Б.

Практичні

СеместрК-сть годинГрупаВикладач(і)
336Соболевська О. Б.

Опис курсу

ШКД Спеціальні системи документування

Рекомендована література

Основна:

 

 • Бибик С.П., Сюта Г.М. Ділові документи та правові папери.-Харків: Фоліо, 2006.- 492 с.
 • Блощинська В.А. Сучасне діловодство: Навчальний посібник. – К.: Центр навчальної літератури, 2005. – 320с.
 • Бутинець Ф.Ф.Документування господарських операцій: теорія, методологія, комп’ютеризація. – Житомир: ЖІТІ, 1999.-412 с.
 • Вербицька Т.С., Чіннікова В.П. Секретарська справа та сучасне справочинство. – Львів: Оріяна Нова, 2001. – 392 с.
 • Галушко В.П.Діловий протокол та ведення переговорів: Навч. посіб.- Вінниця: НОВА КНИГА, 2002.-226 с.
 • Глущик С.В. Сучасні ділові папери: Навч. посіб. для вищої та середньої спеціальності навчальних закладів – 4-те вид. переробл. і допов. – К.: А.С.К., 2005. – 400 с.
 • Головач А.С. Зразки оформлення документів: Для підприємс і громадян – Донецьк: Стакер, 1997. – 352 с.
 • Діденко А.Н. Сучасне діловодство.: Навч. посібник – К.: Либідь. 1998. – 256 с.
 • Добродумов П. О. Діловодство і документація: Навч.-мет. посібник. – Суми: ДНВЗ «УАБС НБУ», 2014. – 212 с.
 • ДСТУ 2732 – 94. Діловодство і архівна справа. Терміни на визначення – Чинний від 1995 – 07.01. – К.: Держстандарт України, 1994.
 • ДСТУ 2392 – 94. Інформація та документація. Базові поняття. Терміни та визначення – Чинний від 1995 – 01.01. – К.: Держстандарт України, 1994.
 • ДСТУ 2628 – 94. Системи оброблення інформації. Оброблення тексту. Терміни та визначення. – Чинний від 1995 – 01.07. – К.: Держстандарт України, 1994.
 • Комова М.В. Діловодство/Національний університет «Львівська політехніка», Інститут гуманітарних і соціальних наук. – Львів: Тріада плюс, 2006. – 220 с.
 • Шевчук С. В., Клименко І. В. Українська ділова мова за професійним спрямуванням: підручник. – 2-е вид., випр. і доп. – К. Алерта, 2011. – 696 с.

Допоміжна:

 • Іванова І.В. Основні вимоги до оформлення доку­ментів. Текст лекції. — К.: Київ. торг.екон. ін-т, 1993.
 • Карпенко О. О., Матліна М. М. Сучасне діловодство: Навч. посібник. – Х.: «ХАІ», 2009. – 75 с.
 • Пелеха Ю. І. Організація сучасного діловодства: Навч. посібник. – К.: Кондор, 2007. – 196 с.
 • Сельченкова С. В. Діловодство: Практичний посібник. – К.: Видавництво «Інкунабула» 2009. – 480 с.
 • Універсальний довідник з ділових паперів та ділової етики. – К.: Довіра, 2003. – 623 с.

 

ІНФОРМАЦІЙНІ РЕСУРСИ

 • ДСТУ 1.5:2003. Правила побудови, викладання, оформлення та вимоги до змісту нормативних документів. [Електронний ресурс]. – Режим доступу : www.zakon1.rada.gov.ua
 • Інструкція про порядок ведення трудових книжок працівників, затверджена наказом Міністерства праці України, Міністерства юстиції України, Міністерства соціального захисту населення України від 29 липня 1993 року № 58 (із змінами та доповненнями) [Електронний ресурс]. – Режим доступу : www.zakon1.rada.gov.ua.
 • Про затвердження методичних рекомендацій щодо застосування Порядку ведення особових справ державних службовців в органах виконавчої влади та зразків оформлення документів особових справ : Наказ Головного управління державної служби при Кабінеті Міністрів України від 5 травня 1998 року № 24 [Електронний ресурс]. – Режим до- ступу : www.zakon1.rada.gov.ua
 • Про затвердження Положення про проведення атестації дер- жавних службовців: Постанова Кабінету Міністрів України від 28 грудня 2000 року № 1922 (із змінами та доповненнями) [Електронний ресурс]. – Режим доступу : www.zakon1.rada.gov.ua
 • Про затвердження Порядку ведення особових справ державних службовців в органах виконавчої влади : Постанова Кабінету Міністрів України від 25 травня 1998 року № 731 (із змінами та доповненнями) [Електронний ресурс]. – Режим доступу : www.zakon1.rada.gov.ua
 • Про затвердження Типового положення про кадрову службу органу виконавчої влади : Постанова Кабінету Міністрів України від 2 серпня 1996 року № 912 (із змінами та доповненнями) [Електронний ресурс]. – Режим доступу : www.zakon1.rada.gov.ua
 • Про затвердження типових форм первинного обліку особового складу : Наказ Міністерства статистики України від 27 жовтня 1995 року № 227 [Електронний ресурс]. – Режим доступу : www.zakon1.rada.gov.ua
 • Про затвердження типових форм первинного обліку : Наказ Мі- ністерства статистики України від 5 грудня 2008 року № 253 [Електрон- ний ресурс]. – Режим доступу : www.zakon1.rada.gov.ua

Матеріали

ПИТАННЯ, ЯКІ ВИНЕСЕНО НА ІСПИТ З ДИСЦИПЛІНИ

 

 1. Поняття «закон», нормативно-правові та підзаконні нормативно-правові акти. Нормативно-методичне забезпечення діловодства, інструктивні акти, що регулюють систему документування.
 2. Поняття про комерційну таємницю. Правове забезпечення комерційної діяльності. Відмінність комерційного діловодства від загального.
 3. Документи комерційної діяльності, їх види, загальна характеристика. Правила оформлення.
 4. Контракт. Комерційні листи ( лист-пропозиція, лист-відповідь на пропозицію; Лист-запит, лист-відповідь на запит). Вимоги до написання поштової адреси.
 5. Листи міжнародного зв’язка, структура листа, правила оформлення поштової адреси..
 6. Документи банківської діяльності (договір на здійснення кредитно-розрахункового обслуговування). Договір про депозитний вклад. Договір про спільну діяльність, кредитний договір, договір лізингу. Вимоги до укладання, правила оформлення.
 7. Документаційне забезпечення комерційних нарад, презентацій, переговорів. Підготовка переліку документів, що містять комерційну таємницю.
 8. Загальні відомості про інформацію з обмеженим доступом. Організація роботи з конфіденційним діловодством.
 9. Класифікація інформації за рівним доступу. Склад і облік конфіденційного діловодства. Порядок роботи персоналу з конфіденційними документами.
 10. Облік і зберігання справ з конфіденційними документами. Строки виконання, порядок контролю за їх виконанням. Особливості організації конфіденційного діловодства. Джерела конфіденційної інформації та канали розголошення.
 11. Система захисту цінної інформації та конфіденційних документів. Склад та формування захисту документаційної інформації.
 12. Поняття про комерційну таємницю та конфіденційну інформацію. Система захисту цінної інформації. Нормативні документи, що регулюють захист інформації та інформаційну безпеку.
 13. Канали витоку інформації. Методи захисту. Правовий захист. Захист за допомогою технічних засобів. Засоби охорони території. Засоби охорони комунікацій.
 14. Захист інформації з використанням комп’ютерних систем і баз даних. Технологічні процеси обробки і зберігання конфіденційних документів. Журнал реєстрації з грифом КТ.
 15. Договори господарської діяльності, їх види ( договір поставки, договір оренди. договір про розрахунково-касове обслуговування, договір купівлі-продажу). Формуляр-зразок.
 16. Документація в рекламній діяльності. Договори для організації виставково- ярмаркової діяльності та аукціонів. Договір купівлі-продажу житла.
 17. Комерційні акти. Реквізити. Вимоги до складання та оформлення. Претензійні листи. Їх реквізити. Вимоги до оформлення, вимоги до викладу тексту.
 18. Позовна заява. Вимоги до оформлення. Відмова від акцепту. Вимоги до складання тексту.

19.Рекламація, відповідь на рекламацію. Опис документів, які позивач надсилає до арбітражу або народного суду.

 1. Паспорт, трудова книжка, повідомлення.
 2. Військовий квиток, автобіографія.
 3. Резюме, заява, заповіт. Вимоги до складання і оформлення.
 4. Скарга, пропозиція. розписка, доручення. Вимоги до складання і оформлення.

24.Посвідки, види, правила оформлення.

 1. Трудова угода. Види трудових угод.
 2. Контракт. Відмінність між трудовою угодою і контрактом. Розірвання трудової угоди, контракту.
 3. Співбесіда при прийому на роботу.
 4. Зберігання документів з кадрово-контрактних питань. Випробувальний термін.
 5. Звільнення за власним бажанням. Переведення і переміщення працівника.
 6. Порядок ведення трудових книжок. . Заповнення і ведення трудових книжок.
 7. Особовий листок з обліку кадрів.
 8. Реєстрація в службі зайнятості. Картка персонального обліку. Реєстраційна картка.
 9. Перелік документів для оформлення допомоги із безробіття.
 10. Групування документів пенсійного забезпечення оформлення копій і витягу з документів. Журнал обліку оформлення пенсійних справ. Ведення журналу обліку пенсійних справ.
 11. Пенсійне забезпечення: основні поняття і правове регулювання. Солідарна система пенсійного страхування.
 12. Сутність звернення громадян до органів державного управління. Терміни розгляду звернень і відповідальність за їх порушення.
 13. Реєстрація звертань до державних органів управління. Види звернень громадян. Особливості провадження за видами звернення. Вимоги до звернень громадян.
 14. Організація прийому громадян у місцеві державні адміністрації. Інформування населення про діяльність місцевої державної адміністрації. Права громадян у разі розгляду заяви чи скарги. Закон України «Про звернення громадян».
 15. Новітні технології обробки інформації. Персональний комп’ютер.
 16. Класифікація документів на новітніх носіях. Фіксування інформації на сучасних матеріальних носіях Електронні пристрої, зберігання даних.

 

Практичні питання

 1. Написати заяву про надання академічної відпустки за станом здоров’я.
 2. Написати заяву про закінчення терміну академічної відпустки.
 3. Написати заяву про перевід з денної форми навчання на заочну.
 4. Написати заяву про можливість навчання за індивідуальним графіком у зв’язку з працевлаштуванням за фахом.
 5. Написати заяву про зміну прізвища у зв’язку з одруженням.
 6. Написати заяву про зарахування на посаду вихователя дошкільного закладу.
 7. Написати заяву про звільнення зі займаної посади.
 8. Написати заяву про надання матеріальної допомоги.
 9. Написати рецензію, використовуючи всі реквізити.
 10. Написати резюме, використовуючи всі реквізити.
 11. Написати пояснювальну записку, використовуючи всі реквізити.
 12. Написати доповідну записку, використовуючи всі реквізити.
 13. Скласти протокол засідання, використовуючи всі реквізити.
 14. Написати службове подання, використовуючи всі реквізити.
 15. Написати лист-запит, використовуючи всі реквізити.
 16. Написати супровідний лист, використовуючи всі реквізити
 17. Написати лист-прохання, використовуючи всі реквізити.
 18. Написати лист-вітання, використовуючи всі реквізити
 19. Написати повідомлення (тема на вибір студента).
 20. Написати розписку, використовуючи всі реквізити.

Навчальна програма

Завантажити навчальну програму