Соціологія

Тип: Нормативний

Відділення: циклова комісія викладачів гуманітарної та соціально - економічної підготовки

Навчальний план

СеместрКредитиЗвітність
41.5Залік

Лекції

СеместрК-сть годинЛекторГрупа(и)
420Івах О. С.ДШВ-21, ДШВ-22
410Івах О. С.ШКВ-21, ШКВ-22,
418Івах О. С.

Практичні

СеместрК-сть годинГрупаВикладач(і)
410ДШВ-21Івах О. С.
ДШВ-22Івах О. С.
410ШКВ-21Івах О. С.
ШКВ-22Івах О. С.
418Івах О. С.

Опис курсу

“Соціологія” (спеціальність  012 “Дошкільна освіта”)

 1. Мета курсу: формування у студентів системи знань про соціальну систему суспільства, розуміння сутності соціології як науки, соціального життя та соціальної структури суспільства, навичок аналізу соціальних явищ і процесів, соціальної діяльності та поведінки.

В результаті вивчення даного курсу студент повинен

 • знати: передумови виникнення соціології як науки;
 • об’єкт та предмет науки;
 • функції та роль соціології у житті суспільства;
 • основні етапи становлення соціології;
 • основні категорії соціології;
 • структуру соціологічного знання;
 • види соціальних спільнот та форми соціальної взаємодії;
 • види, етапи соціологічного дослідження та основні методи збору соціологічної інформації;

 

 • вміти: працювати з соціально-політичною та публіцистичною літературою;
 • робити власні висновки та готувати доповіді, реферати з питань соціальної проблематики;
 • аргументовано відстоювати свою точку зору в обговоренні соціальних проблем;
 • грамотно та критично аналізувати та використовувати статистичні дані, документи, обробляти їх, систематизувати, класифікувати, вирізняти найбільш важливе, основне;
 • складати програми соціологічного дослідження конкретних об’єктів і обирати відповідний інструментарій їх реалізації;
 • володіти навичками соціологічного аналізу інформації.
 1. Організація курсу: навчальний курс «Соціологія», для спеціальності 012 «Дошкільна освіта», триває один семестр (ІV-й) і складається з лекційних та семінарських занять. Згідно з навчальним планом на вивчення курсу передбачено 30 аудиторних годин, з них 20 лекційних та 10 практичних/семінарських. Курс завершується складанням студентом заліку.
 2. Лекції: для студентів відвідування лекцій є обов’язковим. Лекції читаються за структурно – хронологічним принципом. Мета лекцій –сформувати знання з історії класичної соціології, середини XIX – поч. XX ст, основних теоретичних парадигм ХХ ст., основних категорій та понять соціології, основні теоретичні концепції, види, методи й організація соціологічних дос­ліджень
 3. Семінарські заняття: участь кожного студента в семінарських заняттях – обов’язкова. На семінарські заняття покладаються наступні вимоги: формування у студентів вмінь і навичок: рецензування, реферування, порівняння, критичного аналізу рекомендованих до опрацювання джерел та наукової літератури.
 4. Оцінювання знань, вмінь та навиків студентів: результат роботи студента протягом семестру (100 балів) складається з наступних компонентів:

– результатів роботи на семінарських заняттях (10 балів х 2 = 20 балів). Підсумкова кількість балів за роботу на семінарських заняттях (4 години) визначається як сума балів, отриманих за усні чи письмові відповіді студента;

результатів роботи на практичному занятті (10 балів);

– двох модульних контрольних робіт (25 балів х 2 = 50 балів), що проводиться за результатами вивчення частини навчального курсу (змістовного модуля 1, змістовного модуля 2 );

– самостійна робота студентів  упродовж семестру (макс 20  балів):

реферат  – (5 балів), презентація – (5 балів),  повідомлення чи есе  – (5 балів), міні соціологічне дослідження на обрану тему – (5 балів).

 

За кожне додаткове питання на заліку – 1 бал, максимальна кількість балів на заліку – 5 балів.

Шкала оцінювання: національна та ЄКТС

 

Оцінка в балах

 

ECTS

 

Визначення

Екзаменаційна оцінка,

оцінка з диференційованого

заліку

(національна шкала)

90-100 A Відмінно Відмінно
81-89 B Дуже добре Добре
71-80 C Добре
61-70 D Задовільно Задовільно
51-60 E Достатньо

 

 

 «СОЦІОЛОГІЯ»( спеціальність 013 “Початкова освіта”)

 1. Мета курсу: формування у студентів системи знань про соціальну систему суспільства, розуміння сутності соціології як науки, соціального життя та соціальної структури суспільства, навичок аналізу соціальних явищ і процесів, соціальної діяльності та поведінки.

В результаті вивчення даного курсу студент повинен

 • знати: передумови виникнення соціології як науки;
 • об’єкт та предмет науки;
 • функції та роль соціології у житті суспільства;
 • основні етапи становлення соціології;
 • основні категорії соціології;
 • структуру соціологічного знання;
 • види соціальних спільнот та форми соціальної взаємодії;
 • види, етапи соціологічного дослідження та основні методи збору соціологічної інформації;

 

 • вміти: працювати з соціально-політичною та публіцистичною літературою;
 • робити власні висновки та готувати доповіді, реферати з питань соціальної проблематики;
 • аргументовано відстоювати свою точку зору в обговоренні соціальних проблем;
 • грамотно та критично аналізувати та використовувати статистичні дані, документи, обробляти їх, систематизувати, класифікувати, вирізняти найбільш важливе, основне;
 • складати програми соціологічного дослідження конкретних об’єктів і обирати відповідний інструментарій їх реалізації;
 • володіти навичками соціологічного аналізу інформації.
 1. Організація курсу: навчальний курс «Соціологія», для спеціальності 013 «Початкова освіта», триває один семестр (ІV-й) і складається з лекційних та семінарських занять. Згідно з навчальним планом на вивчення курсу передбачено 20 аудиторних годин, з них 14 лекційних та 6 практичних/семінарських. Курс завершується складанням студентом заліку.
 2. Лекції: для студентів відвідування лекцій є обов’язковим. Лекції читаються за структурно – хронологічним принципом. Мета лекцій –сформувати знання з історії класичної соціології, середини XIX – поч. XX ст, основних теоретичних парадигм ХХ ст., основних категорій та понять соціології, основні теоретичні концепції, види, методи й організація соціологічних дос­ліджень
 3. Семінарські заняття: участь кожного студента в семінарських заняттях – обов’язкова. На семінарські заняття покладаються наступні вимоги: формування у студентів вмінь і навичок: рецензування, реферування, порівняння, критичного аналізу рекомендованих до опрацювання джерел та наукової літератури.
 4. Оцінювання знань, вмінь та навиків студентів: результат роботи студента протягом семестру (100 балів) складається з наступних компонентів:

–  результатів роботи на семінарських заняттях (10 балів х 2 = 20 балів). Підсумкова кількість балів за роботу на семінарських заняттях (4 години) визначається як сума балів, отриманих за усні чи письмові відповіді студента;

– двох модульних контрольних робіт (25 балів х 2 = 50 балів), що проводиться за результатами вивчення частини навчального курсу (змістовного модуля 1, змістовного модуля 2 );

– самостійна робота студентів  упродовж семестру (макс 30  балів):

реферат  – (5 балів), презентація – (5 балів),  повідомлення чи есе  – (5 балів), міні соціологічне дослідження на обрану тему – (15 балів).

 

За кожне додаткове питання на заліку – 1 бал, максимальна кількість балів на заліку – 5 балів.

Шкала оцінювання: національна та ЄКТС

 

Оцінка в балах

 

ECTS

 

Визначення

Екзаменаційна оцінка,

оцінка з диференційованого

заліку

(національна шкала)

90-100 A Відмінно Відмінно
81-89 B Дуже добре Добре
71-80 C Добре
61-70 D Задовільно Задовільно
51-60 E Достатньо

 

 

 

Рекомендована література

 1. Соціологія: Підручник / 3-тє вид.,стереотипне. За редакцією В.М.Пічі. – Львів: “Новий Світ-2000”, 2008.
 2. Черниш Н.Й. Соціологія: Підручник за рейтингово-модульною системою навчання.-5-те вид., перероб. і доп. – К.: Знання, 2009.

 

Допоміжна:

 1. Арбеніна В.Л .Етносоціологія: Навч.посіб. – 2-ге вид., перероб. і доп. – Х.: ХНУ, 2007.-314с.
 2. Білоус В.С.Соціологія у визначеннях, поясненнях, схемах, таблицях: Навч.посіб. – К.,2002.
 3. Вишняк О.І. Соціокультурна динаміка політичних регіонів України. Соціологічний моніторинг (1992-2006). – К.: Ін-т соціології НАН України, 2006. – 226с.
 4. Грушевський М.С.Хто такі українці і чого вони хочуть. – Київ, 1991.-227с.
 5. Гіденс Е. Соціологія.- К.,1999
 6. Грушевський М.С.Проект “Українського соціологічного інституту”//Філософська і соціологічна думка.-1992.-№7.
 7. Грушевський М.С.Український соціологічний інститут і дослідча кафедра історії культури загальної й української//Філософська і соціологічна думка.-1992.-№7.
 8. Жоль К.К. Соціологія: Навч.посіб. – К.: Либідь, 2005.
 9. Кузьменко Т.М. Соціологія: Навч.посіб. – К.: Центр учбової літератури, 2010.
 10. Подольська Е.А., Подольська Т.В.Соціологія: 100 питань-100 відповідей. – Київ: Фірма “ІНКОС”,2009, – 352 с.
 11. Практикум з соціології: Навчальний посібник для студентів вищих закладів освіти / За редакцією В.М.Пічі. – 2-ге вид., стерео. – Львів: “Магнолія-2006”, 2009.
 12. Соціологія: Підручник / За ред. В.Г.Городяненка. – К.: ВЦ “Академія”, 2008.-544с.
 13. Соціологія: Підручник / За ред. М.П.Требіна. – Х.: Право, 2010.
 14. Тарабукін Ю.А. Соціологія молоді: Курс лекцій. – К., 2001. – 376 с.
 15. Хто є хто в західній та вітчизняній соціології: Навч. Соціологічний словник для студентів/ За ред.. В.М.Пічі. – Львів: Світ, 1999.-159с.

 

http://www.sociology-lnu.org.ua/resursy.files/Chernysh_Soc_04.pdf.

http:// pidruchniki.ws/17810409/sotsiologiya/sotsiologiya_-_siriy_

http:// uk.wikipedia.org/wiki/Категорія:Соціологія