Соціологія

Тип: Нормативний

Відділення: циклова комісія викладачів гуманітарної та соціально - економічної підготовки

Навчальний план

СеместрКредитиЗвітність
32Залік

Лекції

СеместрК-сть годинЛекторГрупа(и)
318Сенич Г. Б.ДШС-21

Практичні

СеместрК-сть годинГрупаВикладач(і)
318ДШС-21Сенич Г. Б.

Опис курсу

Мета: формування у студентів системи знань про соціальну систему суспільства, розуміння сутності соціології як науки, соціального життя та соціальної структури суспільства, навичок аналізу соціальних явищ і процесів, соціальної діяльності та поведінки.

Предмет: вивчення  навчальної дисципліни є становлення, розвиток і функціонування суспільства, його елементів, соціальних відносин і соціальних процесів та механізми і принципи їх взаємодії.

Завдання:

 • дати майбутнім спеціалістам цілісне уявлення про суспільство;
 • озброїти студентів знаннями основних соціальних систем та інститутів, спільнот людей, процесу соціалізації і його впливу на самооцінку і поведінку особистості, законів функціонування і розвитку суспільства;
 • виробити у майбутніх спеціалістів такий підхід до соціальної реальності, в основі якого лежить наукове знання;
 • навчити майбутніх педагогів розуміти, інтерпретувати і використовувати в професійній діяльності і в повсякденному житті основні теоретичні і практичні положення соціології, дані конкретно-соціологічних досліджень;
 • формувати загальну і соціологічну культуру, соціологічне мислення майбутніх спеціалістів, розвивати у них потребу в здобутті наукових знань про явища суспільного життя.

Здобувачі набудуть компетентності

ЗАГАЛЬНІ КОМПЕТЕНТНОСТІ:

ЗК 1. Здатність реалізувати свої права і обов’язки як члена суспільства, усвідом-лювати цінності громадянського (вільного, демократичного) суспільства та необхідність його сталого розвитку, верховенства права, прав і свобод людини і громадянина в Україні.

ЗК 2. Здатність зберігати та примножувати моральні, культурні, наукові цінності і досягнення суспільства на основі розуміння історії та закономірностей розвитку предметної області, її місця у загальній системі знань про природу і суспільство та у розвитку суспільства, техніки і технологій, використовувати різні види та форми рухової активності для активного відпочинку та ведення здорового способу життя.

ЗК 5. Здатність застосовувати знання у практичних ситуаціях.

ЗК 6. Здатність до пошуку, оброблення та аналізу інформації з різних джерел.

ЗК 8. Здатність діяти соціально відповідально та свідомо

СПЕЦІАЛЬНІ  КОМПЕТЕНТНОСТІ

СК 1. Розуміння сутності, значення і видів соціальної роботи та основних її напрямів (психологічного, соціально- педагогічного, юридичного, економічного, медичного).

СК 4. Здатність до розуміння соціально-психологічних явищ, процесів становлення, розвитку та соціалізації особистості.

СК 7. Здатність розробляти шляхи подолання соціальних проблем і знаходити ефективні методи.

СК 11. Здатність оцінювати результати та якість у сфері професійної діяльності.

СК 12. Здатність дотримуватися етичних принципів та стандартів соціальної роботи.

 

 

Прогнозовані результати навчання

РН  1. Здійснювати пошук, аналіз і оброблення інформації для розв’язання професійних завдань.

РН 4. Застосовувати сучасні інформаційно-комунікаційні технології та методи соціальної роботи для вирішення професійних задач.

РН 13. Визначати зміст і види співпраці з представниками різних професій, груп, громад у професійній діяльності.

РН 14. Планувати, аналізувати, контролювати та оцінювати власну роботу та роботу інших осіб у спеціалізованому контексті.

РН 15. Знати теорію і володіти практикою професійного спілкування

Рекомендована література

Основна:

 1. Кузьменко Т.М.Соціологія. Київ: Центр навчальної літератури,2019.320 с.
 2. Соціологія : навч. посібник для здобувач. вищ. юрид. освіти / Р.І. Амірова, Ю.В. Візниця, І.В. Грабовець та ін. Дніпро : ДДУВС, 2018.  176 с.
 3. Соціологія: навчальний посібник для студентів для студентів усіх спеціальностей денної форми навчання, що вивчають «Соціологію» / О. В. Горпинич, О. Ю. Клименко, Л. М. Москаленко, М. С. Труш, В. Ф. Ятченко Київ : ДУТ, 2019.  235 с. – URL: http://www.dut.edu.ua/uploads/l_1868_64391381.pdf
 4. Соціологія : навчальний посібник / О.  О. Титаренко. Київ: ВД «Дакор», 2020.  210 с. URL:  https://dakor.kiev.ua/wp-content/uploads/sociologija.pdf

Допоміжна:

1.Судаков В. І., Лапіна В. В.Природні та культурні детермінанти

соціальної напруженості в сучасних європейських суспільствах//Ukr. socìum, 2021, 1(76): 60-68.

2.Гудзеляк І. І., Котик Л. І., Ванда І. В. Соціологія: навчально- методичний посібник для самостійної роботи студентів. – Львів: Видавничий центр ЛНУ імені Івана Франка, 2013.  95 с.

3.Кузьменко Т.М. Соціологія: навч.посіб. Київ: Центр учбової літератури, 2010. К.:  320 с. URL:http://filelibsnu.at.ua/navchalno-metod/social/Sociologiya-Kuzmenko2010.pdf

4.Навчально-методичні матеріали проєкту “Вивчай та розрізняй: інфо-медійна грамотність”.  К.: IREX в Україні, 2019-2020.

 1. Практичний посібник з медіаграмотності для мультиплікаторів / за загал. Ред. В.Ф.Іванова. ‒ Київ: Академія української преси, Центр вільної преси, 2019. ‒ 100 с.

6.Петінова О. Б. Соціологія: навчальний посібник / О. Б. Петінова.  Одеса: Видавництво «Магістр», 2019.  260 с.

7.Пірен  М.І. Загальна соціологія: підруч. для студ. вищ. навч.закл. Київ: ДП «Видавничий дім «Персонал», 2014. 478с.

8.Соціологія: підручник. 3-тє вид.,стереотипне/ За редакцією  В.М.Пічі. – Львів: “Новий Світ-2000”, 2008. 293 с. URL:http://posek.km.ua/biblioteka/%D0%A1/%..pdf

9.Історія соціології: навчальний посібник /. О. А. Рахманов, С. С. Бульбенюк, Ю. М. Манелюк.  Київ : КНЕУ, 2017.  279 с.

10.Черниш Н.Й. Соціологія: Підручник за рейтингово-модульною системою навчання.-5-те вид., перероб. і доп.  Київ: Знання, 2009.468с.

Інформаційні ресурси:

Соціологія. Вікіпедія.URL: http://surl.li/aszgr

Черниш Н. Соціологія Курс лекцій:URL https://fc.vseosvita.ua/001rxm-1cda.pdf

Соціологічні дослідження. Вікіпедія. URL:  http://surl.li/aszgy

Портал:Соціологія/Інтернет-ресурси.URL: http://surl.li/aszin

«П’ятихвилинка медіаграмотності». URL: https://www.youtube.com/watch?v=tMQudmwJUf8

 

Матеріали

Оцінювання знань студентів здійснюється  за 100-бальною шкалою. Максимальна кількість балів при оцінюванні знань за поточну успішність становить  100 балів. При  вивченні дисципліни студентам рекомендується використовувати основну та додаткову літературу, конспект лекцій, мультимедійні навчальні матеріали.

Поточний контроль знань студентів відбувається  під час проведення практичних занять. Модульний контроль проводиться 2 рази впродовж семестру. Оцінювання знань за навчальною дисципліною відбувається на підставі накопичених балів за результатами поточного та підсумкового контролю всіх видів згідно зі шкалою оцінювання.

Оцінювання знань студентів здійснюється впродовж семестру за такими видами робіт:

Змістовий модуль 1:

 1. Семінарське, практичне занятя –до 5 балів (макс.10 б.)
 2. Самостійна робота (макс.20 балів): тематичні завдання – до 3 балів;творчо – пошукові роботи, реферати  –   до 5 балів, повідомлення   –   1 бал. Здобувачі можуть самостійно опрацювати онлайн- курс відповідної тематики . У разі отримання сертифікату – 10 балів.
 3. Модульна контрольна робота – 20 балів

Змістовий модуль 2:

 1.   Семінарські заняття – 5 по 4 б., практичне заняття -5 балів (макс.25)
 2. Самостійна робота  (макс. 10 балів),тематичні завдання – до 3 балів, творчі роботи, реферати  –  до 5 балів,  повідомлення  – 1бал .
 3. Модульна контрольна робота – 15 балів

Очікується, що письмові роботи студентів будуть їх  оригінальними дослідженнями чи міркуваннями і характеризуватимуться самостійність суджень та вмінням робити власні висновки. Відсутність посилань на використані джерела, фабрикування джерел, списування, втручання в роботу інших студентів становлять, але не обмежують, приклади можливої академічної недоброчесності. Виявлення ознак академічної недоброчесності в письмовій роботі студента є підставою для незарахування викладачем, незалежно від масштабу плагіату, обману.

Література. Уся література, яку студенти не зможуть знайти самостійно, буде надана викладачем, виключно в освітніх цілях без права її передачі третім особам.  Студент заохочується до використання також й іншої літератури, якої немає серед рекомендованих.

Жодні форми порушення академічної доброчесності не толеруються.

Шкала оцінювання: національна та ЄКТС

Оцінка

ЄКТС

Оцінка в

балах

Оцінка за національною шкалою
Екзамен,

диференційований залік

Залік
А 90-100 5 відмінно зараховано
В 81-89 4 дуже добре
C 71-80 добре
D 61-70 3 задовільно
Е 51-60 достатньо
21-50 2 незадовільно не зараховано
F 0-20 2 незадовільно не зараховано

Силабус:

Завантажити силабус