Психологія (загальна, вікова. педагогічна) (спеціальність 013) Початкова освіта)

Тип: Нормативний

Відділення: циклова комісія викладачів педагогіки та психології

Навчальний план

СеместрКредитиЗвітність
11Немає
21Немає
31.5Іспит

Лекції

СеместрК-сть годинЛекторГрупа(и)
110Колобич О. П.ШКВ-11, ШКВ-12
29Колобич О. П.ШКВ-11, ШКВ-12
326Колобич О. П.ШКВ-21, ШКВ-22,

Практичні

СеместрК-сть годинГрупаВикладач(і)
18ШКВ-11Колобич О. П.
ШКВ-12Колобич О. П.
28ШКВ-11Колобич О. П.
ШКВ-12Колобич О. П.
310ШКВ-21Колобич О. П.
ШКВ-22Колобич О. П.
Колобич О. П.

Опис курсу

Мета навчальної дисципліни:

 • розширення фундаментальних психологічних знань студентів з питань історії психології, особливостей психіки людини та її структури, властивостей функціонування пізнавальних психічних процесів, особливостей емоційно-вольової та індивідуально-типологічної сфер, механізмів становлення особистості та її взаємодії з соціальним середовищем;
 • ознайомити студентів з віковою мінливістю психіки людини. Це допоможе їм глибше зрозуміти особливості формування Я-концепції людини, її пізнавальної та емоційно-вольової сфери, з’ясувати питання, пов’язані зі становленням комунікативної діяльності людини;
 • на основі теоретичних знань з курсу студенти мають виявити уміння здійснювати психологічний супровід навчальної діяльності

 

Завдання:

 • ознайомити студентів з психологією як науковою дисципліною та сферою професійної діяльності;
 • засвоєння фундаментальних законів, принципів, основних ідей загальної, вікової та педагогічної психології;
 • набуття теоретичних та практичних навичок з психології
 • оволодіти такими базовими поняттями вікової психології, як вікова мінливість, онтогенез, сенситивні періоди, нормативні вікові кризи, психологічне новоутворення вікового періоду, а також основними віковими особливостями людини.

 

В результаті вивчення даного курсу студент повинен знати:

 • категорійно-понятійний апарат психології;
 • етапи становлення психологічної науки та її місце в системі сучасних наук;
 • способи відображення індивідом предметів та явищ навколишньої дійсності;
 • сутність та функції несвідомого, свідомого;
 • особливості протікання пізнавальних психічних процесів;
 • структуру особистості та етапи її розвитку, особливості міжособистісної взаємодії та спілкування;
 • різновиди та форми людських переживань;
 • індивідуально-типологічні особливості особистості;
 • теоретичні підходи до онтогенезу психіки людини;
 • основні закономірності вікових змін психіки людини;
 • психологічні особливості новонароджених, немовлят, дітей, підлітків, юнацтва, дорослих та людей похилого віку;
 • суть вікових криз особистості та шляхи їхнього подолання;
 • центральні психологічні новоутворення кожного вікового періоду;
 • концепції навчання, навчальні компетенції, типи навчальних завдань, методи виховання, особливості взаємозв’язку навчання, виховання й розвитку особистості, індивідуальні особливості навчання

вміти:

 • працювати з науковою психологічною літературою;
 • вільно оперувати понятійним апаратом;
 • психологічно свідомо підходити до розв’язання професійних та особистих проблем.
 • визначати особливості протікання різних психічних процесів;
 • розрізняти емоційні переживання особистості;
 • розрізняти види темпераменту та прояви характерологічних особливостей людини;
 • пояснити складові елементи структури особистості та ролі несвідомого і свідомого в психічній діяльності людини;
 • вступати у наукові дискусії щодо вікової мінливості психіки людини;
 • розрізняти вікові та індивідуальні особливості психіки;
 • надавати практичні рекомендації щодо подолання вікових криз особистості з урахуванням вікових відмінностей психіки;
 • визначати індивідуальні особливості научіння учнів (рівень научуваності, особливості мотивації, тип спрямованості особистості, особливості пізнавального стилю) й надавати психолого-педагогічні рекомендації щодо його оптимізації;
 • складати психолого-педагогічну характеристику на учня та навчальну групу та надавати психолого-педагогічні рекомендації щодо особливостей навчання, виховання та розвитку.

Рекомендована література

Базова

 1. Загальна психологія : Підручник / О. В. Скрипченко, Л. В. Долинська, З. В. Огородійчук та ін. – К. : Каравела, 2012. – 464 с.
 2. Партико Т. Б. Загальна психологія : підруч. для студ. вищ. навч. закл. / Т. Б. Партико. – К. : Видавничий Дім «Ін Юре», 2008. – 416 с.
 3. Вікова та педагогічна психологія. Навч. посібник/ О.В. Скрипченко, Л.В.Долинська, З.В.Огороднійчук та ін.— К.: Каравела, 2007.— 400 с.
 4. Савчин М. В. Педагогічна психологія: Навч. Посіб / М.В. Савчин. — К. : Академвидав, 2007. – 424 с.
 5. Савчин М. В. Вікова психологія / М.В. Савчин, Л.А. Василенко. — К. : Академвидав, 2005.— 360 с.

Допоміжна

 

 1. О.І.Власова Педагогічна психологія: Навч. Посібник О. І. Власова.— К. : Либідь, 2005.—400с.
 2. Грушко В. С. Акцентуації характеру : Хрестоматія / В. С. Грушко – Тернопіль: Видавництво Астон, 2008. – 352 с.
 3. Кутішенко В. П. Вікова та педагогічна психологія / В. П. Кутішенко. — К. : Центр навчальної літератури, 2005.—128 с.
 4. Копець Л.В. Психологія особистості : Навч. посіб. для студ. вищ. навч. закл / Л. В. Копець. – К. : Вид. дім «Києво-Могилянська академія», 2008. – 458 с.
 5. Г.Крайг Психология развития / Г. Крайг.— СПб.: Питер, 2001.— 992 с.
 6. Поліщук М. Вікова та педагогічна психологія / М. Поліщук. — Суми : Університетська книга, 2005.— 220 с.
 7. Приходько Ю.О. Психологічний словник-довідник : Навч. посіб / Ю. О. Приходько, В. І. Юрченко. – К. : Каравела, 2012. – 328 с.
 8. Сидоренко І. Здібності, обдарованість, талант, геніальність: психологія взаємозв’язку та відмінностей / Ірина Сидоренко, Світлана Панченко // Обдаровані діти : Діагностика та супровід / Уппоряд. Т.Червонна. –К. : Шк. світ, 2008. – 128 с. – (Бібліотека «Шкільного світу»).
 9. Фурман А.В. Психологія Я-концепції : Навчальний посібник / А. В. Фурман, О. Є. Гуменюк. – Львів : Новий Світ-2000, 2006. – 360 с.
 10. Василка Манова-Томова Психологічна діагностика раннього віку.— К.: Вища школа, 1978.
 11. Комінко С. Активні методи навчання як необхідна складова інноваційної освіти. //Збірка матеріалів до другої регіональної науково-методичної конференції,31 січня 2003.—Тернопіль: Економічна думка, 2003.— с.28-30.
 12. Назаренко Л. Психологічні аспекти сучасного уроку / Л. Назаренко // Психолог. – 2012. ‑ № 15. – С. 91-94.
 13. Педагогічна майстерність: Підруч./ І.А.Зазюн, А.В. Крамущенко.— К. : Вища школа, 1997.
 14. Поліщук С. А. Вольовий розвиток дітей молодшого шкільного віку / С. А. Поліщук. — Суми: ВТД “Університетська книга”, 2005.— 158с.
 15. Поліщук В. М. Криза 7 років: феноменологія, проблеми / В. М. Поліщук. — Суми: ВТД “Університетська книга”, 2005.— 118с.
 16. Роменець В. А. Історія психології / В. А. Роменець. — К.: Вища школа, 1978.— 440с.

Інформаційні ресурси

 

 1. Сайт кафедри культурології та історії ПУЕТ [Електрон. ресурс]. – Режим доступу: http://www.culture.uccu.org.ua
 2. Повнотекстові підручники з психології [Електрон. ресурс]. – Режим доступу: http://www.psylib.kiev.ua
 3. Психологічна газета [Електрон. ресурс]. – Режим доступу: http://glavnyk.com.ua/PG.htm.
 4. Журнал практической психологии и психоанализа [Електрон. ресурс]. – Режим доступу: http://psyjournal.ru/index.php
 5. Психодіагностичні методики [Електрон. ресурс]. – Режим доступу: http://vch.narod.ru/full_test.htm
 6. Психологічний словник, психологічний практикум та тестування знань з психології [Електрон. ресурс]. – Режим доступу: http://psi.webzone.ru/

 

Матеріали

Перелік питань для іспиту

Навчальна програма

Завантажити навчальну програму