Психологія (загальна, вікова. педагогічна) (спеціальність 013 “Початкова освіта”)

Тип: Нормативний

Відділення: циклова комісія викладачів педагогічно - психологічних та соціальних дисциплін

Навчальний план

СеместрКредитиЗвітність
11Немає
21Немає
31.5Іспит

Лекції

СеместрК-сть годинЛекторГрупа(и)
110Колобич О. П.ШКВ-11, ШКВ-12
28Колобич О. П.ШКВ-11, ШКВ-12
318Колобич О. П.ШКВ-21, ШКВ-22,

Практичні

СеместрК-сть годинГрупаВикладач(і)
18ШКВ-11Колобич О. П.
ШКВ-12Колобич О. П.
29ШКВ-11Колобич О. П.
ШКВ-12Колобич О. П.
318ШКВ-21Колобич О. П.
ШКВ-22Колобич О. П.
Колобич О. П.

Опис курсу

Мета навчальної дисципліни:

 • розширення фундаментальних психологічних знань студентів з питань історії психології, особливостей психіки людини та її структури, властивостей функціонування пізнавальних психічних процесів, особливостей емоційно-вольової та індивідуально-типологічної сфер, механізмів становлення особистості та її взаємодії з соціальним середовищем;
 • ознайомити студентів з віковою мінливістю психіки людини. Це допоможе їм глибше зрозуміти особливості формування Я-концепції людини, її пізнавальної та емоційно-вольової сфери, з’ясувати питання, пов’язані зі становленням комунікативної діяльності людини;
 • на основі теоретичних знань з курсу студенти мають виявити уміння здійснювати психологічний супровід навчальної діяльності

 

Завдання:

 • ознайомити студентів з психологією як науковою дисципліною та сферою професійної діяльності;
 • засвоєння фундаментальних законів, принципів, основних ідей загальної, вікової та педагогічної психології;
 • набуття теоретичних та практичних навичок з психології
 • оволодіти такими базовими поняттями вікової психології, як вікова мінливість, онтогенез, сенситивні періоди, нормативні вікові кризи, психологічне новоутворення вікового періоду, а також основними віковими особливостями людини.

 

В результаті вивчення даного курсу студент повинен знати:

 • категорійно-понятійний апарат психології;
 • етапи становлення психологічної науки та її місце в системі сучасних наук;
 • способи відображення індивідом предметів та явищ навколишньої дійсності;
 • сутність та функції несвідомого, свідомого;
 • особливості протікання пізнавальних психічних процесів;
 • структуру особистості та етапи її розвитку, особливості міжособистісної взаємодії та спілкування;
 • різновиди та форми людських переживань;
 • індивідуально-типологічні особливості особистості;
 • теоретичні підходи до онтогенезу психіки людини;
 • основні закономірності вікових змін психіки людини;
 • психологічні особливості новонароджених, немовлят, дітей, підлітків, юнацтва, дорослих та людей похилого віку;
 • суть вікових криз особистості та шляхи їхнього подолання;
 • центральні психологічні новоутворення кожного вікового періоду;
 • концепції навчання, навчальні компетенції, типи навчальних завдань, методи виховання, особливості взаємозв’язку навчання, виховання й розвитку особистості, індивідуальні особливості навчання

вміти:

 • працювати з науковою психологічною літературою;
 • вільно оперувати понятійним апаратом;
 • психологічно свідомо підходити до розв’язання професійних та особистих проблем.
 • визначати особливості протікання різних психічних процесів;
 • розрізняти емоційні переживання особистості;
 • розрізняти види темпераменту та прояви характерологічних особливостей людини;
 • пояснити складові елементи структури особистості та ролі несвідомого і свідомого в психічній діяльності людини;
 • вступати у наукові дискусії щодо вікової мінливості психіки людини;
 • розрізняти вікові та індивідуальні особливості психіки;
 • надавати практичні рекомендації щодо подолання вікових криз особистості з урахуванням вікових відмінностей психіки;
 • визначати індивідуальні особливості научіння учнів (рівень научуваності, особливості мотивації, тип спрямованості особистості, особливості пізнавального стилю) й надавати психолого-педагогічні рекомендації щодо його оптимізації;
 • складати психолого-педагогічну характеристику на учня та навчальну групу та надавати психолого-педагогічні рекомендації щодо особливостей навчання, виховання та розвитку.

Рекомендована література

Базова

 1. Загальна психологія : Підручник / О. В. Скрипченко, Л. В. Долинська, З. В. Огородійчук та ін. – К. : Каравела, 2012. – 464 с.
 2. Партико Т. Б. Загальна психологія : підруч. для студ. вищ. навч. закл. / Т. Б. Партико. – К. : Видавничий Дім «Ін Юре», 2008. – 416 с.
 3. Вікова та педагогічна психологія. Навч. посібник/ О.В. Скрипченко, Л.В.Долинська, З.В.Огороднійчук та ін.— К.: Каравела, 2007.— 400 с.
 4. Савчин М. В. Педагогічна психологія: Навч. Посіб / М.В. Савчин. — К. : Академвидав, 2007. – 424 с.
 5. Савчин М. В. Вікова психологія / М.В. Савчин, Л.А. Василенко. — К. : Академвидав, 2005.— 360 с.

Допоміжна

 

 1. О.І.Власова Педагогічна психологія: Навч. Посібник О. І. Власова.— К. : Либідь, 2005.—400с.
 2. Грушко В. С. Акцентуації характеру : Хрестоматія / В. С. Грушко – Тернопіль: Видавництво Астон, 2008. – 352 с.
 3. Кутішенко В. П. Вікова та педагогічна психологія / В. П. Кутішенко. — К. : Центр навчальної літератури, 2005.—128 с.
 4. Копець Л.В. Психологія особистості : Навч. посіб. для студ. вищ. навч. закл / Л. В. Копець. – К. : Вид. дім «Києво-Могилянська академія», 2008. – 458 с.
 5. Г.Крайг Психология развития / Г. Крайг.— СПб.: Питер, 2001.— 992 с.
 6. Поліщук М. Вікова та педагогічна психологія / М. Поліщук. — Суми : Університетська книга, 2005.— 220 с.
 7. Приходько Ю.О. Психологічний словник-довідник : Навч. посіб / Ю. О. Приходько, В. І. Юрченко. – К. : Каравела, 2012. – 328 с.
 8. Сидоренко І. Здібності, обдарованість, талант, геніальність: психологія взаємозв’язку та відмінностей / Ірина Сидоренко, Світлана Панченко // Обдаровані діти : Діагностика та супровід / Уппоряд. Т.Червонна. –К. : Шк. світ, 2008. – 128 с. – (Бібліотека «Шкільного світу»).
 9. Фурман А.В. Психологія Я-концепції : Навчальний посібник / А. В. Фурман, О. Є. Гуменюк. – Львів : Новий Світ-2000, 2006. – 360 с.
 10. Василка Манова-Томова Психологічна діагностика раннього віку.— К.: Вища школа, 1978.
 11. Комінко С. Активні методи навчання як необхідна складова інноваційної освіти. //Збірка матеріалів до другої регіональної науково-методичної конференції,31 січня 2003.—Тернопіль: Економічна думка, 2003.— с.28-30.
 12. Назаренко Л. Психологічні аспекти сучасного уроку / Л. Назаренко // Психолог. – 2012. ‑ № 15. – С. 91-94.
 13. Педагогічна майстерність: Підруч./ І.А.Зазюн, А.В. Крамущенко.— К. : Вища школа, 1997.
 14. Поліщук С. А. Вольовий розвиток дітей молодшого шкільного віку / С. А. Поліщук. — Суми: ВТД “Університетська книга”, 2005.— 158с.
 15. Поліщук В. М. Криза 7 років: феноменологія, проблеми / В. М. Поліщук. — Суми: ВТД “Університетська книга”, 2005.— 118с.
 16. Роменець В. А. Історія психології / В. А. Роменець. — К.: Вища школа, 1978.— 440с.

Інформаційні ресурси

 

 1. Сайт кафедри культурології та історії ПУЕТ [Електрон. ресурс]. – Режим доступу: http://www.culture.uccu.org.ua
 2. Повнотекстові підручники з психології [Електрон. ресурс]. – Режим доступу: http://www.psylib.kiev.ua
 3. Психологічна газета [Електрон. ресурс]. – Режим доступу: http://glavnyk.com.ua/PG.htm.
 4. Журнал практической психологии и психоанализа [Електрон. ресурс]. – Режим доступу: http://psyjournal.ru/index.php
 5. Психодіагностичні методики [Електрон. ресурс]. – Режим доступу: http://vch.narod.ru/full_test.htm
 6. Психологічний словник, психологічний практикум та тестування знань з психології [Електрон. ресурс]. – Режим доступу: http://psi.webzone.ru/

 

Матеріали

ПИТАННЯ, ЯКІ ВИНЕСЕНО НА ІСПИТ З ДИСЦИПЛІНИ

 1. Психологія як наука. Об’єкт та предмет психології.
 2. Галузі психології. Практичне значення психології.
 3. Методи вивчення психіки людини.
 4. Умови та чинники формування психіки людини.
 5. Види відчуттів та їхня класифікація.
 6. Види сприймання та їхня класифікація.
 7. Поняття про пам’ять та її основні функції. Види пам’яті.
 8. Види мислення та їхня класифікація.
 9. Поняття про мовлення та його функції. Види мовлення.
 10. Поняття про уяву. Функції уяви. Види уяви та їхня класифікація.
 11. Уява і творчість. Шляхи створення образів уяви.
 12. Поняття про увагу та її основні функції. Основні властивості уваги. Види уваги.
 13. Поняття про індивід, індивідуальність, особистість.
 14. Поняття про темперамент та його провідні риси. Типи темпераменту та їхня психологічна характеристика.
 15. Поняття про характер та його провідні риси. Чинники формування характеру.
 16. Поняття про здібності та їхню природу. Види здібностей.
 17. Поняття про спілкування, його структура та функції. Види спілкування.
 18. Форми, засоби та стилі спілкування.
 19. Поняття про соціальні групи. Види соціальних груп.
 20. Міжособистісні стосунки в групі.
 21. Поняття про емоції та почуття, їхні властивості та основні функції. Види емоцій і почуттів.
 22. Діяльність як форма активності особистості. Структура діяльності.
 23. Засоби діяльності та провідні види діяльності.
 24. Загальне поняття про вольову діяльність людини. Вольові дії людини.
 25. Поняття про здібності. Види здібностей.
 26. Педагогічні здібності. Рівні розвитку здібностей.
 27. Сутність, об’єкт і предмет вікової психології.
 28. Поняття про вік. Основні проблеми та завдання вікової психології.
 29. Місце вікової психології  в   системі   психологічних  наук.  Розділи  вікової психології.
 30. Вікова періодизація життєвого шляху людини.
 31. Специфіка застосування методів психологічних досліджень у роботі з дітьми.
 32. Особливості психічного розвитку новонароджених.
 33. Психічний розвиток немовляти.
 34. Розвиток психічних процесів у ранньому дитинстві.
 35. Розвиток емоційно-вольової сфери у ранньому дитинстві.
 36. Криза трьох років і шляхи її подолання.
 37. Розвиток психічних процесів у дитини дошкільного віку.
 38. Психологічна характеристика навчальної діяльності молодших школярів.
 39. Формування психологічної готовності дітей до навчання в школі.
 40. Розвиток психічних процесів молодшого школяра.
 41. Особливості емоційно-вольової сфери молодшого школяра. Криза семи років.
 42. Криза підліткового віку, її соціально-психологічні та внутрішньо-біологічні причини, шляхи подолання.
 43. Формування самосвідомості та Я-концепції у підлітковому віці.
 44. Особливості психічних процесів, емоцій та волі старшого школяра.
 45. Формування особистості старшого школяра. Криза юнацького віку. Особливості спілкування у юнацькому віці.
 46. Завдання та проблеми педагогічної психології.
 47. Зв’язок педагогічної психології з іншими галузями психології.
 48. Експеримент, спостереження, анкетування, аналіз продуктів діяльності – методи педагогічної психології та їх психологічна характеристика.
 49. Суть та завдання психології виховання.
 50. Професійно важливі якості особистості вчителя. Зміст педагогічних здібностей та їх структура.
 51. Загальна характеристика педагогічного спілкування.
 52. Бар’єри, які заважають ефективності педагогічного спілкування.
 53. Навчальна мотивація. Чинники навчальної мотивації. Види навчальних мотивів.
 54. Контроль в навчальній діяльності.
 55. Показники та критерії вихованості особистості.
 56. Типи педагогічного спілкування та роль особистості педагога у перевихованні.
 57. Структурні компоненти педагогічної діяльності.
 58. Культура педагогічного спілкування. Основні причини труднощів у педагогічній взаємодії.
 59. Психологія педагогічного колективу.
 60. Професійно важливі якості керівника навчального закладу.

Навчальна програма

Завантажити навчальну програму