Філософія

Тип: Нормативний

Відділення: циклова комісія викладачів гуманітарної та соціально - економічної підготовки (педагогічний напрям)

Навчальний план

СеместрКредитиЗвітність
13Іспит

Лекції

СеместрК-сть годинЛекторГрупа(и)
118Шукалович А. М.

Практичні

СеместрК-сть годинГрупаВикладач(і)
118Шукалович А. М.

Опис курсу

Мета: формування у студентів цілісного уявлення про світ, людину як цілісність, осмислення студентами сутності філософської проблематики, історії розвитку зарубіжних та українських філософських учень, актуальних питань онтології, гносеології, соціальної філософії у поєднанні з проблемами становлення української державності, розвитку національної культури в широкому контексті сучасної світової філософської думки.

Предмет: відношення “людина – світ”

Завдання: раціональними засобами створити гранично узагальнену картину світу і місця людини у ньому, досліджуючи пізнавальне, ціннісне, соціально-політичне, моральне й естетичне ставлення людини до світу

В результаті засвоєння навчального матеріалу студент повинен

знати: предмет, джерела виникнення, функції та призначення філософії; форми і види світогляду, розуміти розбіжності світобачення і світорозуміння; основні галузі філософського знання; основні етапи історії розвитку філософської думки, сенс основних досягнень та видатних мислителів кожної філософської епохи; основні форми буття; походження, форми, структура, функції свідомості; зміст філософського вчення про пізнання, істину; основні наукові методи пізнавальної і практичної діяльності; основні положення філософської концепції суспільства; зміст проблем відчуження та самореалізації особистості в суспільстві та шляхи вирішення цих проблем.

Заплановані результати навчання: студенти повинні вміти самостійно працювати з першоджерелами; користуватися науковою термінологією; розрізняти специфіку світобачення і світорозуміння кожної культурно-історичної епохи; вдаватися до діалогу, як засобу вирішення соціальних і етнічних проблем, досягнення консенсусу; аргументовано відстоювати власні погляди на ту чи іншу проблему, брати участь у дискусіях, толерантно ставитися до протилежних думок;  визначати ступінь впливу релігійної свідомості на суспільство, молодь, різні верстви населення; застосовувати отримані знання при вирішенні професійних завдань та в особистому житті.

Компетентності, якими повинен оволодіти студент:

 • основні етапи розвитку світової та української філософської думки, основні проблеми сучасної філософії;
 • важливі проблеми філософії зі сфери онтології, філософської антропології, аксіології, філософії культури, філософії історії тощо;
 • творчо та осмислено аналізувати різні явища життя сучасного суспільства, зіставляючи їзді світоглядними, філософськими ідеями та використовуючи філософські поняття та категорії;
 • застосовувати філософські методи дослідження у своїй професійній та суспільно-політичній діяльності;
 • на основі набутих знань в галузі філософії вміти формувати власні цінності, власну світоглядну та громадянську позицію.

Програмні результати навчання:

 • розрізняти особливості вчень філософських шкіл і представників філософської думки;
 • аналізувати смисли основних філософських концепцій та тексти європейської та української традицій, спираючись на історію філософських вчень;
 • формувати власну філософську позицію зі світоглядних питань;
 • застосовувати набуті знання при аналізі актуальних проблем розвитку наукового пізнання, можливих стратегій його розвитку;
 • використовувати на практиці основні методологічні принципи аналізу проблем філософії наук

Оцінювання знань студентів здійснюється  за 100-бальною шкалою. Максимальна кількість балів при оцінюванні знань за поточну успішність становить  50 балів, на екзамен – 50 балів.

Результат роботи студента протягом семестру (50 балів) складається з наступних компонентів:

– результатів роботи на семінарських заняттях (30 балів). Підсумкова кількість балів за роботу на семінарських заняттях (14 години) визначається як сума балів, отриманих за усні чи письмові відповіді студента;

– двох модульних контрольних робіт (10 балів х 2 = 20 балів), що проводиться за результатами вивчення частини навчального курсу (змістового модуля 1 та змістового модуля 2);

Іспит (50 балів), що підсумовує знання основних теоретичних положень курсу, студент складає під час екзаменаційної сесії в усній формі.

Екзаменаційний білет складається з двох завдань, які вимагають розгорнутої теоретичної відповіді (20 балів х 2 = 40 балів), і третього – пояснення поняття (10 балів).

Поточне тестування та самостійна робота  

Сума

Змістовий модуль 1 Змістовий модуль 2
 

Т

1

 

Т

2

 

Т

4

 

Т

5

 

МКР 1

 

Т 7

 

Т

8

 

Т

9

 

МКР 2

Підсумковий тест

(екзамен)

5 5 5 10 5 5 5 10 50 100

Шкала оцінювання: національна та ЄКТС

 

Оцінка в балах

 

ECTS

 

Визначення

Екзаменаційна оцінка, оцінка з диференційованого

заліку

(національна шкала)

90-100 A Відмінно Відмінно
81-89 B Дуже добре Добре
71-80 C Добре
61-70 D Задовільно Задовільно
51-60 E Достатньо

 

Рекомендована література

Основна

1. Андрущенко В., Михальченко М. Соціальна філософія. Історія, теорія, методологія: підруч. – Київ: Генеза, 2006. – 656 с.

 1. Афонов А. П. Фiлософiя: навч. посiб. для студ. нефiлософ. спецiальностей / А. П. Афонов. – Маріуполь: ПДТУ, 2014. – 175 с.
 2. Бичко. І.В. Філософія як історія філософії: підруч. / за заг. ред. Ярошовця В. І. – Київ: Центр учбової літератури, 2010. – 648 с.
 3. Бойко О. Філософія: курс лекцій: у 2-х ч / [уклад. О. Бойко]. – Суми, 2010. – Ч. 1. Історія світової та української філософії. – 187 с.
 4. Бойко О. Філософія: курс лекцій: у 2-х ч / [уклад. О. Бойко]. – Суми, 2010. – Ч. 2. Філософські системи. – 179 с.
 5. Воронюк О.Л. Основи філософських знань: навч.-метод.посіб. – Київ: Всеукраїнське спеціалізоване видавництво «Медицина», 2018. – 115 с.
 6. Губерський Л.В., Надольний І.Ф., Андрущенко В.П. та ін.Філософія: навч. посіб. / за ред. І.Ф. Надольного. − Вид. 7-е, стереот. – Київ: Вікар, 2008. 448 с.
 7. Губерський Л. Філософія: Хрестоматія (від витоків до сьогодення): навч. посіб. / за ред. Л. Губерського. Київ: Знання, 2009. – 621 с.
 8. Людина в сучасному світі : колективна монографія : в трьох книгах / за загальною редакцією В.П. Мельника. – Львів: ЛНУ ім. І. Франка, 2012. – 3 кн.
 9. Мозговий Л.І. Філософія. Кредитно-модульний курс: навч.посіб. – Київ: ЦУЛ, 2016. – 500 с.

11.Онофрійчук О. Філософія : навчально-методичний посібник / О.А. Онофрійчук. – Херсон: Д.С. Грінь, 2014. – 222 с.

 1. Петрушенко В.Л. Філософія: Курс лекцій: навч. посіб. Вид. 5-е, стереот. Львів: «Новий світ-2000», 2011. – 504с.
 2. Повар А. Філософія : навчально-методичний посібник / А.М. Повар, Т.В. Сулятицька. – Кам’янець-Подільський: Д.Г. Зволейко, 2015. – 163 с.
 3. Філософський енциклопедичний словник / НАН України, Ін-т філософії ім. Г. С. Сковороди ; редкол.: В. І. Шинкарук (голова). Київ: Абрис, 2002. 742 с.

Допоміжна

 1. Андрущенко В., Волинка Г., Мозгова Н. та ін. Філософія. Природа, проблематика, класичні розділи: навч. посіб. для студ. ВНЗ. / за ред. Г. Волинки. – Київ: Каравела, 2009. – 368 с.
 2. Бойченко І. Горлач М., Жиленкова І., Мануйлов Є. Філософія історії. – Київ: Прапор, 2006. – 656 с.
 3. Гах Є.М. Етика ділового спілкування. – Київ: Центр навч. літератури, 2005. – 160 с.
 4. Губерський Л. Філософія: Хрестоматія (від витоків до сьогодення): навч. посіб. / за ред. Л. Губерського. – Київ: Знання, 2009. – 621 с.
 5. Касьян В. Філософія: відповіді на питання екзаменаційних білетів: навч. посіб. – Київ: Знання, 2008. – 347 с.
 6. Колодний А. Основи релігієзнавства: підруч. – Чернівці: Рута, 2005. – 304 с
 7. Кремень В. Г., Ільїн В.В. Філософія: мислителі, ідеї, концепції: підруч. – Київ: Книга, 2005. – 528 с.
 8. Надольний І.Ф. Філософія: посіб. – Київ, 1999, 2000,2004.
 9. Петрушенко В.П. Практикум з філософії: навч. посіб. – Львів: Новий світ 2000, Магнолія 2003. – 256 с.
 10. Петрушенко В.Л. Філософія: Курс лекцій: навч. посіб. для студ. ВНЗ. – Львів: Новий світ, 2007. – 506с.
 11. Причепій Є.М., Причепій Є.М., Черній А.М., Чекаль Л.А. Філософія: підруч. – Вид.2-ге, випр. – Київ: Академвидав, 2007. – 592с.
 12. Табаковський В.Г., Булатов М.О., Хамітов Н.В. Філософія. Світ людини: курс лекцій: навч. посіб. для студ. ВНЗ. – Київ: Либідь, 2004. – 432 с.
 13. Хамітов Н. Гармаш Л., Крилова С. Історія філософії. Проблема людини та її меж: навч. посіб. – Київ: КНТ, Центр навч. літ-ри, 2006. – 296 с.
 14. Щерба С.П., Заглада О.А. Філософія: підруч. для студ. ВНЗ. / С.П.Щерба. – Житомир: Полісся, 2010. – 548 с.
 15. Щерба С.П., Щедрін В.К., Заглада О.А. Філософія: навч. посіб. для студ. ВНЗ. / за заг. ред. С. П. Щерби. Київ: МАУП, 2004. – 216 с.
 16. Ярошовець В., Бичко І., Бугров В. та ін. Історія філософії: підруч. / за ред. В. Ярошовця. – Київ: Центр навч. літ-ри, 2010. – 648 с.
 17. Ярошовець В. Історія філософії: словник / за заг. ред. В. Ярошовця. – Київ: Знання України, 2005. – 1200 с.

 ІНФОРМАЦІЙНІ РЕСУРСИ

Інститут філософії імені Григорія Сковороди НАН України. URL: http://www.filosof.com.ua (дата звернення: 23.08.2019)

Офіційний сайт УГКЦ. URL:http://www.ugcc.org.ua/1.0.html (дата звернення: 20.08.2019)

Портал філософія і релігієзнавство. URL: http://tureligious.com.ua/ (дата звернення: 18.08.2019)

Філософія.pdf Причепій Є. М., Черній А. М., Чекаль Л. А. Філософія: підруч. для студ. вищ. навч. закл. Київ: Академвидав, 2005. 592 с. URL: http://elibrary.nubip.edu.ua/2579/1/ (дата звернення: 28.08.2019)

Філософія туризму. URL: http://tourlib.net/filosofia.htm (дата звернення: 21.08.2019)

www.nbuv.gov.ua Національна бібліотека України ім. І.І. Вернадського

www.britannica.com Он-лайн енциклопедія “Британіка” (дата звернення: 29.08.2019)

Навчальна програма

Завантажити навчальну програму