Практикум з комп’ютерного діловодства

Тип: Нормативний

Відділення: циклова комісія викладачів української мови,методики навчання, дитячої літератури та іноземних мов

Навчальний план

СеместрКредитиЗвітність
12Немає
22Залік

Лекції

СеместрК-сть годинЛекторГрупа(и)
1
2

Практичні

СеместрК-сть годинГрупаВикладач(і)
136
234

Опис курсу

Назва курсу              “Практикум з комп’ютерного діловодства

Спеціальність          “Інформаційна, бібліотечна та архівна справи”

Рівень                         Молодший спеціаліст

Рік навчання                 І

Семестр                      І, ІІ

Метою викладання навчальної дисципліни «Практикум з комп’ютерного діловодства» є: формування умінь й навичок складання та оформлення документів за допомогою комп’ютерної техніки; вивчення  інформаційних потоків, які включають збирання, зберігання, опрацювання і передавання інформації із використанням комп’ютерних інформаційних систем з метою аналізу, одержання  результатів  для підготовки, обґрунтування і прийняття управлінських рішень.

Основними завданнями вивчення дисципліни  є:

 •  сформувати навички складання та оформлення документів за допомогою комп’ютерної техніки;
 • вивчити  процеси збирання, зберігання, опрацювання і передавання інформації за допомогою комп’ютерної техніки;
 • вивчення програми Microsoft Excel, Word та Power point, як основних програм для створення текстових і табличних документів а також презентацій.
 • вивчення  складу та призначення об’єктів бази даних Microsoft Access.
 •  ознайомлення з системою автоматизованого перекладу Pragma.

2.3. Згідно з вимогами освітньо-професійної програми студенти повинні:

знати:

 •  різновиди документів і їх характеристику;
 •   реквізити документів;
 •  правила складання та оформлення формуляр-зразків документів;
 • основні напрямки уніфікації і стандартизації документів;
 •  початкові відомості про Microsoft Excel, Word та Power point.

вміти:

 • створювати документи, згідно з УСОРД;
 • демонструвати вміння практично готувати різноманітні документи за допомогою комп’ютерної техніки;
 • створювати, редагувати і використовувати таблицю у Microsoft Excel;
 • створювати і переглядати презентацію у Microsoft Power point;
 • вільно володіти програмою Microsoft Word, яка є основною для створення електронних формуляр – зразків документів.

Організація курсу: навчальний курс «Практикум з комп’ютерного діловодства» триває два семестри (І-й та ІІ-й) і складається з лекційних та практичних занять. Згідно з навчальним планом на вивчення курсу передбачено 70 аудиторних годин, з них: 4 години лекційні та 66 практичні заняття. Підсумковий контроль знань у другому семестрі – залік.

Лекції: для студентів відвідування лекцій є обов’язковим. Мета лекцій – ознайомити студента з навчальним матеріалом, навчити їх критично осмислювати лекційний матеріал та використовувати на практиці набуті знання.

Практичне заняття – форма навчального заняття, за якої викладач організовує детальний розгляд окремих теоретичних положень навчальної дисципліни і формує вміння та навички їх практичного застосування шляхом індивідуального виконання студентом сформульованих завдань. Проведення таких занять ґрунтується на попередньо підготовленому методичному матеріалі. Воно включає ставлення загальної проблеми викладачем та її обговорення за участю студентів, вирішування завдань із їх обговоренням, вирішування контрольних завдань, їх перевірку, оцінювання.

Оцінювання знань, вмінь та навиків студентів

Оцінювання знань студентів здійснюється за 100-бальною шкалою. Максимальна кількість балів при оцінюванні знань  впродовж семестру 100 балів. Навчальна дисципліна викладається два семестри. В кінці обох семестрів виставляється підсумковий бал.

У першому семестрі програмою передбачено дві модульні контрольні роботи. Студент за одну контрольну роботу може отримати 20 балів (2х20=40).

За виконання практичних завдань студент може впродовж семестру отримати 50 балів. Програмою передбачено 15 практично-семінарських занять. За одне практичне заняття  –  3 або 4 бали (залежно від складності завдання) . Кількість балів, які студент може отримати за практичні завдання та усні відповіді  подано в таблиці.

За самостійну роботу впродовж семестру студент накопичує 10 балів.

 

 

Поточне тестування та самостійна робота СРС Сума
Змістовий модуль №1 Змістовий модуль № 2
Т1-Т2 Т3-Т4 Т5-Т9 Мкр 1 Т10 Т11 Т12

 

Т13 Т 14 Т15 Мкр 2  

10

 

100

по 3 по 3 по 3 20 3 4 4 4 4 4 20

 

У другому семестрі програмою передбачено дві модульні контрольні роботи. Студент за одну контрольну роботу може отримати 20 балів (2х20=40)

За виконання практичних завдань студент може впродовж семестру отримати 50 балів. Програмою передбачено 14 практично-семінарських занять. За одне практичне заняття  –  3 або 4 бали (залежно від складності завдання) . Кількість балів, які студент може отримати за практичні завдання та усні відповіді  подано в таблиці.

За самостійну роботу впродовж семестру студент накопичує 10 балів.

Поточне тестування та самостійна робота СРС Сума
Змістовий модуль №3 Змістовий модуль № 4
Т16-18 Т19-Т21 Т22-Т23 Т24 Мкр 3 Т25 Т26 Т27

 

Т28 Т 29 Мкр 4  

10

 

100

по 4 по 4 по 4 3 20 3 3 3 3 3 20

 

За результатами  набраних балів  впродовж двох семестрів виводимо середнє арифметичне і  якщо студент має бажання отримати вищий бал він має право здавати залік. Залікове питання оцінюється в 5 балів.

Шкала перерахунку підсумкових оцінок

(за результатами роботи в семестрі)

 

 

Оцінка в балах

 

ECTS

 

Визначення

Оцінка за заліковою шкалою
90-100 A Відмінно Зараховано
81-89 B Дуже добре
71-80 C Добре
61-70 D Задовільно
51-60 E Достатньо

 

Рекомендована література

Основна:

 • Електронне діловодство: Навч.посібник длястудентів денної та заочної форм навчання зі спеціальності 7.050102 « Економічна кібернетика» / О.В. Шпортько, В.В. Ступницький. Л.В. Шпортько, Н.І. Ступницька / За ред. О.В. Шпортька. – Рівне: РДГУ, 2006. – 88 с.
 • Скібіцька Л.І.Діловодство: Навч.посібник / Укладач Л.І.Скібіцька. – К.: Центр навчальної літератури, 2006. – 224 с.

Допоміжна

 • Филенко Е.Н. Появлениеперсональных компьютеров и начало формирования новой «компьютерной» технологии // Делопроизводство. – 2008. – №1. – С. 47–44.
 • Варламова Л.Н. Форматы электронных документов, используемые в управлении документацией // Делопроизводство. – 2009. – №3. – С. 27–31
 • Рудюк В. Введение електронного документооборота: опыт Германии //Довідник секретаря та офіс–менеджера. – 2008. – №6. – С. 31–35
 • Сельченкова Г. Автоматизовані системи управління документами. На що звертати увагу при виборі? // Довідник секретаря та офіс–менеджера. – 2008. – №8. – С. 26–31
 • Сельченкова Г. Автоматизовані системи управління документами.Функціональні можливості систем, що забезпечують електроннийдокументообіг // Довідник секретаря та офіс–менеджера. – 2008. – №9. – С. 38–43

ІНФОРМАЦІЙНІ РЕСУРСИ

Матеріали

Навчальна програма

Завантажити навчальну програму