Практикум усного та писемного мовлення(Іноземна мова) Спеціальність 013 Початкова освіта

Тип: Нормативний

Відділення: циклова комісія викладачів української мови,методики навчання, дитячої літератури та іноземних мов

Навчальний план

СеместрКредитиЗвітність
12Іспит

Лекції

СеместрК-сть годинЛекторГрупа(и)
38
420Биць Н. М.

Практичні

СеместрК-сть годинГрупаВикладач(і)
310ШКВ-11Биць Н. М., Шалаєва О. З.
ШКВ-12Биць Н. М., Шалаєва О. З.
420ШКВ-21Биць Н. М., Шалаєва О. З.
ШКВ-22Биць Н. М., Шалаєва О. З.

Опис курсу

Мета:

Опанування студентами умінь та навичок у комунікативно-мовленнєвих видах діяльності: говорінні та письмі.

Завдання:

 • формувати у студентів вміння здійснювати усне і писемне спілкування в типових ситуаціях навчально-трудової, побутової і культурної сфер життя;
 • виховувати у студентів культуру усного та писемного спілкування, позитивне ставлення до іноземної мови, культури народу, мова якого вивчається; розуміння важливості оволодіння іноземною мовою і потреби користування нею як засобом спілкування;
 • поглиблювати знання студентів про культуру, історію, реалії та традиції країни, мова якої вивчається.

У результаті вивчення навчальної дисципліни студент повинен знати: особливості усного та писемного мовлення.

вміти: висловлюватись вільно і спонтанно в різноманітних ситуаціях соціального, навчально-академічного та професійного спілкування (у монологічній і діалогічній формах); висловлюватись з необхідним ступенем деталізованості й тематичної складності, демонструючи вільне володіння прийомами структурної побудови тексту, засобами зв’язності та цілісності, вести ділове та приватне листування, писати твори, резюме, передавати інформацію та висвітлювати події у письмовій формі, описувати людей, предмети, місцевість, власний досвід, сподівання, прагнення і плани на майбутнє, а також давати стисле обґрунтування та пояснення думок, точок зору чи планів.

Рекомендована література

Базова

 1. Бичкова Н. І. Англійська мова. Комунікативний курс: Підручник. – К.: Либідь, 2004.-328 с.
 2. Шкваріна Т. М. Англійська мова: Підручник для студентів вищих педагогічних навчальних закладів. -К.: Освіта України, 2007. – 688 с.

Допоміжна

 1. Куліш Л. Ю. Прискорений курс англійської мови. – К.: Видавництво “Вища школа”, 1995.-303 с.
 2. Мансі Є. О. English: Фонетика, граматика, тексти, діалоги, розмовні теми. Підручник. – К.: Видавничий центр “Логос”, 2004. – 368 с.
 3. Мансі Є. О. English: Тексти. Підручник. -К.: Видавничий центр “Академія”, 2004.-528 с.
 4. Шпак В. К. Англійська мова. – К.: Видавництво “Вища школа”, 1995. – 239 с.

Інформаційні ресурси

 1. cambridge.org,
 2. longman.com
 3. oup.com/elt