Педагогіка (Спеціальність 231 «Соціальна робота»)

Тип: Нормативний

Відділення: циклова комісія викладачів педагогічно - психологічних та соціальних дисциплін

Навчальний план

СеместрКредитиЗвітність
14Іспит

Лекції

СеместрК-сть годинЛекторГрупа(и)
136ДШС-11

Практичні

СеместрК-сть годинГрупаВикладач(і)
136ДШС-11

Опис курсу

Мета: оволодіння студентами – майбутніми соціальними педагогами базовими знаннями, уміннями та способами діяльності в галузі теорії та практики виховання та навчання.

Предмет: закономірності, принципи , форми і методи виховання, освіти і навчання людини на всіх етапах її вікового розвитку.

 Завдання:

 • ознайомити студентів з становленням та новітніми досягненнями педагогіки, різноманітними напрямками сучасної педагогічної діяльності, провідними педагогічними теоріями;
 • розкрити суть основних педагогічних понять, процесів та явищ;
 • формувати систему педагогічних знань про цілісний педагогічний процес, побудований на суб’єкт-суб’єктній взаємодії педагогів та вихованців, його здійснення з врахуванням змін, що відбуваються сьогодні в системі суспільних відносин та суспільній свідомості;
 • націлити студентів на усвідомлення проблем дидактики та теорії виховання з позиції сучасної педагогічної науки, що ґрунтується на кращих національних і світових педагогічних здобутках минулого і новітніх педагогічних ідеях, на накопиченому практичному досвіді;
 • виробляти початкові уміння науково-дослідницької діяльності в сфері педагогіки; здійснювати професійне виховання студентів;
 • сприяти формуванню педагогічної свідомості, допомогти студентам усвідомити велику відповідальність педагога за долю майбутнього покоління.

Заплановані результати навчання:

 У результаті вивчення навчальної дисципліни студент повинен знати:

 1. Базові педагогічні поняття, категорії, принципи: виховання, освіта, навчання, розвиток і формування особистості, закономірності, принципи, правила виховання і навчання.
 2. Психолого-педагогічні основи теорії виховання та навчання, їх гуманістичної спрямованості та особистісно-зорієнтованого підходу.
 3. Сучасні педагогічні теорії та системи: історію розвитку педагогічних теорій; вітчизняні та зарубіжні педагогічні системи; педагогіку співробітництва; розвиваюче, проблемне навчання.

У результаті вивчення навчальної дисципліни студент повинен вміти:

 • здійснювати порівняльний аналіз різних педагогічних систем, їх принципів, змісту, технологій;
 • критично переосмислювати цінності традиційного виховання, освіти та навчання;
 • планувати і здійснювати педагогічну діяльність; знаходити відповіді на дискусійні питання;
 • застосовувати знання і уміння при моделюванні педагогічної діяльності, в реальній педагогічній практиці;
 • розробляти фрагменти занять, тематичний план занять, уроків, виховних заходів;
 • відбирати найбільш ефективні форми, методи та засоби виховання і навчання для розвитку особистості;
 • стимулювати інтерес, ініціативу та творчість дітей; організовувати їх продуктивну діяльність;
 • організовувати індивідуальну, групову та колективну діяльність учнів;
 • будувати і перебудовувати свою діяльність у ході педагогічних ситуацій, гнучко організовувати педагогічний процес з врахуванням виникаючих ситуацій та індивідуальних особливостей вихованців;
 • виявляти витримку та впевненість у своїх діях в складних і конфліктних ситуаціях;
 • встановлювати контакти з дітьми, керувати собою в ситуації педагогічної взаємодії;
 • здійснювати педагогічну взаємодію з батьками вихованців, колегами;
 • проводити обговорення та аналіз занять і виховних заходів;
 • пояснювати, доводити, переконувати, розв’язувати конфлікти у ході педагогічної діяльності;
 • виступати з доповідями, проводити бесіди, дискусії;
 • вивчати інтереси, здібності учнів, їх позитивні якості та недоліки;
 • здійснювати діагностику особливостей колективу учнів;
 • давати оцінку і самооцінку ефективності проведених занять та заходів;
 • діагностувати, контролювати і оцінювати знання, уміння; давати якісну характеристику діяльності учнів і всього дитячого колективу;
 • виявляти та формулювати педагогічні проблеми;
 • обирати та застосовувати методи педагогічного дослідження;
 • вивчати та узагальнювати досвід роботи педагогів;
 • працювати з педагогічною літературою;
 • проводити експериментальну роботу з виявленої проблеми;
 • оформлювати результати досліджень у вигляді творчих, курсових робіт.

Студент набуде компетентності:

 Загальні:

1.Здатність до абстрактного мислення, аналізу та синтезу.

 1. Здатність застосовувати знання у практичних ситуаціях.
 2. Здатність генерувати нові ідеї (креативність).
 3. Здатність до пошуку, оброблення та аналізу інформації з різних джерел.
 4. Здатність бути критичним і самокритичним.

6.Вміння виявляти, ставити та вирішувати проблеми у професійній діяльності.

 1. Здатність діяти на основі етичних міркувань (мотивів).
 2. Здатність мотивувати людей та рухатися до спільної мети.

Фахові:

 1. Здатність планувати, організовувати, координувати, контролювати та оцінювати професійну діяльність і взаємодію її суб’єктів.
 2. Здатність до впровадження методів і технологій інноваційного практикування та управління в системі соціальної роботи.
 3. Здатність спілкуватися із представниками інших професійних груп різного рівня (експертами з інших галузей/видів економічної діяльності), налагоджувати взаємодію державних, громадських і комерційних організацій на підґрунті соціального партнерства.
 4. Здатність оцінювати процес і результат виконаної роботи, розробляти та впроваджувати програми забезпечення якості соціальних послуг.
 5. Здатність до розроблення та управління соціальними проектами.
 6. Здатність до формування позитивного іміджу професії, її статусу в суспільстві.

Програмні результати навчання:

 1. Розуміння значущості обраної професії.
 2. Показувати глибинне знання та системне розуміння теоретичних концепцій із галузі соціальної роботи.
 3. Вміння робити презентації (усно/письмово), виконувати соціальні проекти, курсові роботи.
 4. Критично осмислювати проблеми в професійній діяльності на межі предметних галузей, розв’язувати складні задачі і проблеми, що потребують оновлення й інтеграції знань в умовах неповної/недостатньої інформації та суперечливих вимог.
 5. Автономно приймати рішення у складних і непередбачуваних ситуаціях.
 6. Аналізувати соціальний та індивідуальний контекст проблем особи, сім’ї, соціальної групи, громади, формулювати мету і завдання соціальної роботи, планувати втручання у складних і непередбачуваних обставинах відповідно до цінностей соціальної роботи.
 7. Демонструвати ініціативу, самостійність, оригінальність, генерувати нові ідеї для розв’язання завдань професійної діяльності.
 8. Демонструвати позитивне ставлення до власної професії та відповідати своєю поведінкою етичним принципам і стандартам соціальної роботи.
 9. Самостійно й автономно знаходити інформацію, необхідну для професійного зростання, опановувати її, засвоювати та продукувати нові знання, розвивати професійні навички та якості.

Рекомендована література

Список рекомендованих джерел 

 

Матеріали

Перелік питань до іспиту

Навчальна програма

Завантажити навчальну програму