Педагогіка (Спеціальність 231 «Соціальна робота»)

Тип: Нормативний

Відділення: циклова комісія викладачів педагогіки та психології

Лекції

СеместрК-сть годинЛекторГрупа(и)
152Верхоляк М. Р.ДШС-11

Практичні

СеместрК-сть годинГрупаВикладач(і)
120ДШС-11Верхоляк М. Р.

Опис курсу

Опис курсу

Мета: оволодіння студентами – майбутніми соціальними педагогами базовими знаннями, уміннями та способами діяльності в галузі теорії та практики виховання та навчання.

Завдання:

 • ознайомити студентів з становленням та новітніми досягненнями педагогіки, різноманітними напрямками сучасної педагогічної діяльності, провідними педагогічними теоріями;
 • розкрити суть основних педагогічних понять, процесів та явищ;
 • формувати систему педагогічних знань про цілісний педагогічний процес, побудований на суб’єкт-суб’єктній взаємодії педагогів та вихованців, його здійснення з врахуванням змін, що відбуваються сьогодні в системі суспільних відносин та суспільній свідомості;
 • націлити студентів на усвідомлення проблем дидактики та теорії виховання з позиції сучасної педагогічної науки, що ґрунтується на кращих національних і світових педагогічних здобутках минулого і новітніх педагогічних ідеях на накопиченому практичному досвіді;
 • виробляти початкові уміння науково-дослідницької діяльності в сфері педагогіки; здійснювати професійне виховання студентів;
 • сприяти формуванню педагогічної свідомості, допомогти студентам усвідомити велику відповідальність педагога за долю майбутнього покоління.

 

 

У результаті вивчення навчальної дисципліни студент повинен знати:

 

 1. Базові педагогічні поняття, категорії, принципи: виховання, освіта, навчання, розвиток і формування особистості, закономірності, принципи, правила виховання і навчання.
 2. Психолого-педагогічні основи теорії виховання та навчання, їх гуманістичної спрямованості та особистісно-зорієнтованого підходу.
 3. Сучасні педагогічні теорії та системи: історію розвитку педагогічних теорій; вітчизняні та зарубіжні педагогічні системи; педагогіку співробітництва; розвиваюче, проблемне навчання.

 

У результаті вивчення навчальної дисципліни студент повинен вміти:

 • здійснювати порівняльний аналіз різних педагогічних систем, їх принципів, змісту, технологій;
 • критично переосмислювати цінності традиційного виховання, освіти та навчання;
 • планувати і здійснювати педагогічну діяльність; знаходити відповіді на дискусійні питання;
 • застосовувати знання і уміння при моделюванні педагогічної діяльності, в реальній педагогічній практиці;
 • розробляти фрагменти занять, тематичний план занять, уроків, виховних заходів;
 • відбирати найбільш ефективні форми, методи та засоби виховання і навчання для розвитку особистості;
 • стимулювати інтерес, ініціативу та творчість дітей; організовувати їх продуктивну діяльність;
 • організовувати індивідуальну, групову та колективну діяльність учнів;
 • будувати і перебудовувати свою діяльність у ході педагогічних ситуацій, гнучко організовувати педагогічний процес з врахуванням виникаючих ситуацій та індивідуальних особливостей вихованців;
 • виявляти витримку та впевненість у своїх діях в складних і конфліктних ситуаціях;
 • встановлювати контакти з дітьми, керувати собою в ситуації педагогічної взаємодії;
 • здійснювати педагогічну взаємодію з батьками вихованців, колегами;
 • проводити обговорення та аналіз занять і виховних заходів;
 • пояснювати, доводити, переконувати, розв’язувати конфлікти у ході педагогічної діяльності;
 • виступати з доповідями, проводити бесіди, дискусії;
 • вивчати інтереси, здібності учнів, їх позитивні якості та недоліки;
 • здійснювати діагностику особливостей колективу учнів;
 • давати оцінку і самооцінку ефективності проведених занять та заходів;
 • діагностувати, контролювати і оцінювати знання, уміння і внутрішні прирощування вихованців; давати якісну характеристику діяльності учнів і всього дитячого колективу;
 • виявляти та формулювати педагогічні проблеми;
 • обирати та застосовувати методи педагогічного дослідження;
 • вивчати та узагальнювати досвід роботи педагогів;
 • працювати з педагогічною літературою;
 • проводити експериментальну роботу з виявленої проблеми;
 • оформлювати результати досліджень у вигляді творчих, курсових робіт.

 

Рекомендована література

Основна

1.Волкова Н.П. Педагогіка: Навч. посіб. Вид. 2-е, перероб., доп К.:Академвидав., 2007. (Альма-матер) – 616с.

2.Кузьмінський А. І., Омеляненко В. Л. педагогіка : Підручник. – К. : Знання. 2007. 447 с.

3.Максимюк С.П. Педагогіка: Навчальний посібник. – К.: Кондор, 2009. – 670с.

4.Пальчевський С.С. Педагогіка: Навч. посіб. 2-е вид. – К.: Каравела, 2008. – 496с.

5.Фіцула М.М. Педагогіка: Навчальний посібник. Видання 2-ге, виправлене, доповнене. – К.: «Академвидав», 2006. (Альма-матер) – 560с.

6.Ягупов В.В. Педагогіка: Навч. посібник. -К.: Либідь, 2002. – 560 с.

 

Допоміжна

1.Вишневський Омелян. Теоретичні основи сучасної української педагогіки. Посібник для студентів вищих навчальних закладів. Видання друге, доопрацьоване і доповнене. Дрогобич: Коло, 2006. – 608 с.

2.Галузинський В.М., Євтух М.Б. Педагогіка: теорія та історія: Навч. посібник. – К.: Вищашк.., 1995.-237с.

3.Дичківський І.М. Інноваційні педагогічні технології: Навчальний посібник-К.:

Академвидав, 2004. (Альма-матер) – 352 с.                                                                                                                                         ■

4.Зайченко І.В. Педагогіка. Навчальний посібник для студентів вищих педагогічних навчальних закладів, 2-е вид.. – К., «Освіта України», «КНТ», 2008.-528с.       

5.Омеляненко В.Л., Кузьмінський А.І., Вовк Л.П. Педагогіка: завдання і ситуації:             Практикум. – 2-ге вид., випр. – К.: Знаня-Прес, 2006.(Навчально-мегодичний комплекс з педагогіки.) – 423 с.        

6.Стельмахович М. Г. Теорія і практика українського національного виховання. — Івано- Франківськ, 1996.

7.Фіцула М. М. Педагогічні проблеми перевиховання учнів. —Тернопіль, 1993.

8.Чайка В. М. Основи дидактики : навч. посіб. / В. М. Чайка. – К. : Академвидав, 2011. -Ц 240 с. ( Серія « Альма – матер »).

9.Чайка В. Педагогіка (тестові завдання). Навчальний посібник для студ. вищих пед. закладів освіти. – Тернопіль: ТДПУ, 2000. – 168 с.       

10.Щербань П.М. Прикладна педагогіка: Навч.-метод. Посіб. – К.: Вища шк.., 2002. 21 с.

Матеріали

 

ПИТАННЯ, ЯКІ ВИНЕСЕНО НА ІСПИТ З ДИСЦИПЛІНИ

1.Завдання та функції вчителя в суспільстві. Особливості професії вчителя. Вимоги ж особистості педагога.

2.Педагогіка як наука про виховання людини. Історія її виникнення та завдання на сучасному етапі. 

 1. Основні категорії педагогіки. Стадії та джерела розвитку педагогіки. ®

4.Система педагогічних наук. Зв’язок педагогіки з іншими науками, основні форми  взаємозв’язку.

5.Співвідношення розвитку та формування особистості. Поняття акселерації та ретардації у розвитку особистості.

 1. Загальні закономірності розвитку особистості .

7.Характеристика системи освіти в Україні.

8.Проблема вікової періодизації в педагогіці. Вікові та індивідуальні особливості  розвитку.

 1. Вікові кризи. Критерії виділення вікових періодів.

10.Наукові дослідження в педагогіці, їх особливості. Характеристика методів науко-педагогічного дослідження.

 1. Педагогічний процес: структура, головні компоненти.
 2. Закономірності педагогічного процесу, їх характеристика.

13.Становлення дидактики як галузі педагогіки. Внесок видатних педагогів у розвиток дидактики. 

14.Поняття дидактики, предмет її вивчення, основні поняття та завдання на сучасному етапі.

15.Навчання як складова педагогічного процесу. Структура та основні функції процесу навчання.

16.Види навчання, їх характеристика (догматичне, пояснювально-ілюстративне проблемне, модульне, програмоване навчання та ін.).

17.Системи розвиваючого навчання, що використовуються в школі.

18.Поняття про зміст освіти. Характеристика компонентів змісту освіти.

19.Закономірності процесу навчання, їх характеристика.

20.Поняття принципів навчання. Характеристика основних принципів навчання. Правила навчання.

21.Диференційоване навчання учнів, його види. Індивідуальна робота вчителя з невстигаючими та обдарованими учнями.

22.Поняття методів і прийомів навчання, їх сутність і функції. Класифікація методів навчання, вибір методів навчання.

23.Характеристика словесних методів навчання. Умови оптимального вибору словесних методів навчання.

24.Характеристика наочних і практичних методів навчання.

25.Поняття про форми організації навчання. Функції форм навчання. Розвиток організаційних форм навчання.

26.Урок як основна форма навчання. Вимоги до уроку. Типи і структура уроків.

27.Контроль знань, умінь і навичок учнів, його функції і завдання, види. Критерії та норми оцінювання.

28.Позаурочні форми організації навчання, їх характеристика.

29.Процес виховання, його специфіка. Зміст та компоненти процесу виховання в сучасній школі.

30.Види і стилі навчання.

31.Поняття про організаційні форми виховання. Класифікація форм виховання, їх характеристика.

32.Документи, що визначають зміст освіти, їх сутність, функції, структура

33.Реалізація змісту освіти в сучасній школі. Навчальні плани, програми, підручник їх структура.

34.Поняття колективу, типи та функції колективу.

35.Особливості дитячого колективу, етапи формування та умови розвитку.

36.Функції, права та обов’язки класного керівника.

37.Форми і методи роботи вчителя з батьками.

38.Робота класовода в організації та проведенні позакласної виховної роботи.

39.Закономірності і принципи виховання, їх характеристика.

40.Поняття про методи виховання. Класифікація методів виховання.

41.Методи формування свідомості, особливості їх використання.

42.Методи організації діяльності та формування поведінки школяра, їх характеристика.

43.Методи стимулювання. Заохочення і покарання як методи виховання, доцільність їх використання.

44.Самовиховання та перевиховання особистості: поняття, особливості та їх структура.

45.Виховання у сім’ї як першооснова розвитку дитини.

46.Позашкільні заклади та громадські організації в системі освіти і виховання.

47.Особливості навчання обдарованих дітей. Специфіка педагогічної роботи з педагогічно занедбаними дітьми.

48.Внутрішкільне керівництво і контроль: форми і методи.

49.Самоосвіта вчителя як засіб підвищення майстерності. Атестація вчителів.

50.Методична робота в школі: зміст, форми і методи роботи.

 

Програма навчальної дисципліни

Модуль І. Теоретичні основи педагогіки

Тема 1. Учитель як суспільство. Педагогіка як наука про виховання. Основні категорії педагогіки.

Поняття про педагогіку. Виникнення педагогіки та етапи її розвитку. Джерела педагогіки як науки. Предмет і завдання педагогіки. Понятійний апарат педагогіки. Система педагогічних наук. Зв’язок педагогіки з іншими науками. Сучасні проблеми педагогіки.

 

Тема 2.  Методи та організація педагогічного дослідження.

Поняття про методологію педагогічного дослідження. Методи емпіричного дослідження у педагогіці. Педагогічний експеримент, його види та етапи проведення. Методи теоретичного дослідження у педагогіці. Математичні методи у педагогічному дослідженні. Етапи педагогічного дослідження.

 

Тема 3. Розвиток і формування особистості. Загальні закономірності розвитку.

Процес розвитку та формування особистості. Спадковість і розвиток. Вплив середовища на розвиток особистості. Розвиток і виховання. Діяльність як фактор розвитку особистості. Діагностика розвитку.

 

Тема 4. Проблема вікової періодизації  в педагогіці.

Поняття віку та вікової періодизації. Значення вікової періодизації. Проблема вікової періодизації в педагогіці (вікова періодизація Арістотеля, Ж.Ж. Руссо, Я. А. Коменського). Сучасна вікова періодизація в педагогіці. Вікові кризи. Критерії виділення вікових періодів. Акселерація. Нерівномірність розвитку людини. Врахування індивідуальних особливостей.

 

Тема 5. Мета виховання. Сучасна мета виховання.

Поняття мети виховання. Різноманітність цілей виховання. Умови визначення цілей виховання. Сучасна мета виховання. Завдання виховання.

 

Тема 6. Педагогічний процес: структура, головні компоненти, закономірності і принципи.

Педагогічний процес: структура й основні компоненти. Діалектика педагогічного процесу. Закономірності і принципи педагогічного процесу.

Модуль ІІ Дидактика

Змістовний модуль 1. Процес навчання: сутність, функції, структура, закономірності, принципи.

Тема 7. Дидактика як галузь педагогіки, її виникнення, розвиток,  сучасні проблеми.

Поняття про дидактику, її виникнення та розвиток. Предмет дидактики і завдання дидактики. Проблема сучасної дидактики. Основні поняття дидактики їх характеристика.

 

Тема 8. Навчання як складова педагогічного процесу. Структура та динаміка процесу навчання.

Структура і характеристика процесу навчання. Основні функції процесу навчання, їх взаємозв’язок. Викладання як діяльність учителя. Учіння як пізнавальна діяльність учня. Етапи засвоєння знань учнями.

Тема 9. Види і стилі навчання.

Види навчання, їх характеристика. Стилі навчання.

Тема 10. Закономірності, принципи і правила навчання.

Поняття про закономірності, принципи та правила навчання, їх регулятивна роль в організації діяльності учителя та учнів. Система принципів навчання у дидактиці. Характеристика принципів дидактики. Шляхи реалізації принципів навчання. Правила навчання.

Тема 11. Зміст освіти як засіб навчання і фактор розвитку особистості.

Поняття про зміст освіти: фактори, що зумовлюють зміст освіти. Наукові вимоги до формування змісту освіти. Компоненти змісту освіти, їх характеристика. Реалізація змісту освіти в сучасній школі. Навчальні плани, програми, підручники, їх структура.

Змістовний модуль 2. Методи, форми організації, діагностика навчання.

Тема 12. Методи і засоби навчання. Класифікація, сутність і зміст методів навчання.

Поняття про методи навчання як дидактичну категорію. Прийоми навчання. Різні підходи до класифікації методів навчання. Групи методів за різними класифікаціями. Загальна характеристика традиційних методів навчання. Засоби навчання. Характеристика методів організації та здійснення навчально-пізнавальної діяльності. Методи стимулювання навчальної діяльності учнів. Особливості методів контролю і самоконтролю у навчанні.

Тема 13. Форми організації процесу навчання.

Поняття про форми організації навчання. Розвиток організаційних форм навчання. Функції форм організації навчання. Класно-урочна система навчання, її виникнення та розвиток. Переваги та недоліки класно-урочної системи навчання.

Тема 14. Урок – основна форма організації навчання в школі.

Домашня робота як невід’ємна частина навчального процесу, її значення та проблеми. Домашні завдання. Їх мета, види та специфіка. Норми домашніх завдань у різних класах. Правила виконання домашньої роботи.

Змістовний модуль 3. Актуальні проблеми сучасної дидактики.

Тема 15. Мотивація учіння. Виникнення та формування мотивів. Стимулювання учіння.

Мотиви та мотивація учіння школярів. Види мотивів. Вивчення та формування позитивної мотивації учіння. Стимулювання учіння.

Тема 16. Проблема попередження та подолання відставання учнів в школі.

Поняття неуспішності та невстигання у педагогіці,їх взаємозв’язок. Ознаки неуспішності учня у навчанні. Причини невстигання школярів у навчанні. Шляхи попередження та подолання невстигання і неуспішності у навчанні.

Модуль ІІІ. Теорія виховання.

Змістовний модуль 1. Процес виховання: сутність, структура, закономірності, принципи.

Тема 17. Виховання як складова педагогічного процесу.

Процес виховання, його суть, особливості. Структура та динаміка процесу виховання. Самовиховання, його сутність, умови, етапи, прийоми реалізації. Перевиховання, його сутність, функції, етапи, принципи реалізації.

Тема 18. Типи, моделі, стилі виховання. Виховні системи: зарубіжний та вітчизняний досвід.

Типи виховання. Моделі і стилі виховання. Виховні системи: зарубіжний і вітчизняний досвід.

Тема 19. Загальні закономірності та принципи виховання.

Поняття і характеристика закономірностей виховання. Принципи виховання, їх характеристика. Основні вимоги принципів виховання.

Змістовний модуль 2. Зміст процесу виховання. Методи, форми, діагностика виховання.

Тема 20. Поняття про зміст виховання. Особливості змісту виховання в сучасній школі.                                                                                                    

Поняття про зміст виховання. Зміст виховання в сучасній школі. Мета, форми, методи, засоби реалізації завдань основних напрямів виховання.

Тема 21. Методи виховання: сутність, класифікації, зміст.

Поняття про методи виховання. Класифікація методів виховання. Загальна характеристика основних груп методів виховання. Погляди видатних зарубіжних педагогів-класиків на методи заохочення і покарання. Погляди вітчизняних педагогів-класиків на методи заохочення і покарання. Ефективні способи заохочення і покарання. Правила заохочення і покарання.

Тема 22. Форми організації виховання:класифікації, сутність, характеристика.

Поняття про організаційні форми виховання. Класифікації форм виховання, їх характеристика.

Змістовний модуль 3. Виховання особистості в колективі

Тема 23. Сутність, функції, розвиток дитячого колективу.

Колектив, його поняття і ознаки. Особливості, структура і функції учнівського колективу. Етапи розвитку дитячого колективу. Педагогічне управління колективом.

Тема 24. Виховна робота класного керівника.

Функції класного керівника. Права та обов’язки класного керівника, вимоги до нього. Планування роботи класного керівника.

Модуль IV. Педагогічне спілкування.

Змістовний модуль  1.Основи педагогічного спілкування.

Тема 25. Педагогічне спілкування, його функції.

Поняття педагогічного спілкування, його особливості, функції, види.

Тема 26. Стилі спілкування.

Поняття стилю. Стилі керівництва: авторитарний, демократичний, ліберальний. Головні  стилі педагогічного спілкування за В. Кан-Каликом.