Педагогіка сімейного виховання (Соціальна педагогіка)

Тип: Нормативний

Відділення: циклова комісія викладачів фахових дисциплін початкової освіти та природничо-математичної підготовки

Навчальний план

СеместрКредитиЗвітність
32.5Залік

Лекції

СеместрК-сть годинЛекторГрупа(и)
310ArrayДШС-21

Практичні

СеместрК-сть годинГрупаВикладач(і)
38ДШС-21

Опис курсу

Метою викладання навчальної дисципліни “ Педагогіка сімейного виховання” –  засвоєння та оволодіння фактичним матеріалом про місце і роль сім’ї у вихованні молодого покоління, формуванні у майбутніх соціальних педагогів знань, вмінь та навичок роботи  з батьками через засвоєння нормативних і методичних засад.

 

Основними завданнями вивчення дисципліни “ Педагогіка сімейного виховання” є

Методичні:

Ø дати знання про тенденції та закономірності розвитку  педагогіки сімейного виховання та роль сім’ї у вихованні дітей;

Ø розкрити соціальну та виховну значущість ролі соціального педагога  у роботі школи, сім’ї, громадськості;

Практичні:

Ø навчити студентів оперувати педагогічними категоріями і розуміти їх;

Ø ознайомити майбутнього соціального педагога  зі змістом і методикою виховання дітей в різних типах сім’ї;

Пізнавальні:

Ø формувати моральні цінності педагогічної професії та відповідних якостей педагога.

Згідно з вимогами освітньо-професійної програми студенти повинні:

знати:

–        роль     сімейно-родинного     виховання     та     його     особливості; педагогічні проблеми сучасної сім’ї та можливі шляхи їх вирішення;

–        теоретико-методологічні основи сімейного виховання;

–        стратегію і тактику родинного виховання на різних етапах розвитку сім’ї;

–        основоположні засади батьківського спілкування;

–        етнопедагогічні основи родинно-сімейного виховання;

–        специфіку здійснення психолого-педагогічного навчання батьків та підвищення їх педагогічної культури.

Студент  повинен вміти:

–        працювати з батьками та дітьми з метою підготовки їх до свідомого батьківства та виконання батьківських функцій;

–        формувати правильне та відповідальне ставлення до процесу сімейного виховання дітей;

–        здійснювати психолого-педагогічне навчання батьків та підвищення їх педагогічної культури;

–        застосовувати етнопедагогічні знання у роботі з батьками;

–        виявляти, попереджувати помилки і недоліки у процесі сімейного виховання та навчати батьків їх уникати.

         Сформовані  компетенції

Із професійно-діяльнісного компонента виокремлено такі базові професійні компетенції:

 • предметно-теоретична – наявність стрункої системи наукових знань із фахових дисциплін та готовність їх застосувати у професійній діяльності;
 • інформаційно-дослідницька – уміння знаходити інформацію, систематизувати, узагальнювати її, уміння проводити експериментальні дослідження та готовність вдосконалювати власну професійну діяльність через опрацювання і впровадження нової інформації;
 • методична – наявність методичних знань та умінь щодо окремих розділів та тем курсу, окремих етапів навчання, готовність проводити заняття за різними навчальними комплектами, володіння педагогічними технологіями.

Із комунікативного компонента виділено такі компетенції:

 • професійного спілкування – володіння сукупністю вербальних і невербальних засобів педагогічного спілкування;
 • соціокультурна – фіксовані прояви гуманістичної педагогічної етики, уміння ідентифікувати себе із цінностями професійного середовища.

З особистісного компонента виокремлено такі компетенції:

 • рефлексивна – прагнення до досконалості професійної діяльності й адекватна її самооцінка;
 • творча – здатність до пошуку оригінальних варіантів розв’язання професійних завдань.

Рекомендована література

 Базова:

 1. Марушкевич А.А., Постовий В.Г.,  Т.Ф.Алексєєнко Т.Ф.  Родинна педагогіка. / А.А.Марушкевич, В.Г.Постовий, Т.Ф. Алєксєєнко. –  Київ: Видав. ПАРАПЛАН, 2002.-216 с.
 2. Маценко Л. М. Педагогіка сімейного виховання : навчальний посібник. Вид. 2-ге, доп., перероб. – К.: НАКККіМ, 2011. – 293 с.

Допоміжна :

 1. Бондаровська В. та ін. Школа для батьків / В.Бондаровська, К. Бабенко, О. Возіянова та ін., ТОВ “Батискаф”. – К. – 2003. – 320 с.
 2. Бондарчук О.І. Психологія сім’ї: Курс лекцій. — К.: МАУП, 2001. – 96 с.
 3. Виховний потенціал сім’ї в сучасних умовах: тематична Державна доповідь про становище сімей в Україні за підсумками 2001 року. – К.: Державний інститут проблем сім’ї та молоді, 2002. – 144 с.
 4. Корнієнко С., Кодлюк Я. Батьківські збори у початкових класах / С. Корнієнко, Я.Кодлюк. –Тернопіль: ТДПУ ім.. В.Г. Гнатюка, 2002. -64с.
 5. Корнієнко Софія, Корнієнко Сергій. Родинне дозвілля у початкових класах: Навчально-методичний посібник / Софія Корнієнко, Сергій Корнієнко. –Тернопіль: «Навчальна книга – Богдан», 2000. -160с.
 6. Мосіяшенко В.А. Українська етнопедагогіка. / В.А. Мосіяшенко. – Суми: Університетська книга, 2005.- 176с.
 7. Постовий В.Г. Педагогічні задачі і завдання для батьків / В.Г. Постовий. – К. Рад. школа, 2004.
 8. Рибальченко І.М. Супутник класного керівника. 1-4 класи / І.М. Рибальченко. –Х.: Вид. група «Основа», 2009. -176с.
 9. Сірант Н. Виховання дітей у молодій сім‘ї. / Н.Сірант. – педагогічний дискурс: зб.наук.праць / гол. ред. І.М. Шоробура. – Хмельницький : ХГПА, 2012. – Вип. 13. – С. 350-354.
 10. Сірант Н. Особливості подружніх конфліктів у молодій сімї. / Н.Сірант // Актуальні проблеми педагогічної науки: Матеріали V Всеукраїнської науково-практичної конференції ‘’Актуальні проблеми педагогічної науки’’ (м.Миколаїв, 14-15 листопада 2013 р.) / всеукраїнське громадське об’єднання ‘’Нова Освіта’’ – Миколаїв.: 2013. – С.176-178.
 11. Сухомлинський В.О. Батьківська педагогіка / В.О. Сухомлинський. –К.: радянська школа, 1979. -151с.
 12. Яценко Т. О. Історичне коріння українського народного виховання / Т.О. Яценко // Українська література в загальноосвітній школі, 2001. – № 3.- С.148-155.

 

Інформаційні ресурси

 1. http://www.br.com.ua/referats/Pedagogica/42851-2.html
 2. http://pidruchniki.ws/pedagogika/

3.http://pidruchniki.ws/14360106/pedagogika/aktualni_zavdannya_suchasnogo_rodinnogo_vihovannya

 1. http://www.br.com.ua/kurs/Pedagogica/89648.htm
 2. http://ua-referat.com/ Сімейне виховання
 3. http://ua.coolreferat.com/ Сімейне виховання
 4. ua-referat.com / Виховна система В.О. Сухомлинського
 5. osvita.ua›doc/files/news/60/6066/robota.doc

 

Навчальна програма

Завантажити навчальну програму