Педагогічна психологія

Тип: Нормативний

Відділення: циклова комісія викладачів фахових дисциплін дошкільної освіти

Навчальний план

СеместрКредитиЗвітність
41.5Залік

Лекції

СеместрК-сть годинЛекторГрупа(и)
420Колобич О. П.ДШВ-21, ДШВ-22,

Практичні

СеместрК-сть годинГрупаВикладач(і)
410ДШВ-21Колобич О. П.
ДШВ-22Колобич О. П.
Колобич О. П.

Опис курсу

Предметом вивчення педагогічної психології є психологічні особливості процесу навчання та виховання особистості дошкільника в процесі формування його психіки, розглядає психологію вихователя та психологію педагогічної діяльності.

Міждисциплінарні зв’язки: загальна психологія, дитяча психологія, анатомія і фізіологія, дошкільна педагогіка, дитяча література, філософія.

Програма навчальної дисципліни складається з таких змістових модулів:

Змістовий модуль 1. Педагогічна психологія як наука.

Змістовий модуль 2. Психологія виховання та педагогічної діяльності.

1. Мета та завдання навчальної дисципліни

1.1. Метою викладання навчальної дисципліни “Педагогічної психології” є психолого-педагагічна підготовка майбутніх фахівців до професійної педагогічної діяльності в системі національної дошкільної освіти.

1.2.Основними завданнями вивчення педагогічної психології є:

– дати знання про предмет, структуру і завдання педагогічної психології;

– знайомити студентів із сучасними підходами до процесу навчання і виховання дошкільнят;

– сформувати у студентів систему психологічних знань і вмінь застосовувати набуті знання у своїй професійній діяльності;

– психологічне обгрунтування навчання і виховання дітей на основі спеціальних психологічних досліджень.

1.3. Згідно з вимогами освітньо-професійної програми студенти повинні:

 

Знати:

 • основи педагогічної психології;
 • загальні закономірності і принципи навчання та виховання в кожному віковому періоді;
 • знати сучасні теорії навчання, розуміти психологічну суть навчання, його структуру, психологічні закономірності управління процесом формування знань, умінь та навичок;
 • методи формування творчої активності особистості дошкільника.
 • шляхи ефективного навчання і виховання повноцінно розвиненої особистості дошкільника на кожному етапі його психічного розвитку

Вміти:

 • застосовувати базові психологічні знання для організації діяльності та спілкування з дошкільниками;
 • аналізувати і оцінювати діяльність і поведінку дошкільника, визначати мотиви його діяльності і поведінки;
 • враховувати індивідуальні особливості особистості дошкільника в організації навчального процесу;
 • вибирати ефективні форми і методи реалізації можливостей особистості дошкільника;
 • формувати рекомендації для вихователя, що працює з дітьми різних вікових груп з метою підвищення ефективності навчально-виховного процесу.

Рекомендована література

 

 1. Базовий компонент дошкільної освіти в Україні /наук. керівник А.Богуш /Спецвипуск журналу «Вихователь-методист дошк. закладу», 2012
 2. Вікова та педагогічна психологія: Навч. посіб. /О.В. Скрипченко, Л.В. Долинська та ін./ – К., 2006
 3. Головінський І. Педагогічна психологія. – К.. 2003
 4. Кулачківська С.Є, Ладивір О.С. Я – дошкільник /Вікові та індивідуальні аспекти психічного розвитку/. – К., 1998
 5. Крайніков Е.В. Психологія розвитку: Словник-довідник. – К, 2004
 6. Кутішенко В.П. Вікова та педагогічна психологія. – К., 2005
 7. Педагогічна психологія /За ред. Л.М. Проколієнко, Д.Ф. Ніколенка/. – К., 1991
 8. Подоляк Л.Г., Главник О.П. Основи педагогічної психології (психологія виховання). Навч. посіб. – К., 2006 (серія «Психологічний інструментарій»)
 9. Програми навчання і виховання в дошкільному закладі

Матеріали

Самостійна робота

з/п

Назва теми Кількість

годин

1 Розвиток педагогічної психології в Україні на сучасному етапі 2
2 Методи педагогічної психології 4
3 Теорія навчальної діяльності 2
4 Спостереження за навчальною діяльністю дітей раннього віку 2
5 Скласти план комплексної діагностики психолого-педагогічної готовності дитини до школи 2
6 Повідомлення до методів стимулювання і корекції поведінки 2
7 Сім’я і виховання 4
8 Зробити виписки до основ виховання дітей раннього віку із навчальних програм 2
9 Зробити виписки до основ виховання дітей дошкільного віку із навчальних програм 2
10 Поспостерігати за працею вихователя і описати його педагогічні здібності 2
Разом 24

Навчальна програма

Завантажити навчальну програму