Педагогічна психологія (Спеціальність 012 Дошкільна освіта)

Тип: Нормативний

Відділення: циклова комісія викладачів фахових дисциплін дошкільної освіти

Навчальний план

СеместрКредитиЗвітність
41.5Залік

Лекції

СеместрК-сть годинЛекторГрупа(и)
420Колобич О. П.ДШВ-21, ДШВ-22,

Практичні

СеместрК-сть годинГрупаВикладач(і)
410ДШВ-21Колобич О. П.
ДШВ-22Колобич О. П.
Колобич О. П.

Опис курсу

Предметом вивчення педагогічної психології є психологічні особливості процесу навчання та виховання особистості дошкільника в процесі формування його психіки, розглядає психологію вихователя та психологію педагогічної діяльності.

Міждисциплінарні зв’язки: загальна психологія, дитяча психологія, анатомія і фізіологія, дошкільна педагогіка, дитяча література, філософія.

Програма навчальної дисципліни складається з таких змістових модулів:

Змістовий модуль 1. Педагогічна психологія як наука.

Змістовий модуль 2. Психологія виховання та педагогічної діяльності.

1. Мета та завдання навчальної дисципліни

1.1. Метою викладання навчальної дисципліни “Педагогічної психології” є психолого-педагагічна підготовка майбутніх фахівців до професійної педагогічної діяльності в системі національної дошкільної освіти.

1.2.Основними завданнями вивчення педагогічної психології є:

– дати знання про предмет, структуру і завдання педагогічної психології;

– знайомити студентів із сучасними підходами до процесу навчання і виховання дошкільнят;

– сформувати у студентів систему психологічних знань і вмінь застосовувати набуті знання у своїй професійній діяльності;

– психологічне обгрунтування навчання і виховання дітей на основі спеціальних психологічних досліджень.

1.3. Згідно з вимогами освітньо-професійної програми студенти повинні:

 

Знати:

 • основи педагогічної психології;
 • загальні закономірності і принципи навчання та виховання в кожному віковому періоді;
 • знати сучасні теорії навчання, розуміти психологічну суть навчання, його структуру, психологічні закономірності управління процесом формування знань, умінь та навичок;
 • методи формування творчої активності особистості дошкільника.
 • шляхи ефективного навчання і виховання повноцінно розвиненої особистості дошкільника на кожному етапі його психічного розвитку

Вміти:

 • застосовувати базові психологічні знання для організації діяльності та спілкування з дошкільниками;
 • аналізувати і оцінювати діяльність і поведінку дошкільника, визначати мотиви його діяльності і поведінки;
 • враховувати індивідуальні особливості особистості дошкільника в організації навчального процесу;
 • вибирати ефективні форми і методи реалізації можливостей особистості дошкільника;
 • формувати рекомендації для вихователя, що працює з дітьми різних вікових груп з метою підвищення ефективності навчально-виховного процесу.

Рекомендована література

Основна література

 1. Власова О.І. Педагогічна психологія: Навч. підручник. – К., 2001
 2. Дошкільна педагогічна психологія за ред. проф. Д.Ф. Ніколенка. – 1987

 

Додаткова  література

  1. Базовий компонент дошкільної освіти в Україні /наук. керівник А.Богуш /Спецвипуск журналу «Вихователь-методист дошк. закладу», 2012
  2. Вікова та педагогічна психологія: Навч. посіб. /О.В. Скрипченко, Л.В. Долинська та ін./ – К., 2006
  3. Головінський І. Педагогічна психологія. – К.. 2003
  4. Кулачківська С.Є, Ладивір О.С. Я – дошкільник /Вікові та індивідуальні аспекти психічного розвитку/. – К., 1998
  5. Крайніков Е.В. Психологія розвитку: Словник-довідник. – К, 2004
  6. Кутішенко В.П. Вікова та педагогічна психологія. – К., 2005
  7. Педагогічна психологія /За ред. Л.М. Проколієнко, Д.Ф. Ніколенка/. – К., 1991
  8. Подоляк Л.Г., Главник О.П. Основи педагогічної психології (психологія виховання). Навч. посіб. – К., 2006 (серія «Психологічний інструментарій»)
  9. Програми навчання і виховання в дошкільному закладі
  10. Семиченко В.А., Заслуженюк В.С. Мистецтво взаєморозуміння /Психологія та педагогіка сімейного спілкування/ – К.. 1998
  11. Сергеєнкова О.П., Столярчук О.А., Коханова О.П., Пасєка О.В. Педагогічна психологія: навчальний посібник. К.: 2012.
  12. Савчин М.В. Педагогічна психологія. К.
  13. Степанов О.М. Педагогічна психологія: навчальний посібник/ О.М. Степанов. К.: Академвидав, 2011.

Матеріали

Залікові питання з педагогічної психології

 1. Предмет педагогічної психології
 2. Завдання педагогічної психології
 3. Проблеми педагогічної психології
 4. Методи педагогічної психології
 5. Місце педагогічної психології в системі наукового знання
 6. Поняття про навчання і научіння
 7. Види научіння
 8. Фактори, які визначають успішність навчання
 9. Завдання психології навчання
 10. Особливості навчання немовлят
 11. Навчання дітей у ранньому віці
 12. Психологічні основи навчання в дошкільному віці
 13. Готовність дитини до навчання в школі
 14. Поняття про виховання. Завдання психології виховання
 15. Засоби і методи виховання
 16. Співвідношення навчання, виховання та розвитку
 17. Перші кроки з виховання немовляти
 18. Формування соціально-важливих якостей у дитини в ранньому віці
 19. Моральне виховання у ранньому віці
 20. Фізичне та гігієнічне виховання дитини в ранньому віці
 21. Особливості виховання дитини в дошкільному віці
 22. Виховання дитини дошкільного віку в домашній праці та навчанні
 23. Гра як засіб виховання дитини дошкільного віку
 24. Становлення характеру дитини
 25. Місце педагога в сучасному суспільстві
 26. Психологічні вимоги до особистості педагога
 27. Загальні та спеціальні педагогічні здібності
 28. Індивідуальність педагога як умова виховання в дитини особистості
 29. Педагогічне керівництво дитячими групами
 30. Ділові і особистісні взаємодії в дитячих групах

Навчальна програма

Завантажити навчальну програму