Основи сценарної роботи соціального педагога

Тип: Нормативний

Відділення: циклова комісія викладачів педагогіки та психології

Навчальний план

СеместрКредитиЗвітність
42Залік

Лекції

СеместрК-сть годинЛекторГрупа(и)
420Верхоляк М. Р.ДШС-21

Практичні

СеместрК-сть годинГрупаВикладач(і)
414ДШС-21Верхоляк М. Р.

Опис курсу

Мета та завдання навчальної дисципліни

Метою викладання навчальної дисципліни «Основи сценарної роботи соціального педагога» є підготувати фахівців, які володіють методами та прийомами написання сценаріїв соціальних дійств та ознайомити студентів з етапами створення літературної основи сценаріїв.

Основними завданнями вивчення дисципліни  «Основи сценарної роботи соціального педагога»є:

– теоретичне оволодіння закономірностями побудови сценаріїв;

– практичне опанування розмаїттям сценічних зображально-виражальних засобів;

– виховання в студентів бажання до творчого пошуку, до експериментальних методів сценічного відтворення суспільних явищ різними видами мистецтва;

– вправляти навички в організації індивідуальних, групових та масових соціально-педагогічних дійств.

Згідно з вимогами освітньо-професійної програми студенти повинні:

        знати:

 • особливості соціальних дійств;
 • основні поняття сценарної роботи;
 • принципи створення сценаріїв;
 • способи і критерії відбору матеріалу;
 • методику створення соціальних дійств.

        вміти:

 • розробляти сценарії соціальних заходів;
 • спрямувати творчу діяльність людей різного віку;
 • поєднувати у соціально-педагогічній діяльності різні види мистецтва;
 • організовувати групові і масові соціальні заходи;
 • оцінювати ефективність власної роботи та дієвість використаних методів;
 • успішно та ефективно проводити різноманітні дійства за певним сценарієм.

 

 

 

Рекомендована література

Методичне забезпечення

Опорні конспекти лекцій, електронні презентації, комплекс навчально-методичного забезпечення дисципліни (плани семінарських занять, методичні вказівки до практичних занять, виконання завдань самостійної роботи перелік літератури) .

 

Рекомендована література

 1. Алєксєєнко Т. Ф. Виклики глобалізації у сучасних соціальнопедагогічних тенденціях і проблемах / Т. Ф. Алєксєєнко // Теоретикометодичні проблеми виховання дітей та учнівської молоді : зб. наук. пр. — К., 2006. – Вип 9. – С. 7-15.
 2. Бєлецька І. Вплив організованого вільного часу на становлення особис тості учня / І. Бєлецька, Т. Гаміна // Соціальна педагогіка: теорія і практика. – 2007. – № 3. – С. 30- 33.
 3. Бочелюк В. Й. Дозвіллєзнавство. [навчальний посібник]. / В. Й. Бочелюк, В. В. Бочелюк. К.: Центр навчальної літератури, 2006. – 208 с.
 4. Вербицький В. В. Шляхи залучення школярів до позашкільної юнатської роботи. / В. В. Вербицький. // Початкова школа. – 1995. – № 1. – С. 30-32.
 5. 5. Воропай О. Звичай нашого народу: етнографічний нарис. / О. Воропай. Т.1-2. – К.: Оберіг, 1991.
 6. 6. Гончаренко Семен. Український педагогічний словник. / Cемен Гончаренко – К: Либідь. 1997. 376 с.
 7. 7. Дуликов В. З. Социальнокультурная работа за рубежом : учеб. пособ. [Электронный ресурс] / В. З. Дуликов. – М. : МГУКИ, 2003.
 8. 8. Малько А. О. Теоретикометодологічні основи розвитку соціальної педа гогіки : монографія / А. О. Малько ; Харк. держ. акад. культури. – Х. : ХДАК, 2004. – 285 с.
 9. 9. Піча В. М. Культура вільного часу (Філософськосоціологічний аналіз) / В. М. Піча. – Львів : «Світ», 1990. – 152 с.

Матеріали

Питання до іспиту

І

 1. Основні завдання дисципліни «Основи сценарної роботи в діяльності соціального педагога».
 2. Розкрийте соціально-педагогічні функції мистецтва.
 3. Сценарна робота в системі професійної діяльності соціального педагога.
 4. Історичні аспекти генезису соціально-педагогічних заходів.
 5. Особливості проведення свят у слов’янських народів.
 6. Соціальний педагог як організатор,сценарист і режисер і соціальних дійств із різними віковими групами.
 7. Особливості і тенденції сучасного розвитку театралізованих заходів.
 8. Художньо-творча діяльність, як основа педагогічного процесу в роботі з різними соціальними групами.
 9. Соціально-психологічні особливості соціальних дійств та активізація учасників.
 10. Драматургія. Особливості драматургічного дійства.
 11. Основні етапи активізації глядачів та учасників соціального дійства.
 12. Перелічіть і розкрийте основні форми соціального дійства.
 13. Перелічіть і розкрийте основні складові соціально-педагогічного дійства.
 14. Перелічіть і розкрийте основні принципи організації і проведення соціально-педагогічного дійства.
 15. Спільне і відмінне між сценаріями театралізованого і соціального дійства.
 16. Дайте визначення сценарію соціально-педагогічного дійства, охарактеризуйте його спрямованість.
 17. Розкрийте поняття тема сценарію, його ідейна спрямованість.
 18. Запрошення, афіша – складові сценарію.
 19. Розкрийте поняття «художній та документальний» матеріал у сценарії, його значення.
 20. Сценарно-режисерський задум, чим він зумовлений.
 21. Основні вимоги до експозиції, основної частини кульмінації та фіналу сценарію.
 22. Розкрийте основні прийоми монтажу соціально-педагогічного дійства.
 23. Розкрийте поняття «інфраструктури» соціальної сфери.
 24. Педагогічна доцільність проведення соціально-педагогічних заходів.
 25. Розкрийте соціально-виховну функцію соціального дійства.

ІІ
1. Розкрийте основні етапи роботи над сценарієм.
2. Художнє й емоційно-естетичне значення номерів у сценарії.
3. Поясніть, які ї типові труднощі і помилки в організації і проведення соціально-педагогічних заходів.
4. Поясніть взаємозв’язок прийомів монтажу.
5. Розкрийте значимість використання художнього і документального матеріалу у сценарії соціально-педагогічного заходу.
6. Розкрийте основні чинники, що впливають на вибір теми соціального дійства.
7. Наведіть приклади основних засобів і прийомів монтажу в сценаріїсоціально-педагогічного дійства.
8. Розкрийте соціально-педагогічні особливості театралізованих виховнихзаходів.
9. Поясніть, в чому полягає виховне значення і важливість соціально- педагогічних дійств.
10. Визначіть основні прийоми активізації аудиторії соціального дійства.
11. Які сучасні соціальні дійства є найбільш поширені і популярні?
12. Поясніть вплив сценарного задуму на вибір і використанняхудожнього і документального матеріалу.
13. Пошуки форм і художні прийомів розкриття теми соціально- педагогічного дійства.
14. Вибір студентами емоційно-образних засобів на задані теми.
15. Принцип підбору номерів для включення їх у сценарій запланованого дійства.
16. Функціональні обов’язки педагога в реалізації сценарного матеріалу в соціальне педагогічне дійство.
17. Професійна етика соціального педагога в організації та проведенні соціально-педагогічного дійства.
18. Специфіка використання сценаристом прийомів активізації учасників соціально-педагогічного дійства.
19. Завдання та вимоги до ведучих театралізованого дійства.
20. Актуальність тематики та різновиди соціальних дійств.
21. Основні етапи та стимули пробудження соціальної і художньо-творчої активності аудиторії.
22. Основні фактори та умови залучення і саморегуляції особистості в підготовчому періоді, а також у ході проведення соціального дійства.
23. Виховні заходи, як соціально-педагогічний метод роботи з різними соціальними групами.
24. У чому полягає специфіка й особливості проведення соціально-педагогічного дійства з дітьми та молоддю. Основні педагогічні вимоги. Щодо їх організації та проведення.
25. Аргументовано довести, що соціально-педагогічне дійство – мистецтво своєрідне і синтетичне.

ІІІ
1. У запропонованому сценарії визначити використані прийоми монтажу.
2. Складіть словник основних сценарних понять.
3. Складіть план роботи над сценарієм.
4. Відповідно до обраної теми складіть сценарний план.
5. До запропонованого сценарію визначіть мету даного заходу, на яку аудиторію він може бути поданий. Поясніть свою відповідь.
6. Поясніть доцільність сценарної роботи в професії соціального педагога.
7. Поясніть який художній і документальний матеріал ви б підібрали для сценарію на тему: «Здоровий спосіб життя».
8.Складіть сценарний план соціально-педагогічного заходу, спрямованого на формування суспільно-позитивної поведінки підлітків.
9. Рецензування запропонованих сценаріїв.
10. Поясніть принципи відбору поезії, музики, кіно та відео фрагментів у соціально-педагогічному дійстві.
11. Відбір студентами емоційно-образних засобів на задані теми: «Любов це талісман», «Повір у себе».
12. Складіть організаційний план виховного заходу для школярів старших класів (тема за вибором студента).
13. Складіть перелік тем соціально-педагогічних заходів,котрі доцільно провести з учнями старших класів. Поясніть чим зумовлено цей вибір.
14. Сплануйте проведення соціального дійства для учнів початкових класів.
15. Знайдіть найбільш оптимальний ракурс розкриття проблеми і теми соціально-педагогічного дійства.
16. Аргументуйте і перелічіть фактори, що будуть впливати на вибір теми соціально-педагогічного дійства.
17. Назвіть та розкрийте методи соціально-педагогічної діяльності, які потребують знання основ сценарної роботи.
18. Доведіть доцільність використання мистецтва поетичного слова, в діяльності соціального педагога.
19. Мета і доцільність прогнозування, щодо результативності проведеного соціально-педагогічного заходу.
20. За якими параметрами проводиться аналіз ефективності проведеного соціально-педагогічного дійства.
21. Як ви думаєте, чи доцільно використовувати різні види мистецтва у соціально-педагогічній діяльності. Поясніть свою відповідь.
22. Як ви вважаєте, чи потрібні соціальному педагогу знання з основ сценарної роботи. Аргументуйте свою відповідь.
23. Якими прийомами ви будете користуватись, щоб активізувати учасників соціально-педагогічного дійства.
24. Яким прийомам ви будете користуватись, щоб активізувати аудиторію соціально-педагогічного дійства.
25. Використання творчих підходів в організації театралізованих соціально-педагогічних заходів.

Програма навчальної дисципліни

 

Змістовий модуль 1.

Теоретичні основи сценарної роботи в системі професійної діяльності соціального педагога.

 

        Тема 1. Місце і роль сценарної роботи в системі професійної діяльності соціального педагога.

Предмет і структура курсу. Основні завдання курсу. Зв’язок з іншими дисциплінами

        Тема 2. Артистизм та організаторські здібності – важливий компонент педагогічної компетенції і культури соціального педагога.

Поняття «артистизм», «організатор», «організаторські здібності». 
Організаторська    робота    соціального    педагога, її     основи та компоненти. 
Структура та зміст організаторської роботи соціального педагога. 
Вимоги  до  особистості   соціального  педагога  як  організатора масових заходів.

        Тема 3. Підготовка та проведення вправ на визначення рівня артистизму та організаторських здібностей соціального педагога.

Визначити умови ефективної організаторської роботи соціального педагога. Підготувати та провести   вправи на визначення рівня артистизму та організаторських здібностей у студентів.Підготувати   та   провести   вправ   на   розвиток   артистизму   та організаторських здібностей студентів.

        Тема 4. Театралізовані дійства як засіб розвитку особистості.

Педагогічна доцільність театралізованої діяльності. Виховна та соціальна функція театралізованої діяльності. Мистецтво як засіб впливу на особистість та її розвиток.

        Тема 5. Вплив різних видів мистецтва на формування творчої особистості.

Дослідити    вплив    певного    виду    мистецтва   на    формування особистості. Розробити  анотації до  публікацій  проблем     впливу  різних видів мистецтва на формування творчої особистості та формування в неї художньо-естетичних смаків.

 

        Тема 6. Історичні аспекти генезису театралізованих заходів.

Театралізовані та соціальні дійства в країнах Стародавнього Сходу та державах античного періоду. Розвиток    театралізованих     та    соціальних     дійств     в    епоху Середньовіччя. Розвиток соціальних дійств в епоху Нового час. Вітчизняна історія розвитку театралізованих та соціальних дійств. Розвиток театралізованих та соціальних дійств на сучасному етапі.

        Тема 7. Драматургія. Особливості драматичного жанру.

Драматургія та її  особливості. Трансформація театралізованих дійств у соціальні. Соціальне дійство (театралізований виховний захід). Жанрові види соціальних дійств.

        Тема 8. Театралізація та її види.

Театралізація сценарного матеріалу. Види театралізації: компільована (комбінована), оригінальна.

        Тема 9. Різновиди театралізованих заходів

Поняття про жанри драматургії театралізованих масових дійств. Театралізований тематичний вечір та його різновиди. Драматургія масового свята.

        Тема 10. Види та жанри номерів для різних категорій школярів.

План

 1. Видові групи номерів.
 2. Особливості деяких жанрів номерів.
 3. Особливості сценарію та організація проведення різних за
  жанрами театралізованих дійств.

        Тема 11. Характеристика соціальних дійств.

Підготувати 2 різновиди соціального дійства для різних вікових категорій школярів . Провести елементи соціальних дійств. Проаналізувати відповідність змісту і вимог соціального дійства до відповідної категорії школярів, на яку воно розраховане.

        Тема 12. Особливості проведення виховних заходів для різних вікових категорій школярів.

Особливості проведення виховних заходів для дошкільників. Особливості проведення масових заходів у загальноосвітніх та
позашкільних навчальних закладах. Масові заходи у дитячих таборах.

 

Змістовий модуль 2.

Методичні аспекти сценарної роботи.

 

Тема 13. Сценарій як різновид драматургічного дійства.

Поняття про сценарій. Спільне і відмінне у театралізованому та соціальному сценарії. Тема та ідея (мета) соціального дійства. Основні чинники, що впливають на вибір теми. Структура сценарію.

Тема 14. Етапи роботи над створенням сценарію.

Змістовий і художньо -тематичний задум педагога-сценарнста.

Сценарно-режисерський хід та сценарний план театралізованого

дійства. Відбір і опрацювання документального і художнього матеріалів.

Тема 15. Монтаж як сценарно-драматичний жанр.

Дослідити особливості використання прийомів монтажу в залежності змісту та жанрового різновиду соціального дійства.

Тема 16. Художньо-емоційне доповнення соціального дійства.

Використання художнього і документального матеріалу у соціальному дійстві. Жанри і функції художніх номерів у соціальному дійстві. Ведучі (конферансьє) в соціальному дійстві. Художнє оформлення соціального дійства.

Тема 17. Особливості підбору художньо-емоційного доповнення соціального дійства.

Тема 18. Активізація учасників та глядачів соціального дійства.

Основні етапи активізації учасників. Прийоми підсилення активності глядачів та учасників соціального дійства. Типові помилки при організації соціальних дійств. Причини їх виникнення та шляхи подолання.

Тема 19. Аналіз ефективності виконання театралізованого дійства.

Відвідування театру та перегляд театралізованої вистави для певної

вікової категорії населення. Проаналізувати театралізоване дійство згідно з планом. Назва театралізованого дійства. Вікова категорія на яку розраховане дійство. Жанровий різновид. Структура дійства. –    Особливості використання прийомів монтажу та жанрового різновиду номерів у театралізованому дійстві. Художньо-емоційне доповнення соціального дійства. Прийоми підсилення активності глядачів та учасників соціального дійства.

Тема 20. Роль реклами в організації та реалізації соціального дійства.

Поняття реклами. Види реклами. Запрошення та афіша-складові загального сценарію. Програма та її характерні особливості.

Тема 21. Робота педагога-сценариста з учасниками та постановчою групою.

Режисура театралізованого видовища.Спільна робота педагога-постановника з відповідальними за окремі ділянки театралізованого дійства. Робота над організацією репетиційного процесу.

Тема 22. Створення сценаріїв свят та інших виховних заходів для дітей дошкільного віку.

Презентація студентами власних творчих проектів. Проект соціального дійства зорієнтований на дітей дошкільного віку і відповідно до обраної теми студента. Оформляється відповідно до структурної побудови сценарію.

Тема 23. Створення сценаріїв свят та інших виховних заходів для дітей   шкільного віку.

Презентація студентами власних творчих проектів. Проект соціального дійства зорієнтований на певну категорію дітей шкільного    віку (молодший,    середній,   старший   шкільний    вік)   і відповідно  до  обраної теми  студента.  Оформляється  відповідно до структурної побудови сценарію.

Тема 24. Створення сценаріїв для організації дозвілля молоді.

Презентація студентами власних творчих проектів. Проект   заходу спрямованого на організацію дозвілля молоді відповідно до обраної теми студента.