Основи соціально-правового захисту особистості

Тип: Нормативний

Відділення: циклова комісія викладачів гуманітарної та соціально - економічної підготовки (педагогічний напрям)

Навчальний план

СеместрКредитиЗвітність
34.5Іспит

Лекції

СеместрК-сть годинЛекторГрупа(и)
350Рудкевич Н. І.ДШС-21

Практичні

СеместрК-сть годинГрупаВикладач(і)
322ДШС-21Рудкевич Н. І.

Опис курсу

 

 1. Мета курсу: допомогти студентам глибше засвоїти сутність понять та теоретичні основи соціально-правового захисту населення, сім’ї, молоді дитинства і материнства, проаналізувати основні законодавчі акти по захисту прав дітей та молоді.

В результаті вивчення даного курсу студент повинен

 • знати: історію розвитку соціально правового захисту в Україні та світі;
 • нормативні документи про права дитини;
 • особливості діяльності закладів соціального захисту різних категорій населення;
 • особливості захисту прав неповнолітніх нормами законодавства про працю та житло;
 • основні документи правозахисту дітей у сім’ї та державна допомога окремим категоріям дітей;
 • основні механізми діяльності соціального педагога щодо захисту прав учнів;
 • умови реалізації основних напрямків діяльності соціального педагога щодо захисту прав дітей.
 • вміти: аналізувати та оцінювати потреби людини у соціально-правовій допомозі;
 • виокремлювати проблеми адаптації людини до соціального середовища і знаходити шляхи допомоги у даній проблемі будь-якій особі;
 • знаходити і аналізувати необхідні нормативно-правові і підзаконні акти, враховувати зміни, доповнення, поправки до статей законів України, що забезпечують право на соціальний захист, соціальне забезпечення
 • розкрити дитині шлях до прийняття та визнання об’єктивної правосвідомості;
 • розкрити активну соціалізуючи роль дитини для себе та в її впливі на суспільний прогрес;
 • сформувати високу правову дієздатність та інтерес до удосконалення загального спілкування, визначати своє місце у правовому полі, а також розвинути право пізнання.

 

 1. Організація курсу: навчальний курс «Основи соціально-правового захисту особистості», для спеціальності 231 «Соціальна робота», триває один семестр (ІІІ-й) і складається з лекційних та семінарських занять. Згідно з навчальним планом на вивчення курсу передбачено 72 аудиторні годин, з них 50 лекційних та 22 практичних/семінарських. Курс завершується складанням студентом іспиту.
 2. Лекції: для студентів відвідування лекцій є обов’язковим. Мета лекцій – ознайомити студентів з основними законодавчими актами із захисту прав дітей та молоді; висвітлити принципи та напрями соціально-правового захисту дітей та молоді в Україні; формувати гуманістично-орієнтований світогляд майбутнього соціального педагога, який розуміє потреби та проблеми різних соціальних груп населення та уміє надавати соціально-юридичну консультацію; окреслити коло знань і навичок, які потрібні фахівцю соціально-педагогічної сфери із соціально-правового захисту особистості.
 3. Семінарські заняття: участь кожного студента в семінарських заняттях – обов’язкова. На семінарські заняття покладаються наступні вимоги: формування у студентів вмінь і навичок: рецензування, написанні реферату, роботи з документами, порівняння, критичного аналізу рекомендованих до опрацювання джерел та наукової літератури.
 4. Оцінювання знань, вмінь та навиків студентів: результат роботи студента протягом семестру (50 балів) складається з наступних компонентів:

– результатів роботи під час семінарських занять (24 балів). Підсумкова кількість балів за роботу на семінарських заняттях (16 годин) визначається як сума балів, отриманих за усні відповіді (доповіді) студента. Передбачається, що викладач оцінюватиме знання студента не менше як на половині від запланованих у семестрі семінарських занять.

– трьох модульних контрольних робіт (5 балів х 3 = 15 балів), що проводиться за результатами вивчення частини навчального курсу (змістовного модуля 1, змістовного модуля 2 та змістовного модуля 3);

       – самостійна робота студентів  упродовж семестру (макс.11 балів):

реферат  –   (6 балів), повідомлення, есе  –   (5балів ).

Іспит (50 балів), що підсумовує знання основних законів, фактів і теоретичних положень курсу, студент складає під час екзаменаційної сесії в усній формі.

Екзаменаційний білет складається з двох завдань, які вимагають розгорнутої теоретичної відповіді (20 балів х 2 = 40 балів), і третього завдання, яке включає в себе: пояснення поняття (10 балів).

Поточне тестування та самостійна робота Самостійна робота

 

 

 

Сума

Змістовний модуль 1 Змістовний модуль 2 Змістовний

модуль 3

Т

6

Т

7

МКР Т 8 Т

12

Т

13

МКР Т 18 Т

20

Т

24

МКР Підсумковий тест

(екзамен)

3 3 5 3 3 3 5 3 3 3 5 11 50 100

 

 

 

Шкала оцінювання: національна та ЄКТС

 

 

Оцінка в балах

 

ECTS

 

Визначення

Екзаменаційна оцінка,

оцінка з диференційованого

заліку

(національна шкала)

90-100 A Відмінно Відмінно
81-89 B Дуже добре Добре
71-80 C Добре
61-70 D Задовільно Задовільно
51-60 E Достатньо