Основи риторики

Тип: На вибір ВУЗу

Відділення: циклова комісія викладачів української мови,методики навчання, дитячої літератури та іноземних мов

Навчальний план

СеместрКредитиЗвітність
31.5Залік

Лекції

СеместрК-сть годинЛекторГрупа(и)
310Соболевська О. Б.

Практичні

СеместрК-сть годинГрупаВикладач(і)
38Соболевська О. Б.

Опис курсу

Рекомендована література

Основна:

 • Абрамович С. Д., Чікарькова М. Ю. Риторика. — Л,: Світ, 2001.
 • Мацько Л. І., Мацько О. М. Риторика: Навч. посіб. — К.: Вища шк., 2001. — 211 с.
 • Сербенська О. А. Культура усного мовлення. Практикум: Навч. посіб. – К., 2004.
 • Спанатій Л.С. Риторика: Навч.посібник для студентів вищих навчальних закладів. – К.: Видавничий дім «Ін Юре», 2008. – 144с.

 

Допоміжна:

 • Вандишев В. М. Риторика: екскурс в історію вчень і понять: Навч. посіб. — К.: Кондор, 2004.
 • Гурвич С. С., Погорілко В. Ф., Герман М. А. Основи риторики. — К., 1988.
 • Дороніна М. С. Культура спілкування ділових людей. — К., 1998.
 • Клюев Е. В. Риторика (Инвенция. Диспозиция. Элокуция). — М.: ПРИОР, 1999. — 272 с.
 • Коваль А.П., Коптілов В.. Крилаті вислови в українській літературній мові. – К.: Вища школа, 1975. – 335 с.
 • Кохтев Н.Н. Риторика. – М., 1994.
 • Кравець Л.В. Риторика від джерел до сучасності \\ Українська мова і література в школі. – 2000. – №5. – С.42-46
 • Мурашов А.А. Риторика. Хрестоматія-практикум. – М., 1999.
 • Прокопович Ф. Про риторичне мистецтво // Ф. Прокопович. Філософські твори. — К., 1979. — Т. 1.
 • Радевич-Винницький Я. Етикет і культура  спілкування. — Львів: СПОЛОМ, 2001. — 229 с.
 • Сагач Г.М. Риторика. – К.: Видавничий дім «Ін Юре», 2000. – 568 с.
 • Сагач Г. М. Словник термінів красномовства // Г. М. Сагач. Золотослів. — К., 1999.
 • Сагач Г.М. Словник основних термінів та понять риторики – К.: МАУП, 2006. – 280с.
 • Сагач Г.М. Вибрані твори: В 5 т. Т. 3. Ділова риторика. – Рівне: ПП ДМ, 2006. 290с.
 • Томан Іржі. Мистецтво говорити. — К., 1999.
 • Чулінда Л. І. Риторична майстерність. — К., 2000.
 • Шенберг В.А. Совкова З.В. Риторика. – СПб, 1997.

 ІНФОРМАЦІЙНІ РЕСУРСИ

 • Іван Вишенський та його послання. http://www.utoronto.ca/elul/Vyshenskyi/Shevchuk-vstup.html
 • Корнилова Е. Н. Риторика — искусство убеждать. Своеобразие публицистики античной эпохи. — М.: Изд-во УРАО, 1998. — 208 с. — http://media.utmn.ru/library_view_book.php?chapter_ num=14&bid=307
 • Маслюк В. Латиномовні поетики і риторики ХVII–XVIII ст. та їх роль у розвитку теорії літератури на Україні. http://litopys.org.ua/masluk/mas.htm

Навчальна програма

Завантажити навчальну програму